close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntı İçin Tıklayınız..

embedDownload
Değerli Müşterimiz,
Uzun Süredir 2014 Yılı Gündeminde Bulunan ve Yasalaşması Beklenen Fakat Bugüne
Kadar Ertelenmiş Bulunan Maliye Bakanlığı’nca Takip Edilen Kesinleşmiş Vergi
Alacakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Takip Edilen Prim Alacaklarının Yeniden
Yapılandırılmasını Öngören Kanun Teklifi 30 Mayıs 2014 Cuma Günü TBMM
Başkanlığı’na Sunulmuş Bulunmaktadır. Kısa Süre İçerisinde Yasalaşmasını
Beklemekteyiz.
Kanun Teklifi İçeriği Aşağıda ki Hali ile Mevcut Olup, Yasalaşması Halinde;
Ödenmemiş Olan Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı, İşsizlik Sigortası
Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi İçin TEFE-ÜFE Oranları Esas Alınarak
Hesaplanacak Tutarın Ödenmesi Halinde, Bu Alacaklara Uygulanan Gecikme Cezası ve
Gecikme Zammı Gibi Alacakların Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek.
Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan
Alacaklar Hakkında Yeni Hükümler de Bulunmakta.
Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık
2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, ortaklarından
alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net
alacak tutarlarının, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar
vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen tutar üzerinden
yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak.
Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek.
Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak kabul edilmeyecek.
Bu düzenleme kapsamında beyanda bulunan mükellefler, 2014 yılı Gelir ve Kurumlar
Vergisine mahsuben beyan ettikleri Geçici Vergiye ilişkin Beyannamelerde Düzeltme
İşlemlerini Beyanname Verme Süresi İçinde Yapabilecek. Düzeltme İşlemleri Nedeniyle
Herhangi Bir Ceza ya da Faiz Aranmayacak.
SGK BORÇLARINDA GECİKME CEZASI AFFI
Kanun Teklifi SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme
zammına af getiriyor. Buna göre, 2014 Yılı Nisan Ayı ve Önceki Aylara İlişkin
ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı
gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
İlgili mevzuata göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve
topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem
vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak.
Kanun Teklifine göre, 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar,
ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde
ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek.
İdari para cezaları ile ilgili yeni düzenlemeye göre, 30 Nisan 2014 tarihine kadar
ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50'si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak
ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.
EN ÇOK 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK
Bu Düzenlemeden Yararlanmak İsteyenler Kanunun Yayımlanmasının Ardından İlk Üç
Ay ( 3 ) İçinde Başvuruda Bulunacak ve Ödemeyi En Fazla 18 Eşit Taksitte
Tamamlayacak.
Önemli Bir Not; Borcun Tamamının İlk Taksitte Ödenmesi Halinde Herhangi Bir Faiz
Uygulanmayacak. Borcun Taksitle Ödenmek İstenmesi Halinde Borçlular, Taksit
Ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 Eşit Taksiti Tercih Edebilecek.
TAKSİTLERİ İKİDEN FAZLA AKSATAN HAKKINI KAYBEDECEK
Kanundan Yararlanmak İsteyen Borçluların, Taksitlendirilmiş Borçlarıyla İlgili Ödeme
Yükümlülüklerini Bir Yıl İçinde İki Defadan Fazla Yerine Getirmemeleri Halinde
Kanundan Yararlanma Haklarını Kaybedecekler.
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.
Yapılandırılan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler
nispetinde; üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin
ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.
Daha önce çıkarılan ilgili kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını
yapılandıranlar, bu kapsamda ödedikleri borçlarının yeni düzenleme kapsamında
mahsup edilmesi için başvuruda bulunabilecekler.
Bilgilendirmemizin ve Açıklamalarımızın Faydalı Olmasını Diliyor, Kanun
Yasalaştıktan Sonra Uygulanabilir Hali de Müşterilerimize Bildirilecek Olup;
İşleriniz de Kolaylıklar ve Hayırlı Kazançlar Temenni Ediyoruz.
Mali Müşavir
Sultan Süleyman ÇİÇEK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content