close

Enter

Log in using OpenID

2547 Sayılı Kanunun 13.Md. B-4 Fıkrası Uyarıca Ek Görevlendirme

embedDownload
isı.rınt
T.c_
ı-
[rir
Persone! Daire
İş
niRiıı:
Görevlendirme ve lzin Şube Müdürlüğü
ŞEIIA NO:
PersoneI Daire Başkanlığı/00
ŞEMA ADl:
2547
sAYlLl KANuNuN 13.MADDESiNiı.l
oı+
ınsrru_şı
Bışi.ıı lğ
Akış Şemalırı
rıxnesl UYARlNcA EK GÖREVLENDiRtE
2547 sAYlLl KANUNUN 13.MADDESiNiN b/4 FlKRAsİ UYAR|NCA EK GÖREVLENDiRME
Görevlendirme isteyen kişi görev almak istediği birime dilekçe ile başvurur
İlgili birim kendi görüşü ve şahıs dilekçesi ile birlikte PDB' na gönderir
Görevlendirme isteyen kişinin görev yerine görüş sorulur
]
KiŞinin görev yerine Ve
gorevlendlrlldlgl blrlme
bildirirlir.
Hazırlayan
Onaylayan
ı4şr,ıİ
.r\,Y
ıIüsnü
t .{S.\L D_r\\
8ilgin HAfıZM4{M
Jersond,Daire\
J_
A\ \Cl 25., SAVI! KtNUı.luı\l 13.IADoESixiıl b4 E,ı(R,AS L,V^trc^ EK GoREVLEXD|RHE
/}
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content