close

Enter

Log in using OpenID

ankara defterdarlığı milli emlak dairesi başkanlığı anıt emlak

embedDownload
ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
HURDA ARAÇLAR
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
SIRA
NO
DOSYA
NO
MARKASI
TİPİ
MODELİ
CİNSİ
PLAKA NO
1
2012/508
Tofaş Fiat
131 Şahin
1987
Otomobil (Hurda)
06 M 9063
500,00
2
2012/1144
Anadol
3
2012/1114
Tofaş Fiat
4
2012/676
5
2012/587
6
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
150,00
02.02.2015
09:30
Pursaklar Atestaş Otoparkı
BULUNDUĞU YER
1969
Kamyonet (Hurda)
06 M 4606
300,00
90,00
02.02.2015
09:35
Pursaklar Atestaş Otoparkı
Kartal
1987
Otomobil (Hurda)
06 AG 7165
600,00
180,00
02.02.2015
09:40
Pursaklar Atestaş Otoparkı
Tofaş Fiat
131
1980
Otomobil (Hurda)
06 V 5622
550,00
165,00
02.02.2015
09:45
Pursaklar Atestaş Otoparkı
Tofaş Fiat
Kartal
1985
Otomobil (Hurda)
06 HL 528
600,00
180,00
02.02.2015
09:50
Pursaklar Atestaş Otoparkı
2012/551
Renault
Express
1998
Kamyonet (Hurda)
06 VON 43
1.000,00
300,00
02.02.2015
09:55
Pursaklar Atestaş Otoparkı
7
2011/1193
Ford
Sierra
1983
Otomobil (Hurda)
06 GL 294
500,00
150,00
02.02.2015
10:00
Pursaklar Atestaş Otoparkı
8
2011/1205
Ford
Focus
2000
Otomobil (Hurda)
06 GBE 15
1.000,00
300,00
02.02.2015
10:05
Pursaklar Atestaş Otoparkı
9
2012/534
Anadol
1984
Kamyonet (Hurda)
06 K 4656
300,00
90,00
02.02.2015
10:10
Pursaklar Atestaş Otoparkı
10
2012/552
BMW
528
1982
Otomobil (Hurda)
06 BL 1958
1.000,00
300,00
02.02.2015
10:15
Pursaklar Atestaş Otoparkı
11
2011/1289
Tofaş Fiat
124
1972
Otomobil (Hurda)
43 FV 079
500,00
150,00
02.02.2015
10:20
Pursaklar Atestaş Otoparkı
12
2012/528
Mercedes Benz
280
1979
Otomobil (Hurda)
07 NJM 28
750,00
225,00
02.02.2015
10:25
Pursaklar Atestaş Otoparkı
13
2012/516
Tofaş Fiat
Kartal
1994
Otomobil (Hurda)
35 AD 8589
1.000,00
300,00
02.02.2015
10:30
Pursaklar Atestaş Otoparkı
14
2012/582
Tofaş Fiat
Kartal
1984
Otomobil (Hurda)
34 SU 488
750,00
225,00
02.02.2015
10:35
Pursaklar Atestaş Otoparkı
15
2011/1203
Tofaş Fiat
Kartal
1989
Otomobil (Hurda)
34 FZY 50
750,00
225,00
02.02.2015
10:40
Pursaklar Atestaş Otoparkı
16
2012/513
Renault
Express
1997
Kamyonet (Hurda)
34 AJ 173
950,00
285,00
02.02.2015
10:45
Pursaklar Atestaş Otoparkı
17
2012/539
Anadol
1976
Kamyonet (Hurda)
34 VV 229
300,00
90,00
02.02.2015
10:50
Pursaklar Atestaş Otoparkı
18
2012/541
Tofaş Fiat
1991
Otomobil (Hurda)
34 MBC 43
750,00
225,00
02.02.2015
10:55
Pursaklar Atestaş Otoparkı
Şahin
1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen hurda araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesi ile 340 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca Pazarlık Usulü
ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden oluşacak komisyon huzurunda Anıt Emlak Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği
belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin,
idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin
ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri
gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü Taşınır Satışları ve Tasfiye Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak
temin edilebilir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana
gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5- Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirtilen N1 ve M1 kategorisinde bulunan hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan,
30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir.
6- Satışı yapılacak olan hurda araçlar için alıcı tarafından bertaraf formu düzenlenecek olup, araçların trafik tescil ve vergi kayıtları alıcı tarafından kapatılacaktır.
7- Satışı yapılacak olan hurda araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. Söz konusu araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr , Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Mithatpaşa Caddesi No:9 Kızılay/ANKARA Tel: 0 312 432 23
00/ 1290-1297
İLAN OLUNUR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
45 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content