close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
4/16/2015
• Alanya’mıza yaklaşık her yıl 2.800.000 turist gelmektedir ve
ilçemizde 43.000 yerleşik yabancı bulunmaktadır.
• 2.8 milyon turistin genel dağılımına baktığımızda Rusya ve Almanya
başı çekerken Hollanda, İngiltere ve İskandinav ülkeleri de diğer
yoğunluğu olan ülkeler olarak göze çarpmaktadır.
• Ayrıca 43.000 yerleşik yabancı 104 farklı ülkeden hasta
karşılamaktayız.
• Alanya Devlet Hastanesi olarak geçtiğimiz yılda yaklaşık 10.000
yabancı hastaya hizmet vermiş ve tahsilat oranında da %98.7’i
başarmış bir kurumuz.
• Hastanemizde yabancı misafirlerimize daha iyi hizmet
verebilmek adına 26 aydır devlet politikasıyla çalışan,4
dilde 7/24 hizmet verebilen uluslararası hasta birimi
bulunmaktadır. Uluslararası hasta destek birimini aktif
olarak kullanmaktayız.
• Hastalarımızın sorunlarına hastane içinde her zaman bir
tercüman eşliğinde rahatlıkla çözüm bulunmaktadır
uzman doktorlarımızın büyük bir kısmı Almanca, Rusça
ve İngilizce bilmektedirler.
2014 YILINDA MÜRACAAT EDEN ULUSLARARASI HASTA VERİLERİ VE %98.67 BAŞARI
‘’2014 YILI TURİSTİN SAĞLIĞI’’ HASTA VERİLERİ
2014 YILI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
HASTA
SAYISI
44
41
45
67
169
229
371
452
311
175
100
64
2068
TAHHAHUK
11.768,95
6.634,87
13.192,44
11.132,73
58.179,92
77.980,66
68.558,64
55.611,27
60.544,24
36.210,42
19.418,87
8.472,20
427.705,21
TAHSİLAT
FATURA
11.768,95
6.634,87
12.937,64
10.916,93
57.796,96
77.037,95
67.781,34
54.990,09
58.825,07
34.096,17
19.366,07
8.472,20
420.624,81
TAHSİL EDİLEMEYEN
0
0
254,8
215,8
382,96
942,71
777,3
621,18
1.719,00
2.114,25
52,8
0
7.080,40
TAHSİLAT ORANI
100%
100%
98,80%
98,80%
99,20%
98,60%
98,90%
98,90%
97,00%
94,00%
99,90%
100%
98.67%
ALANYA DEVLET HASTANESİNE YIL İÇİNDE BAŞVURAN YABANCI UYRUKLU
HASTA VERİLERİ
2014 yılı
Tutar
Tah/Fat edilmeyen
Tahsilat
Turizm hastası
2068
427.705,21
7.080,40
420.624,81
99 SSK
2061
194.348,97
YOK
194.348,97
99 Ücretli
1732
126.632,46
1.183,85
125.448,61
SSK yabancı sigorta
2896
255.879,71
YOK
255.879,71
Suriye
1255
81.904,67
YOK
81.904,67
Toplam
10012
1.086.471,02
8.264,25
1.078.206,77
‘’’Alanya Devlet Hastanesi olarak hastane
tanıtımlarını İngilizce ve Almanca dergiler
hazırlayarak daha çok hastaya ulaştık.’’
Yabancı uyruklu misafirlerin hastanemizle ilgili sorularına ve
taleplerine daha hızlı ulaşabilmek adına Alanya Belediyesi
Yabancılar Meclisi ile düzenli toplantılar yaptık.
ULUSLARARASI HASTA BİRİMİNDE
KULLANILAN EVRAKLAR
ÖDEME SÜRECİ İLE İLGİLİ EVRAKLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Hasta Kabul Formu
Poliçe
Ön Garanti (Provizyon)
Pro-form Fatura (Tahakkuk Fişi, Hizmet Döküm Fişi)
Medikal Rapor
Uçuş Raporu
Ödeme Garantisi
Fatura
HASTA KABUL FORMU
Bu formda hastaya ait tüm bilgiler
bulunmaktadır.
Bunlar kişisel bilgiler, ülkemizde giriş ve
çıkış tarihleri, varsa sigorta bilgileri, hastaya ait
bilgileri sigorta şirketi ile paylaşılacağına dair
hasta tarafından imzalanmış bilgilendirme
formu, sigorta kapsamı dışında olduğunda
tedavi masraflarını karşılayacağına dair
taahhüdü bulunur.
POLİÇE
Hastaya ait kişisel bilgiler ülkemize giriş çıkış tarihi, ana sigorta şirketinin ismi
ülkemizde bulunan sigorta temsilcisinin irtibat numaraları sigorta limitleri ön ödemesin
bulunup bulunmadığına dair bilgiler bulunmaktadır.
Poliçe yorumlanırken dikkat edilecek unsurlar;
• Geçerlilik süresi bakılır.
• Asistan firma (varsa) irtibata geçilir asistan firma yok ise ana sigorta şirketine mail
atılır. Ön ödemesi var ise hasta bilgilendirilir eğer ayaktan hasta ve ön ödeme limiti
civarında bir hizmet sunulacaksa sigorta devreden çıkartılır.
• Ana sigorta şirketinden, Türkiye'de Türk Ticaret Sicil Kanununa göre kurulmuş yetkili
bir asistan firma ile çalışması talep edilebilir. İlgili sigorta şirketinden veya asistan
firmadan ön garanti, provizyon alınır.
ÖN GARANTİ (PROVİZYON)
İlgili sigorta şirketi ve yahut asistan firma
tarafından kişinin sigorta kapsamında
olduğunu,
bundan
sonraki
süreçleri
yürüteceğine dair taahhüt mektubudur.
Dikkat edilmesi gereken unsurlar;
• Hastanın ismi bulunmalıdır.
• Sigorta kapsamında olduğuna dair bir
ibare bulunmalıdır.
• Şirketin ticari ünvanı içeren şirket kaşesi
bulunmalıdır.
• Yetkili imza ve başlıklı kağıt olmalı
MEDİKAL RAPOR
Hastanın hastaneye girişinden taburcu
olduğu süre içinde yapılan tüm tıbbı tetkik ve
tedavileri ayrıntılı olarak gösterildiği rapordur
hasta yattığı sürece Ya da ilk yatış esnasında
sigorta şirketlerinin isteği doğrultusun gönderilir
hasta taburcu olurken gönderilen medikal rapor
epikriz (hasta çıkış özeti).
Dikkat edilmesi gereken unsurlar;
•
•
•
•
•
İleri tetkiklerin sonuçlarını içermelidir.
Ameliyat oldu ise raporunu içermelidir.
Günlük doktor notlarını içermelidir.
Hizmet dökümü ile uyumlu olmalıdır.
Tahlil ve konsültasyon sonuçlarını içermelidir.
UÇUŞ RAPORU
Hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra
memleketine nasıl gideceğine dair bir rapordur.
Genellikle kısa süreli olarak ülkemizi ziyaret eden
hastalarda kullanılır.
PROFORM – FATURA
(TAHAKKUK FİŞİ, HİZMET DÖKÜM FİŞİ)
Hastanede sunulan sağlık hizmeti tam
anlamıyla tamamlanıp, sunulan hizmetleri
kapsayacak şekilde en son hali ile ayrıntılı
hizmet dökümünü tutarlarını içerir.
Dikkat edilmesi gereken unsurlar;
• Medikal raporu ile uyumlu olmalıdır.
• En son hali olmalıdır.
• Sigorta şirketine gönderdikten sonra
herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
• Hastanın tedavi sırasında gönderilen
proforma faturalarda kesinlikle son hali
olmadığı tutarın yaklaşık olduğunu tedavi
sürecinde değişiklik gösterebileceği
belirtilmelidir.
ÖDEME GARANTİSİ
İlgili sigorta şirketi veya asistan firma
tarafından kabul gören, hastanın tüm
evrakları gönderildikten sonra (Pasaport
fotokopisi, Poliçe ,Medikal rapor, Uçuş
raporu) hemen ödeme garantisi alınır.
Dikkat edilmesi gereken unsurlar;
• Ödeme süreci gün ile belirtilmelidir.
• Şirket kaşesi ile e başlıklı kağıt olmalıdır.
• Tutar proforma fatura ile aynı olmalıdır.
FATURA
Ödeme garantisi alınan hasta için asıl
fatura düzenlenir bu faturada şirketin ticaret
unvanı ve hasta ismi belirtilmelidir.
Daha önce gönderilen tüm evrakların
asılları ile birlikte bir suretleri ödeme
yapılana kadar kurumda saklı kalmak kaydı
ile iadeli taahhütlü ya da kargo yoluyla ilgili
firmaya gönderilmelidir.
Turistin sağlığı kapsamında
hastanemize başvuran
hastaların işleyiş süreçleri
Evet
Hasta kabul formu
hastaya
doldurtulur.
Hayır
Sigortası
sorgulanır.
Poliçe yorumlanır
sigorta şirketi ile
irtibata geçilir.
Sigorta şirketinden
Ön garanti alınır.
Ücretli hasta
olarak kabul
edilir.
Sağlık Turizmi Fiyat
Tarifesinden
fiyatlandırılır.
Proform fatura
gönderilir.
Belirlenen fiyat
hastadan tahsil edilir.
Medikal rapor, uçuş
raporu, günlük
raporlar gönderilir.
Sigorta şirketine
fatura gönderilir.
Sigorta şirketinden
Ödeme garantisi
alınır.
Tüm evraklar son haliyle
sigorta şirketine
gönderilir ve ödeme
süreci takip edilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
?
TRAFİK KAZALARI
Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin
olup olmadığına bakılmaksızın trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık
hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edilir.
Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez.
Ancak bu yönerge kapsamında trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan
kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu
sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep edilebilir.(03.07.2013
tarihli ve 25541 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Turizmi ve Turist
Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönergedeki madde 11’in
5. maddesi)
Trafik kazası geçiren yabancı uyruklu kişilerin kendilerinden hiçbir suretle ücret
talep edilmeyecektir. (03.06.2013 tarihinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
19553 sayılı Seyahat Sigortası Olan Turistlerden Trafik Kazalarından İlave Ücret
Alınabilmesi Hakkındaki Yönerge) Sigorta (seyahat sigortası) bilgilerini ibraz edebiliyor
ise ilgili sigorta şirketi ile iletişime geçilerek provizyon alınır. Sunulacak sağlık hizmeti
için ödeme garantisi alınarak faturası ilgili sigorta şirketine Kamu Sağlık Hizmetleri
Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi üzerinden gönderilir.
Uygulama Trafik kazası ile gelen yabancı uyruklu hastalarımız için tedavi
bedellerinin tamamı SUT hükmünce sosyal güvenlik kurumuna fatura edilmektedir.
Hastanın sağlık turizmi fiyatlandırma esasları ile yeniden hesaplanarak elde edilen
tutardan SGK kurumuna fatura edilen tutar çıkartılarak arada kalan kısım ilgili kişinin
seyahat sigortasından tahsil edilmektedir .
‘’SİGORTADAN ALINAN FARK’’
ADLİ VAKALAR
Yabancı uyruklu hastaların adli vaka işlemleri sağlık bakanlığı temel sağlık hizmetleri genel
müdürlüğünün 03.01.2013 tarih 2013/2 sayılı genelge ve sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri genel
müdürlüğünün yabancı adlı vakalar hakkındaki genelgesinde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla
GÖZALTINA ALINAN ve HÜKÜMLÜ olan yabancı uyruklu kişilerden adli raporlarının düzenlenmesi
veya sağlık hizmeti sunulduğunda yönerge kapsamında değerlendirilecek yabancı uyruklu kişinin
kendisinden ücret talep edildiği görülmüştür.
Bu itibarla yabancı uyruklu HÜKÜMLÜ VE GÖZALTINDAKİ KİŞİLERDE Bakanlığımızın
03.01.2013 tarih 2013/2 sayılı genelgesine göre işlem yapılması sağlık turizmi ve turistin sağlığı
kapsamında değerlendirilmemesi hususunda işlem yapılmalıdır.
ACİL DURUMLAR LİSTESİ
Uluslararası 32 Parametre
• Suda Boğulma,
• Trafik Kazası,
• Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma,
kavga, vb.
• İntihar Girişimi,
• Tecavüz,
• Yüksekten Düşme,
• Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması,
• Elektrik Çarpması,
• Donma, Soğuk Çarpması,
• Isı Çarpması,
• Ciddi Yanıklar,
• Ciddi Göz Yaralanmaları,
• Zehirlenmeler,
• Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar,
• Omurga ve Alt Extremite Kırıkları,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı,
MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler,
Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri ,
Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum,
Ani Felçler,
Ciddi Genel Durum Bozukluğu,
Yüksek Ateş,
Diyabetik ve Üremik Kanama,
Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı,
Akut Batın,
Akut Masif Kanamalar,
Menenjit, Ensefalit, Beyin Apsesi,
Renal Kolik,
Akut Psikotik Tablolar,
Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybı,
Yeni Doğan Komaları,
Başlamış Doğum Faaliyeti.
YÖNERGEYE GÖRE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
‘’112 HİZMETİ’’
Acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur. Ancak
yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık
hizmetleri ücretsiz sunulur.
Ancak sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalar için
sadece trafik kazası durumlarında ücret alınmaz. Bunun dışındaki
durumlarda tahsilat alınır ayrıca iskonto oranı uygulanmaz.
Ambulans ile acil hasta naklinden elde edilen gelir, hastaya ilk
müdahale eden müdürlük döner sermayesine yatırılır.
Uluslararası Hasta Birimi Sorumlusu
Ahmet GİRGİN
Uluslararası Hasta Birimi Rehberi
Hatice YERLİBUCAK
Teşekkürler…
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 786 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content