close

Enter

Log in using OpenID

Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

embedDownload
T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Sayı Konu : 88799753­600.00­2892
: 2015 Yılı Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı
03/07/2014
İLGİLİ MAKAMA
Bakanlığımız tarafından, yatırım programları kapsamında, üniversiteler ve kamu kurum ve
kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu destekler ile ülkesel ve
bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan, temel ve uygulamalı çok
disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada
çalışabilecekleri ortamı oluşturan araştırma altyapılarının oluşturulması hedeflenmektedir.
Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı
sağlaması beklenen bu altyapıların;
­ kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,
­ işletme modeli tanımlanmış ve yapılabilirlik çalışması ile sürdürülebilir olduğu gösterilmiş,
­ özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer araştırma kurumlarındaki araştırmacıların
kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış olmaları esastır.
2015 yılı araştırma altyapıları proje çağrısına hazırlık amacıyla 11­14 Mart 2014 tarihleri
arasında üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çalıştaylar düzenlenmiştir. Söz konusu
çalıştaylarda, alanlar bazında mevcut araştırma altyapı kapasitesi değerlendirilmesine ve ilave
yatırıma ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen
çalışma çıktıları da dikkate alınarak, Bakanlığımız tarafından 2015 yılında EK­1'de yer alan
alanlarda altyapı projelerinin desteklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu alanlar dışında yapılacak
proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Öte yandan, yine EK­1'de belirtilen alanlarla
sınırlı olmak kaydıyla, mevcut altyapılar kapsamında ihtiyaç duyulan ilave yatırımlar
desteklenebilecektir. Bu kapsamda, çağrı alanlarında yeni araştırma altyapısı kurulmasına ilişkin
proje tekliflerinin EK­2'de yer alan ön başvuru formu ile Bakanlığımıza iletilmesi
gerekmektedir. Proje fikirleri çağrı alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve beşeri
kapasitesi, diğer kurumlarda var olan altyapı ile mükerrerlik durumu ve ülkenin Ar­Ge ve yenilik
kapasitesine katkısı dikkate alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirme neticesinde uygun görülen
proje fikirlerine dair detaylı etüt çalışması yapılması istenebilecektir.
Çağrı alanlarında mevcut araştırma altyapılarına ilave yatırım yapmak üzere hazırlanan
proje teklifleri ise EK­3'te yer alan başvuru formu doldurularak Bakanlığımıza iletilebilecektir. Bu
kapsamdaki projeler çağrı alanına uygunluk, diğer kurumlarda var olan altyapı ile mükerrerlik
durumu, ülkenin Ar­Ge ve yenilik kapasitesine katkısı yanı sıra ilave yatırım yapılmak
istenen araştırma altyapısının fiziki ve beşeri kapasitesi ile performansı dikkate alınarak
değerlendirilecektir.
1 / 6
Adres: Necatibey Cad. No:110/A­06100 Yücetepe­ANKARA
Telefon: +90 (312) 294 50 00 ­ 294 50 95 ­ 294 50 97
Faks: +90 (312) 294 69 77
Elektronik Ağ: http://www.kalkinma.gov.tr
mfendoglu@kalkinma.gov.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu adresinden ED1T­1KY5­8EH2 kodu ile yapılabilir.
Yukarıda belirtilenler dışında kalan temel ve uygulamalı araştırma niteliğindeki akademik
araştırma projelerine TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)
Programları, üniversitelerin Rektörlük Bilimsel Araştırma Programları ve ilgili diğer kurum ve
kuruluşlarca yürütülen Ar­Ge destek programları kapsamında fon sağlanmakta olup, Bakanlığımız
tarafından bu tip projelere destek sağlanmamaktadır.
Çağrı alanları listesi (EK­1), yeni araştırma altyapı projesi ön başvuru formu (EK­2),
mevcut araştırma altyapısına ilave yatırım projesi başvuru formuna (EK­3) ve diğer bilgilere
http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinden de erişilebilmektedir. Başvuru formlarının
hazırlanarak 22 Ağustos 2014 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmekte olup, her
başvurunun bir asıl nüshası ile birlikte CD içinde elektronik kopyası da iletilmelidir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Kemal MADENOĞLU
Bakan a.
Müsteşar
EKLER :
1) Çağrı Kapsamındaki Alanlar
2) Yeni Araştırma Altyapı Projesi Ön Başvuru Formu
3) Mevcut Araştırma Altyapısına İlave
Yatırım Projesi Başvuru Formu
DAĞITIM :
Gereği :
Bilgi :
­ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ­ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Başkanlığına
­ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
­ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
­ Sağlık Bakanlığına
­ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
­ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Rektörlüğüne
2 / 6 Adres: Necatibey Cad. No:110/A­06100 Yücetepe­ANKARA
Telefon: +90 (312) 294 50 00 ­ 294 50 95 ­ 294 50 97
Faks: +90 (312) 294 69 77
Elektronik Ağ: http://www.kalkinma.gov.tr
mfendoglu@kalkinma.gov.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu adresinden ED1T­1KY5­8EH2 kodu ile yapılabilir.
­ Altın Koza Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Anka Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ankara Bilge Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Batman Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bezm­i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ege Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
3 / 6 Adres: Necatibey Cad. No:110/A­06100 Yücetepe­ANKARA
Telefon: +90 (312) 294 50 00 ­ 294 50 95 ­ 294 50 97
Faks: +90 (312) 294 69 77
Elektronik Ağ: http://www.kalkinma.gov.tr
mfendoglu@kalkinma.gov.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu adresinden ED1T­1KY5­8EH2 kodu ile yapılabilir.
­ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Rektörlüğüne
­ Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gazikent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne
­ Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına
­ Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Harran Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Işık Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
4 / 6 Adres: Necatibey Cad. No:110/A­06100 Yücetepe­ANKARA
Telefon: +90 (312) 294 50 00 ­ 294 50 95 ­ 294 50 97
Faks: +90 (312) 294 69 77
Elektronik Ağ: http://www.kalkinma.gov.tr
mfendoglu@kalkinma.gov.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu adresinden ED1T­1KY5­8EH2 kodu ile yapılabilir.
­ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörlüğüne
­ Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kanuni Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörlüğüne
­ Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Koç Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne
­ KTO­Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne
­ MEF Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Melikşah Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mevlana Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörlüğüne
­ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Okan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
­ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne
5 / 6 Adres: Necatibey Cad. No:110/A­06100 Yücetepe­ANKARA
Telefon: +90 (312) 294 50 00 ­ 294 50 95 ­ 294 50 97
Faks: +90 (312) 294 69 77
Elektronik Ağ: http://www.kalkinma.gov.tr
mfendoglu@kalkinma.gov.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu adresinden ED1T­1KY5­8EH2 kodu ile yapılabilir.
­ Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Şifa Üniversitesi Rektörlüğüne
­ TED Üniversitesi Rektörlüğüne
­ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörlüğüne
­ Toros Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne
6 / 6 Adres: Necatibey Cad. No:110/A­06100 Yücetepe­ANKARA
Telefon: +90 (312) 294 50 00 ­ 294 50 95 ­ 294 50 97
Faks: +90 (312) 294 69 77
Elektronik Ağ: http://www.kalkinma.gov.tr
mfendoglu@kalkinma.gov.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu adresinden ED1T­1KY5­8EH2 kodu ile yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content