close

Enter

Log in using OpenID

- 208 - Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema makinalarımn

embedDownload
- 208 Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema makinalarımn muamele vergisile
gümrük ve oktruva resimlerinden istisnası hakkında kanun
(Ife^)uî Gazete >1C neşir ve ilânı : 2//IV/19JJ
- itayı : 2186)
"Ktr\
JNO.
-f~ ^
ı i
'ı
JXctULU I d l l l U
2154
20 - IV - 1933
B İ R İ N C İ MADDE — Halkevleri için ithal ol anacak alıcı ve verici radyo makiııaları ve bunların cihazları ve parçaları ile sinematograf ve projeksiyon cihaz­
ları ve inikas fenerleri ve bunların parçalarından gümrük A e mur: lele ^ ergilerile
oktruva resmi alınmaz.
İ K İ N C İ MADDE — Birinci madde mucibince girecek radyo alıcı nıakiuaları
(hoparlörlerde beraber), radyo verici makmaları, sinematograf film çevirici makinaları, film gösterici mnkinalar, projeksiyon cihazı ve inikas fenerleri lüzum
ve ihtiyaca çöre Maarif vekâletinden verilecek üsteler^ tevfikan ithal olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE -
Bu kanun neşri talihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kamunun hükümlerini icraya Maliye, Dahiliye,
Maarif ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur.
24 nisan 1938
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez­
kerenin tarih ve numarası
:
Bu kanunun muzah rthrinı <ıa\t<)ev :ahıihn iv
cilt ve ^a\jifa numaralat ı
:
22 - IV -1933 ve 2/62
24 - IV - 1933 ve 4''325
Ci't
Fut'->a
İH
W
11
68,72/5:78
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content