close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklandı.

embedDownload
Sirküler No: 101
İstanbul, 30 Aralık 2014
Konu: 2015 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları
açıklandı.
Özet: 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 10,11) dikkate alınmak
suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan ve 2015 yılında uygulanacak
olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
Bu tutarlar 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 45 seri numaralı
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak Plaza
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde, her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarlarının, o
yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılacağı hüküm altına alınmıştır.
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Aynı maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun,
a. Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az
olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,
b. EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş
taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine
kadar indirmeye
yetkisi bulunmaktadır. Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi
miktarlarında 1 TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.
2014 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak hesaplanmış
ve 15 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 441 sıra numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
Bu dokümanda yer alan
2015 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergileri Maliye Bakanlığı
tarafından bu oran dikkate alınarak hesaplanmış ve 30 Aralık 2014 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan 45 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
içermektedir. EY ve/veya
Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler çerçevesinde, 2015 yılında uygulanacak
olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının yer aldığı tablolar aşağıda
dikkatinize sunulmuştur:
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
(I) sayılı tarife
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir:
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)
16 ve
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş
yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı
591
412
231
175
63
3
1301 - 1600 cm e kadar
945
709
412
291
112
1601 - 1800 cm3 e kadar
1.667
1.304
768
469
182
1801 - 2000 cm3 e kadar
2.626
2.024
1.189
709
280
2001 - 2500 cm3 e kadar
3.939
2.860
1.787
1.068
423
2501 - 3000 cm3 e kadar
5.491
4.777
2.985
1.607
591
3
3001 - 3500 cm e kadar
8.362
7.524
4.533
2.263
831
3501 - 4000 cm3 e kadar
13.147
11.352
6.686
2.985
1.189
4001 cm3 ve yukarısı
21.516
16.135
9.556
4.296
1.667
2- Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar
112
85
63
40
17
251 - 650 cm3 e kadar
231
175
112
63
40
651 - 1200 cm3 e kadar
591
352
175
112
63
1201 cm3 ve yukarısı
1.429
945
591
469
231
Motor silindir hacmi (cm3)
(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının
Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası
değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir
alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar
indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu oran, halen,
Bakanlar Kurulu’nun 2004/8327 sayılı Kararı ile % 5 olarak uygulanmaktadır.
(II) sayılı tarife
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir:
Taşıt cinsi ve oturma yeri / azami
toplam ağırlık
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
1) Minibüs
709
469
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor silindir hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
945
591
1901 cm3 ve yukarısı
1.429
945
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)
25 kişiye kadar
1.787
1.068
26 - 35 kişiye kadar
2.143
1.787
36 - 45 kişiye kadar
2.384
2.024
46 kişi ve yukarısı
2.860
2.384
16 ve yukarı yaş
231
352
591
469
709
945
1.429
-3-
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam ağırlık)
1.500 kg’a kadar
637
423
1.501 - 3.500 kg’a kadar
1.286
746
3.501 - 5.000 kg’a kadar
1.930
1.607
5.001 - 10.000 kg’a kadar
2.143
1.821
10.001 - 20.000 kg’a kadar
2.574
2.143
20.001 kg ve yukarısı
3.220
2.574
209
423
637
855
1.286
1.497
(III) sayılı tarife
Deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife, 5897 Sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere Kanun metninden çıkarılmıştır.
(IV) sayılı tarife
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı
tarifeye göre vergilendirilir:
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)
Taşıt cinsi ve azami kalkış ağırlığı
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar
1.151 - 1.800 kg’a kadar
1.801 - 3.000 kg’a kadar
3.001 - 5.000 kg’a kadar
5.001 - 10.000 kg’a kadar
10.001 - 20.000 kg’a kadar
20.001 kg ve yukarısı
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı
yaş
11.950
17.929
23.907
29.887
35.865
41.844
47.821
9.556
14.339
19.125
23.907
28.691
33.474
38.254
7.167
10.755
14.339
17.929
21.516
25.102
28.691
5.732
8.603
11.473
14.339
17.211
20.077
22.952
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla
kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi
tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content