close

Enter

Log in using OpenID

627 - Türkiye Büyük Millet Meclisi

embedDownload
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
YASAMA YILI
24
4
SIRA SAYISI: 627
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/922)
FATMA
FATMA
boş
–3–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1/922 Esas Numaralı Tasarının
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dışişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Anlaşma Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
/
–4–
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: 31853594-101-941-2107
7/5/2014
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Deniz Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/922)
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
GEREKÇE
Her iki ülkenin de geçmişten gelen yakın ilişkilerinin ve dostluklarının denizcilik alanına yeteri
kadar yansımadığı düşüncesinde ortak kanaat sahibi ilgili ülke makamları başlattıkları müzakereleri
son derece olumlu geçen bir sürecin sonunda tamamlamayı başarmış, ilki 15 Mayıs 2012 tarihinde
Polonya'da, ikincisi ise 13-14 Aralık 2012 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilen müzakereler
sonucunda ardından anlaşmayı hazır hale getirmişlerdir.
Türkiye ve Polonya arasındaki denizcilik ilişkilerini daha güçlü hale getirmeyi ve üst seviyelere
taşımayı, bu bağlamda iki ülke arasında her alanda işbirliğinin de önünün açılması Denizcilik
Anlaşması vesilesiyle elde edilecektir.
Bu anlaşma ile Ülkemiz ile Polonya arasındaki denizcilik ilişkilerinin gelişmesi, ticaretin
kolaylaşması, taşımacılık kalite ve kapasitesinin arttırılması beklenmektedir.
2012 yılında 455.392 Ton olarak gerçekleşen Türkiye-Polonya arasındaki deniz taşımacılığının
bu denli iyi ilişkilere sahip iki ülke için yeterli olmadığı düşünülmekte olup, anlaşmanın karşılıklı
deniz ticaretimizi arttırarak mevcut taşıma değerlerini arttıracağı beklenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
/
–5–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
1/7/2014
Esas No: 1/922
Karar No: 489
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7/5/2014 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20/5/2014 tarihinde tali komisyon olarak
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza
havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"
Komisyonumuzun 24 üncü Yasama Dönemi 18/6/2014 tarihli 80 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı
ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, taraflar arasındaki denizcilik
ilişkilerinin geliştirilmesini, ticaretin kolaylaştırılmasını ve taşımacılık kapasitesinin artırılmasını
teminen, 8 Kasım 2013 tarihinde Varşova'da imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun
bulunması amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri
tarafından;
Anlaşmanın Polonya ile geçmişe dayalı yakın ve kapsamlı ilişkilerimizin denizcilik alanına
yeteri kadar yansımadığı düşüncesinden hareketle yürütülen müzakereler neticesinde imzalandığı,
Türkiye ile Polonya arasındaki deniz taşımacılığının yaklaşık 460 bin ton düzeyindeki mevcut
hacminin ilişkilerin diğer boyutlarıyla mütenasip olmadığı, Anlaşmanın karşılıklı deniz ticaretini
artırarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize artı değer katmasının beklendiği,
Anlaşmayla, Ülkemiz ile Polonya arasında denizcilik ilişkilerinin geliştirilmesinin, bu bağlamda
iki ülke arasında diğer alanlardaki iş birliğine de katkı sağlanmasının amaçlandığı,
Anlaşmayla, tarafların birbirlerinin ülkesinde denizcilik acenteleri açmaları, denizcilik gelirlerini
transfer etmeleri, gemi adamı belgelerinin karşılıklı tanınması gibi genel nitelikte ve çok taraflı
uluslararası denizcilik düzenlemeleriyle uyumlu yükümlülükler ihdas edildiği,
Anlaşmanın Polonya tarafındaki onay sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının
beklendiği,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten, Gaziantep Milletvekili
Ali Şahin ve İstanbul Milletvekili İsmail Safi Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
/
–6–
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Volkan Bozkır
Üye
Ali Rıza Alaboyun
Üye
Tunca Toskay
İstanbul
Aksaray
Antalya
Üye
Üye
Üye
Fazilet Dağcı Çığlık
Ali Şahin
Ali Haydar Öner
Erzurum
Gaziantep
Isparta
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Harun Karaca
İstanbul
Üye
Rıfat Sait
İzmir
Üye
Osman Taney Korutürk
İstanbul
Üye
Osman Kahveci
Karabük
Üye
Ayşe Eser Danışoğlu
İstanbul
Üye
İsmail Safi
İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Abdullah Çalışkan
Kırşehir
Üye
Üye
Çiğdem Münevver Ökten
Hasan Karal
Mersin
Rize
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Selma Irmak
Burhan Kayatürk
Şırnak
Van
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
/
–7–
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA DENİZ ULAŞTIRMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA DENİZ ULAŞTIRMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 8 Kasım 2013 tarihinde
Varşova’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Deniz Ulaştırması Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Çavuşoğlu
F. Işık
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce
A. Davutoğlu
N. Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.
T. Yıldız
A. Ç. Kılıç
F. Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı V.
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
A. İslam
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
–8–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
/
–9–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
– 10 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
– 11 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
– 12 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
– 13 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
– 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
– 15 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
– 16 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 627)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 095 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content