close

Enter

Log in using OpenID

"fl ğ - Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
w
..r,r§sTi*t*_
"fl ğ
Sayı
\Lü
T.C.
DİyARBAKIR vALiLiĞi
iı vııııi Eğitim Müdürıüğü
18l03l20|5
: 4328912| 1480.0412963587
Konu: MTSAS (2015-2. Dönem) Sınavı
Öğretmen Görevlendirmeleri
KAYMAKAMLIĞlNA
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından 22Mart2O15 tarihinde MTSAS (20l5-2. Dönem) Sınavı yapılacaktır.
İlçenize bağlı okullarda 22 Mart 20l5 tarihinde sabah saat ll:00'da yapılacak olan
MTSAS (20|5-2, Dönem) Sınavı'nda, ekli listede bulunan okulların otomasyonda isimleri
azı|ı personel/öğretmerı/idarecileri görevlendirilmişlerdir.
MTSAS (2015-2. Dönem) Sınavı'nda görev alan personel/öğretmeıı/idarecilerinizin
sınav ücretleri IBAN Sistemiyle ödeneceğinden, maaş aldıkları bankaya ait olan IBAN Hesap
Numaralarının http://mebbis.meb.gov.tr de bulunan e-Personel Modülüne işlenmesi
gerekmektedir.
y
Sınavın yapıldığı okul müdürlükleri; okullarında görevlendirilen Bina Sınav
Sorumlusu, Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yardımcıları, Sa|on Başkanı, Gözetmen, Yedek,
Hizmetli ve Güvenlik Görevlisi (Emniyet) personellerinin ücret girişlerini Merkezi Sistem
Sınavlan Ücret Tahakkuk Programına (http://mss.meb.gov.tr) kaydetmeleri gerekmektedir.
Sınavın aksamaması için ekli listede bulunan ilçeniz okullarının adı geçen
personel/öğretmeır/idarecilerinin belirtilen gün ve saatte görevlendirildikleri okullarda hazır
bulunmaları hususunda okullarınıza gerekli duyurunun yapılması ve yasal mazeretinden
dolayı belirtilen tarihte görevinde bulunamayacak görevli|erin, resmi mazeret belgeleri ile
birlikte durumlarını belirten resmi yazının,20 Mart 2015 Cuma günü saat l4:00'a kadar
Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesine gönderilmesini önemle riça
ederim.
Medet AYDIN
Vali a.
Milli Eğitim Müd. Yrd.
Akif Ersoy Cad. 2l 100 Yenişehir / DİYARBAKIR
Elektronik Ağ: diyarbakir.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Mehmet
Buevrakgüvenli elektronikimzaileimzalanmıştır,http://evraksorgu.meb,gov,tradresinden
Ayrıntılı bilgi için: Kenan AKYOL Oğretmen
Tel: (0 412) 22658 47
Faks: (0412) 226 5828
bf9d-l2ee-30ld-b5Oa-eCbe koduileteyitedilebiliı
NOT: Görevli Personel/Öğretmen/İdareciler;
1- Kılık Kıyafet Yönetmeliği doğrultusunda sınava geleceklerdir.
2- Sınav saat l 1.00'da başlayacak olup, en geç
bulunacaklardır.
3- Göreve yasal
yapılacaktır.
l
saat önce görevlendirildikleri okulda hazır
mazereti bulunmadan gelmeyen öğretmenler hakkında yasal işlem
4- Okul müdürleri resmi mazereti olan öğretmenlerin görevlerini yaka kartları ve resmi
mazerei belgelerİ ile birlikte 20 Mart 2015 Cuma gi.inü saat l4:00'a kadar Müdürlüğümüz
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesine bildireceklerdir.
EK:
- Dikkat Edilecek Hususlar (Çoğalhlarak görevli öğretmenlere verilecektir.) (Otomasyondan
Alınacaktır.)
- Valilik Oluru (Otomasyondan Alınacaktır.)
- Görev Yerleri Listesi lYaka Kartları (Otomasyondan Alınacaktır.)
- Görevli Okul Listesi
DAGITIM:
- Bağlar, Kayapınar, Yenişehir İlçe
MEM
Ayrıntılı bilgi için: Kenan AKYOL Ögretmen
Akif Ersoy Cad. 2l l00 Yenişehir / DIYARBAKIR
Elektronik Ağ; diyarbakir.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Mehmet
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Tel:
(0 4l2) 22658 47
Faks: (04l2) 226 5828.
adresinden
bf9d-l2ee-30ld-b5Oa-ecbe
kodu ile teyit edilebilir
81
}AGLAR
82
]AĞLAR
975295
97S42L
iakallı kövü Bevkava Mezrasl İlkokulu
iarıdallı Henkel ilkokulu
83
BAGLAR
749667
84
85
BAGLAR
74957o
;elahaddlni Eyyubi ilkokulu
i€lahaddıni Evvubi ortaokulu
86
a7
BAĞLAR
7L7506
BAGLAR
751408
88 BAGLAR
89 BAĞLAR
90 3AGLAR
74564I
92
34ĞLAR
]AĞLAR
730659
97542a
93
3AGLAR
96 BAĞLAR
97 ]AĞLAR
975434 tavsantepe ilkokulu
975448 fooraktası Dıvarbaklr Ticaret Borsası llkokulı
975454 uzunbahce ilkokulu
745649 vali Ünal Erkan ilkokulu
718935 vali unal Erkan ortaokulu
98 ]AĞLAR
99 BAĞLAR
707420
975450
91
745630
-AR
745550
745644
94 BAĞLAR
95 ]AGLAR
MT5A5 {2015_2)
iü|eyman Demıre| MeslekiVe Teknik Anadolu Lisesi
;ehit Namlk Tümer ilkokulu
;ehit Namlk Tümer ortaokulU
MTsAs {20].5-2)
MTsAs (2015-2)
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavı
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavl
iehit Nesrin Ünüsür ilkokulu
;ehit Nesrın unüsür ortaokulu
aşdirek ilkokulu
\clköğretim ortaokuIu ll. Dönem sınaVı
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem sınavl
\çlköğretim ortaokulu ll. Dönem Slnavt
\clköğretim ortaokulu ll, Dönem slnavl
\clköğretim ortaokulu ll, Dönem slnaV|
Bilim ve sanat Merkezleri oğrenci seçme slnav|
\clköğretim ortaokulu ll, Dönem 5lnavl
\cıköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavı
yahva kemal Bevatll ilkokulu
yalankoz llkokulu
101 3AĞLAR
Io2 ]AGLAR
7|7693
103 3AĞLAR
[email protected] BAĞLAR
7073r2
]AGLAR
l\4TsAs (20].5-2)
MTsAs {2015_2
MTsAs (2015-2)
ierap Güzeli 5ehit cengiz Tooel ilkokulu
ierao Güzeıi sehit censiz ToDel ortaokuıu
yemisalan ilkokuIu
975464 /esildalll ilkokulu
10(
MTsAs (2015-2)
MTsAs (2015-2
\clköğretim ortaokulu l|. Dönem slnavl
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnav|
757527
745756
10! KAYAPlNAR
10( KAYAPlNAR
Lol KAYAPlNAR
10t KAYAPlNAR
10! KAYAPlNAR
1ı( (AYAPlNAR
111 lAYAPlNAR
lı'2 (AYAPlNAR
113 (AYAPlNAR
745684
7s,l678
720682
703839
744292
720939
744683
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavı
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem 5lnaVı
\clköğfetim ortaokulu ll. Dönem slnavl
/iğityolu Dr.ilhan Koçtürk ortaokulu
/iğitvolu kövü Doktor ilhan koctürk ilkokulu
yunus Emre llkokulu
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem sınavl
\clköğretim ortaokulu ll, Dönem slnavl
500 Evler Kız Teknik ve Mes|ek Lisesi
Afacanlar Anaokulu
Akdibek Mezrası ilkokulu
Akkovunlu ilkokulu
\çıköğretim ortaokulu ll. Dönem sınaVI
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem sınavl
\clköğr€tim ortaokulU ll. Dönem slnaVl
Ak5emsettin ilkokulu
qksemsettin ortaokulu
\cüköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavl
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavl
Ali Emiri Anadolu Lisesi
\cıköğretim ortaokulu ıl. Dönem slnavl
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavl
967584
\V5e Ana AnaokuIu
ılA
720885
744297
3avkara ilkokulu
115 :AYAPlNAR
745075
721365
:ankatran llkokulu
:ankatran ortaokulu
feveeecidi ilkokulu
\clköğretim ortaokulu Il. Dönem slnaVı
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem 5lnavl
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavl
\clköğretım ortaokulu ll. Dönem sınavı
970779
7079L9
Diclekent Anaokulu
Diclekent ortaokulu
\clköğretim ortaokulu ll. Dönem slnavı
VlTsAs t2015_2
967623
751418
(AYAPlNAR
708223
,EN
MKB KaYapınaf Anadolu imam Hatip Lisesi
(avaoınar ilce Milli Eğitim Müdürlüğü
!afive-omer sevki Cizrelioğlu Teknik Ve Endüstri Mesl€k
iehit polis sabri kün ilkokulu
VlTsAs (2015_2
L20 GYAPlNAR
t2r, IAYAPlNAR
708533
708758
1O0
{lR
125 .EN i5EHiR
L26 ,EN isEHiR
967887
969706
)ivarbaklr Anadolu Lisesi
3affar okkan Anadolu Lisesi
t27
EHiR
L28 1ENisEHiR
|29
EHlR
887832
708654
961606
Mehmet Akif Ersoy ortaokulu
vlehmetcik ilkokulu
Merkez Anadolu lmam Hatio Lisesi
130 .EN i5EHiR
758887
969701
Mustafa kemal imam Hatip ortaokulu
Nevzat AVaz Anadolu Lisesi
MTSA5 {2015_2
MTsAs {2015-2
967870
879525
MTsAs (20].5-2
72|446
;elahaddini Ewübi Anadolu Lisesi
ieh|t AlbaV Güner Ekici imam Hatio ortaokulu
i€hit oğretmen Nurive Ak llkokulu
135 .ENi5EH iR
,ENısEHiR
135
887526
751501
iehit YüzbasI Bahtivar Er imam Hatip ortaokulu
iehitlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
l37
ı38
iR
750805
VENi5EH iR
967622
/eni DiVarbakır Anadolu Li5e5i
'enisehir ilce Milli Eğitim Müdürlüğü
GYAPlNAR
1ı5 GYAPlNAR
Ll7 GYAPlNAR
118 GYAPlNAR
119 GYAPlNAR
ü Lzz
123
L24
131
isEHlR
,ENi§EHiR
L32
.EN İsEHiR
133
isEHiR
]iR
134
,EN
EH
-1S|"1|9
üTsAs {2015-2
Li§psi
VlTsAs 12015_2
VlTsAS (2015-2
Yıl İlkokuIu
üTsAs {2015_2
\|i Emiri ortaokuIu
üTSAs (2015_2
VlTsAs (2015-2
139
iEHiR
974a49
liVa Gökalo Anadolu Lisesi
ı40
VENisEH iR
967605
tübevde Hanım Anaokulu
vlTsAs {2015-2
üTsAs (2015-2
VlTsAs {2015-2
üTsAs (20].5-2
MTsAs (2015_2
MTsAs (201s_2
N4TsAs (2015-2
üTsAs (2015-2
MTsAs
MTsAs
MTsAs
MTsAs
(2015-2
(2015-2
{2015.
(2015-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content