close

Enter

Log in using OpenID

Ç E Ş M E M İ L L İ E M L A K M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N

embedDownload
İLAN
ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
K U L L A N M A İ Z N İ V E R İ L E C E K TA Ş I N M A Z I N
S.No Taşınmaz No
Mah/Köyü
1. 35140200256 Sakarya Mahallesi
Mevkii
Boyalık
Kullanma İzni Verilecek Alan
1/1000 ölçekli dolgu iskele amaçlı hazırlanan uygulama imar
planı teklif kapsamında kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Altındaki 463,50 m² yüzölçümlü dolgu (iskele) alanı
Amacı
Süresi
Sportif ve
güneşlenme
amaçlı alan
olarak
kullanılması
30 yıl
İlk Yıl
Fiili
Tahmini
Durumu Kullanma İzni
Bedeli (TL)
İşgalli
32.500,00
Geçici
Teminat
Miktarı
(TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
9.750,00 12.02.2015 10:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kullanma izni ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saat'de 2886 sayılı Kanunun 51'inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden
Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürü Makam odasında odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme
Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye
gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2015 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfüs cüzdan sureti ile,
özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale
saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- İleride lehine kullanma izni tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin
hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla yapılacak olan kullanma izni ihalesi sonunda kararlaştırılacak kullanma izni bedeli karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön
izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan
bu ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, kullanma izni ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak
Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl kullanma izni bedeli üzerinden
kullanma izni ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile 30 yıl süreli kullanma izni sözleşmesi düzenlenecektir.
5- Kullanma izni ihalesinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
6- Taşınmazın kullanma izni şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content