close

Enter

Log in using OpenID

1 tc abant izzet baysal üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih

embedDownload
1
T.C.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
(BOLOGNA PROGRAMLARI)
ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF HISTORY GRADUATE PROGRAMMES
Anabilim Dalı: Tarih, Bilim Dalı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Program: Tezli Yüksek Lisans.
Department: History, History of the Republic of Turkey, Programme: Master’s Degree with Dissertation.
Birinci Yıl/First Year
Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi/First Semester/Autumn
Dersin
T U
Kodu
Dersin Adı/Name
Z/S
T A
Code
TCT 501
TCT 503
TCT 505
TCT 507
TCT 509
TCT 511
K
C
İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi/Second Semester/Spring
Dersin
T U
Kodu
Dersin Adı/Name
Z/S
T A
Code
Osmanlıca-I
Ottoman Paleography-I
Tarih Metodolojisi-I
History Methodology-I
Modern Türkiye’nin Doğuşu
The Birth of Modern Turkey
Çağdaş Dünya Tarihi-I
Modern World History-I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
History of the Republic of Turkey-I
Z
3
0
3
TCT 502
Z
3
0
3
TCT 504
S
3
0
3
TCT 506
S
3
0
3
TCT 508
S
3
0
3
TCT 510
Türk Dış Politikası-I
S
3
0
3
Osmanlıca-II
Ottoman Paleography-II
Tarih Metodolojisi-II
History Methodology-II
Atatürk ve Modern Türkiye
Atatürk and Modern Turkey
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Modern World History-II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
History of the Republic of Turkey-II
Z
3
0
3
Z
3
0
3
S
3
0
3
S
3
0
3
S
3
0
3
TCT 514
Türk Dış Politikası-II
S
3
0
3
TCT 516
Turkish Foreign Policy-II
Modern Ortadoğu Tarihi-II
Modern Middle Eastern History-II
S
3
0
3
Z
0
3
0
Turkish Foreign Policy-I
TCT 513 Modern Ortadoğu Tarihi-I
S
Modern Middle Eastern HistoryI
3
0
3
TCT 512
Kredi Toplamı/Total Credits
K
C
Seminer
Seminar
15 Kredi Toplamı/Total Credits
15
Mezuniyet Şartı: Programdan mezun olmak için güz yarıyılında 2 zorunlu ve 3 seçmeli ders olmak üzere toplam 15
kredi, bahar yarıyılında ise 2 zorunlu ve 3 seçmeli ders olmak üzere 15 kredi ders ile birlikte zorunlu kredisiz
seminer dersinden başarılı olmak gerekiyor.
İkinci Yıl/Second Year
Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi/Third Semester/Autumn
Dersin
T U
Kodu
Dersin Adı/Name
Z/S
T A
Code
TCT 599
Tez Çalışması
Dissertation
Z
0
1
K
C
0
Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi/Fourth Semester/Spring
Dersin
T U K
Kodu
Dersin Adı/Name
Z/S
T A C
Code
TCT 599
Tez Çalışması
Dissertation
Kredi Toplamı/Total Credits
0 Kredi Toplamı/Total Credits
Toplam Kredi: 30, T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi. Total Credits: 30, T: Theoretic, A: Applied, C: Credits.
Z: Zorunlu (Compulsory), S. Seçmeli (Elective)
Z
0
1
0
0
2
DERS İÇERİKLERİ
COURSE DESCRIPTIONS
Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi
First Year/First Semester/Autumn
TCT 501 Osmanlıca-I (3 0 3) (Zorunlu)
Çok az bilen veya hiç bilmeyenlere, eski harfli matbu yazıların okunması öğretilir. Okuma işlerliği
kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması temel yazı kuralları ile Osmanlıca matbu
metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin temel gramer kaideleri ile Arapça ve
Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik dönemlere ait Osmanlıca matbu
metinler okutulmaktadır.
TCT 501 Ottoman Paleography-I (3 0 3) (Compulsory)
This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from
the Ottoman Archives will be read.
TCT 503 Tarih Metodolojisi-I (3 0 3) (Zorunlu)
Tarih biliminin tanımı ve konusu, tarih araştırmalarının toplum kalkınmasındaki rolü, tarih biliminin
beşeri ve sosyal bilimler arasındaki yeri ve bunlarla ilişkileri, tarihin bölümlere ayrılması, tarih
yazıcılığının çeşitleri, kaynak bilgisi ve kaynakların değerlendirilmesi, tarihi olayların tahlil, tenkit ve
terkibi, vb. konular ele alınmaktadır.
TCT 503 History Methodology-I (3 0 3) (Compulsory)
The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other
disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.
TCT 505 Modern Türkiye’nin Doğuşu (3 0 3) (Seçmeli)
Bu ders kapsamında Tanzimat sonrası gelişmeler ve Osmanlı Devletinin dağılmasına neden olan Birinci
Dünya Savaşı sonrası ülkenin içine düştüğü durum ve Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde takip edilen
bağımsızlık mücadelesi incelenmektedir.
TCT 505 The Birth of Modern Turkey (3 0 3) (Elective)
The political, military, economic, social and cultural events taking place between the years 1908-1923
will be covered.
TCT 507 Çağdaş Dünya Tarihi-I (3 0 3) (Seçmeli)
Modern dünyanın oluşumu, coğrafi keşifler, Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi,
emperyalizm, kapitalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşu ile I. Dünya Savaşı ele alınmaktadır.
TCT 507 Modern World History-I (3 0 3) (Elective)
The political, military, economic, social and cultural events taking place in Europe in particular from the
French Revolution to the end of the First World War will be covered.
TCT 509 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I (3 0 3) (Seçmeli)
II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kurulması, II.
Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş gibi 1908-1950 arası Türkiye’deki siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve
ekonomik konular ele alınmaktadır.
TCT 509 History of the Republic of Turkey-I (3 0 3) (Elective)
The political, military, economic, social and cultural events taking place between the years 1923-1950
will be covered.
TCT 511 Türk Dış Politikası-I (3 0 3) (Seçmeli)
3
Milli Mücadele’nin başlangıcından 1960’a kadar dünyadaki gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin dış
politikası işlenecektir.
TCT 511 Turkish Foreign Policy-I (3 0 3) (Elective)
Turkish Foreign Policy will be covered from 1919-1950.
TCT 513 Modern Ortadoğu Tarihi-I (3 0 3) (Seçmeli)
Birinci Dünya Savaşından günümüze kadar Ortadoğu ülkelerinde meydana gelen siyasi gelişmeler ve bu
ülkelerin Türkiye ile ilişkileri ele alınacaktır.
TCT 513 Modern Middle Eastern History-I (3 0 3) (Elective)
Modern Middle Eastern History will be covered, from 1914 to 1960.
Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi
First Year/Second Semester/Spring
TCT 502 Osmanlıca-II (3 0 3) (Zorunlu)
Eski harfli matbu yazıları öğrenmiş olanlara, Osmanlıca grameri ile birlikte, değişik metinleri okuma,
okuduğunu anlama ve tahlil etme yeteneği kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması
temel yazı kuralları ile Osmanlıca matbu metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin
temel gramer kaideleri ile Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik
dönemlere ait Osmanlıca matbu metinler okutulmaktadır.
TCT 502 Ottoman Paleography-II (3 0 3) (Compulsory)
This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from
the Ottoman Archives will be read.
TCT 504 Tarih Metodolojisi-II (3 0 3) (Zorunlu)
Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma
basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, tebliğ hazırlama, rapor, makale ve
tez yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı ele alınmaktadır.
TCT 504 History Methodology-II (3 0 3) (Compulsory)
The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other
disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.
TCT 506 Atatürk ve Modern Türkiye (3 0 3) (Seçmeli)
Atatürk döneminde Türkiye’deki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişmeler
incelenmektedir.
TCT 506 Atatürk and Modern Turkey (3 0 3) (Elective)
Atatürk and the social and cultural events taking place during his period will be dealt with.
TCT 508 Çağdaş Dünya Tarihi-II (3 0 3) (Seçmeli)
I. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler, II. Dünya Savaşı, soğuk savaş dönemi, soğuk savaş sonrası
değişmeler(SSCB’nin dağılması, Varşova Paktı’nın dağılması, Çağdaş Türk Devletlerinin doğuşu,
Avrupa Birliği), günümüzde ortaya çıkan siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve ekonomik gelişmeler ve Türk
Dünyasına etkileri incelenmektedir.
TCT 508 Modern World History-II (3 0 3) (Elective)
The political, military, economic, social and cultural events in the world from the end of the First World
War to the present day will be covered.
TCT 510 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II (3 0 3) (Seçmeli)
4
1950’den günümüze Türkiye’deki siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve ekonomik gelişmeler ele alınmaktadır.
TCT 510 History of the Republic of Turkey-II (3 0 3) (Elective)
The political, military, economic, social and cultural events occurring in Turkey from 1950 to the present
day will be covered.
TCT 514 Türk Dış Politikası-II (3 0 3) (Seçmeli)
1960’dan 2002’ye kadar dünyadaki gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin dış politikası incelenir. Bu
bağlamda Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar, imzalamış olduğu siyasal sözleşmeler ve
katıldığı ittifaklar ele alınır.
TCT 514 Turkish Foreign Policy-II (3 0 3) (Elective)
Turkish Foreign Policy will be covered from 1950-2003
TCT 516 Modern Ortadoğu Tarihi-II (3 0 3) (Seçmeli)
Birinci Dünya Savaşından günümüze kadar Ortadoğu ülkelerinde meydana gelen siyasi gelişmeler ve bu
ülkelerin Türkiye ile ilişkileri ele alınacaktır.
TCT 516 Modern Middle Eastern History-II (3 0 3) (Elective)
Modern Middle Eastern History will be covered, from 1960 to 2003.
TCT 512 Seminer (0 3 0) (Zorunlu)
Seminer konuları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili bütün konularda verilebilir. Bu seminerlerde
öğrencinin çalışma metodu, konuyu ele alış tarzı ve sunması gibi konularda eksikliklerin giderilmesi
yönünde öğretim elemanı tarafından yönlendirme ve değerlendirme yapılır.
TCT 512 Seminar (0 3 0) (Compulsory)
Students will present orally and in written form research they have carried out on current events or on a
topic of their choice.
İkinci Yıl/Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi
Second Year/Third Semester/Autumn
TCT 599 Tez Çalışması (0 1 0) (Zorunlu)
Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez
yazmaları istenir.
TCT 599 Dissertation (0 1 0) (Compulsory)
Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific
research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth
semester
İkinci Yıl/Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi
Second Year/Fourth Semester/Spring
TCT 599 Tez Çalışması (0 1 0) (Zorunlu)
Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez
yazmaları istenir.
TCT 599 Dissertation (0 1 0) (Compulsory)
Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific
research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth
semester
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content