close

Enter

Log in using OpenID

3407 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi

embedDownload
— 802 —
3407 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında
Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : S . VII. 1958 - Sayı: 9945)
No.
7135
Kabul tarihi
25. VI. 1958
MâDDE 1. — 3407 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmişitr :
İlköğretim müfettişleri, eğitim enstitüleriyle ecnebi memleketlerdeki mümasil­
leri okullar mezunlarından ve ilkokul öğretmenlerinden tâyin edilir,
Ancak, ilkokul öğretmenlerinin ilköğretim müfettişi olabilmeleri için ilkokul­
larda en az (8) yıl veya en az iki yılı başöğretmenlikte geçmiş olmak şartı ile en
az (6) yıl fiilen öğretmenlik yapmış olmaları ve bu hizmetlerin başarılı oldukları
ve ilgililerin müfettişlik evsaf ve ehliyetini haiz bulundukları Maarif Vekâletin­
ce kabul edilecek esaslar dâhilinde tesbit edilmiş bulunmak şarttır.
Bundan başka, bu evsafta bulunanların Maarif Vekâletince hazırlanacak bir ta­
limatnameye göre açılacak kurslara devamla kurslar sonundaki imtihanlarda eh­
liyetlerini ispat etmiş olmaları lâzımdır.
MUVAKKAT MADDE — Halen ilköğretim denetmeni olarak çalışanlardan,
başarıları Maarif Vekâletinin tesbit edeceği esaslara göre sabit olanlar müfettiş­
liğe geçirilir; başarıları kâfi ğörülmiyenler öğretmenlik vazifelerine iade olunur­
lar.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya Maarif Vekşili memurdur.
26 Haziran 1958
\
Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
; 26 . VI
Bu kanunun ilânının Başvekalete
bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 26 . VI
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren zabıtların Cilt
cilt ve sayfa numaraları
•"'•':
-2 '
4
. 1958 ve 2/137
. 1958 ve 4/193
Sayfa
205
372,662:665
[inikat : 85 — 124 sıra sayılı matbua 85 nci inikat Zabıt Ceridesine "bağlıdır.]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content