close

Enter

Log in using OpenID

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

embedDownload
ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
...…./…...../ 20…
ALACAK TEMLİK BİLDİRİMİ
FAKTORİNG İŞLEM TÜRÜ
:
BİLDİRİMSİZ (
)
BİLDİRİMLİ
(
)
Şirketinizle akdetmiş olduğumuz Genel Faktoring Sözleşmesi(leri) ile tarafınıza temlik edilmiş bulunan alacağımızla/alacaklarımızla ilgili olarak
tarafımızdan düzenlenmiş faturaların aşağıda dökümü yapılmış ve ekte sunulmuştur. Söz konusu faturaların gerçek olduğunu, faturalarda yer alan
tüm bilgilerin doğru ve gerçeği yansıttığını, malın/ hizmetin kanuni süreler içinde tam ve ayıpsız olarak teslim edildiğini/verildiğini ve tutarı
kadar alacağımızın doğmuş olduğunu,faturalarımızın ……….asıl ……suret olduğunu ve bu alacak/alacaklar üzerinde bir başka faktoring şirketi
ile düzenlenmiş hali hazırda başka bir temliknamenin bulunmadığını; işbu temliknamenin yürürlük süresince kapsamı ve türü ne olursa olsun
başka bir faktoring şirketi ile bu alacak/alacaklarla ilgili temlikname düzenlemeyeceğimizi , faturanın iptal edilmesi halinde durumu tarafınıza
bildireceğimizi ve aldığımız ön ödeme tutarlarını derhal iade edeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Faturalardan doğmuş/doğacak
alacaklarımızı kabilirücu olarak tarafınıza temlik ettiğimizi, alacaklar üzerinde temlik tarihinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuzu ve alacakların
tamamen ödeneceğini gayrikabilirücu olarak garanti eder, her ne sebeple olursa olsun temlik olan alacakların ödenmemesi halinde tamamını, aldığımız ön
ödemeleri (finansmanı), ferilerini ve bu nedenle şirketinizin uğrayacağı zararları ve yapacağı masrafları, mehil tayinine, bir ihbar ya da ihtara gerek
kalmaksızın faktoring sözleşmesinde kararlaştırılan temerrüt faizi ile birlikte derhal ödemeyi, şirketiniz nezdinde yaptığımız ve yapacağımız her türlü
işlemde kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket etiğimizi, başkası adına hareket etmediğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
FATURA
TARİHİ
FATURA NO
FATURA
TUTARI
TEMLİK ALINAN
FATURA TUTARI
BORÇLU ADI / SOYADI
TİCARET ÜNVANI
Şirketinize tarafımızdan temlik edilen yukarıda dökümü yapılan faturaların, şirketimiz nezdinde kalan ikinci suret/lerinin asıl/larının üzerine,
konu fatura alacaklarının ne kadarlık kısmının tarafınıza temlik edildiğine ilişkin beyan ve taahhütlerimizi içerir etiketi yapıştırdığımızı,
yukarıdaki faturaları VUK usullerine göre düzenlediğimizi ve faturaların mali kayıtlarımızda yer aldığını beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
İkametgah bilgilerimiz değiştiğinde Atılım Faktoring A.Ş’ye bilgi vereceğimizi taahhüt ederiz.
TEMİNAT / REHİN TEVDİ BORDROSU VE TAHSİL EMRİ
Yukarıda Alacak Bildirim Formu ile şirketinize temlik ettiğimiz, faturalardan/sözleşmelerden kaynaklanan ve doğmuş/doğacak olan alacaklarımıza karşılık
fatura/sözleşme borçlularından ciro yoluyla teslim alınan ekte aslı ve aşağıda dökümü bulunan .…… adet ……………….. TL’lik kambiyo senetlerini,
temlik cirosu ile cirolayarak tarafınıza tevdi eder ve tahsili halinde kambiyo senetleri bedellerinin, temlik konusu fatura bedellerine/şirketinize olan tüm
borçlarımıza mahsup edilmesini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra
No
Banka/Şube
Saygılarımızla;
KAŞE İMZA
Çek/Senet No
Hesap No
Vade
Tutar
İşlem Yaptıran Gerçek Kişi
Adı- Soyadı
İMZA
Kimlik Teyidi Yapan Kişi
Adı- Soyadı
İMZA
REVİZE NO:0010
Keşideci
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content