close

Enter

Log in using OpenID

başvuru kılavuzu

embedDownload
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
2015
TIPTA
UZMANLIK EĞİTİMİ
GİRİŞ SINAVLARI
(TUS)
BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi,
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru
kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav
ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme
girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Sağlık Bakanlığınca uygun
bulunmuş ve ÖSYM Yönetim Kurulunun 05.02.2015 tarih ve 2015/02.03 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu kılavuz sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır. Sınava
başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı
Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular
adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve
gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu
nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ
: 12 Nisan 2015
İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
: 19 Şubat - 4 Mart 2015
SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ
: 20 Eylül 2015
SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
: 18 - 27 Ağustos 2015
TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 09.30, 150 dakika
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.30, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ
: 100,00 TL (Sınav ücretlerine %18 KDV dâhildir.)
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ
: 3,00 TL
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN FOTOĞRAF GÜNCELLEME ÜCRETİ
: 5,00 TL
: 10,00 TL
DİKKAT ! Sınav ücretlerine %18 KDV dâhildir. Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme,
sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve
bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem
için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz
sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için
birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru
yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaydan sadece
başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM Başkanlığı 06800 - Bilkent- ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ..................................................................... 1
BAŞVURU .................................................................................................................................... 3
2.1.
BAŞVURU KOŞULLARI ................................................................................................................... 3
2.2.
BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR? ........................................................................ 3
2.3.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI ...................................................................... 4
2.4.
BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ................................................................................... 8
3.
S I N A V.................................................................................................................................................. 10
3.1.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER ......... 10
3.2.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ
VE EŞYALAR NELERDİR? ............................................................................................................. 12
3.3.
SINAVIN UYGULANMASI ............................................................................................................. 12
3.4.
SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI...................................... 13
3.5.
CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?......................................................................... 13
3.6.
ADAYLAR SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR? ................... 14
3.7.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI ................................................................................................... 14
3.8.
SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE GİBİ
İNCELEMELER YAPILIR? .............................................................................................................. 15
4.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ .......................................................................................................... 16
5.
TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ...................................................................... 16
6.
KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER ................................................................... 18
7.
EK YERLEŞTİRME ................................................................................................................................ 19
8.
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR ....................................................................................................... 19
9.
SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ....................................................... 20
10. DİĞER BİLGİLER .................................................................................................................................. 20
10.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ ............................................................................................ 20
10.2. KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR ....................... 20
10.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR .............................................................................................................. 21
10.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER .............................. 22
10.5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNUN DOLDURULMASI .................................................................................................... 22
1.
2.
Tablo 1A
Tablo 1B
Tablo 2
Tablo 3
Tablo 4
Tablo 6
Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ) ............................................................................. 23
Mesleki Bilgi Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları ................................................................. 23
Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları…………….31
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları……………………………………………………………………………..............53
GATA Eğitim Hastanelerindeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları………………………………………………………………………….……...…..68
Mezun Olacağı/Olduğu Lisans Programı………………………...………………………………...……..…………..71
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN
AÇIKLAMALAR
ÖSYM’YE
GÖNDERİLECEK
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
DİLEKÇELER
İLE
İLGİLİ
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1.
1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi
görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
tarafından yürütülecektir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel
kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli
durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav
sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut
kontenjanlara yerleştirmektir.
1.2.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan
edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih
bildiriminde bulunacaklardır.
Sisteme dahîl olan kurumlar, programlar, eğitim süreleri, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri
özel koşulları ile birlikte Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te gösterilmiştir.
Tablo 2 ve Tablo 3’de yer alan uzmanlık öğrencisi kontenjanlarına; tıp doktorları (Gülhane Askeri Tıp
Akademisi’nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dahîl) ile Tablo 1A'nın
Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte,
yüksekokul ve bölümlerinden mezun olan adaylar yerleştirilebileceklerdir.
Tıp dışı meslek mensupları Tablo 2 ve Tablo 3’te kendileri için belirtilmiş olan kontenjanlara
yerleştirilebileceklerdir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş
kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirilebileceklerdir.
Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere ve GATA'ya Sağlık
Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı
Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı
56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir: “(1)Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının
kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde
eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları
Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda
görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar
Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden
örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi ile muteber imzalı
müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden
görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet
memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü
ödemeler toplamından, varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar
indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar
taksitlendirilerek yapılır.(2) İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri
ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa
hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak
istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre
ödettirilir.”
1.3.
Askeri sağlık personelinin sınava girebilmeleri için sınav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiş olmaları
gerekmektedir.
1
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
1.4.
Temel Tıp Bilimleri Testi, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Sınav sabah 09.30'da uygulanacak ve
150 dakika sürecektir. Öğleden sonra 14.30'da başlayacak olan Klinik Tıp Bilimleri Testi, 120 çoktan
seçmeli sorudan oluşacak ve testin cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.
Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri bu kılavuzda Tablo 1B'de gösterilmiştir.
1.5.
TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer
almaktadır. Buna göre;
TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da
yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda
yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen
uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav
tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi
sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi
için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)
Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi
için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık
sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına
olacaktır.)
Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen
bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat
12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.
(03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinin altıncı
fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının
eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının
uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik
Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.)
1.6.
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak
bilgisayarla yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır.
Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından
atamaları yapılmaz.
1.7.
Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:
i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
iii) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.
TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday
Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde,
kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Başvuru süresinden sonra uzmanlık eğitiminde
değişiklik olan adaylar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
1.8.
Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları
yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.
1.9.
Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer
işlemlerinin tamamlanmış olması hâlinde, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki
kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki uzmanlık öğrencisi kadrolarına; üniversitelerdeki
kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular ve Sağlık Bakanlığı adına kontenjanlara yerleşenler
hariç) ise 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 Sayılı
2
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına
atanabileceklerdir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet
komutanlıklarınca yapılacaktır.
1.10. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun,
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri
hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca
atamaları veya kayıtları yapılmaz.
1.11. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru
Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye
bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.
1.12. Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta
olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi
kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp
alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına
göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma
konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.
1.13. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 10.5 ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN
DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
1.14. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara
uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
2.
BAŞVURU
2.1.
BAŞVURU KOŞULLARI
Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2015-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.
a) Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olup başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olmak
(Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil
edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda
olmak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.
05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 Sayılı Kanunun 5
inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Birden fazla
uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin
öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara
uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.
2.2.
BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların
izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
3
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
a) Kılavuz İle Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2015 - TUS
Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nereye yapılacağının belirlenmesi:
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi
bulunan (**) adaylar; başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr)
yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan
adaylar başvurularını, başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Var olan eğitim bilgisinde değişiklik
olan adaylar ise başvurularını, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM
tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
** Eğitim bilgisi: Daha önce yapılan ÖSYM sınavlarına başvuru yapmış adayların eğitim bilgileri
ÖSYM sisteminde bulunmaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgisinde değişiklik
olanlar ve eğitim bilgileri alanında hiçbir bilgi bulunmayanlar başvuru sırasında Aday Başvuru Formu
ekinde diploma/mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim
edeceklerdir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde
saklanacaktır. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge
(sağlık raporu vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye
gönderilecektir.
DİKKAT! Başvuru merkezlerince eğitim bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmi belgeye dayalı
olarak başvuru aşamasında yapılır. Eğitim bilgisini gösterir resmi belgesi yanında olmayan adayların
eğitim bilgileri alanlarında hiçbir işlem yapılmaz. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme
talepleri işleme alınmaz.
c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların
başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.
d) Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak
başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar 100,00 TL olan sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru
süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine
başvuruda bildirdikleri TC kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan
aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri
ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet bankacılığı
aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri İlkbahar Dönemi Sınavı için 5 Mart 2015, Sonbahar Dönemi Sınavı
için 28 Ağustos 2015 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde,
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme
yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi
düzenlenmeyecektir.
2.3.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar
kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine
geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı
4
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın
sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler
değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış
bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez.
Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.
Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve
doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.
1.
T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b) T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu
adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C.
Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
c) Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine bu numaralarını
kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar
bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan,
11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)
yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
MERNİS’ten YU Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu”
edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu
doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını
alacaklardır.
Adayların tercih işlemi yapabilmeleri için, sınavdan sonra T.C. Kimlik /Y.U. Numaralarındaki
değişiklikleri tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar Merkezimize bildirmeleri
gerekmektedir.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ADI
SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM TARİHİ
CİNSİYETİ
DOĞUM YERİ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
Bu alanda;
a)
T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b)
Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
5
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
c)
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart
sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
d)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift
uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC
uyruklular “T.C.” seçeneğini işaretlemelidir.
KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
DİKKAT: Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklu adaylardan bu kılavuzda (varsa) KKTC
uyruklular için verilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenlerin, “KKTC” seçeneğinin
işaretlenmiş olarak gelmesi gerekmektedir.
e)
Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
f)
Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel
kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar
“2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
uyruklular”
Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.
11. ADRES
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres
bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından
güncel tutulması zorunludur.
14. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
ÜNİVERSİTE ADI: Bu alana, mezun olunacak/olunan üniversitenin adı ve kodu yazılacaktır.
LİSANS PROGRAMI: Bu alana, mezun olunacak/olunan lisans programının adı ve kodu
yazılacaktır.
MEZUNİYET TARİHİ: Bu alana mezuniyet tarihi yazılacaktır. Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 2. Fıkrası gereği uzmanlık eğitimine giriş
sınavlarına başvuru tarihlerinde mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.
NOT SİSTEMİ
DİPLOMA NOTU/PUANI
15. UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ DURUMU
Adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olan seçeneği işaretleyecekler, bu alanı boş
bırakmayacaklardır.
“Uzmanlık Öğrencisi Değilim.”
“Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum.”
“Uzmanlık Eğitimimi Tamamladım.”
“Uzmanlık Eğitimine Devam Etmekte İken İstifa Ettim.” (Bu Sınav, istifamı takip eden ilk
sınav)
6
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
“Bir Uzmanlık Alanına Yerleştirildiğim Hâlde Eğitime Başlamadım.” (Bu Sınav, eğitime
başlamadığım zamanı takip eden ilk sınav)
Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği
takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.
Yerleştirme işlemi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine yerleşenler de bu kapsamdadır.
16. SINAV MERKEZİ TERCİHİ/KODU
Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. Sınav merkezleri ve kodları
aşağıda verilmiştir. Adaylar, başvuru süresince https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri
sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri
tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken
kendilerine en uygun olan merkezini tercih etmelidirler.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek
sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi
dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, 2015-TUS ilgili dönemin
başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer
sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye
aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav
merkezine atayabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav
yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar
verilecektir.
Kodu Sınav Merkezi
062
Ankara-Çankaya
341
İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
352
İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
17. SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİ İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ
PUANININ HESAPLANMASI
Yerleştirme işlemi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için
“Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını
isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini
işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme
yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı”
hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.
18. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem
için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet
adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
19.
ADAYIN İMZASI
7
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
2.4.
BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
a) Başvuru merkezinde yapılacak başvurular
Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru
işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
gerekir. Ayrıca adayların;
Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav
görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav
görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir),
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen
adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği,
engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır.
Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye gönderilecektir.)
Eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (ÖSYM arşivindeki) eğitim
bilgilerinde değişiklik olan adaylar, başvuruda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak eğitim
bilgilerini gösterir belgelerinin (diploma, mezuniyet belgesi) resmî onaylı bir örneğini de
yanlarında bulundurmak zorundadır. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisince teslim
alınacaktır. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru
merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye
gönderilecektir.
yanlarında bulundurmaları gerekir.
Başvurularda, adayın yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı bir örneği
olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapılamaz.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz
kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik
ortama aktarılacaktır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların
fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir. Bu kural nedeniyle başvuruda fotoğrafı
yeniden çekilemeyen adaylardan fotoğrafının değişmesini talep edenler, bu taleplerini başvurularını
tamamladıktan sonra ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile ileteceklerdir. Adayın talebi ÖSYM
tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından
gerçekleştirilecektir.
Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü
açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri
gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi
görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü salon başkanının, fotoğrafınızdan
kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini veya sınavınızın geçersiz
sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoğrafınızı
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol
etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz, fotoğrafınız uygun çekilmiş ve diğer
bilgileriniz doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz.
Fotoğrafınız uygun çekilmemiş ve/veya bilgileriniz sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden
düzeltilmesini isteyiniz.
8
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye
vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı
belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız.
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay
kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen
başvurularda başvuru bilgileri sisteme kaydedilmiş olmayacağından geçersizdir ve sorumluluk
adaya aittir.
Sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamladıktan sonra başvurunuzu başvuru tarihleri içinde
https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt
bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Adayların Sağlık/Engel Bilgileri: Adayların 2014 yılında başvurdukları sınavlarda alınan engel durumu
bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Sınava başvuru esnasında engel durumu bilgisi
sistemde yer almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme
kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Sistemde
mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır. Başvuru merkezlerinde
ilk kez engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik
olan adayların Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık
raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemeli, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer başvuru
merkezlerine de teslim edilmemelidir.
Tutuklu/hükümlü olan adaylar
merkezlerinden yapacaklardır.
ise
başvurularını,
kendileri
için
oluşturulan
başvuru
b) İnternet ile bireysel başvurular
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2015TUS Bireysel Başvuru” başlıklı alanındaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını
süresi içinde yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla
bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye
Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt
bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adayların, sağlık/engel bilgilerinin
sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi
içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
c ) Yurt Dışından Postayla Başvurular
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında
eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) bir başvuru
merkezine gitmesi mümkün olmayanlar posta ile başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, aşağıdaki
belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalı ve başvuru süresi içinde sınav ücretini yatırmış
olmalıdırlar. 2015-TUS ilgili dönemin başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday
Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu
belgelerden biri bile eksik olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların posta ile
başvurusu kabul edilmeyecektir.
9
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
 Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2015-TUS ilgili dönem Aday Başvuru Formu
 Yurt dışında bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge (engelli/sağlık
sorunu olan adaylar için bir devlet veya üniversite hastanesinden alınan sağlık raporu ve
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu)
 Eğitim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge (Türkçe’ye
tercüme edilmiş)
 Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve
cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna
iliştirilecektir. Bu fotoğraf sadece ilgili sınav için geçerli olacaktır.),
 Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son iki
yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave
edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir.),
Yurt dışından postayla başvuru yapacak adaylar sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretini, başvuru süresi
içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
yatıracaktır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme alınmayacak, başvuruları
kabul edilmeyecektir.
Postayla başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtmiş olduğu
kendi TC Kimlik Numarasına yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik
Numarasına yatırılmayan sınav ücreti işleme alınmaz, bu durumdaki adayların posta ile başvurusu
kabul edilmez.
3.
SINAV
TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt
sınavdan oluşmaktadır. Sınavda uygulanacak testlerdeki alanlara ait soru sayıları ve yüzdeleri Tablo
1B'de verilmiştir.
3.1.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2015 - TUS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U.
Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav tarihinin 10
gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir. Sınava giriş belgesi Pazar sabah ve Pazar
öğleden sonra olmak üzere ayrı ayrı edinilecektir. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina
ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan
salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir
yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek
amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten
edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak
zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü
edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön
yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim,
işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş
Belgesi düzenlenmez.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Sınava girebilmeniz için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzun da
yanınızda bulunması zorunludur.
10
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler
için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü
adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve
bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi,
meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük
çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C.
kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bu belgeleri eksiksiz olarak
yanında bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya
ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM
Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından,
adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getiremezler. Sınavın yapıldığı
her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi,
kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su
getirebileceklerdir.
11
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
3.2.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ
VE EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla
(basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve
çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam
eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,

her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu
nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN
ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini
dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından
elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar
kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav
sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama
saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına
zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav
Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.
3.3.
SINAVIN UYGULANMASI
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın
kapısında en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar,
sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra
numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus
cüzdanı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek
kimlik kontrollerini yapacaklardır ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri
tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın
fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi
fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır.
Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun
kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no.
bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında "Soru Kitapçık Numarası" alanına
yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de
cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçık
numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın
12
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu
kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi
durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi
takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul
eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm
sorumluluğu kendilerine aittir.
Sınavda uygulanacak her bir testin süresi 150 dakikadır. Adayların, sınav evrakı dağıtıldıktan sonra,
sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu
terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan
çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin
verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna
alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilirler, gerekli gördükleri takdirde Sınava
Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler. Sınav süresince adayların;





konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak,
zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara
uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların
kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak
ve bu adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların
soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları
kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı
geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile
izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.4.
SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda
adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı
poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir.
Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon
Başkanından istemelidir.
Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin
sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
3.5.
CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?
Sınav Evrakının Uygunluğunu Kontrol ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda,
başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır.
Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap
kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile
Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu
13
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı
bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere
göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş
sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen
adayın sınavı geçersiz sayılır.
Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını
cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve
cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp
kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve
değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu
adaya aittir. Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, adayın kendi
adına düzenlenmiş olan cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir
işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan,
tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya
verilen cevap yanlış sayılacaktır.
Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir
soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi
gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok
iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı
veya İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun,
tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
3.6.
ADAYLAR SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR?
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim
edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve
ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın
başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap
kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her
salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek
tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı
eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru
kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
3.7.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;







sınava, atandığı salonda girmesi,
sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olması,
sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine
teslim etmesi,
14
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
 salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam
ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu
kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera
kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz
sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.
Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları ve
ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara
herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili maddesinde
yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere,
görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun
hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa
eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin,
iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş
olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer
alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar
verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim
Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
3.8.
SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE
GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen,
yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden
yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya
işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a
göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda
sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını
başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
15
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
4.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
4.1.
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.
4.2.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara
verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere,
ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların
Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) ve talep eden
adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A)
hesaplanacaktır.
Tıp Fakültesi Mezunu Adaylar İçin
TTBT Standart Puanı KTBT Standart Puanı

K Puan
0,5
0,5
T Puan
0,7
0,3
A Puan
-
1
Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların
Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.
Tıp Dışı Meslek Mensubu Adaylar İçin
TTBT Standart
KTBT Standart
Puanı
Puanı
1
T Puan
4.3.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle
ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen
tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
4.4.
Türk Silahlı Kuvvetleri adına ilan edilen Tıpta Uzmanlık Kontenjanlarına girmek için sınava müracaat
eden ve sınava girmesi uygun görülen personelin kimlik bilgileri, Genelkurmay Başkanlığınca ÖSYM
Başkanlığına bildirilecektir. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme ve seçme işleminde,
bildirilen bu isimler dikkate alınacaktır. Sınava girmesine izin verildiği Genelkurmay Başkanlığınca
bildirilen personel haricinde, izin almadan müracaat etmiş olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
5.
TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
5.1.
Adaylar; 2015-TUS İlkbahar ve 2015-TUS Sonbahar Dönemi puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav
dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
adresinden öğreneceklerdir.
5.2.
2015 – TUS ilgili sınav döneminde sınav sonuçlarına yapılacak itiraz süresi dolmadan veya olası
mahkeme süresi sonuçlanmadan tercih işlemleri başlatılmayacaktır.
5.3.
Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacak olan tercih
kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
16
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
5.4.
Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te gösterilmiştir.
Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya
daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi
Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme
işlemine dahîl edilmeyeceklerdir.
5.5.
Yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için şart olarak aranan yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan, YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 50.000
puan alan adaylar ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen
sınavlarla ilgili geçerli belge/sonuç belgesi bulunan adaylar (Bu belgenin noter onaylı suretini de
bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye
kadar) Merkezimize ulaştıran adaylar Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. (03 Mart 2011
tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık
tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav
sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil
sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”
hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü
tercih aşamasında yapılacaktır. Tercih yapacak adaylardan YDS, ÜDS veya KPDS'den süresi geçerli ve
en az 50.000 puanı olan adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek
tercih işlemi yapmaları sağlanacak, sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgeye sahip adaylar ise ilgili dönemin tercih son tarihine kadar geçerli belgelerini ve noter onaylı
suretlerini dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “TUS ve DUS
sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan
ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gereğince; Bakanlık tarafından yaptırılan sınavda tercih yapabilmek için yabancı dil
yeterliliğini sağlayan adaylar, bu sınava başvuru yaparken ÖSYM’ye bildirmiş oldukları TC Kimlik
Numaraları veya Yabancı Uyruklu (YU) numaralarının yabancı dil sınavını yapan kurum tarafından tercih
işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamalıdır. Bakanlıkça yaptırılan sınavda yabancı dil
yeterliliğini sağlayan adayların, ilgili kurum tarafından Merkezimize bildirilen TC kimlik numaralarının
Merkezimiz kayıtlarındaki adaylara ait TC Kimlik Numaraları veya Yabancı Uyruklu (YU)
numaralarından farklı olmaları durumunda (adayın TUS’a başvururken bildirdiği numaradan farklı olması
durumunda) bu adayların tercih işlemi yapmaları mümkün değildir.
5.6.
Tercihler bireysel olarak İnternet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine
diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür.
Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.
Tablo 2 ve Tablo 3'teki programları tıp doktorları (Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) mezun
olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dâhîl) ile Tablo 1A’nın Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin
(T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olan
adaylar, Tablo 4'teki programları ise yalnız sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış askeri sağlık
personeli tercih edebileceklerdir.
Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Askeri sağlık personeli olan adaylar ise sadece Tablo 4'ten
en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak
zorunda değildirler.
Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen
niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir
program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu
programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını
yitirmiş olacaklardır.
17
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu
yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere
sıralanması adayın yararına olacaktır.
5.7.
Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması hâlinde seçimi yapılan programı, daha üst sırada tercih
edenlere öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması hâlinde doğum tarihi daha yeni olan adaya
öncelik verilecektir.
5.8.
“UYRUĞU” alanında sadece “Yabancı Uyruklular” seçeneği işaretli olan adaylar bu kılavuzdaki Yabancı
Uyruklu Kontenjanlarını tercih edebilecekler, diğer kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.
Bu adayların dışındaki adaylardan “Yabancı Uyruklular” seçeneği yanında diğer uyruk alanları da işaretli
olanların, bu kılavuzdaki yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istedikleri takdirde, tercih
ekranında “Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeleri
gerekmektedir. Uyruğundan biri “Yabancı Uyruklular” olan adaylardan tercih ekranında “Yabancı
uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeyenler bu kılavuzdaki genel
kontenjanlardan tercih yapabilecek, yabancı uyruklular için açılmış kontenjanları tercih
edemeyeceklerdir.
Bu adaylar tercih ekranında aşağıdaki seçeneklerden kendilerine en uygun olanı işaretleyeceklerdir.
“Genel kontenjanlardan yararlanmak istiyorum.”
“Yabancı Uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.”
6.
KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER
Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra
başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları
zorunludur.
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta
Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den
edinecekleri şifreleri ile İnternet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanacaktır.
Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim
ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara
seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp
Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru
tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi
içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.
Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik
olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde,
İnternet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Genel Evrak Gelen Servisi Mithatpaşa Caddesi No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresine elden teslim
edebilirler ya da APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin
Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir. Adaylar
belgelerin
teslim
edilmesi
ile
ilgili
detaylara,
dilekçe
örneğine,
açıklamalara
"http://www.tuk.saglik.gov.tr " İnternet sayfasından ulaşılabilecektir.
Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama
işlemleri için öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS
üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
TUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma
Hastanelerindeki programlardan birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda
yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları
gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki
belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
18
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
a) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu
gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış
denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,
b) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık
Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı
olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten
itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği
ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil
bilgisi başarı belgesi aranmaz.),
c) Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter
tasdikli örneği,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin
karşılanacağını belirten belge
Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.
ÖSYM'nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki
başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.
7.
EK YERLEŞTİRME
2015-TUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların
yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların
başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak
ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2015-TUS ilgili dönemin Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile
tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin İnternet sitesinden öğreneceklerdir. Ek
yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir.
a) 2015-TUS ilgili dönemi sınavına girmiş olmak,
b) 2015-TUS ilgili dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak
Adaylar ek yerleştirme için 15 TL tercih ücreti yatıracaklardır.
Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir gün sonra
başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları
zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
8.
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre üniversite ve
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak
eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar.
T.C. vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe
yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanun
kapsamında olanlar, KKTC uyruklular genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu
kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı
uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edecektir.
Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversite tıp
fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'te
gösterilmiştir.
“UYRUĞU” alanında sadece “Yabancı Uyruklular” seçeneği işaretli olan adaylar bu kılavuzdaki Yabancı
Uyruklu Kontenjanlarını tercih edebilecekler, diğer kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.
“Yabancı Uyruklular” seçeneği yanında diğer uyruk alanları da işaretli olan adaylardan, tercih ekranında
“Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylar yabancı
uyruklu kontenjanını tercih edebileceklerdir. Yabancı uyruklu adaylar, bu kontenjanlara, bu kılavuzdaki
19
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Genel kontenjanlarda
açık kalsa bile genel kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmez.
Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek
üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a
girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı
uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.
Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Başvuru Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu
adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler.
9.
SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi
basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ
hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi
Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en
alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz
konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından
ulaşılmaktadır.
10.
DİĞER BİLGİLER
10.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav
başvurusu esnasında İnternet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre
verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının
şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm
işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve
https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve
tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme
vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda
ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle
korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan
adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler.
Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan
soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği
yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet
erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı
yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu/hükümlü veya zorunlu askerlik görevini yapmakta
olduğundan dolayı ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları
cezaevi müdürlüklerinin veya askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile ÖSYM Başkanlığına başvurması
hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın
kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.
10.2. KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Sınava başvuru yaptıktan sonra bilgilerini güncellemek, bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar
başvuru süresi içinde bilgilerini güncelleyecek/değiştirebilecektir.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan
adaylardan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde
(MERNİS) kimlik bilgisi olanlar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler ancak, MERNİS’te
yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir.
20
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kimlik
bilgisi olmayan adayların ise, bu değişikliği başvuru süresi içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile
Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile
ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylardan MERNİS’te uyruk bilgisi bulunanlar, bu değişikliği önce
MERNİS’te yaptıracaklardır. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. MERNİS’te uyruk bilgisi bulunmayan
adaylar ise bu değişikliği, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize
başvuracaklardır.
Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş belgelerinde yer alan T.C. Kimlik
Numarasını kodlamak zorundadır.
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan veya eğitim
bilgisi değişenler, bu bilgilerdeki değişiklik/düzeltme işlemlerini başvuru aşamasında ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinden yaptıracaklardır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri işleme
alınmayacaktır.
Engel/Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru
süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında
sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma,
hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile
belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat
17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli
Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı
bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.
Fotoğraf değişikliği: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek
isteyen adaylar, ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti, son 3
ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ve eğer mevcut ise değiştirmek isteme nedenini belirten
belge ile başvuruda bulunacaklardır. Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf
değişikliği belirtilen tarihler arasında ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir.
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim
bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini başvuru süresi içinde https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler
ancak, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili
sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim
sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
10.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adaylar, Merkezimizle yapacakları yazışmalarda kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe
örneğini kullanacaklardır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik
Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak
evrak referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri
kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları
gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday
dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş
olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere)
Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin
itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere)
aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası
Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli
21
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav
Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM
Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde
adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış
ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra,
cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti,
yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.
Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda
adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını Merkezimizde
inceleyebileceklerdir.
10.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan
sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen İnternet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini
değiştirme/güncelleme
Eğitim bilgilerini öğrenme ve diploma notu/puanı bilgilerini, varsa engel durumu bilgilerini
görme/inceleme
Sınava giriş belgesi edinme
Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
Tercih yapma
Yerleştirme sonuçlarını öğrenme
Cevap kâğıdını görüntüleme
Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
10.5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNUN DOLDURULMASI
Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılında başvurdukları sınavlarda alınan engel durumu bilgileri,
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Sınava başvuru esnasında engel durumu bilgisi sistemde
yer almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme kaydını
yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Sistemde mevcut olan
engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır.
Başvuru merkezlerinde ilk kez engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel
durumu bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri
ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sağlık raporu, bir üniversite veya
devlet hastanesinden alınmış olmalıdır. Bunun dışındaki raporlar kabul edilmez. Engel durumu bilgisi
sistemde yer almayan adaylar raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır. İlk kez engelli olarak sisteme
kaydı yapılan/yapılacak adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik olan adaylar
başvuru hangi yolla yapılırsa yapılsın (ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterse bir başvuru
merkezi aracılığıyla) başvuru süresi içinde;
i. sağlık raporlarının onaylı bir örneğini (işitme engelliler için işitme testi de dâhil),
ii. Sağlık/Engel Bilgi Formunu,
iii. Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini,
iv. Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini
22
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
ÖSYM’ye ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmemeli, doğrudan
ÖSYM’ye gönderilmelidir.
İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılan/yapılacak adayların başvuru bilgileri bölümünde yer alan
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu ve bu formun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle
incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde sisteme kayıt edildiğinden
emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları
gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda kullanılmak
üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan
başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu
durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)
Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri, ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından
incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup
tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Raporları kabul edilmeyen adaylar,
sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen
adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine
okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı
olacaktır.
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu
ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak
belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu
gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş
Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir
gereksinime ihtiyacı olan adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı,
alçı, atel, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi uygulamaları ile mazereti ne olursa olsun, “Engelli
Salonu” dışında sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu bir
dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye kadar ÖSYM’ye
ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonunda”
sınava alınacaklardır. Engelli adaylarla ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli
adaylar için de aynen geçerlidir.
Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan, Merkezimizden “işaretleyici” talebinde
bulunanlara, “işaretleyici görevli” yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların,
cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği
halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin
verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit
edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
ENGELLİ ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel
verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve
işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre
miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına
izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya
da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir. (Aşağıda örneği
verilmiştir.) Soru kitapçığı yazı boyutu büyük olsa dahi, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan (Bütün
adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.), adayların cevap kâğıdı işaretleme durumlarını göz
ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli, istemeyen adaylar ise toplu
salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından
23
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
soruların okunmasına ve adayın kendisinin cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapmasına izin
verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit
edilenler ile sınavda işaretleyici yardımı aldığı halde kendisi cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan
adayların sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan adaylara ek süre
verilmez.
Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları
zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir
kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa
derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini
de eklemelidir.
İşitme engelli adaylardan işitme cihazı kullanan adayların bu durumlarının Sağlık Raporlarında ve Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi adayların Sınava Giriş
Belgelerine yansıtılarak işitme cihazları ile sınava alınmalarına izin verilir. Sınava Giriş Belgelerinde
işitme cihazı bilgisi yer almayan adayların, bu cihazları ile sınava girmelerine izin verilmez.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici
yardımı verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem
mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral
palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu ve
işaretleyici yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda belirtilen sürekli durumlarda yer alan süreğen hastalık (kronik), dil
ve konuşma zorluğu, zihinsel (MR), sınıflanamayan bölümlerini işaretleyen adaylar bu grupta yer alır. Bu
adaylara okuyucu, işaretleyici yardımı verilmez. Ancak; bu grupta yer alan adaylardan, sağlık kurulu
raporlarında %40 ve üzerinde mental retardasyon (MR) ile yaygın gelişimsel bozukluk (asperger
sendromu, otizm, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.) tanısı olanlara talep etmeleri halinde
okuyucu / işaretleyici yardımı verilir. Bu adayların soru kitapçığına bakmalarına müsaade edilir. Bu
adaylar bütün sorulardan sorumlu olup ek süre verilmez.
Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) ve özgül öğrenme
güçlüğü (dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi vb.) olan adaylara ise talepleri doğrultusunda işaretleyici
yardımı verilir. İşaretleyici yardımı talep etmeyenler de istedikleri takdirde tekli salonda sınava alınır.
Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç vb. kullanan adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri
gerekmektedir. ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca bu talepleri değerlendirilecektir.
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet
gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi gibi tedavi
uygulamaları ile sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri
doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir.
24
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak
girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinir.
Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen sağlık durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile
ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Gerektiğinde raporlarını yenilemeleri istenebilir.
DİKKAT: Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden
“işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici
görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin
verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama)
yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına
izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da
aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
SAĞLIK
DURUMU/ENGEL
AÇIKLAMALAR
BİLGİ
FORMUNUN
DOLDURULMASINA
İLİŞKİN
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adayların, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet
alabilmeleri için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel bilgilerinin bu formda
belirtildiği şekilde sisteme girilmesini sağlamaları gerekmektedir.
Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru
merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi
Formunu görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar
ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde
doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını
Başvuru Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların,
başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday
Başvuru Kayıt Bilgileri Formu ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan bir dilekçe
ekinde “ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile
göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize gönderecekleri
dilekçelerinin, ilgili sınav kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu
dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması
gerekmektedir.
Adayların bu açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin
doğru şekilde kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan,
engel/sağlık bilgileri sonraki sınavlarda da (EKPSS hariç) kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir.
Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvurdukları diğer ÖSYM sınavlarında
yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını
saklı tutar.).
ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, sağlık durumlarına
uygun şekilde sınava alınacaktır.
Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması zorunludur.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya engel/sağlık bilgisi değişen
adaylardan sınava başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak
kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık
raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve
başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir
örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava
engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun
ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
25
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
ENGEL/SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi sürekli engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm, DEHB, dil ve
konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan adaylar
bu alanı dolduracaklardır.
Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek/seçenekleri
işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir. Raporlarında
yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen
toplam yüzde oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel
gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle
üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak
zorunda olan adaylar, bu bölümü durumlarına uygun olarak dolduracak ve sağlık raporlarında belirtilen
“Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme gireceklerdir. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak
girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların engel bilgisi sistemden silinir.
Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile
Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık raporlarında bu bölümdeki Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Asberger Sendromu, RETT
Sendromu,vb.) , Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,vb.) CP Hastası (CP,
Serebral Palsi), Ruhsal ve Duygusal Sağlık Sorunları, İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli
Edinmiş gibi bilgiler yer alan adayların, Sürekli Engel Grubunda belirtilen sağlık durumu bilgilerine ek
olarak bu bölümü de doldurmaları gerekmektedir.
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.
SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU
Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç
punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu istiyor”
seçeneğini işaretleyen adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Herhangi bir
işaretleme yapılmadığı takdirde adayın 9 punto (normal) yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığını
okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir.
CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU
Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu
durumu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme
yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklar ve adayların bu talepleri engel grubuna göre
değerlendirilecektir.
SINAV SALON TERCİHİ
Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite, bazı
ruhsal ve duygusal sağlık sorunları, otizm, vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon bilgisini
içermektedir. Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi gereken
adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca bu
talepleri değerlendirilecektir. Sürekli veya geçici sağlık sorunu nedeniyle okuyucu ve/veya işaretleyici
isteyen adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli salonlara yapılmaktadır.
26
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU
Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında
kullanılacaktır. Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına
yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta
Zorlanıyor” bilgilerine göre yapılacaktır.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve
gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav
yeri atamalarında kullanılacaktır.
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araç ve gereçler ile sınava girme talebi olan adayların
(bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri, “Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin Sınav
Yönetim Süreci” doğrultusunda işleme alınacaktır.
Sağlık/engel durumu nedeni ile bir alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adayların, sınav
konforunu temin etmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili
alet, araç gereç ve cihazları ile sınava girmelerine izin verilecektir. Bu durumdaki adayların, Merkezimize
gönderecekleri sağlık raporlarında, kullanacakları alet, araç gereç ve cihazın ne olduğunun ve engelleri
nedeniyle ilgili alet, araç gereç ve cihazı kullanmalarının zorunlu olduğunun açıkça belirtilmiş olması
gerekmektedir. Sağlık raporunda kullanılacak olan alet, araç gereç ve cihazların isimleri net olarak
bildirilmeyen adayların söz konusu alet, araç gereç ve cihazlarla sınav binalarına girmelerine müsaade
edilmeyecektir.
Sınavlarda ELEKTRONİK BÜYÜTEÇ seçeneğini işaretleyen adaylarımız için Soru Kitapçığı 9 Punto
(normal kitapçık) boyutunda verilecektir.
27
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Tablo 1A *
Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ)
1. Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için;
a. fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya bölümü ve biyokimya bölümü,
b. kimya yüksekokulu,
c. eczacılık fakültesi,
ç. eczacılık yüksekokulu,
d. veteriner fakültesi
*Tıp dışı meslek mensubu olup başvuracak adayların yukarıda belirtilen uzmanlık dalları için
ilgili fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
Tablo 1B
Mesleki Bilgi Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları
Testin Adı
Alanlar
Testteki
Soru Sayısı
Testteki
Yüzdesi
Temel Tıp
Bilimleri Testi
(TTBT)
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
14
8
10
22
22
22
22
13
7
8
18
18
18
18
Klinik Tıp
Bilimleri Testi
(KTBT)
Dâhiliye Grubu
Pediatri
Cerrahi Grubu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
42
30
36
12
35
25
30
10
Tablo Açıklamaları
Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2), eğitim süresi (3), puan
türü (4), genel kontenjan (5), yabancı uyruklu kontenjanı (6) ve özel koşullar ve açıklamalar (7) yer almaktadır.
Adaylar, tablolarda yer alan programların 2014-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme ve 2015-TUS İlkbahar
Dönemi yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin İnternet adresinden ulaşabilirler. Bu
puanlar, her merkezi yerleştirmede değişmekle birlikte ilgili programın ne derecede çok istenen bir program
olduğu konusunda bir ölçüde bilgi vermektedir. Adayların, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde
tutmaları yararlarına olabilir.
Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.
28
Te
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Özel Koşul ve Açıklamalar
Bk. 1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan
sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden
istihdam edileceklerdir. Bu araştırma görevlileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu
Ankara'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir
Bk. 2
Bu programı seçecek adayların tıp dışı meslek mensubu olmaları gerekmektedir.
Bk. 3
Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş bir protokol ile iki eğitim kurumunun
birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [http://tuk.saglik.gov.tr/programlar] internet adresini inceleyiniz.
Bk. 4
Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında
seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara
yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.
Bk. 5
Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir.
Bk. 6
T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan
"Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu doktorlar
başvurabilirler. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar, ihtisas süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar.
Bk. 7
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan
sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden
istihdam edileceklerdir. Bu araştırma görevlileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu
Adana'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir
Bk. 8
Sakarya Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Sakarya Üniversitesi uzmanlık öğrencileri
uzmanlık eğitimlerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
Bk. 9
KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yarı süreli bir eğitim hastanesi olup, eğitim kadrolarına yalnız KKTC
uyruklu doktorlar başvuracaklardır. Bu hastanede yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar eğitimlerinin
ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenecek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık
öğrencisi statüsünde tamamlayacaklardır. TC. vatandaşı olanlar bu kadrolara müracaat edemezler.
Bk. 10
Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Marmara Üniversitesi uzmanlık
öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
devam edeceklerdir.
Bk. 11
Adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının yanı sıra diğer Kuvvet
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. Ancak, aynı branşta kendi
Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının dışında, diğer Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığının da kontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığı kontenjanını, daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının kontenjanını tercih
edecektir. Bu kurala uyulmadığı takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır.
Bk. 12
Bu kontenjanlar Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 28 Aralık 2011
tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde açılmıştır.
Bk. 13
Bu kontenjanları Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir.
Bk. 14
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
Bk. 15
Bu üniversite hastanesinde tüm branşlar için Cumartesi günleri normal mesaiye dahildir.
Bk. 16
Uzmanlık eğitimi programları ile ilgili detaylı bilgiye www.tuk.saglik.gov.tr/programlar adresinden ulaşılabilir.
Bk. 17
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine
göre atanması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında
imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.
Bk. 18 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Ankara Yenimahalle
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edeceklerdir.
Bk. 19
Katip Çelebi Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Katip Çelebi Üniversitesi uzmanlık
öğrencileri uzmanlık eğitimlerine İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
Bk. 20
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği İstanbul Medeniyet Üniversitesi
uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
29
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Bk. 21
KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilan edilen kontenjanlara yerleştirilenlerin eğitimlerinin ikinci
yarısını tamamlayacakları eğitim kurumları uzmanlık dalına göre aşağıda belirtildiği şekildedir:
Ankara, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
(ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON, GENEL CERRAHİ, GÖZ
HASTALIKLARI, İÇ HASTALIKLARI, KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI, NÖROLOJİ, ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ, RADYOLOJİ, RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, ÜROLOJİ)
Ankara, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
(ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
Ankara, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
(GÖĞÜS HASTALIKLARI)
Ankara, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
(KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM)
Ankara, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
(KALP VE DAMAR CERRAHİSİ, KARDİYOLOJİ)
30
2015-TUS Başvuru
Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
100111088 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
100111097 Deri ve Zührevi Hastalıkları
100111149 Genel Cerrahi
100111167 Göğüs Hastalıkları
100111194 İç Hastalıkları
100111201 Kadın Hastalıkları ve Doğum
100111237 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
100111246 Nöroloji
100111255 Ortopedi ve Travmatoloji
100111282 Radyoloji
100111273 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi
200111121 Halk Sağlığı
Adıyaman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100211015 Acil Tıp
100211024 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
100211281 Halk Sağlığı
100211139 İç Hastalıkları
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100311014 Acil Tıp
100311059 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
100311095 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
100311174 Göğüs Hastalıkları
100311183 Göz Hastalıkları
100311208 İç Hastalıkları
100311217 Kadın Hastalıkları ve Doğum
100311271 Ortopedi ve Travmatoloji
100311305 Radyoloji
100311332 Tıbbi Genetik
100311368 Üroloji
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100411013 Acil Tıp
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
Yabancı Uyruklu
Kontenjanı
(2)
Genel Kontenjan
(1)
Puan Türü
Program Adı
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
Eğitim Süresi
Programın Kodu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
5
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-------------
4
K
1
--
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
2
2
2
1
1
------
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
2
3
1
1
3
1
1
1
1
1
------------
4
K
1
--
4, 5
31
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
100411031
100411049
100411067
100411304
100411094
100411101
100411137
100411155
100411164
100411216
100411225
100411279
100611011
100611029
100711019
100711037
100711055
100711064
100711091
100711082
100711107
100711125
100711143
100711161
100711179
100711188
100711197
100711204
100711222
100711231
100711267
100711276
100711301
100711285
100711319
100711337
100711346
100711355
101111013
101111022
101111031
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ahi Evran Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Üroloji
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
1
1
4
-1
1
-3
2
2
1
1
--1
1
--1
1
-1
---
4
5
K
K
1
1
---
4
3
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
K
2
2
1
1
5
1
1
1
1
1
2
3
9
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
--1
-----1
---1
1
----1
1
-----
4
4
3
K
K
K
5
1
2
-1
--
32
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
101111058
101111067
101111076
101111094
101111101
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
5
5
5
4
4
K
K
K
K
K
5
3
1
8
1
1
--1
--
101111128
101111137
101111155
101111164
101111173
101111182
101111191
101111207
101111216
101111225
101111234
101111243
101111252
101111261
101111279
101111288
101111304
101111313
101111297
101111331
101111358
101111367
101111376
101111385
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
K
2
2
2
1
1
1
2
14
2
1
3
2
1
1
-1
1
2
4
1
1
1
1
1
--1
-1
----1
1
1
1
-1
1
--1
------
101411019
101411037
101411055
101411064
101411091
101411107
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
3
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
1
5
3
1
5
1
-------
101411125
101411134
101411152
101411161
101411179
101411197
101411204
101411213
101411222
101411258
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
5
4
5
5
4
4
4
4
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
2
1
1
1
3
6
1
1
1
-----------
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
33
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
101411276
101411285
101411319
101411294
101411328
101411355
101411364
101411373
101511018
101511115
101511081
101511054
101511063
200911316
102311053
102311017
102311089
102311132
110311018
110311372
110311027
110311045
110311054
110311081
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Balıkesir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Bozok Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Nöroloji
Bülent Ecevit Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
110311115
110311124
110311169
110311178
110311196
110311203
110311221
110311248
110311284
110311354
110311363
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Nöroloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Celâl Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
102511015 Acil Tıp
102511042 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
5
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
T
T
K
K
1
1
1
2
1
1
1
1
---------
5
4
4
5
4
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
------
4
K
1
--
5
4
4
4
K
K
K
K
1
1
1
1
-----
4
4
3
5
5
4
K
K
K
K
K
K
2
2
4
1
1
3
-------
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
---------1
--
4
5
K
K
1
1
---
5
34
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
102511051
102511069
102511078
102511369
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
5
5
4
4
K
K
K
K
1
1
2
1
-----
102511103
102511112
102511148
102511157
102511175
102511184
102511193
102511227
102511281
102511263
102511342
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
------------
4
3
5
4
4
K
K
K
K
K
2
1
2
3
1
------
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
-------------
102711013
102711031
102711058
102711076
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
3
5
4
K
K
K
K
2
4
1
3
-----
102711101
102711155
102711164
102711173
102711182
102711207
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
1
1
-1
1
1
--1
----
102611014
102611032
102611059
102611086
102611095
102611111
102611129
102611174
102611183
102611192
102611208
102611226
102611244
102611262
102611305
102611289
102611359
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
35
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
102711288 Radyoloji
102711349 Üroloji
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi
102911011 Acil Tıp
102911029 Adli Tıp
102911056 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
102911065 Beyin ve Sinir Cerrahisi
102911074 Çocuk Cerrahisi
102911092 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
102911108 Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
5
K
K
1
1
---
4
4
5
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
3
1
4
1
-10
1
-1
1
1
1
1
--
102911126
102911135
102911153
102911162
102911171
102911189
102911198
102911205
102911214
102911268
102911277
102911302
102911286
102911347
102911356
102911365
5
4
5
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
K
1
-1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
--
-1
-----1
---1
---1
4
4
3
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
6
3
10
4
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
8
1
2
------------------
103011017
103011026
103011035
103011053
103011062
103011071
103011089
103011362
103011098
103011123
103011141
103011159
103011168
103011177
103011195
103011202
103011229
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
36
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103011265
103011274
103011308
103011283
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
5
5
4
4
K
K
K
K
1
1
2
1
-----
4
3
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
1
3
4
1
8
2
1
--1
-----
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Dumlupınar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
1
2
3
-1
1
1
7
3
2
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
---1
---1
-1
-1
2
---------
4
4
5
K
K
K
1
1
1
----
4
3
4
K
K
K
5
3
3
----
103311111 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5
K
1
--
103111016
103111034
103111052
103111079
103111097
103111088
103111104
103111122
103111131
103111158
103111167
103111176
103111185
103111194
103111201
103111219
103111237
103111246
103111255
103111273
103111282
103111307
103111316
103111291
103111388
103111325
103111352
103111361
103211245
103211218
103211051
103311014
103311032
103311086
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
37
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103311147
103311165
103311192
103311208
103411013
103411022
103411049
103411058
103411067
103411085
103411094
103411119
103411128
103411146
103411155
103411164
103411173
103411191
103411207
103411216
103411225
103411234
103411243
103411252
103411261
103411304
103411288
103411313
103411322
103411349
103411358
103411367
103411376
103511012
103511057
103511066
103511075
103511093
103511084
103511109
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
5
4
4
4
K
K
K
K
1
1
2
1
-----
4
4
5
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
2
2
3
1
1
4
--
--1
--5
1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
5
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
K
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
3
4
1
1
1
1
2
1
------1
1
1
1
----1
-----1
--
4
5
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
6
2
1
1
10
1
--
1
---2
-1
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
38
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103511127
103511154
103511163
103511172
103511181
103511199
103511206
103511215
103511224
103511233
103511242
103511278
103511287
103511312
103511296
103511357
103511366
103511375
103611117
103611038
103611092
103811018
103811054
103811063
103811099
103811133
103811151
103811196
103811203
103811275
103811284
103811318
103811293
103811345
103811354
103811363
103911017
103911026
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Erzincan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Genel Cerrahi
Üroloji
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
-2
1
1
2
1
9
2
1
2
2
3
1
3
1
1
1
1
1
---1
--------------
5
5
5
K
K
K
2
1
1
----
4
5
5
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
5
1
1
3
1
2
1
2
1
-1
2
--1
1
------1
-1
--1
1
--
4
4
K
K
6
1
---
39
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103911053
103911062
103911071
103911089
103911353
103911123
103911141
103911177
103911186
103911195
103911202
103911238
103911265
103911292
103911283
103911326
103911344
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
1
1
1
3
1
1
1
1
1
6
1
-1
1
1
1
1
-----------1
------
104111013
104111049
104111058
104111067
104111085
104111076
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üroloji
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
5
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
3
1
2
1
9
2
-------
104111119
104111128
104111146
104111164
104111173
104111182
104111191
104111207
104111225
104111234
104111243
104111261
104111279
104111288
104111313
104111349
104111358
104111367
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
K
2
2
2
1
1
4
3
2
1
3
2
4
1
2
1
1
1
--
---1
---1
---------1
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
40
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
104211012
104211021
104211048
104211084
104211127
104211145
104211154
104211172
104211199
104211206
104211215
104211224
104211242
104211269
104211303
104311011
104311302
104311047
104311065
104311356
104311162
104311223
104311232
104311295
104511027
104511036
104821017
104821389
104821044
104821053
104821062
104821089
104821098
104821114
104821132
104821141
104821159
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Giresun Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Üroloji
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
2
9
2
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
-1
1
----1
-------
4
3
5
4
4
4
5
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
3
1
3
1
2
1
1
1
----------
5
5
K
K
1
1
---
4
3
5
5
5
4
4
4
5
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
5
2
2
1
12
1
2
2
1
1
1
-1
1
1
1
--1
---
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
41
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
104821168
104821177
104821186
104821195
104821202
104821229
104821238
104821256
104821265
104821292
104821274
104821317
104821344
104821353
105011011
105011047
105011074
105011356
105011171
105011189
105011198
105011241
105011268
105011311
105111028
105111046
105311017
105311026
105311053
105311062
105311071
105311098
105311089
105311132
105311159
105311195
105311202
105311211
105311274
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Hitit Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
3
3
10
3
1
2
3
2
2
1
-1
1
2
--3
1
-1
1
---1
1
---
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
4
2
5
2
1
2
1
1
1
1
-----------
4
4
K
K
1
1
---
4
4
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
2
1
1
5
1
2
2
-8
2
1
-----1
---1
1
---
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
42
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
105311317
105311292
105311344
105311362
105411149
105411061
105411158
105411131
105711207
105711173
105711031
105911056
105911092
105911108
105911126
105911153
105911205
105911214
105911277
105911302
105911286
106011017
106011026
106011035
106011044
106011053
106011062
106011071
106011292
106011105
106011114
106011159
106011168
106011177
106011186
106011202
106011211
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üroloji
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kafkas Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
4
4
5
K
K
T
K
1
1
1
1
-----
4
4
5
4
K
K
K
K
-----
2
1
1
1
5
4
4
K
K
K
----
1
1
1
5
4
4
K
K
K
1
2
1
----
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
5
5
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
1
1
--------
4
4
3
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
4
1
1
1
1
1
4
1
1
1
3
2
1
1
1
1
-----------------
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
4
43
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
106011247 Radyoloji
106011238 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
106011283 Üroloji
Karabük Üniversitesi
Tıp Fakültesi
106111016 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
106111025 Genel Cerrahi
106111034 Kadın Hastalıkları ve Doğum
106111043 Kardiyoloji
106111052 Ortopedi ve Travmatoloji
106111061 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
106111079 Üroloji
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi
106211015 Acil Tıp
106211378 Aile Hekimliği
106211042 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
106211087 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
106211078 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
106211096 Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
4
5
K
K
K
1
1
1
----
5
5
4
4
5
4
5
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
1
1
--------
4
3
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
1
2
2
5
1
1
1
------
106211112
106211148
106211157
106211166
106211175
106211184
106211193
106211209
106211218
106211245
106211263
106211272
106211306
106211281
106211315
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
1
2
1
2
1
1
6
2
1
1
1
1
1
2
1
----------------
4
5
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
3
1
1
1
2
1
---------
106611011
106611038
106611065
106611074
106611092
106611135
106611162
106611171
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
44
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
106611198
106611223
106611241
106611302
106611311
106921019
106921055
106921064
106921073
106921091
106921082
106921107
106921134
106921152
106921161
106921188
106921197
106921204
106921213
106921222
106921249
106921258
106921276
106921285
106921294
106921346
106921355
106921364
107221014
107221023
107221032
107221059
107221068
107221077
107221095
107221086
107221102
107221138
107221156
107221165
107221183
Kardiyoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
------
4
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
K
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
-----1
-1
----1
----1
-1
----
4
4
3
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
1
8
3
1
1
8
2
1
2
2
1
2
----1
-1
---1
---
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
45
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
107221192
107221208
107221217
107221226
107221235
107221253
107221289
107221314
107221298
107221359
107411019
107411055
107411073
107411091
107411125
107411134
107411179
107411188
107411213
107411222
107411231
107411258
107411285
107411301
107411337
107411346
107611053
107611089
107611017
107611035
107611123
107611132
107711016
107711034
107711052
107711097
107711167
107711176
107711194
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
10
3
1
1
1
1
2
1
2
-2
1
----1
---
4
5
5
4
K
K
K
K
1
1
1
3
1
--2
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
--
-----------1
4
5
4
4
5
4
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
1
-----1
4
3
5
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
2
1
1
1
1
1
2
------1
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
46
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
107711246
107711264
107711291
107711343
107011014
107011032
107011041
107011068
107011289
107011298
107011086
107011095
107011102
107011111
107011129
107011138
107011147
107011183
107011192
107011217
107011226
107011253
107011262
108211018
108211036
108211054
108211063
108211099
108211133
108211151
108211169
108211178
108211187
108211203
108211212
108211221
108211239
108211248
108211257
108211275
108211284
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Üroloji
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
5
4
5
K
K
K
K
1
1
1
1
-----
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
1
1
6
3
1
2
1
1
2
2
5
2
1
1
1
1
1
1
---1
----------------
4
3
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
2
2
5
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
----------1
--------
47
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
108211318
108211293
108211345
108211363
108311089
108311026
108621016
108621025
108621034
108621052
108621061
108621097
108621088
108621104
108621131
108621176
108621185
108621201
108621219
108621237
108621255
108621273
108621316
108621291
108621343
108621361
108621379
108811012
108931015
108931042
108931051
108931078
108931378
108931087
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Tıbbi Patoloji
Ordu Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Sakarya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
108931103 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
108931121 Genel Cerrahi
108931157 Göz Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
4
K
K
K
K
2
2
1
1
-----
5
4
K
K
1
1
---
4
4
3
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
2
3
1
1
5
3
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----------------------
4
K
--
1
4
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
4
2
1
5
1
1
---1
---
5
5
4
K
K
K
1
1
1
----
8
48
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
108931175
108931184
108931209
108931227
108931236
108931272
108931324
109211015
109211051
109211096
109211103
109211139
109211157
109211175
109211193
109211209
109211218
109211272
109211315
109211299
109211369
109411031
109411058
109411067
109411076
109411094
109411137
109411173
109411182
109411191
109411207
109411216
109411234
109411243
109411252
109411279
109411313
109411297
205611013
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Üroloji
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Turgut Özal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
4
5
4
5
K
K
K
K
K
K
K
4
1
2
1
2
1
1
--------
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
4
1
4
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
--------1
------
3
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
5
1
1
1
4
1
1
1
1
8
2
1
2
1
1
1
1
------------------
3
K
1
--
49
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
205611085 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
109711019 Acil Tıp
109711028 Adli Tıp
109711037 Aile Hekimliği
109711055 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
109711064 Beyin ve Sinir Cerrahisi
109711091 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
109711107 Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
K
1
--
4
4
3
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
-1
2
1
1
4
1
1
--1
----
109711125
109711152
109711179
109711188
109711204
109711213
109711222
109711231
109711249
109711276
109711285
109711319
109711294
109711337
109711355
109711373
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Patoloji
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
K
1
2
1
1
8
3
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
-----------------
5
4
4
5
5
K
K
K
K
K
------
1
1
1
1
1
4
4
3
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
4
1
3
2
1
10
1
1
---------
110211116 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5
K
1
--
110011084
110011199
110011109
110011172
110011181
110211019
110211028
110211037
110211055
110211064
110211082
110211355
110211091
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
50
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
110211125 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
110211143 Genel Cerrahi
110211152 Göğüs Cerrahisi
110211161 Göğüs Hastalıkları
110211179 Göz Hastalıkları
110211197 İç Hastalıkları
110211204 Kadın Hastalıkları ve Doğum
110211222 Kardiyoloji
110211231 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
110211249 Nöroloji
110211258 Ortopedi ve Travmatoloji
110211294 Radyoloji
110211276 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
105631018 Acil Tıp
105631027 Adli Tıp
105631054 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
105631063 Beyin ve Sinir Cerrahisi
105631072 Çocuk Cerrahisi
105631099 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
105631081 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
105631106 Deri ve Zührevi Hastalıkları
105631133 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
105631151 Genel Cerrahi
105631178 Göğüs Hastalıkları
105631187 Göz Hastalıkları
105631203 İç Hastalıkları
105631212 Kadın Hastalıkları ve Doğum
105631239 Kardiyoloji
105631257 Nöroloji
105631266 Nükleer Tıp
105631275 Ortopedi ve Travmatoloji
105631284 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
105631309 Radyasyon Onkolojisi
105631318 Radyoloji
105631293 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
105631327 Tıbbi Biyokimya
105631345 Tıbbi Genetik
105631354 Tıbbi Mikrobiyoloji
105631363 Tıbbi Patoloji
105631372 Üroloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
2
1
1
1
6
5
2
2
1
2
1
2
--------------
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
K
1
1
9
2
1
1
-1
1
6
1
1
9
1
2
3
1
1
1
1
4
2
2
1
1
3
1
-----2
1
-1
1
--3
1
------1
1
------
51
2015-TUS Başvuru
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
105651013
105621016
105621043
105621052
105621061
105621088
105621097
İstanbul Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
105621113
105621122
105621149
105621167
105621176
105621194
105621201
105621219
105621237
105621246
105621264
105621307
105621282
105621316
105621325
105621334
105621343
105621379
105621388
105621397
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
İstanbul Üniversitesi
Kardiyoloji Enstitüsü
105641011 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
105641038 Kardiyoloji
Başkent Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Tıp Fakültesi
200611037 Aile Hekimliği
200611179 Halk Sağlığı
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
K
3
--
4
5
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
1
3
1
1
3
1
-1
--1
--
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
3
4
3
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
K
1
1
2
2
2
4
3
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
2
--
1
1
1
1
-1
-----------1
-1
5
4
K
K
2
2
---
3
4
K
K
1
1
---
1
1
52
2015-TUS Başvuru
(3) (4) (5)
Yabancı Uyruklu
Kontenjanı
(2)
Genel Kontenjan
(1)
Puan Türü
Program Adı
Eğitim Süresi
Program Kodu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(6)
(7)
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları
700111019
700111028
700111037
700111046
700111064
700111082
700111091
700111116
700111125
700411025
700411034
700511015
700511024
700611014
700611023
700611032
700611041
700611068
700611289
700611077
700611086
700611095
700611102
700611129
700611138
700611147
700611156
700611165
700611183
700611174
700611208
700611226
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 6
-Aile Hekimliği
3 K 4
-Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 4
-Genel Cerrahi
5 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-Kardiyoloji
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
5 K 2
-Göğüs Hastalıkları
4 K 3
-Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
5 K 2
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 11
-Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 7
-Aile Hekimliği
3 K 8
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
-Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 2
-3
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (K.K.T.C.
5 K 1
-6
Uyruklu)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 2
-Genel Cerrahi
5 K 2
-Göğüs Hastalıkları
4 K 2
-İç Hastalıkları
4 K 1
-Kardiyoloji
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
1
Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Tıbbi Mikrobiyoloji
4 T 1
-Üroloji
5 K 1
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
53
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
700211018
700211027
700211036
701211015
701211033
701511021
700711013
700711022
700711031
700711058
700711067
700711076
700711085
700711094
700711101
700711119
700711128
700711146
700711164
700711173
700711182
700711191
700711261
700711207
700711216
700711225
700811012
700911011
701011017
701011026
701011035
701011044
701011062
701011105
701111025
701111034
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 11
-Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 9
-Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 7
-Aile Hekimliği
3 K 6
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 2
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-Deri ve Zührevi Hastalıkları
4 K 1
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 1
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Tıbbi Biyokimya
4 T 1
-Tıbbi Biyokimya (K.K.T.C. Uyruklu)
4 T 1
-Tıbbi Mikrobiyoloji
4 T 2
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K 1
-Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 9
-Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 2
-Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 5
-Aile Hekimliği
3 K 5
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 6
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği
3 K 5
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 4
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
6
3
54
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
701111061
701111079
701111088
701111104
701111113
701111149
701111176
701111185
701111219
701111194
701111255
701311023
701311032
701311068
701411013
705111022
705111031
705111182
705111058
705111067
705111076
705111101
705111119
705111128
705111137
705111146
705111164
705111173
706411016
706411158
706411025
706411113
706411122
706411043
706411052
706411097
706411104
701611056
701611065
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K
Genel Cerrahi
5 K
Göz Hastalıkları
4 K
İç Hastalıkları
4 K
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K
Radyoloji
4 K
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K
Üroloji
5 K
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K
Kardiyoloji
4 K
Üroloji
5 K
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları
4 K
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği
3 K
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K
Genel Cerrahi
5 K
İç Hastalıkları
4 K
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K
Nöroloji
4 K
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K
Radyoloji
4 K
Tıbbi Patoloji
4 K
Üroloji
5 K
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K
Aile Hekimliği
3 K
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K
Genel Cerrahi
5 K
İç Hastalıkları
4 K
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K
Üroloji
5 K
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K
Kardiyoloji
4 K
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
1
1
3
1
5
2
2
1
1
2
1
------------
2
1
1
1
---
1
--
4
2
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
--------------
2
2
2
4
1
2
2
1
1
----------
1
1
---
55
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
706511024
705311074
704711019
704711028
704711037
704711055
704711064
704711073
704711082
704711107
704711116
704711152
704711143
704711161
704711179
701711019
701711028
701711037
701711046
701711055
701711197
701711064
701711073
701711082
701711091
701711107
701711116
701711125
701711134
701711143
701711152
701911017
701911053
701911026
701911035
701911044
702911014
702911023
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi
5 K 1
-Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
4 K 1
-İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 2
-Aile Hekimliği
3 K 2
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 2
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-Genel Cerrahi
5 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 3
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-Kardiyoloji
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Radyoloji
4 K 2
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K 1
-İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 8
2
Aile Hekimliği
3 K 2
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 2
2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
1
Deri ve Zührevi Hastalıkları
4 K 1
-Deri ve Zührevi Hastalıkları (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
Genel Cerrahi
5 K 2
-Göz Hastalıkları
4 K 2
1
İç Hastalıkları
4 K 4
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
1
Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K 1
1
Kardiyoloji
4 K 1
1
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Radyoloji
4 K 2
-İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 2
-Beyin ve Sinir Cerrahisi (K.K.T.C. Uyruklu)
5 K 1
-6
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-Nöroloji
4 K 3
1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 9
-İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 2
-Aile Hekimliği
3 K 8
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
56
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
702911041
702911059
702911095
702911244
702911102
702911111
702911129
702911156
702911208
703111028
703111037
703111046
702211012
702211021
702211039
702211066
702211075
702211084
702211093
702211109
702211118
702211127
702211136
702211154
702211181
702211199
702311029
702411019
702411028
702411037
702411046
702411064
702411073
702411082
702411116
702411125
703811012
703411025
Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Göğüs Hastalıkları
4 K 1
-Göğüs Hastalıkları (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 1
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
5 K 1
-Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K 2
-Kardiyoloji
4 K 3
-İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 4
-Aile Hekimliği
3 K 5
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 2
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 2
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 5
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Tıbbi Biyokimya
4 T 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 5
-Aile Hekimliği
3 K 2
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 1
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-3
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 3
-İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği
3 K 6
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
57
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
703411034 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
703411061 İç Hastalıkları
4 K 3
703411079 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 4
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
702611195 Acil Tıp
4 K 5
702611017 Aile Hekimliği
3 K 7
702611026 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 2
702611044 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
702611062 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
702611071 Genel Cerrahi
5 K 2
702611089 Göz Hastalıkları
4 K 1
702611114 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
702611132 Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
702611141 Radyoloji
4 K 1
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
702711016 Acil Tıp
4 K 5
702711025 Aile Hekimliği
3 K 5
702711034 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 4
702711043 Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 1
702711052 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
702711097 Genel Cerrahi
5 K 1
702711104 Göz Hastalıkları
4 K 1
702711113 İç Hastalıkları
4 K 4
702711122 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
702711149 Nöroloji
4 K 1
702711158 Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
702711185 Radyoloji
4 K 1
702711201 Tıbbi Mikrobiyoloji
4 T 1
702711228 Üroloji
5 K 1
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
701811054 Acil Tıp
4 K 7
701811018 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 2
701811027 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 10
701811036 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 5
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
702811024 Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K 2
702811033 Kardiyoloji
4 K 2
705611017
705611026
702011014
703011011
703011029
---------------1
1
1
----------
3
-------
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K 2
-Kardiyoloji
4 K 2
-İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 3
-İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 4
2
Aile Hekimliği
3 K 6
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
58
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
703011038
703011047
703011056
703011065
703011074
703011092
703011108
703011117
703011126
703011135
703011144
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
3
1
1
2
1
4
2
1
1
--1
----1
-1
--
703011153
703011241
703011162
703011189
703011205
703011214
703011223
Nükleer Tıp
4 K 1
-Nükleer Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Radyasyon Onkolojisi
4 K 1
-Tıbbi Biyokimya
4 T 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K 1
-İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
702111013 Göz Hastalıkları
4 K 2
-İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
705011014 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-705011023 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
--
703211018
703211036
703211027
703311017
703311292
703311035
703311053
703311062
703311089
703311098
703311105
703311114
703311123
703311132
703311141
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
5 K 1
-Göğüs Cerrahisi (K.K.T.C. Uyruklu)
5 K 1
-6
Göğüs Hastalıkları
4 K 5
-İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 4
-Acil Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 2
-Çocuk Cerrahisi
5 K 1
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 2
-İç Hastalıkları
4 K 4
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 3
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
--
703311177 Ortopedi ve Travmatoloji
703311211 Radyoloji
703311238 Tıbbi Mikrobiyoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
4
4
K
K
T
1
1
1
1
--59
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
703311265 Tıbbi Mikrobiyoloji (K.K.T.C. Uyruklu)
4 T 1
-6
703311247 Tıbbi Patoloji
4 K 1
-İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
703511015 Acil Tıp
4 K 3
2
703511024 Aile Hekimliği
3 K 4
-703511033 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
-703511051 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
2
703511069 Genel Cerrahi
5 K 1
-703511087 İç Hastalıkları
4 K 1
-703511096 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-703511148 Üroloji
5 K 1
-İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
703611014 Göğüs Cerrahisi
5 K 2
-703611023 Göğüs Hastalıkları
4 K 4
-İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
703711022 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-703711031 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 3
-İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
705711016 Acil Tıp
4 K 5
-705711025 Aile Hekimliği
3 K 3
-705711034 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
-705711052 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-705711061 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-705711079 Genel Cerrahi
5 K 2
-705711097 İç Hastalıkları
4 K 3
-705711104 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-705711113 Nöroloji
4 K 1
-705711122 Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-705711167 Üroloji
5 K 1
-İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
704011017 Çocuk Cerrahisi
5 K 2
-704011026 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
704111016 Göğüs Cerrahisi
5 K 1
-704111025 Göğüs Hastalıkları
4 K 3
-İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
704411013 Acil Tıp
4 K 2
-704411022 Aile Hekimliği
3 K 8
-704411031 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5 K 1
-704411049 Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 1
-704411058 Çocuk Cerrahisi
5 K 1
-704411067 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-704411076 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-704411085 Genel Cerrahi
5 K 1
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
60
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
704411101
704411191
704411128
704411137
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
4
4
4
4
K
K
K
K
3
5
1
1
-----
704411146
704411155
704411173
704411182
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Radyoloji
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
5
4
4
5
K
K
K
K
1
2
1
1
-----
4
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
4
4
1
3
1
2
-------
4
5
5
4
4
K
K
K
K
K
4
1
1
2
1
2
1
----
4
5
5
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
4
2
1
3
1
1
1
--------
4
5
4
4
K
K
K
K
3
3
1
1
2
----
4
K
3
--
3
4
K
T
5
1
---
4
T
2
--
705411019
705411037
705411064
705411073
705411091
705411134
705911095
705911041
705911023
705911077
705911086
704511012
704511172
704511057
704511084
704511118
704511136
704511127
706011011
706011108
706011029
706011153
704611011
Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerine Alınacak Asistan Sayıları
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100321034 Aile Hekimliği
100321088 Anatomi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100421051 Tıbbi Mikrobiyoloji (T.D.M.M.İ)
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
2
61
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
100721012
100721109
100721021
100721136
100721145
101121015
101121024
101121033
101121069
101121112
101121087
101121103
101121078
101121139
101421012
101421039
101421075
102621061
102921013
102921119
102921022
102921067
102921049
102921101
103021019
103121018
103121036
103121063
103121072
103121115
103121133
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Fizyoloji
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Histoloji ve Embriyoloji
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Farmakoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
3
4
3
K
K
K
T
T
3
1
5
1
1
------
4
4
3
4
K
K
K
K
3
1
4
4
-----
3
4
3
4
4
T
K
T
K
T
1
3
1
7
1
------
4
3
3
K
K
T
3
5
1
----
4
T
1
--
4
4
3
4
4
4
K
K
K
T
K
K
2
1
5
1
4
3
-------
4
K
2
--
4
3
4
4
3
4
K
K
K
K
T
T
2
5
2
1
1
1
-------
62
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103421024
103421051
103421148
103421078
103421157
103521014
103521086
103521068
103521077
103821011
103821117
103821108
103821065
103821126
103821135
103921028
104221086
104661018
104811015
104811096
104811051
104811148
104811069
104811157
105321037
105421018
105421027
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Tıbbi Farmakoloji
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anatomi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anatomi
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Tıbbi Farmakoloji
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
3
4
4
K
K
T
K
T
1
4
1
3
1
------
4
4
4
3
K
T
K
T
3
1
1
1
-----
4
4
3
4
3
4
K
T
T
K
T
K
3
1
1
2
1
4
-------
3
T
1
--
3
T
1
--
4
K
3
--
12
4
3
4
3
4
4
K
K
K
T
K
T
3
5
3
1
4
1
-------
4
4
4
4
4
4
3
K
3
--
4
4
3
K
K
5
6
---
20
20
63
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
105421151
105421239
105421036
105421045
105421054
105421248
105421072
105421081
105421099
105421106
105421115
105421124
105421257
105421266
105421178
5
5
5
4
5
3
5
4
4
4
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
T
K
K
K
K
K
K
K
T
K
2
1
1
6
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
----------------
4
4
4
3
4
3
4
K
K
K
T
K
T
K
3
1
4
1
3
1
2
--------
4
4
4
4
3
K
T
K
K
K
1
1
4
2
1
------
105721069
105721121
105721245
105721078
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üroloji
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Anatomi
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4
3
3
5
K
K
T
K
8
6
1
2
-----
19
19
19
19
105721015
105721096
105721254
105721139
105721263
105721103
105721148
105721112
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
5
4
5
4
3
5
4
4
K
K
K
K
T
K
K
K
1
1
1
1
1
2
1
5
---------
19
19
19
19
19
19
19
19
105661033
105661121
105661015
105661096
105661069
105661103
105661051
105611147
105611111
105611059
105611068
105611086
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
64
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
105721157 Kadın Hastalıkları ve Doğum
105721166 Kalp ve Damar Cerrahisi
105721175 Kardiyoloji
4
5
4
K
K
K
2
1
1
----
19
19
19
105721272
105721024
105721184
105721193
105721033
105721209
105721042
105721281
105721236
105721299
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
T
T
K
K
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
-----------
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
4
K
1
--
4
K
1
--
4
3
4
4
K
K
K
K
2
5
1
2
-----
4
4
4
K
K
T
2
4
1
----
4
4
4
K
K
K
2
1
1
----
4
K
3
--
4
T
1
--
106021019
106221026
106911035
106911017
106911026
106911089
107211012
107211039
107211093
107421012
107421048
107421075
107921016
108221092
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Halk Sağlığı
Namık Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4, 10
4, 10
4, 10
65
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
108611032
108611059
108821014
108821129
108821023
108821138
108821032
108821156
108821111
108821183
108821165
108821068
108821077
108821095
108821192
108941017
108941026
108941062
109221017
109221026
109421015
109421024
109421051
109421033
109421069
110021014
110021023
110021041
110021102
110021217
110021059
110021068
Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Sakarya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
3
K
K
2
2
---
4
3
5
4
5
5
4
3
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
T
K
K
K
K
T
5
2
2
5
1
1
2
1
3
1
1
1
1
--------------
4
3
3
K
K
T
2
5
1
----
4
4
K
K
3
1
---
4
3
4
4
3
K
K
T
K
T
3
6
1
1
1
------
4
3
5
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
8
10
2
1
2
1
1
--------
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
18
18
18
18
18
18
18
66
2015-TUS Başvuru
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
110021111
110021129
110021138
110021077
110021226
110021086
110021147
110021156
110021032
110021165
110021095
110021174
110021183
110021235
110021208
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
Üroloji
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
1
2
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
4
1
----------------
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2, 18
18
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumuna Alınacak Asistan Sayıları
İstanbul Adli Tıp
800111018 Adli Tıp
800111027 Adli Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
4
4
K
K
2
1
---
6
5
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
-----------------
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
KKTC
900111017
900111026
900111132
900111035
900111141
900111044
900111053
900111062
900111159
900111168
900111071
900111089
900111098
900111114
900111105
900111123
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
67
2015-TUS Başvuru
Program Kodu
Program Adı
Eğitim Süresi
Puan Türü
Genel
Kontenjan
Yabancı Uyruklu
Kontenjanı
Tablo 4 GATA Eğitim Hastanelerindeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları*
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
104611017 Acil Tıp
4
K
1
--
11
104611344 Acil Tıp (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611538 Adli Tıp (M.A.P)
4
K
1
--
13
104611044 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5
K
1
--
11
104611405 Anesteziyoloji ve Reanimasyon (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611653 Askeri Sağlık Hizmetleri (M.A.P.)
3
K
1
--
13
104611414 Beyin ve Sinir Cerrahisi (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611671 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611529 Deri ve Zührevi Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611105 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5
K
1
--
11
104611768 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4
K
1
--
11
104611689 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611123 Genel Cerrahi
5
K
2
--
11
104611353 Genel Cerrahi (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611698 Göğüs Cerrahisi (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611362 Göğüs Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611644 Göz Hastalıkları
4
K
1
--
11
104611556 Göz Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
2
--
13
104611705 Halk Sağlığı (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611714 Hava ve Uzay Hekimliği (M.A.P.)
3
T
1
--
13
104611177 İç Hastalıkları
4
K
1
--
11
104611371 İç Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611486 Kadın Hastalıkları ve Doğum (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611502 Kalp Damar Cerrahisi (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611195 Kalp ve Damar Cerrahisi
5
K
1
--
11
104611389 Kardiyoloji (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611511 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611565 Nöroloji (M.A.P.)
4
K
2
--
13
104611574 Nükleer Tıp (M.A.P.)
4
K
1
--
13
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
* Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
68
2015-TUS Başvuru
Tablo 4 GATA Eğitim Hastanelerindeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları*
104611247 Ortopedi ve Travmatoloji
5
K
2
--
11
104611432 Ortopedi ve Travmatoloji (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611441 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611274 Radyoloji
4
K
1
--
11
104611398 Radyoloji (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611256 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
K
2
--
11
104611292 Tıbbi Biyokimya
4
T
1
--
11
104611317 Tıbbi Mikrobiyoloji
4
T
1
--
11
104611626 Tıbbi Mikrobiyoloji (M.A.P.)
4
T
1
--
13
104611635 Tıbbi Patoloji (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611335 Üroloji
5
K
1
--
11
104611459 Üroloji (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104621037 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5
K
1
--
11
104621276 Beyin ve Sinir Cerrahisi
5
K
1
--
11
104621055 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
K
1
--
11
104621091 Genel Cerrahi
5
K
2
--
11
104621143 İç Hastalıkları
4
K
1
--
11
104621152 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4
K
1
--
11
104621188 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4
K
1
--
11
104621204 Ortopedi ve Travmatoloji
5
K
1
--
11
104621285 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5
K
1
--
11
104621222 Radyoloji
4
K
1
--
11
104621213 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
K
1
--
11
104621231 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
3
K
1
--
11
104631039 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5
K
1
--
11
104631066 Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
K
1
--
11
104631084 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4
K
1
--
11
104631118 Göz Hastalıkları
4
K
1
--
11
104631136 İç Hastalıkları
4
K
1
--
11
104631154 Kardiyoloji
4
K
2
--
11
104631163 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4
K
1
--
11
104631269 Nöroloji
4
K
1
--
11
104631172 Ortopedi ve Travmatoloji
104631278 Radyasyon Onkolojisi
104631199 Radyoloji
5
4
4
K
K
K
1
1
1
----
11
11
11
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
* Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
69
2015-TUS Başvuru
Tablo 4 GATA Eğitim Hastanelerindeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları*
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Jandarma Genel Komutanlığı
104641014
104641059
104641305
104641129
104641147
104641235
104641226
104641271
Acil Tıp
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
4
5
5
4
4
4
4
5
* Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
1
1
1
---------
11
11
11
11
11
11
11
11
70
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Tablo 6
Mezun Olacağı/Olduğu Lisans Programı
3374
TIP
3156
ECZACILIK
6373
VETERİNER
3132
BİYOKİMYA
3240
KİMYA
71
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada verilen “Genel Amaçlı
Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi
gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan
dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Adaylar, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir.
Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında
edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin
İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları öğrenme, bireysel
başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu
şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden
edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile kendileri
gerçekleştirecektir.
· “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır.
Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına
aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yapılmalıdır.
· “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu
değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
· ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi yer almayan adaylar için “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde
değişiklik, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ilgili resmî evrakla başvuru aşamasında
yapılabilecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
• Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği
• Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
• Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı
örneği ile)
2015 – TUS BAŞVURU KILAUZU
SINAV / EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken
bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir.
Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırılabilirler. Sınav ücreti
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de
yatırılabilir.
T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bank ATM ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu doldurarak banka şubesi
görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.
Sınavın Adı
: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)
Adayın Adı Soyadı
: ___________________________________
Adayın TC Kimlik Numarası :
Sınav Ücreti
: 100,00 TL
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*
c- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*
* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın "Güncelleme" sayfasından
yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. "Profilim" sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 613 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content