close

Enter

Log in using OpenID

bilecik çevre ve şehircilik il müdürlüğü kamu hizmet standartları

embedDownload
BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
NO:
HİZMETİN ADI
1
Ödenek Teminine Esas
Maliyet Hazırlama
2
Yapı Yaklaşık
Maliyet Hazırlama
3
Genel Teknik
Şartname Hazırlama
4
Özel Teknik
Şartname Hazırlama
5
6
7
8
Teknik Şartname
Kalıp, Demir Teslimi vb
Arazi kontrolü
Hakediş Raporlarının
Hazırlanması
İş Deneyim Belgelerinin
Hazırlanması
9
Teknik Personel
Taahhütnamesi
10
İş Programı
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talep yazısı (Tüm projelerin ve detaylarının tasdikli olarak
verilmesi halinde)
(1000 m2 den küçük binalar için.)
(1000 m2 den büyük binalar için.)
1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talep yazısı (Tüm projelerin ve detaylarının tasdikli olarak
verilmesi halinde)
(1000 m2 den küçük binalar için.)
(1000 m2 den büyük binalar için.)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK/ 180)’in 209 sayılı KHK. ile değişik2 nci maddesinin (n) bendi uyarınca hazırlanmış olup,
180 sayılı THK’nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren Kuruluşlarca
uygulanması mecburidir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK/ 180)’in 209 sayılı KHK. ile değişik2 nci maddesinin (n) bendi uyarınca hazırlanmış olup,
180 sayılı THK’nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren Kuruluşlarca
uygulanması mecburidir
Yapılacak İmalatın Özelliğine göre
1-Yüklenicinin Kuruma vereceği Dilekçe
(Dilekçe; Kurumca Örnekleri hazırlanmış olup, ekleri müteahhitlikçe tamamlanmış olması
gerekmektedir.)
1-Yüklenicinin Kuruma vereceği Dilekçe
(Dilekçe; Kurumca Örnekleri hazırlanmış olup, ekleri müteahhitlikçe tamamlanmış olması
gerekmektedir.)
Not: İşe başlama tarihinden itibaren
1-Yüklenicinin Kuruma vereceği Dilekçe
(Dilekçe; Kurumca Örnekleri hazırlanmış olup, ekleri müteahhitlikçe tamamlanmış olması
gerekmektedir.)
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinde belirtildiği üzere: Yüklenici, Yukarıda belirtilen isimleri ile
belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel
Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde idareye bildirmek
zorundadır.
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinde belirtildiği üzere:
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 Gün
30 Gün
15 Gün
30 Gün
30 Gün
30 Gün
1-3 Gün
15 Gün
30 Gün
30 Gün
5 Gün
15 Gün
12
13
14
Geçici Kabul
Kesin Kabul
Teminat Mektupları
Yüklenici; Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta
yaptırmak zorundadır
Yüklenicinin talebinden itibaren
Yüklenicinin talebinden itibaren
Yüklenicinin talebinden itibaren (eklerinin eksik olmaması halinde)
15
Muhacir belgesi verme
1-Dilekçe
5543 sayılı Yasaya göre
verilen parsellerin takyit
süreleri ile sahiplerinin
kimlik belgelerinin
tespiti
Özel Kuruluşlara
Uygunluk Görüşü
Verilmesi (Özel Hastane,
Özel Öğrenci Yurtları ve
Özel Öğretim Kurumları
Kurum Açma, Kontenjan
Değişikliği, Tadilat ve
Nakil İşlemleri)
1-Tabu Sicil Müdürlüğü yazısı
2-Nüfus Cüzdanı
11
16
17
18
All Risk Sigorta
İskan Kanunu gereği hak
sahipliği işleri
1-Mülkiyet Belgesi (Tapu ve Kira sözleşmesi)
2-Yapı Kullanma İzin Belgesi(Aslı Gibidir Onaylı)
3-Başlıklı tüm binayı gösterir kesit eklenmiş Röleve Projesi (4 Adet)
4-1/50 ölçekli 35x60 cm ebadında kat yerleşim planı ( 4 Adet)
5-İmar Çapı
6-İtfaiye Raporu
7-Yapı ruhsatı ekindeki ve onaylı Mimari, Betonarme Tesisat ve Elektrik Projeleri
8-Mevcut bina taşıyıcı sistem inceleme ve performans analizleri bilgi formunu düzenleyen İnşaat
Mühendisine ait ;
8.1.Diploma Fotokopisi
8.2.İmza sirküsü (Noter Tasdikli)
8.3.Büro tescil belgesi
1-Köy Nüfus kaydına kayıtlı olduğuna dair ve son 1 yıldır köyde ikamet ettiğine dair belge
2-Aile Nüfus Kaydı
3-Süresi içerisinde arsa bedelinin yatırıldığına dair belge
4-Nüfus Cüzdan fotokopisi
5-Dilekçe
15 Gün
3 Gün
3 Gün
15 Gün
1 Saat
(tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
20 Gün
(tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
15 Gün
30 Gün
(İlgili belgeler
tamamlandıktan
sonra)
19
20
21
22
Yapı Kooperatifleri
(Konut yapı, Toplu
işyerleri, Küçük
sanayi sitesi) ve üst
Kuruluşlarının genel
kurul toplantıları ile
ilgili temsilci
görevlendirilmesi
1-Kooperatif başvuru dilekçesi
2-Çağrı için alınan karar örneği
3-Toplantı gündemi
4-Bakanlık temsilci ücreti vezne alındısı
5-Yönetim kurulu faaliyet raporu
6-Denetim kurulu faaliyet raporu
7-Damga vergisi vezne alındısı
8-Ortaklara yapılan tebligat listesi
9-Bilanço ve gelir-gider cetveli
Yapı
Kooperatiflerinin ve
Üst birliklerinin
kuruluş izinleri
Yapı Kooperatiflerinin
ve üst birliklerinin
kuruluş denetimi
İhalelerle ilgili
şikayetlerin dinlenmesi
1-Dilekçe
2-Kurucuların sabıka kaydı
3-Kurucuların Nüfus cüzdanı suretleri
4-Toplu işyeri ve küçük sanayi siteleri için meslek odaları kayıt belgesi
İhale
23
24
25
Kurumların Komisyona
üye talebi
Taahhüt, hizmetleri ile
ilgili, iş deneyim
belgelerinin verilmesi
1-Şikayet dilekçesi
1-Şikayet dilekçesi
2-Şikayetin konusuna göre gerekli görülen bilgi ve belgeler
1-Başvuru dilekçesi ve adres beyanı
2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Belgesi.
3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4-Teklif Mektubu.
5-Teminat.
6-İş Deneyim Belgesi.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
1-İlgili kurumun talep yazısı
1-Dilekçe,
2-Sözleşme,
3-Hakediş raporu,
4-Geçici ,Kesin kabul tutanağı
5-Mezuniyet belgesi
6-Belge isteyen personel için teknik personel bildirim belgesi
7-Noter taahhütnamesi
8-SGK prim ödeme belgesi
10 Gün
20 Gün
(İlgili belgeler
tamamlandıktan
sonra)
30 Gün
(Valilik Olurundan
itibaren)
10 Gün
3 Saat
(Tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
5 Gün
10 Gün
26
Teminat İadesi
27
Geçici ve Kesin Kabuller
28
29
İhale öncesi işlemler
İhale sonrası kontrollük
hizmetleri
1-Kesin hesap fişi
2-Ödemeler icmali
3-Geçici ve Kesin kabul tutanakları
4-S.S.K. ilişiksiz belgesi
5-Vergi borcu olmadığına dair belge
Dilekçe
Resmi Yazı
1-Yatırımcı kuruluş tarafından arsa temini, imar işlemleri, uygulama projelerinin hazırlanması, arazi
ve zemin etütlerinin yapılması, mevcut inşaat işine ait uygulama ya da kesin projelerin uygulanması,
2-Ödenek teminine esas form hazırlanarak inşaat maliyet bedelinin hesaplanması,
3-Ödenek dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesabının yapılması, mahal listesi, metrajlar ve genel
teknik şartnamelerin hazırlanması, idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanması,
4-Uygulanacak ihale usulünün tespiti yapılarak ihale dokümanı içerisinde yer alan bilgi ve belgelerle
birlikte ihale yetkilisinin makam onayına sunulması ve akabinde ihale onayı alınması
5-İhale yetkilisi tarafından ihale komisyonunun oluşturulması, ihalenin karara bağlanarak idare ile
yüklenici arasında sözleşme imzalanması,
10 İş Günü
30 Gün
45 Gün
1-İhale aşamasından sonra idare ve yüklenici arasında sözleşme imzalandıktan sonra idarenin
yükleniciye tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde yüklenici işyeri teslim tutanağı belgesi
düzenlenmesi,
2-İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması hususlarının yükleniciye yaptırılarak denetim
görevlileri tarafından bu konuların takibinin yapılması, yapım ya da onarım işi ile alakalı işe başlama
tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde all-risk sigorta, geçici kabul tarihinden kesin
kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım
devresi teminatı yaptırılması hükmü vardır.
İNŞAATIN
3-Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işlerinin idare tarafından görevlendirilen yapı denetim
BAŞLAMA VE
görevlileri tarafından denetlemesinin yapılması,
BİTİM SÜRESİNCE
4-İşin hazırlanan iş programına uygun devam ettiğinin takibinin yapılması,
5-Yüklenicinin iş başında bulunması ve işin yürütülmesi için yüklenici tarafından taahhüt edilen
gerekli personel ve araçların denetiminin yapılması,
6-Yapı denetim görevlisi tarafından işyerinde çalışan elemanların alacakları ve çalışma şartlarının
oluşturulması hususunda aksi durumlar oluştuğunda yükleniciye gerekli uyarılarda bulunması
7-İşlerin bedellerinin ihale dokümanında belirtilen ilerleme yüzdelerine göre yükleniciye hakediş
düzenlenmesi
30
Arsa Seçimi
Hayırseverlere
yaptırılacak inşaatlar
1-Yatırımcı kuruluşların kamulaştıracağı, satın alacağı ve inşaat yapılacak arsaların temin için
oluşturulacak heyetlerde Müdürlüğümüz elemanları yer almaktadır.
2-İlgili Kuruluştan;
-arsanın tapusu
-imar planı ve imar durumu(gerektiğinde ek belgeler) istenir.
31
a)Hayırseverlere yaptırılacak inşaatlara ait uygulama projelerinin temin edilmesinde veya
uygulamaya esas hale getirilmesinde Müdürlüğümüz yardımcı olunmakta, kontrollük(Denetim)
hizmetleri yürütülmektedir.
b)Proje talebi söz konusu olduğu takdirde inşaatın yapılacağı arsaya ait hukuki ve fiziki bilgilerinin
Müdürlüğümüze intikali gerekmektedir.
Hayırseverlerden:
1-Hayırsever ve ilgili kuruluş arasında yapılan protokol örneği
2-Arsa tapusu
3-tahsis belgesi
4-Aplikasyon krokisi
5-Kadastral çap
6-İmar planı
7-İmar çapı(son bir yıl içinde tasdikli)
8-Zemin ve temel etüt raporu istenir.
32
Sağlık Bakanlığının (Tedavi Hizm. Gen. Müd.)2011/55 sayılı genelgesi uyarınca, muayenehane
açılışlarında görevini serbest icra eden inşaat mühendisi veya mühendislik firmalarınca yaptırılacak
test sonuçlarına göre düzenlenen raporlar ve performans analiz bilgi formu, Müdürlüğümüzce
incelenerek Değerlendirme Raporu tanzim edilir ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
33
34
Değerlendirme Raporları
Resmi Kurumlara Proje
Hazırlama
Röleve Projeleri
1-Tüm yatırımcı kuruluşlara (bünyesinde Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı bulunan kuruluşlar
hariç) vaziyet planı ve uygulama projeleri vs. Bakanlığımız Yapı işleri Genel Müdürlüğünün Proje
hazırlama Yönetmeliğine göre ve ihaleye hazır olacak şekilde Müdürlüğümüzce hazırlanır.
2-İlgili kuruluştan; arsa tapusu, tahsis belgesi, aplikasyon krokisi, kadastral çap, imar planı, imar
çapı (son bir yıl içinde tasdikli), zemin ve temel etüt raporu istenir.
3-Arsanın hukuki ve fiziki belgesi Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra arazinin karolajlı plan kotesi
alınarak mevcut arsaya (varsa öncelikle Bakanlığımızın tip projeleri) uygulanır.
4-Tip Projeler mevcut arsaya uymuyorsa veya yoksa Müdürlüğümüzce hazırlanır veya dışarıdan
temin yoluna gidilmesi ilgili kuruluşlara önerilir.
1-İlgili Resmi kurum talep yazısı
15 Gün
(Tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
a)için süresine
değişken
b)60 Gün
(tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
10 Gün
(tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
30 Gün
30 Gün
35
Tadilat Projeleri
36
Mimarlık-Mühendislik
Hizmet belgeleri
37
Zemin Etüt Raporlarının
İncelenmesi
1-İlgili Kamu kuruluşlarının resmi başvurusu ile varsa mevcut projeler (Mimari-Statik-Elektrik ve
Tesisat)temin edildikten sonra, yoksa rölevesi alınarak tadilat projeleri Müdürlüğümüzce hazır hale
getirilir.
1-İlgili Kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde, söz konusu kamu binalarına ait
değer tespiti(arsa hariç), o yıla ait Mimarlık-Mühendislik hizmet bedeli dikkate alınarak
Müdürlüğümüzce hazırlanır. İlgili kuruluştan; röleve projeleri istenir.
1-Dilekçe
2-Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü)18/08/2005 tarih ve 847
sayılı Genelgesi ekinde formata uygun hazırlanmış zemin etüt raporu
3-Zemin etüt raporunun hazırlanması aşamasında, jeolojik yapı deprem bölgesi kat adeti, vb. bilgiler
doğrultusunda rapor formatı ve yapılacak yapının taban alanı ve kat yüksekliğine göre araştırma
çukuru ve sondaj çalışmalarının yerleri, derinlikleri ve sayısı belirlenir. Arazi çalışmaları
Müdürlüğümüz kontrolünde yapılır.
30 Gün
5 Gün
3 Gün
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content