close

Enter

Log in using OpenID

2014-76 Şirket Ortaklarının SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirimlerine

embedDownload
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 11 Aralık 2014
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ
NO : 2014 / 76
KONU
Şirket Ortaklarının SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirimlerine İlişkin İdari Para
Cezası Affı le İlgili SGK’nın Genelge Hazırlığı Hk.
Bilindiği üzere, “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” (Torba Kanun) 11/09/2014
tarihli, 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Bakınız, 2014/59 Sayılı
Sirkülerimiz.)
6552 sayılı Kanun ile İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde değişiklikler yapılmış ve bazı alacaklara yeniden yapılandırılma imkanı sağlanmış, ayrıca,
özellikle idari para cezası niteliğindeki bazı kamu alacaklarına af niteliğinde düzenlemeler getirilmiştir.
İdari para cezası affı getirilen kamu alacaklarından birisi de sosyal güvenlik mevzuatına göre 4/b (Bağ-Kur)
kapsamında sigortalı olması gereken kişilerle ilgili SGK’ya verilmesi gerektiği halde verilmemiş veya geç
verilmiş olan sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinden kaynaklanan idari para cezalarıdır.
Bu konuya ilişkin olarak 6552 sayılı Torba Kanun’un 61’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 57.madde eklenmiştir.
6552 sayılı Torba Kanun’la 5510 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 57’nci madde uyarınca, şirket tüzel kişilikleri
tarafından 01/10/2008 tarihinden sonraki sürede ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar (Anonim
Şirketlerin yönetim kurlu üyesi olan ortakları, Limited Şirketlerin ortakları, Sermayesi Paylara Bölünmüş
Komandit Şirketlerin komandite ortakları) için verilmesi gerektiği halde verilmemiş olan sigortalı işe giriş
bildirgesi ve sigortalı işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili
bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.
Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip
kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir.
Ancak, daha önce idari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.
Bu durum 2014/73 Sayılı Sirkülerimizde açıklanmış ve 6562 sayılı Torba Kanun’la getirilmiş olan şirket
ortaklarının SGK işe giriş ve çıkış bildirimi affından yararlanabilmek için şirket tüzel kişiliklerinde 01/10/2008
tarihinden sonraki ortaklık ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklık değişikliklerinin kontrol edilerek,
yapılmamış olan işe giriş ve işten ayrılış ile ilgili bildirim yükümlülüklerinin en geç 11/12/2014 tarihine kadar
yerine getirilmesinde fayda olduğu belirtilmiştir.
Bununla birlikte Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB) resmi internet sitesinde bu konuda SGK tarafından bir Genelge hazırlandığı ve imzaya açıldığı
duyurusu yayımlanmıştır. Bahse konu duyuruda imzaya açılan Genelge metnine de yer verilmiş olup, bahse
konu Genelge metni aşağıya alınmıştır.
www.degerymm.com.tr
~1~
www.ecovis.com
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
“5.1- Şirket Yetkililerinin ve Sigortalıların Sigortalılık Başlangıç ve Sonlandırılmasına İlişkin Bildirim
Yükümlülükleri
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, kollektif şirket,
donatma iştiraki, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının, anonim şirketlerin yönetim
kurulu üyesi olan ortaklarının, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite
ortaklarının hisse devri işlemleriyle yeni ortak olma ve ayrılma ile iflas, tasfiye ve münfesih durumdaki
şirketlerin ortaklarının, sigortalılık başlangıç ve sona ermesiyle ilgili olarak, gerek şirket yetkililerinin gerekse
sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde Kanunun 102 nci maddesine göre
haklarında idari para cezası uygulanacağına dair açık bir hüküm bulunmadığından bu kapsamdaki
sigortalılar ile şirket yetkililerinin süresi içerisinde veremedikleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri sebebiyle
idari para cezası uygulanmayacaktır.”
Benzer Duyuru TÜRMOB’a atfen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının İnternet sitesinde
de yapılmıştır.
Genelgenin SGK tarafından imzalanıp uygulanmaya konulması halinde, bahse konu bildirimleri kağıt
ortamında hazırlayıp vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.
Bahse konu Genelge henüz imzalanıp uygulamaya girmemiş olmakla birlikte, SGK yetkilileri ile yapılan
telefon görüşmesinde Genelge’nin imzalandığı ve gün içinde yayınlanacağı ifade edilmiştir.
Saygılarımızla.
Değer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, 34349 Gayrettepe İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04 Faks: +90 212 211 9952 E-mail: [email protected]
ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA
(associated partners).
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or
omissions, not those of any other entity. Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International.
www.degerymm.com.tr
~2~
www.ecovis.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
321 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content