close

Enter

Log in using OpenID

baskı özelliğini yitirmiş kâğıt satışı tc atatürk kültür, dil ve tarih yüksek

embedDownload
BASKI ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ KÂĞIT SATIŞI
T.C.
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
BASKI ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ KÂĞIT SATIŞI işi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesi Kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin:
a) Adresi: Atatürk Bulvarı Kızılay Sokak No:1 Sıhhiye Altındağ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: (312) 310 23 68- (312) 310 27 79
c) Elektronik posta adresi: [email protected]
2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
a) İhale Konusu: Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Sincan Basımevi depolarında bulunan
Baskı Özelliğini Yitirmiş(I. Hamur, II. Hamur, III. Hamur, Kuşe, Otokopi, Bristol vb.)
kâğıtların kapalı teklif usulü satılması işi.
b) Miktarı ve türü: (Yaklaşık ) 700.000kg.(yediyüzbinkilogram) Kâğıt
c) Teslim alınacağı yer: Türk Tarih Kurumu Basımevi Sincan Organize Sanayi Bölgesi
Akhun Caddesi No:1 Sincan / ANKARA
3. İhale ile ilgili Bilgiler:
a) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı teklif
usulü
b) Yapılacağı yer: Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Atatürk Bulvarı Kızılay Sokak No:1
Sıhhiye Altındağ/Ankara
c) İhale Tarihi ve saati: 25/02/2014 Salı günü Saat 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi;
4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ,
4.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
1 4.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.8. İdari şartnamenin 7. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) ve (j) bentlerinde yer alan
durumlarda bulunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.9. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının 24.06.2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği Lisans Belgesi’ni ibraz
edeceklerdir.
5. İhale konusu satım işinin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00TL(ElliTürkLirası) karşılığı
Atatürk Bulvarı Kızılay Sokak No:1 Sıhhiye-Altındağ/Ankara adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı Kızılay Sokak No:1 SıhhiyeAltındağ/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 60(altmış) takvim günüdür.
10. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İrfan ALTINSAY
Müdür
Harcama Yetkilisi
2 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content