close

Вход

Log in using OpenID

Ders slaytları

embedDownload
Akademik Ürünler
Umut Al
[email protected]
BBY 463, 9 Ekim 2014
-1
Araştırma Süreci
1 Konu seç
7 Başkalarını
bilgilendir
6 Verileri
yorumla
2 Soruya
odaklan
Kuram
5 Verileri analiz et
3 Araştırmayı
tasarla
4 Veri topla
Kaynak: Neuman, 2006, s. 15
BBY 463, 9 Ekim 2014
-2
Akademik Ürünler







Makaleler
Kitaplar, kitap bölümleri
Tezler
Teknik raporlar
Makale eleştirisi, kitap eleştirisi
Bloglar
Açık ders kaynakları

Ders tasarımı, ders notları, sesli-görüntülü
ders kayıtları, testler
BBY 463, 9 Ekim 2014
-3
Amaç ve Hedef Kitle





Yaymak!
Akademik ürünlerin türleri belirleyici
Ulusal / uluslararası
Kapsam ve konu
Yayımlandığı platform
BBY 463, 9 Ekim 2014
-4
Akademik Ürünler (WoS Sınıflaması)
BBY 463, 9 Ekim 2014
-5
Yazma Süreci
Kaynak: http://www.pinterest.com/pin/75224256251093524/
BBY 463, 9 Ekim 2014
-6
Herşey Güllük Gülistanlık mı?
Kaynak: http://www.pinterest.com/pin/75224256251093494/
BBY 463, 9 Ekim 2014
-7
Akademik Ürünlerin Okunabilirliği
Kaynak: Hartley, 2008, s. 7
BBY 463, 9 Ekim 2014
-8
Akademik Yazım - Sosyal Model
Kaynak: Hartley, 2008, s. 7
BBY 463, 9 Ekim 2014
-9
Akademik Paylaşım Ortamları


Mutlaka yazı formatında mı olmalı?
Bilimsel iletişim ortamları





Konferans
Sempozyum
Seminer
Çalıştay
Panel
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 10
İnsanların Kafası Karışık :(
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 11
İnsanların Kafası Karışık :(
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 12
İnsanların Kafası Karışık :(
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 13
TÜBİTAK Ne Söylüyor?
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 14
Alanlar Arası Farklılıklar
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 15
Editorial
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 16
Book Review
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 17
Book Review
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 18
Correction
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 19
Proceedings
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 20
Database Review
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 21
Software Review
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 22
Patent
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 23
Patent
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 24
Bilimsel Bir Makale Nasıl Okunur?
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 25
Makale Düzeni









Başlık
Öz/özet
Giriş
İlgili literatür
Yöntem
Bulgular ve tartışma
Sonuç ve öneriler
Teşekkür
Kaynakça
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 26
Başlık





Makalenin fark edilmesindeki önem
İlgi yaratma fonksiyonu
Çalışmanın konusu
Tercihen kısa
Ayırt edici
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 27
Öz/Özet





Abstract/summary
Açıklayıcı öz/özet
Geniş öz/özet
Yapısal öz/özet
Yönetici özeti
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 28
Yapısal Öz Örneği
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 29
Genişletilmiş Öz Örneği
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 30
Yönetici Özeti Örneği
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 31
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 32
İlgili Literatür

Az sayıda kaynağa erişim



Çok sayıda kaynağa erişim


Gerçekten o konuda az mı yazılmış?
Yanlış şekilde mi arama yapılıyor?
Yıl, tür, dil sınırlaması
Kaynak seçimi

Kaynağın niteliği
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 33
Yöntem






Kullanılan araştırma yönetimi
Veri toplama tekniği
Örneklem
Araştırmada karşılaşılan güçlükler
Araştırmanın sınırlılıkları
…
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 34
Makaleyi Okurken Karşılaşılan Sorunlar

Konuyla yakından ilgili olmama, kullanılan
jargonu anlamada güçlük


Konuyla ilgili geniş literatür


Çözüm: Başka kaynaklara göz atma
Çözüm: Seçmeci davranmak
Çalışmanın yöntem ya da bulgularını
benimsememek

Çözüm: Farklı kaynaklardan karşılaştırma
yapmak
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 35
Makalenin Değerlendirilmesi





Makalenin amacı ne?
Hangi araştırma sorularına yanıt
veriyor?
Makalede sonucu destekleyen
bulgular yer alıyor mu?
Çalışma özgün bir çalışma mı?
Çalışmanın bulguları ve ortaya
koyduğu sonuçlar tutarlı ve önemli mi?
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 36
Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır?
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 37
Başlamadan Önce





Üzerine yazı yazmanın gerekli olup
olmadığı
Araştırma planı
Çalışma ekibi
Hedef kitle
…
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 38
Makale Türleri

Research article




Bazı dergiler sadece bu tür yazıları tercih
ediyor
Review article
Short communication
…
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 39
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 40
Giriş - Introduction




Amaç okuyucunun makale ile ilgili
temel bilgileri edinmesini sağlamak
Çalışma neden yapılmış, amaç ne
Araştırma problemi ilgili bilgi
Çok uzun tutulmaz
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 41
Literatür Değerlendirmesi





İlgili literatürü tarama
Kaynak listesi değil
Okuyucu için konuya yönelik arka plan
bilgi verme
Konunun literatürdeki önemini belirtme
Literatürün ele alınacak konu ile
ilişkisini açıklama
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 42
Kaynakça Hazırlama





Metin içinde atıf yapılan her kaynak
kaynakçada yer almalı
Kaynakçada olan her kaynak metinde
geçmeli
Kaynakçadaki künyelerin doğruluğu
kontrol edilmeli
Künye bilgilerinde eksiklik olmamalı
Biçim açısından tüm künyeler tutarlı
olmalı
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 43
Kaynakça Yönetim Araçları

Ücretsiz




BibDesk => http://bibdesk.sourceforge.net/
CiteULike => http://www.citeulike.org/
Zotero => http://www.zotero.org/
Ücretli



Biblioscape => http://www.biblioscape.com/
EndNote => http://www.endnote.com/
Reference Manager => http://www.refman.com/
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 44
Daha Fazla Bilgi İçin =>
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 45
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 46
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 47
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 48
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 49
Herşey Göründüğü Gibi Olmayabilir!
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 50
Nereden Baktığınız Önemli mi?
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 51
Tartışma




Akademik bir ürün ortaya koymak zor
mu?
Akademik ürünlerin değeri nasıl
belirleniyor?
Herkes akademik yazma becerisine
sahip mi?
Akademik yazma becerisi nasıl
geliştirilebilir?
BBY 463, 9 Ekim 2014
- 52
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 022 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа