close

Enter

Log in using OpenID

cmyb tc tasarruf mevduatı sigorta fonu ıı. tahsilat daire başkanlığı

embedDownload
T.C.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile
muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun Fon'a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.
SATIŞA ÇIKARILAN:
1. GAYRİMENKULÜN:
Dosya No : 2001/02
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşabahçe Mah., Paşabahçe-Polonezköy Yolu Sokağı 238 ada, 1 parselde kayıtlı 965.120 m2 yüzölçümlü,
ana taşınmaz niteliği Kargir Ahırı ve 1 adet Spor Kulübü olan Kargir Köşk ve 125 adet A tipi, 96 adet B tipi, 180 adet C tipi konut ve 1 adet Süpermarket
ile Natamam 1 adet İlkokul ve Kreş, 1 adet Spor Kulüp, 1 adet Atçılık-Sera Açık Manejin, 1 adet Cami, 1 adet Sosyal Konaklama Tesisleri ve Kapalı
Garajı olan Özel Orman olan ana taşınmazda bulunan C Blok bodrum+zemin+1+çatı katı olan 2464/965120 arsa paylı 123 bağımsız bölüm numaralı
dubleks villa
ADRESİ: Acarlar Mahallesi Beykoz Konakları Martı Sokak C Blok-123 (No:291) Beykoz/ İSTANBUL
İMAR DURUMU : Bilirkişi tarafından, Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Satışa konu taşınmazın
bulunduğu yer İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile doğal sit ilan
edilen alanda kalmaktadır. Koruma Kurulunun 05.06.1996 gün ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli Sit Derecelendirme paftasında II. Derece
Doğal Sit alanı olarak tanımlanan alanda kalmaktadır. Ancak, 238 ada, 1 parselle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 20.03.1989 tarihinde
04.03.1988 onanlı 1/25000 ölçekli, Beykoz ilçesi çevresi ve çevre düzeni nazım imar planı plan notlarının 2.10 maddesine göre avan ve yerleşim
projesi yapıldığı, Orman Genel Müdürlüğünün 06.11.1989 tarih ve 1247 sayılı yazısıyla kesin izin verildiği ve onaylı projelerine göre 31.10.1991 tarihinde
yapı ruhsatı verildiği dosyasından anlaşılmaktadır. Ruhsat ve proje eklerine uygun olarak tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izni verilmiştir.
Beykoz Belediyesince verilmiş yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Buna göre, 31.10.1996 tarih 3000837 sayılı Yenileme Yapı Ruhsatı
C-123 tipi villa 399,09 m2 konut, 127 m2 ortak mahal toplam 526,09 m2 yüzölçüm için düzenlemiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 20.03.1989
tarihinde 04.03.1988 onanlı 1/25000 ölçekli, Beykoz ilçesi çevresi ve çevre düzeni nazım imar planı plan notlarının 2.10 maddesine göre avan ve
yerleşim projesi yapıldığı Orman Genel Müdürlüğünün 06.11.1989 tarih ve 1247 sayılı yazısıyla kesin izin verildiği ve onaylı projelerine göre 31.10.1991
tarihinde yapı ruhsatı verilmiştir. Ruhsat ve proje eklerine uygun olarak tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izni verilmiştir. Beykoz Belediyesince
08.10.2002 tarih ve 1438 sayılı yenileme yapı kullanma izin belgesi, C-123 tipi villa 399,09 m2 konut, 127 m2 ortak mahal toplam 526,09 m2 yüzölçüm
için düzenlemiştir.
HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazın bulunduğu 238 ada 1 numaralı parsel topoğrafik olarak güneye doğru eğime sahip, geometrik
olarak düzgün olmayan yamuk şeklindedir. Etrafı duvarlar ve beton direkli kafes tel ile çevrilidir. Parselin giriş kapısında merkezi telefon sistemi ile
kontrol edilen güvenlik binası ve güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Parsel üzerinde inşa edilmiş A, B ve C Blok adlı bodrum, zemini, normal ve çatı
katlı betonarme karkas tarzda ve beton kalıp sistemi ile inşa edilmiş 3 tip villa mevcuttur. Tapu sicilinde "‘Kargir Ahırı ve 1 adet Spor Kulübü olan
Kargir Köşk ve 125 adet A tipi, 96 adet B tipi, 180 adet C tipi konut ve 1 adet Süpermarket ile Natamam 1 adet İlkokul ve Kreş, 1 adet Sosyal Kulüp, 1
adet Atçılık-Sera Açık Manejin, 1 adet Cami, 1 adet Sosyal Konaklama Tesisleri ve Kapalı Garajı olan Özel Orman" olarak tescillidir. 19.07.1991 tarih
2000299 sayılı onaylı projesine göre; her bir bağımsız bloğun, garajı, ısınma odası,verandası bulunmaktadır. Ana taşınmaz içerisinde sosyal kulüp,
süpermarket, sosyal tesisler, yürüyüş alanları, gazebolar mevcuttur. Parsel sosyal donatı alanları konusunda zengin durumdadır. Taşınmazın iç
kısımlarında 5-6 m. yi bulan genişlikte yollar asfalt ile kaplıdır. Etrafındaki dış duvarlar yaklaşık 1 m. yükseklikte taş duvar ve 3 m. yüksekliğe kadar
beton ve üzeri sarmaşıklı, beton üstünde yaklaşık 1 m. yükseklikte jiletli tel örgü ile çevrilidir. Villalar içten katlar arası geçişi sağlayan merdivenlere
sahiptir. Dış cepheleri boyalı ve kısmen çatı katında siding kaplıdır. Giriş kapısı alüminyum doğramalıdır.
Binanın işçilik kalitesi oldukça iyidir. C Tipi villalar otoparklı ve garajlı olmak üzere kendi içinde iki ayrı alt- tipe ayrılmakta ve garajı bulunmaktadır.
Taşınmazın kapısı lüks çelik kapıdır. Projesinde bodrum katta salon, yatak odası ve hizmetli odası, banyosu, mutfak, girişi, kazan dairesi ve depoyu
bulunduran müştemilat kısmı ve 21 m2’lik garajı bulunmakta olup brüt 225 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin katta antre-vestiyer, kat holü, oturma
odası, wc ve ebevyn suiti bulunmakta olup brüt 141 m2 kullanım alanına sahiptir. 1. normal katta ise kat holü, 3 yatak odası, banyo, wc ve oturma
odası bulunmakta olup brüt 96 m2 kullanım alanına sahiptir. Ayrıca, çatı katında mutfak ve banyo bölümleri olan yatak odalı bir çatı suiti bulunmakta
olup brüt 77 m2 kullanım alanına sahiptir. Brüt kullanım alanı yaklaşık bodrum kat, zemin, normal kat ve çatı katında toplam 539 m2 civarındadır.
Taşınmazda kat mülkiyeti kurulmuştur.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 4.060.000.-TL (DörtmilyonaltmışbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL
Birinci Satış Günü : 26/02/2014 Saat: 14:00-14:02
İkinci Satış Günü : 05/03/2014 Saat: 14:00-14:02
İrtibat Telefonu : 0 212 340 10 92 www.tmsf.org.tr
2. GAYRİMENKULÜN:
Dosya No : 2006/13
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mah., 59 pafta, 1038 ada, 6 parselde kayıtlı, 1.370,50 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği
Otuzdokuz bağımsız bölümlü kargir apartman olan 35/1370 arsa paylı, zemin kat 15 bağımsız bölüm numaralı mesken.
ADRESİ: Kartaltepe Mah. Akın Yolu Sokak No:33/15 Bakırköy/İSTANBUL
İMAR DURUMU: Bilirkişi tarafından Bakırköy Belediyesi İmar Müdürlüğünden edinilen şifai bilgiye göre; 6 parsel; 08.03.2004 t.t. 1/1000 ölçekli
Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam, TAKS:0,25, H: 15:50m irtifalı ‘Konut’ alanında kalmakta, ön bahçe çekme mesafesi 5m, yan
4m ve arka bahçe H/3 m'dir. Satışa konu meskenin bulunduğu ana binaya ait 14.09.1987 tarih ve 87/2330 sayılı onaylı projesi ile 23.01.1991 tarih ve
91/300 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır.
HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Akın yolu sokak, No:33 adresinde kain, otuzdokuz
bağımsız bölümlü kargir apartman nitelikli bodrum+zemin +5 normal katlı binanın zemin katında 35/1370 arsa paylı 15 bağımsız bölüm numaralı
meskendir. Onaylı mimari projesine göre; salon+3 oda+mutfak+wc+banyo+giriş antresi+ 2 balkon ve hol hacimlerinden oluşmakta ve brüt 115 m2
net 100 m2 kullanım alanlıdır. Yakın çevresinde Veli Efendi Hipodromu, Aksu İplik ve boya fabrikası, Bakırköy Meydanı bulunmaktadır. Bölgede sosyal
ve teknik altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir.Bölge genellikle orta ve üst düzey gelir grubunun ikame
ettiği bir yaşam alanıdır.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satış Komisyonu tarafından, satışa konu taşınmaza 230.000.-TL (İkiyüzotuzbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL
Birinci Satış Günü : 26/02/2014 Saat: 14:03-14:05
İkinci Satış Günü : 05/03/2014 Saat: 14:03-14:05
İrtibat Telefonu : 0 212 340 14 81 www.tmsf.org.tr
3. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2006/13
TAPU KAYDI : Muğla ili, Bodrum ilçesi, Turgutreis Beldesi, Peksimet Köyü, Kadıkalesi Mevkii, 723 parselde kayıtlı 5.055 m2 yüzölçümlü, ana
taşınmaz niteliği 24 adet dubleks mesken ve arsası olan taşınmazda 1/24 arsa paylı, zemin+1 brüt 66 m2 kullanım alanlı 4 nolu dubleks mesken
ADRESİ : Peksimet Köyü Kadıkalesi Mevki Ormancılar Sitesi 78B kapı nolu 4 nolu dubleks Bodrum/MUĞLA
İMAR DURUMU : Turgutreis Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan incelemeler ve Turgutreis Belediye Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünden alınan 23.08.2012 tarih 280-2061 sayılı yazı ve ekindeki belgelere göre; taşınmaz, 1/1000 ölçekli Turgutreis Kadıkalesi Koruma
İmar planında taks:0,15, kaks: 0.30, H:6,5 m. irtifa yapılaşma şartlarında “2.konut+turizm” sahasında kalmakta olup, taşınmazın 21.04.1996 tarihli
onaylı mimari projesi, 29.11.1996 tarihli, 96/15619 sayılı yapı ruhsatı, 24.06.2005 tarih ve 2005/252 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.
HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz. Peksimet Köyü, Kadıkalesi Mevkii, Ormancılar Sitesi, No:78B adresinde konumlu 4 bağımsız
bölüm nolu dubleks meskendir. Taşınmazın bulunduğu çevrede genellikle benzer nitelikteki binalar ve oteller (Palomo Yasmin Resort ve Gardens
Of Babylon) bulunmaktadır. Taşınmaz, bodrum, zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Yaklaşık brüt 66 m2 kullanım alanlıdır. Bina girişi, Ormancılar sitesi
5.Caddesinden zemin kattan sağlanmaktadır. Satışa konu 4 nolu dubleks meskenin bodrum katında yaklaşık 30 m2'lik bir alanın düzenlenerek
müştemilat olarak kullanılmakta, bloğun sol yanında konumlanmakta, zemin katta 1 açık mutfak, salon, 1 banyo, teras ve 1. katta 2 yatak odası
bulunmaktadır.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satış Komisyonu tarafından, satışa konu taşınmaza 135.000.-TL (YüzotuzbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL
Birinci Satış Günü : 26/02/2014 Saat: 14:06-14:08
İkinci Satış Günü : 05/03/2014 Saat: 14:06-14:08
İrtibat Telefonu : 0 212 340 14 81 www.tmsf.org.tr
4. GAYRİMENKULÜN:
Dosya No : 2002/02
TAPU KAYDI : Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Soğucak Köyü, Deveboynu Mevkii, 11 M1 pafta, 2882 parsel, 9.276,19 m2 miktarlı arsanın 3/141 arsa paylı,
43 nolu dubleks mesken.
ADRESİ : Soğucak Köyü Manzara Evleri Sitesi B.B. No:43 Kuşadası/AYDIN
İMAR DURUMU : Kuşadası Belediye Bakanlığı Harita Planlama Müdürlüğünde yapılan incelme ile alınan şifahi bilgide taşınmazın 1/1000 ölçekli
uygumla imar planında konut alanına kalmakta olup TAKS:0,20, KAKS:0,40 yoğunluklu ön cepheden 5 m yan bahçeden 3 m çekme mesafelerinde
ayrık nizam 2 kat yapılaşma şartlarında olduğu belirtilmiştir. Bilirkişi tarafından taşınmazın Danıştay kararınca 2007 yılında Belediye Mücavir
Alanından çıkartıldığı, yetkinin Aydın İl özel İdaresine verildiği, 13.02.1996 tarih ve 86 sayılı Yapı Ruhsatının alındığı, inşa edilmemiş olan dubleks
meskenlerin hiç biri için yenileme ruhsatı alınmaması nedeniyle dubleks meskenlerin tamamının ruhsat süresinin dolduğu ve imar durumunun
belirsiz olduğu belirtilmiştir.
HALİHAZIR DURUMU : Taşınmaz, Manzara Evleri Sitesi içerisinde zemin+1 Normal Kat ve Çatı Katından oluşan 3/141 arsa paylı, yaklaşık brüt 97
m2 (zemin kat 50 m2+teras, 1. normal kat 48 m2 ve çatı katı 13 m2 + 16 m2 teras) kapalı alanlı, Dubleks Mesken niteliğindedir. Bilirkişi tarafından
Kuşadası Tapu Müdürlüğünde incelenen onaylı projeye göre ana taşınmazın 23 adet ikiz 1 adet tek olmak üzere 47 adet dubleks meskenden
oluştuğu, mahallinde yapılan incelemede parsel üzerinde 2 adet ikiz nizam blok olmak üzere 4 adet dubleks meskenin (1-2 ve 22, 23 numaralı bb.)
inşa edildiği, bir adet dubleks meskenin (21 numaralı bb.) ise temelinin atılmış halde olduğu, söz konusu 43 numaralı bağımsız bölümün de inşa
edilmemiş olduğu, parselin eğimli bir yapıya sahip olduğu, taşınmaza Kuşadası-Söke Karayolu üzerinden Söke istikametinde ilerleyip, DavutlarSöke kavşağını geçtikten sonra yaklaşık 3 km. sonra sağa Soğucak Köyüne dönülürek Köy Merkezine devam edilip köy merkezi girişindeki kavşak
geçilerek ilk sola dönülüp yaklaşık 350 m. Köyün güneydoğusuna ilerlenerek ulaşılabileceği, taşınmazın yakın çevresinde çoğu zeytinlik olan boş
parseller, Dağcılar Sitesi, Pine Valley Sitesi ve Soğucak İlköğretim Okulunun bulunduğu, taşınmazın Köy Merkezine 350 m., Sahile 3 km., GüzelçamlıDavutlar Karayoluna 3,5 km, ve Kuşadası İlçe Merkezine 13 km. mesafede bulunduğu belirlenmiştir. Satışa konu taşınmaz inşa edilmediği için sadece
arsa değeri muhammen değer olarak belirlenmiştir.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satış Komisyonu tarafından, satışa konu taşınmaza 20.000-TL (YirmibinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL
Birinci Satış Günü : 26/02/2014 Saat: 14:09-14:11
İkinci Satış Günü : 05/03/2014 Saat: 14:09-14:11
İrtibat Telefonu : 0 212 340 10 97 www.tmsf.org.tr
5. GAYRİMENKULÜN:
Dosya No: 2004/19-23
TAPU KAYDI : Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Eskibedir Köyü, Yörükdere Mevkiinde kain, F18-B-14-D- 1 pafta, 127 ada, 2 parsel sayılı, 20.733,63 m2
yüzölçümlü (eski; 32 pafta, 1288 parsel sayılı 20.630 m2) kargir yağ fabrikası ve üç adet kargir fabrika müştemilatı olan tarla.
ADRESİ: D-100 Karayolu Yörükdere Mevkii Eskibedir Köyü 5. Km Pakiş Yağ Fabrikası Lüleburgaz/ KIRKLARELİ
İMAR DURUMU: Bilirkişi tarafından Lüleburgaz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Taşınmazın konumlu olduğu
bölge belediye sınırları dışında, Kırklareli İl Özel İdaresi yetki sınırları içerisinde kaldığı, Kırklareli İl Özel İdaresi imar arşivinde yapılan incelemelerde,
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanan 04.10.1996 tarihli 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına göre parselin “Sanayi Alanı”nda kaldığı ve Emsal:
0.50 yapılaşma şartlarında olduğu, mimari projeye göre kitle düzeni verileceği, 10.10.1984 tarihli röleve projesinin mevcut olduğu, 12.10.1984 tarihli
1. cilt 3 sayfa nolu 2.580 m2 kapalı alan için alınmış yapı kullanma izin belgesinin mevcut olduğu, (eski parsel numarası olan 446 nolu parsel için
düzenlenmiş) yapı kullanma izin belgesine göre toplam kullanım alanı 2.580 m2 olması gerekirken, yerinde bazı binaların kaldırıldığı ve ilave binaların
yapıldığı, halihazırda tesisin toplam kullanım alanının 5.032 m2 olduğu, mevcut kullanım alanının mevcut imar durumu koşullarını sağlamakta
olduğu belirlenmiştir.
HALİHAZIR DURUMU: Taşınmaz, Lüleburgaz ilçe merkezinden D-100 Karayolu üzerinde Çorlu-İstanbul istikametinde ilerlerken 5 Km.de Yenibedir
Köyüne gelmeden yolun sağında konumludur. Taşınmaz üzerindeki tesis, ayçiçeği yağ, rafine yağ, ham soya yağ, ham mısır özü yağ ve ham kanola
yağ ünitesinden oluşmakta olup fabrikanın sadece rafine bölümü kısıtlı bir kapasite ile çalışmaktadır. Halihazırda tesis kiracı Pakiş Yağ Üretim Sanayi
ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılmaktadır. Satışa konu fabrika içerisinde bulunan makinalar satışa dahil olmayıp söz konusu makinalar hariç olarak
taşınmaz ihale edilecektir. Kuruluşundan beri tesise bakım yapılmadığı ve tesisteki binaların fiziksel olarak yıprandığı gözlemlenmiştir. Toplam kapalı
alanı, yapı kullanma izin belgesine göre 2.580 m2 olan fabrikada, yerinde yapılan tespitlerde ise tesisin 5.032 m2 kapalı alana sahip olduğu, ilave
yapılan yapılar için yasal izinlerin alınmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın çevre düzenlemesi tamamlanmış durumda olup peyzajdaki düzenlemelerin ilk
günkü özelliklerini kaybettiği, bununla beraber sahanın büyük bölümünün kilitli parke taşı ile kaplandığı, parsel sınırlarının beton direkler arası fens
teli çit ile çevrilmek suretiyle belirlendiği tespit edilmiştir. Taşınmazın yakın çevresinde Petrol Ofisi Akaryakıt İstasyonu, Kepirtepe Anadolu Öğretmen
Lisesi, Araç Bayileri ile Un fabrikaları yer almaktadır. Taşınmaz, Yenibedir Köyüne 1.4 km., Eskibedir Köyüne 3.9 km., TEM Bağlantı Yoluna 3.1 km.,
Lüleburgaz İlçe merkezine 5 km. ve TEM Otoyoluna 10 km. mesafede bulunmaktadır.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 3.230.000.-TL (ÜçmilyonikiyüzotuzbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL
Birinci Satış Günü : 26/02/2014 Saat: 14:12-14:14
İkinci Satış Günü : 05/03/2014 Saat: 14:12-14:14
İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 55 www.tmsf.org.tr
ORTAK HÜKÜMLER
1) Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminat
yatırmaları, teminat olarak nakit para verilmesi halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki
TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun, nakit para verilmediği taktirde; Bankalar ve/veya Katılım
Bankaları tarafından verilen şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu veya aynı tutarda Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe belli edilen
milli esham ve tahvilatın (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) en geç
satış günü, satış saatine kadar Satış Kotnisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir.
2) Teminatı yatıran gerçek ve tüzel kişilerin (İhale katılımcısının tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise,
vekaletnamenin aslını satış saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.) kimlik tespiti yapıldıktan sonra her bir katılımcıya 1 adet
bayrak numarası verilir.
3) Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü
baki kalmak kaydıyla, ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz.
4) Satış peşin para iledir. Alıcıya talebi halinde 15 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul
Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi
gerekmektedir. İhale her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
5) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir
ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa
olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci
defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan me’sul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince
tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
6) Gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir.
7) 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teslimi ile bunların
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların
teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralanın
şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den muaftır. Ancak bu muafiyet
işlem bedelinden (Satış bedelinden) Fon'a intikal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muafiyetinin olmadığı kısım ile ilgili
olarak doğacak KDV bedelinden “İhaleyi Kazanan” sorumludur. KDV tahakkuk etmesi halinde 150 m2'ye kadar konut vasıflı taşınmazda oran % 1, bu
miktardan büyük konutlar ile arsa, tarla, dükkan vs. vasıllı taşınmazlar için oran % 18 dir. İhale işlemleri damga vergisi ve tellaliye resminden istisnadır.
8) Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir, ihaleye iştirak edenlerin satışa
sunulan gayrimenkulleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun 246'ıncı maddesinin atıfta
bulunduğu hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280'inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9) Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anında yapılan açıklamalar esas alınır.
10) Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
11) Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler
ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II.Tahsilat Daire Başkanlığına, her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen
dosya numarası ile müracaat edebilirler.
12) İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de
tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 4254)
C M Y B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content