close

Вход

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
İç Denetim
Nedir?
Ömer Faruk NANGIR – Ertan ŞAHAN
İç Denetçi
03.11.2014
2
İç Denetim Giriş
 Klasik
mali denetim hizmetleri dışında farklı
bir denetim hizmeti sağlanır.
 Kurumumuza
tüm dünyada kabul gören
ve ülkemizde de çeşitli özel sektör ve
kamu kuruluşlarında uygulamaya geçirilen
çağdaş “iç denetim” yaklaşımı
paralelinde hizmet sunulur.
3
İç Denetim Giriş
 1.

İç denetim nedir?
İç Kontrole kısa bir bakış
 2.
Mali denetimden farkı nedir?
 3.
Kurum olarak iç denetime ihtiyacımız var mı?
 4.
Kuruma sağlayacağı faydalar nelerdir?
 5.
İç denetim nasıl gerçekleştirilir?
 6.
İç Kontrol Eksikliği Örnekleri
4
İç Denetim Nedir?
5
İç Denetim Nedir?
6
İç Denetim Nedir?
(5018 s.k. 63.madde)
İç denetim; kurumun faaliyetlerine değer
katmak
ve
geliştirmek
amacıyla
tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence
sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
Mali İşlemlerin Risk yönetimi, iç kontrol ve
yönetim süreçlerinin etkinliğini sistematik
ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip
geliştirerek
kurumun
hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olur.
7
İç Kontrol Nedir?
(5018 s.k. 55.madde)

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve
tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan
organizasyon,
yöntem
ve
süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer
kontroller bütünüdür.
8
İç Kontrol Nedir?
(5018 s.k. 55.madde)







Kurum hedeflerine ulaşılmasına yöneliktir.
Mali ve mali olmayan hususları içerir.
Risk esasına dayanır.
Yöneticiler
ve
çalışanlar
tarafından
gerçekleştirilir.
Sürekli ve disiplinli bir yaklaşımdır.
Bir yönetim aracıdır.
Makul güvence sağlar.
9
İç Kontrol Nedir?
 Sağlam
bir iç kontrol sistemi için
kontrol ortamı uygun bir zemin
sağlar. Risk değerlendirme
sonuçlarına göre belirlenen kontrol
faaliyetleri gerçekleştirilerek
kurumun hedefleri önündeki
engeller bertaraf edilir veya en
aza indirilir. Bilgi ve iletişim
kanalları kullanılarak tüm
bileşenler desteklenir, yönetici ve
personele gerekli bilgi sağlanır,
sistem yönetim tarafından izleme
yapılarak geliştirilir.
10
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
I. Kontrol ortamı standartları
1.
Etik değerler ve dürüstlük
2.
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
3.
Personelin yeterliliği ve performansı
4.
Yetki devri
II. Risk değerlendirme standartları
5.
Planlama ve programlama
6.
Risklerin belirlenmesi ve programlanması
III. Kontrol faaliyetleri standartları
7.
Kontrol stratejileri ve yöntemleri
8.
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
9.
Görevler ayrılığı
10.
Hiyerarşik kontroller
11.
Faaliyetlerin sürekliliği
12.
Bilgi sistemleri kontrolleri
IV. Bilgi ve iletişim standartları
13.
Bilgi ve iletişim
14.
Raporlama
15.
Kayıt ve dosyalama sistemi
16.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
V. İzleme standartları
17.
İç kontrolün değerlendirilmesi
18.
İç denetim
11
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Genel Şartları Örnek








Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından
bilinmesi sağlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında
personele örnek olmalıdırlar.
1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara
uyulmalıdır.
1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanmalıdır.
1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit
davranılmalıdır.
1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam
ve güvenilir
olmalıdır.
12
İç Denetim (5018 s.k.)




Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, mali hizmetler
birimleri, muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol
alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir.
Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin
kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini
yürütmekten,
muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin
kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara
ve
usulüne
uygun
olarak
kaydedilmesinden,
raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazırhalde
bulundurulmasından,
iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin
denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde
bulunulmasından sorumludurlar.
13
İç Denetim
 İç
 İç
kontrol sistemini denetlemek
kontrol sisteminin yeterliliği,
etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak
yönetime, bilgi sağlamak,
değerlendirme yapmak ve
önerilerde bulunmaktan
sorumludur.
14
İç Denetim
Kurumun;
 Mevcut
ve
yönettiğini,
potansiyel
riskleri
nasıl
 Risklere,
hatalara, suistimal ve diğer olası
kayıplara karşı iç kontrollerinin varlığını ve
etkinliğini,
 Yönetim
süreçleri
ve
organizasyon
yapısının
sağlıklılığını
değerlendirir,
sonuçları ilgili kurum içi makama raporlar
ve sorunlara çözüm önerileri getirir.
15
2. Mali denetimden farkı nedir?
Mali denetim kurumun sadece mali tabloları,
hesapları ve muhasebesi ile ilgilidir. Kurumun
diğer faaliyetleri hakkında bilgi vermez.
Oysa iç denetim;
 Kurum faaliyetlerinin tamamı ile ilgilidir, tüm
departmanlar değerlendirme kapsamındadır,
 Kurumun karşı karşıya olduğu riskleri tespit
eder,
 Bu risklere karşı kurumda herhangi bir kontrol
var mı buna bakar. Var ise, bu kontroller
doğru çalışmakta mıdır buna bakar.
 Kurum hedeflerine ulaşmakta mıdır?
Verimli çalışmakta mıdır bunu tespit eder.
16
2. Mali denetimden farkı nedir?
Bu bağlamda iç denetim:
 Kurum yönetimi için kurumun fotoğrafını çeker.
Fotoğraftaki hataları gösterir.
Bu hatalar neler olabilir:
-
-
-
Farkında olunamayan riskler
Farkında olunup, tedbir alınmamış riskler
Çeşitli verimsizlikler
Organizasyonel yapıda verimsizlik ve insan kaynağı
yetersizliği
Yetersiz kaynaklar
Tasarruf yapılması muhtemel alanlar (maliyet
tedbirleri)
Kontrol altında olmayan alanlar, iç kontrol eksiklikleri
Çeşitli fırsatların kaçmasına neden olan uygulamalar
17
3. İç denetime ihtiyacımız var mı?





Bir kurum ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar iyi
yönetilirse yönetilsin, bağımsız bir gözün kuruma
dışarıdan bakması ve kurumu tarafsız bir şekilde
değerlendirmesi faydalıdır.
Her zaman daha fazla gelişme sağlamak mümkündür.
Tespit edilmemiş ve önlem alınmamış bazı riskler çok
yıkıcı sonuçlara neden olabilir.
İç denetim kurum ortakları ve üst yönetimi adına
yapıldığından, kurum yönetiminin kontrol ve denetim
yükünü hafifletir.
İç denetim tüm dünyada yaygın olarak kabul
görmektedir. Özel sektörde pek çok büyük kuruluş bu
çağdaş iç denetim yaklaşımını benimsemektedir.
18
3. İç denetime ihtiyacımız var mı?
 En
önemlisi, kurum yönetimi kurumun
işleyişi hakkında tarafsız bir gözün,
periyodik
ve
sistematik
bir
değerlendirmesine sahip olacaktır.
19
3. İç denetime ihtiyacımız var mı?
Çok şanslıyız, delik bizim
tarafta değil !
20
4. İç Denetim sağlayacağı
faydalar nelerdir?

-
-
Özet olarak iç denetim;
Verimliliği tespit eder, geliştirmeye yönelik
çözüm üretir
Kurum performansını ölçer, potansiyele
ulaşmayı engelleyen faktörleri tanımlar
Faaliyetleri sağlıksız hale getirebilecek
durumları belirler
Departman ve süreçlerdeki kontrolleri analiz
eder
Kurum yönetimine yardımcı olur
Riskleri belirler ve yönetilmesine yardımcı olur
Yasal ve güncel uluslararası düzenlemelere
uyumu güçlendirir
21
5. İç denetim nasıl gerçekleştirilir?
 Kurumumuzun
iş ve işlemlerini, süreçlerini
değerlendirme altına alacağız. Bu amaçla
çeşitli bilgi ve belge incelemesi yapacak,
işleri yerinde gözlemleyeceğiz.
 Kurumumuzdaki

iş süreçlerini belirleyeceğiz.
Departman bazlı değil, süreç bazlı denetim
yapacağız. Örneğin: muhasebe departmanını
çeşitli süreçlere ayıracak, denetimi bu süreçler
bazında yapacağız. (satınalma süreci,
bütçeleme süreci, bordro hazırlama süreci,
alacak ve borç yönetimi süreci, vb. gibi).
22
5. İç denetim nasıl gerçekleştirilir?
 Böylece
tüm Kurum “süreç bazlı”
incelenmiş olacak. Bu daha verimli ve
güvenli bir denetim biçimidir.
 Departman
bazlı denetim, sadece o
departmanı ilgilendirir. Ancak süreç bazlı
denetimde pek çok departman işin içine
girer. İşin doğal akışı yakalanmış olur.

Örneğin:
Satınalma
süreci,
sadece
muhasebe değil farklı birimleri ilgilendirir.
Yalnız
muhasebe
bacağına
bakmak
aldatıcı olabilir.
23
5. İç denetim nasıl gerçekleştirilir?
 Kurum
içi tüm süreçler belirlendikten sonra,
sıra tüm süreçlerin risk değerlendirmesinin
yapılmasına gelir. Bu aşamada en riskli
olanlar belirlenir. En riskli süreçlerin yanı sıra
kurum yönetiminin denetlenmesini özellikle
arzu ettiği süreçler de tespit edilir.
Genellikle en riskli süreçler, denetlenmesi
en çok arzu edilenler olmaktadır.
 Denetime
en riskli süreçlerden başlanır, en
yüksek riske sahip olanlara öncelik
verilerek denetimde verimlilik sağlanır.
24
25
26
27
28
Kaynaklar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu





Mad. 11 Üst Yöneticiler, Mad. 55 İç Kontrolün Tanımı, Mad. 63
İç Denetim, Mad. 64 İç Denetçilerin Görevileri, Mad. 65 İç
Denetçinin Nitelikleri ve Atanması, Mad. 66 İç Denetim
Koordinasyon Kurulu
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları, Maliye
Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü
İç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumu, E. Bertan KAYA
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İç Denetim Birim
Başkanlığı http://www.tkhk.gov.tr/DB/33
www.idkk.gov.tr
29
Teşekkürler
[email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 326 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа