close

Enter

Log in using OpenID

Adana Arsa İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

embedDownload
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YATIRIMCILARA DAVET
ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ DAĞCI KÖYÜNDE 1154 NO.LU
PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adına tescilli olan Adana İli Sarıçam
İlçesi Dağcı Köyü’nde 1154 no.lu parsel üzerinde bulunan ve niteliği tarla olan 137.200m2
yüzölçümlü taşınmazın mülkiyet satışı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 104 No. lu
İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık artırma yöntemiyle
satılacaktır.
İhalenin yapılacağı yer
İhale tarihi
İhale saati
Son teklif verme tarih ve Saati
İhale dosya bedeli
Muhammen bedel
İrtibat tlf.
İrtibat Faks
: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Ceyhun Atıf Kansu Cad.1370. Sok.No.10 Balgat ANKARA
: 13/03/2015
: 14:30
: 13/03/2015 Saat 14:00
: 250,00 TL
: 1.080.000,00-TL
: (0312) 284 36 70 dahili 1552-1559
: (0312) 286 89 65
1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale; tekliflerin İhale Komisyonu
tarafından açılmasından sonra, teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık artırma
usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma
görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu
tarafından İSTEKLİLER’e bildirilecektir.
2. İhaleye iştirak edecekler geçici teminat olarak en az 120 takvim günü süreli ve
110.000,00-TL tutarında geçici teminat mektubu veya nakit vermek zorundadır.
3. İhaleye katılabilmek için İhale Dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası
250,00-TL bedelle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından
temin edilebilir.
4. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve
yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde KURUM’un belirtilen adresine elden
teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra KURUM’a intikal edecek
teklifler ile posta, kargo vb.
kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. Yabancı istekliler, yabancı sermaye mevzuatına göre yatırım yapmalarının mümkün
olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde makul
sürede yabancı sermaye mevzuatına göre gerekli izinleri almaları istenir. Gerekli izni
almayanların teminatları irat kaydedilir.
6. Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkulün satışını
yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir.
İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri, masraf,
kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content