close

Вход

Log in using OpenID

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

embedDownload
2014 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2014 Yılı
Kurumsal Mali Durum
Ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2014 - ANKARA
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ …………………………………………………………………………………..................
1
I - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI …………...……… 3
Bütçe Giderleri ………………………………………………………………………..............
3
01- Personel Giderleri ……………………………………………………………………........
5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri …………………………….........
6
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri …………………………………………………….............
7
05- Cari Transferler ……………………………………………………………………...……. 8
06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………………………….. 9
II - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER …………..………. 11
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ……. 12
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri …………………………………………..........…….. 12
01- Personel Giderleri ………………………………………………………………...………. 13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………....………. 13
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ………………………………………………........…….. 13
05- Cari Transferler ………………………………………………………………….....……… 13
06- Sermaye Giderleri
…………………………………………………………………….. 13
IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER …......………….14
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu ………………………………………………….. 17
T.C. Sayıştay Başkanlığı
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme
bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan
Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2014 Yılı Kurumsal
Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
27 Aralık 2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2014
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6512 sayılı “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile
Sayıştay Başkanlığına 175.493.300,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2013 yılında bütçe gerçekleşmesi 141.002.930,93 TL olmuştur. 2014 yılı için öngörülen
başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 24,46 artış olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2013 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2014 yılı başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları
Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1
2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
2013
2014
Değişim Oranı
Gider Gerçekleşmesi
Başlangıç Ödeneği
%
01-Personel Giderleri
93.523.571,03
107.911.800,00
15,38
02-SGK Devlet Primi Giderleri
12.120.614,00
14.235.000,00
17,44
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
27.840.124,90
42. 582.000,00
52,95
638.111,28
684.500,00
7,27
6.880.509,72
10.080.000,00
46,50
141.002.930,93
175.493.300,00
24,46
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
TOPLAM
Grafik - 1 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
3
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de görüldüğü
gibi 67.921.942 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 48,17’si Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı
ise 75.130.511 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,81
olmuştur. 2013 ve 2014 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 10,61 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 Yılları Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunuyla Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu
itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2, Tablo 10 ve Grafik 2’de gösterilmiştir.
Tablo-2 2013 ve 2014 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
2013
Bütçe Tertibi
Gider
Gerçekleşmesi
2014
Gider Gerçekleşmesi
Ocak-Haziran Dönemi
Başlangıç
Ödeneği
2013
Oran %
Değişim
Oranı
2014
2013
2014
%
01-Personel
Giderleri
93.523.571
107.911.800
49.028.373
54.503.719
47,21
50,50
11,17
02-SGK Prim
Giderleri
12.120.614
14.235.000
6.353.486
7.276.307
44,84
51,11
14,52
03-Mal ve Hizmet
Alımları
27.840.125
42. 582.000
11.455.710
12.294.281
30,08
28,87
7,32
638.111
684.500
334.707
360.448
52,59
52,66
7,69
6.880.510
10.080.000
749.667
695.755
9,55
6,90
-0,93
141.002.931
175.493.300
67.921.942
75.130.511
41,27
42,81
10,61
05-Cari Transferler
06-Sermaye
Giderleri
TOPLAM
Grafik-2 2013 ve 2014 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
01 - Personel Giderleri
Personel giderleri için 2014 yılı başında 107.911.800 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %50,51’i olan 54.503.719 TL’si kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.028.373 TL olan personel giderleri, 2014 yılı
Ocak-Haziran döneminde 5.475.346 TL artışla 54.503.719 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 11,17 olarak gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-3
Aylar
2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
2013
Değişim Oranı
%
2014
Ocak
11.314.233
12.376.533
9,39
Şubat
7.547.928
8.217.735
8,87
Mart
7.536.005
8.269.752
9,74
Nisan
7.586.520
8.380.365
10,46
Mayıs
7.514.862
8.624.726
14,77
Haziran
7.528.825
8.634.608
14,69
Toplam
49.028.373
54.503.719
11,17
Grafik-3
2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
5
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2014 yılı başında 14.235.000
TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %51,12’si olan 7.276.307 TL’si
kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.353.486 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 922.821 TL artışla 7.276.307 TL
olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı % 14,52 olarak
gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-4 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2013
2014
Değişim Oranı %
Ocak
1.448.875
1.648.825
13,80
Şubat
978.283
1.123.068
14,80
Mart
981.215
1.130.349
15,20
Nisan
981.937
1.126.949
14,77
Mayıs
981.327
1.120.063
14,13
Haziran
981.850
1.127.054
14,79
Toplam
6.353.486
7.276.307
14,52
Grafik-4 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
6
T.C. Sayıştay Başkanlığı
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2014 yılı başında 42.582.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %28,87’si olan 12.294.281 TL’si kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.455.710 TL olan mal ve hizmet alımı giderleri,
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 838.571 TL artışla 12.294.281 TL olmuştur. Mal ve hizmet
alımı giderlerindeki artış oranı % 7,32 olarak gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları Ocak-Haziran
dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile
Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-5
Aylar
2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi
2013
Değişim Oranı
%
2014
Ocak
549.984
540.457
-1,76
Şubat
1.979.516
2.200.139
11,14
Mart
2.711.483
2.534.091
-7
Nisan
2.176.561
2.787.202
28,05
Mayıs
2.008.020
2.183.070
8,72
Haziran
2.030.146
2.049.323
1
Toplam
11.455.710
12.294.281
7,32
Grafik-5
2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi
7
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 684.500 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %52,66’sı olan 360.448 TL’si kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 334.707 TL olan cari transfer harcamaları, 2014 yılı
Ocak-Haziran döneminde 25.741 TL artışla 360.448 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış oranı % 7,69 olarak gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi cari
transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da gösterildiği şekildedir.
Tablo-6
Aylar
2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi
2013
2014
Değişim Oranı %
Ocak
---
---
---
Şubat
---
---
---
Mart
150.500
202.948
34,85
Nisan
33.695
---
---
Mayıs
---
---
---
Haziran
150.513
157.500
4,64
Toplam
334.707
360.448
7,69
Grafik-6
2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi
8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 10.080.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran
ayı sonunda bu ödeneğin %6,90’ı olan 695.755 TL’si kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 749.667 TL olan sermaye giderleri, 2014 yılı OcakHaziran döneminde 53.912 TL azalışla 695.755 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim oranı % -7,19 olarak gerçekleşmiştir. 2013 - 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-7
Aylar
2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
2013
2014
Değişim Oranı %
Ocak
43.136
Şubat
---
49.560
--- Mart
547.195
41.617
-1314,8
Nisan
45.743
158.410
346,30
Mayıs
90.976
195.146
214,83
Haziran
22.617
251.022
1010,09
Toplam
749.667
695.755
-7,19
Grafik-7
---
2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
9
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
II - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Faaliyetler
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali
saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanması için çalışmalara devam edilmiştir.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili eğitimler verilmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uygun performans bilgisi denetimi rehberi, bilişim sistemleri
değerlendirme rehberi ve mali istatistikleri değerlendirme rehberi yayımlanmıştır.
Yolsuzlukla mücadele stratejisi belgesi taslağı hazırlanarak Başkanlığa sunulmuştur.
Her yıl personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip
çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda
eğitimler verilmiştir.
Üretilen bilişim sistemleri yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanmıştır.
SayCap ve Saydap yazılım programlarına ilişkin eğitim düzenlenmiştir.
Bilişim teknolojileri stratejisi taslağı hakkında bir yazım planı oluşturulmuştur.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma ve kıyaslama
yapılması amacıyla mensuplar yurtdışına gönderilmiştir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen
fizibilite çalışmasına devam edilmiştir.
Meslek mensuplarının uluslararası denetim sertifikası almaları desteklenmiş ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenmiştir
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanmıştır.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği kapsamında bir
toplantı düzenlenmiştir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanmıştır.
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik
yurtiçi ve yurtdışı eğitimler verilmiştir.
İlamların infazına ilişkin engellerle ilgili bilgi notu düzenlenmiş ve Başkanlığa sunulmuştur.
İç kontrol süreçleri, süreç haritaları, iş akışları vb. kapsayan süreç yönetiminin hazırlanmasına
ilişkin komisyon oluşturulmuştur.
İç kontrol süreçleri, süreç haritaları, iş akışları vb. kapsayan süreç yönetimine ilişkin doküman
hazırlanması çalışmalarına devam edilmiştir.
Sayıştayın “İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi”ni hazırlamak üzere bir komisyon kurulmuştur.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenmiştir.
Çalışan memnuniyeti anketinin düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay raporları ve denetim metotları hakkında
bilgilendirilmiştir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan broşürler
basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Sivil toplum örgütleri ile toplantılar yapılmıştır.
Bu dönemde serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı, kırtasiye, teknik ve bahçe malzemeleri alımı
ihaleleri ve DMO’dan 5 adet kara taşıt alımı yapılmıştır.
10
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2014 döneminde gerçekleştirdikleri
bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik
8’de gösterilmiştir.
Tablo-8 2014 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi
Toplam Ödenek (TL)
Özel Kalem
Ocak-Haziran
Gerçekleşme Tutarı
(TL)
Gerçekleşme Oranı
(%)
6.559.800
1.761.280
26,85
Daireler - Kurullar
19.417.000
9.276.462
47,77
Başkan Yardımcılığı
50.838.500
19.372.906
38,10
Denetim Birimleri
98.678.000
44.719.863
45,32
GENEL TOPLAM
175.493.300
75.130.511
42,81
Grafik-8
2014 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi
11
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2014 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen
ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları bütçe giderlerinin gelişimini gösteren Tablo
10’da belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri
itibariyle dağılımı ve 2014 yıl sonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo
9 ile Grafik 9’de gösterilmiştir.
Tablo-9 2014 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi
2014 Başlangıç
Ödeneği
Ocak -Haziran
Harcamaları
Temmuz Aralık
Dönemi (Tahmini)
Gerçekleşme
Oranı %
01-Personel Giderleri
107.911.800,00
54.503.719
49.120.923
96,02
02-SGK Prim Giderleri
14.235.000,00
7.276.307
6.373.793
95,89
03-Mal ve Hizmet Alımları
42.582.000,00
12.294.281
22.939.719
82,74
684.500,00
360.448
322.552
99,78
10.080.000,00
695.755
9.384.245
100
175.493.300,00
75.130.511
88.141.232
93,04
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
TOPLAM
Grafik-9 2014 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
01- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 54.503.719 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 103.624.642 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,02 olacağı tahmin edilmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 7.276.307 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 13.650.100 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin
2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,89 olacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 12.294.281 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 35.234.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve
hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
82,74 olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2014 döneminde 360.448 TL olan cari transfer harcamalarının, TemmuzAralık 2014 döneminde yaklaşık 683.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,78 olacağı
tahmin edilmektedir.
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 695.755 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 10.080.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.
13
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
IV-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde
yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.
Faaliyetler
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve güncel tutulacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
TBMM’ye gönderilecek raporların formatları oluşturulacaktır.
Raporlama Rehberi hazırlanacaktır.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi yayımlanacaktır.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için konferans, panel,
eğitim, vb. düzenlenecektir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı ve Programları
hazırlanacaktır.
Eğitimlerin Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracı hazırlanacaktır.
Eğitimler, Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracına göre değerlendirilecektir.
Ekip çalışması değerlendirme formu hazırlanacaktır.
Etkin bir denetim gerçekleştirebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Kullanıcı Formu hazırlanacak ve formların sonuçları değerlendirilecektir.
Uluslararası İşbirliği Değerlendirme Anketi hazırlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil edilecektir.
Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları, stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık planlar hazırlayacaktır.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
TBMM ile iletişim stratejisi hazırlanacaktır.
14
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte çalışacak bir
çalışma grubu kurulacaktır.
Denetlenen kurumlarla iletişim stratejisi hazırlanacaktır.
Kamuoyu, medya, sivil toplum, akademik ve uluslararası çevreler ile iletişim stratejisi hazırlanacaktır.
İlgili kurumları ve irtibat kişilerini belirleyen iletişim listesi hazırlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplantıları düzenlenecektir.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bu dönemde; Başkanlığımızın muhtelif lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, ana
hizmet binasına kamera güvenlik sistemi, sabit telefon hizmeti alımı, ve hizmet binası ile mevcut
makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarına ait ihaleler gerçekleştirilecektir.
15
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo-10 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
06- SAYIŞTAY
2013 Gerçekleşme
Toplamı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
2014 Başlangıç
Ödeneği
OCAK GERÇEKLEŞME
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
MART GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞME
MAYIS GERÇEKLEŞME
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
ARTIŞ ORANI
*
(%)
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013
2014
141.002.931
175.493.300
13.356.227
14.565.814
10.505.726
11.590.502
11.926.399
12.178.757
10.824.455
12.452.926
10.595.185
12.123.005
10.713.950
12.219.507
67.921.942
75.130.511
10,61
48,17
42,81
162.441.742
01 - PERSONEL GİDERLERİ
93.523.571
107.911.800
11.314.233
12.376.533
7.547.928
8.217.735
7.536.005
8.269.752
7.586.520
8.380.365
7.514.862
8.624.726
7.528.825
8.634.608
49.028.373
54.503.719
11,17
52,42
50,51
103.624.642
MEMURLAR
92.611.775
105.405.800
11.270.777
12.318.251
7.518.287
8.168.631
7.506.433
8.221.276
7.556.806
8.222.900
7.485.139
8.373.310
7.498.989
8.272.382
48.836.431
53.576.750
9,71
52,73
50,83
101.528.720
321.701
696.000
40.654
38.160
27.053
25.501
27.053
25.501
27.053
25.501
27.053
25.501
27.053
25.501
175.918
165.666
-5,83
54,68
23,80
305.922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
590.095
1.800.000
2.802
20.122
2.588
23.603
2.519
22.975
2.661
131.963
2.670
225.915
2.783
336.725
16.023
761.303
4.651,28
2,72
42,29
1.790.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
12.120.614
14.235.000
1.448.875
1.648.825
978.283
1.123.068
981.215
1.130.349
981.937
1.126.949
981.327
1.120.063
981.850
1.127.054
6.353.486
7.276.307
14,52
52,42
51,12
13.650.100
MEMURLAR
12.066.320
14.115.000
1.441.988
1.642.600
973.688
1.118.912
976.621
1.126.193
977.342
1.122.794
976.732
1.115.908
977.255
1.122.899
6.323.627
7.249.306
14,64
52,41
51,36
13.600.000
54.294
120.000
6.887
6.225
4.594
4.155
4.594
4.155
4.594
4.155
4.594
4.155
4.594
4.155
29.859
27.001
-9,57
54,99
22,50
50.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER PERSONEL
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
27.840.125
42.582.000
549.984
540.457
1.979.516
2.200.139
2.711.483
2.534.091
2.176.561
2.787.202
2.008.020
2.183.070
2.030.146
2.049.323
11.455.710
12.294.281
7,32
41,15
28,87
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3.472.572
4.162.000
216.792
77.369
262.544
208.373
287.809
297.043
191.066
242.536
192.038
221.474
236.872
157.063
1.387.121
1.203.858
-13,21
39,95
28,92
3.400.000
YOLLUKLAR
5.476.520
10.622.000
291.164
368.414
300.605
342.409
911.929
657.509
440.551
678.984
256.099
273.923
282.671
194.874
2.483.020
2.516.113
1,33
45,34
23,69
8.200.000
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
134.392
65.000
111
148
113
895
126.351
231
286
618
0
237
0
19.630
126.861
21.757
-82,85
94,40
33,47
59.000
16.888.336
25.288.000
36.429
39.537
1.366.254
1.579.165
1.324.640
1.529.186
1.453.157
1.728.613
1.357.393
1.577.596
1.379.263
1.488.253
6.917.135
7.942.349
14,82
40,96
31,41
21.500.000
90.628
400.000
1.272
3.132
2.526
2.225
9.247
2.341
9.756
7.768
24.584
5.966
5.112
24.640
52.497
46.071
-12,24
57,93
11,52
155.000
1.302.555
1.095.000
1.902
49.085
27.713
49.241
42.254
18.108
75.974
105.741
154.419
71.319
50.132
133.834
352.394
427.328
21,26
27,05
39,03
1.050.000
475.123
950.000
2.314
2.773
19.761
17.830
9.254
29.674
5.771
22.944
23.486
32.556
76.096
31.029
136.683
136.806
0,09
28,77
14,40
870.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
638.111
684.500
0
0
0
0
150.500
202.948
33.695
0
0
0
150.513
157.500
334.707
360.448
7,69
52,45
52,66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
05 - CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
35.234.000
683.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
602.000
630.000
0
0
0
0
150.500
157.500
0
0
0
0
150.500
157.500
301.000
315.000
4,65
50,00
50,00
630.000
378
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
35.733
53.000
0
0
0
0
0
45.448
33.695
0
0
0
13
0
33.707
45.448
34,83
94,33
85,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ
6.880.510
10.080.000
43.136
0
0
49.560
547.195
41.617
45.743
158.410
90.976
195.146
22.617
251.022
749.667
695.755
-7,19
10,90
6,90
10.080.000
MAMUL MAL ALIMLARI
3.713.141
4.630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.596
0
149.386
0
251.981
0,00
0,00
5,44
4.630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.798.880
2.750.000
43.136
0
0
49.560
547.195
41.617
45.743
158.410
90.976
92.550
22.617
101.636
749.667
443.773
-40,80
41,67
16,14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0
0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0
0
1.368.489
2.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000
0,00
0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08 - BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
17
52.000
2.700.000
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 117 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа