close

Enter

Log in using OpenID

Bilecik - Merkez - kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları

embedDownload
11.00/178
T .C .
K Ü L T Ü R V E T U R İZ M B A K A N L IĞ I
E S K İŞE H İR K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A BÖ L G E K U R U L U
KARAR
T op lan tı T arih ve no: 12.03.2014 - 113
K arar T arih ve no : 12.03.2014 - 2237
T op lantı Yeri
E S K İŞ E H İR
Bilecik İli, M erkez Bahçelievler M ahallesi Firuze Sokak ile 19 Mayıs Caddesi arasında kalan
tarla vasıflı taşınmazlara ilişkin Bilecik V aliliği’nin (İl Kültür ve Turizm M üdürlüğü) 01.11.2013
tarih, 2092 sayılı yazısı ve yazı eki 22.10.2013 tarihli M üze uzm an raporu, konuyla ilgili faaliyeti
etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, 07/03/2014 gün, 1717 sayılı dosya
incelem e raporu okundu, koordinattı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil
fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonunda;
Bilecik İli, M erkez Bahçelievler M a h allesi’nde ve tapunun 464 ada, 207, 208, 209 ve 218
parsellerinde bulunan ve M üze uzm an raporunda N eolitik yerleşim olduğu belirtilen taşınm azların
“ Bahçelievler Neolitik Yerleşim i” adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun
olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınm azların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili
şerhlerin konulmasına; söz konusu alanda, Kültür Varlıklarını K orum a Y üksek K u ru lu ’nun
A rkeolojik Sitler, Korum a ve K ullanm a K oşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke
K a r a n ’m n ilgili hüküm lerinin geçerli olduğuna, gerekli güvenlik önlem lerinin artırılmasına ve sit
sınırları içinde K urulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai m üdahalede bulunulm am asına karar
verildi.
AV R U PA
K O N SEY İ
E N V A N T E R NO:
K Ü L T Ü R E L V A R L IK L A R I K O R U M A EN V A N T ER İ
SIT
TÜ R K İY E
E S K İŞ E H İR K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A B Ö LG E K U R U LU
İLİ: BİLECİK
İLÇESİ: MERKEZ
M A H A L L E KOY
V EY A M E V K İİ: BAHÇELİEVLER
MAHALLESİ
H A R İTA NO:
BURSA H23-C2
K A D A ST R O
PA FT A :
ADA: 464
P A R SE L :207, 208, 209, 218
ADI: B ah çelievler N eolitik Y erleşim A lanı
G E N E L T A N IM : B ilecik M erkez Bahçelievler M ahallesi, Firuze Sokak ile 19 M ayıs Caddesi arasındaki 6 derce 242427.8524 4 50416.625,.. 242457.902-4450417.819,
242487.781-4450419.004,
242488.644-4450395.321,
242489.469-4450372.272,
242458.690-445Ö371J559, 242458.666-4450373.274, 242429.738-4450372.075, 242428.853-4450393.063 koordinatları içerisinde,
464 ada 207, 208, 50^ , 218 parsellerini kapsayan düz bir yerleşim olup yüzeyde seramik parçalarına (üçayak vb.), ezgi taşlarına
rastlanmıştır. Bu parseller dışında da devam ettiği ancak çevresinde sokak ve apartman yapımları nedeniyle tahrip edildiği
düşünülmektedir. * ■, ?______________________________________________________________________________________ ______________ _
ŞİM D İK İ T E H L İK E L E R : İn şaat faaliyetleri
ŞİM D İK İ D U R U M :
K O R U M A D ER EC ESİ: l.D erece A rkeolojik
H A Z IR L A Y A N L A R : 22.10.2013
SİT PO TA N SİY E Lİ: l.D e r e c e A rkeolojik Sit
A rkeolog: Abdurrahman AKTAŞ
A r k e o l o g : Tuba KONUK
ŞİM D İK İ K O R U M A :
Ö N E R İL E N K O R U M A : Güvenlik güçleri tarafından rutin kontrollerinin
yapılması.
K O N T R O L EDEN : ¿ 3 .010.2013
^ H a H l ARÇA
Müze Müdürü
YAYIN DİZİSİ:
K U R U L K A R A RL AR I:
G Ö Z LE N E N LER :
R EV İZY O N :
H A R İT A L A R
FOTOĞRAFLAR:
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE M ÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI K 0R U M A BÖLGE KURULU’NUN
12.03.2014 GÜN, 2237'^AYILT KARARI
*
SURSA H23-C2
/3000
|
5İLECÎK MERKEZ
5AHÇELİEVLER N
DERECE KOORDİNATLAR
42427.852-4450416.625
42457.902-4450417.819
42487.781-4450419.004
>42488.644-4450395.321
42489.469-4450372.272
42458.690-4450371.859
42458.666-4450373.274
42429.^ ^ 450372.075
42428J?3-445039İf.063
I.DERECE ARKEOLOJİK SİTİ
*¡1'*
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
- KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
12.03.2014 GÜN, 2237 SAYILI KARARI
BİLECİK İLİ MERKEZ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
BÂfIÇELjEVLER NEOLİTİK Y;ERLEŞİ]N|lİ
.................... . . I. (BİR) DEMECİ:ARKEOLOJİK SİT SINIRI ^
7/ r
JT İI ¿J T l
K Ü L İ m VE TURİZIVTBAKANLIĞlf
pKÜLTÜR V^RLIKL)V>il VE MÜZELER GENEL3VIÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NU*
\
l İ , 03.2014 CîrÛN, 2237 SAYILI KARARI •/ ./>
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content