close

Вход

Log in using OpenID

Book 1.indb

embedDownload
kpss
eğitim
bilimleri
Ö
D
D
ĞRENCİNİN
ERS
EFTERİ
ÖĞRENME
PSİKOLOJİSİ
Editör: Savaş Doğan
Yazarlar: Komisyon
Kolay oku
Hızlı düşün
Kalıcı öğren
EDİTÖR: Savaş Doğan
ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
ISBN 978-605-364-931-1
Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2014, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Kasım 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Demet Tamer
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312 394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
İÇİ N D EEK
Kİİ LER
Öğrenme Psikolojisi
Temel Kavramlar. . . .......................................................................................................................1
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler............................... ...................................................................9
Davranışçı Kuramlar..................................................................................................................20
Bilişsel Davranışçı Kuramlar.................................... .................................................................74
Bilişsel Kuramlar. . . .....................................................................................................................86
Hümanistik (İnsancıl) Yaklaşım................................ ...............................................................111
Kaynakça............................................................................................................................... ....115
1
1. BÖLÜM
Temel Kavramlar
Öğrenme
Öğrenme Nedir?
Öğrenme, organizmanın içinde yaşadığı çevreyle kurduğu etkileşimler sonucu, yaşantı
kazanma yoluyla davranışlarında meydana gelen değişikliktir.
Olgunlaşma, büyüme, refleks, içgüdü, sakatlanma, hastalık, yorgunluk,
ilaç ya da alkol alma gibi nedenlerle ortaya çıkan bedensel değişiklikler, çevreyle etkileşim sonucu gerçekleşmediğinden öğrenme olarak
kabul edilmez.
Pür
t
D kka
Örne
k:
O Bir bebeğin doğumdan ancak 3 ay sonra başını dik tutabilmesi
öğrenme olarak kabul edilemez. Çünkü bebekte gözlenen davranış
değişikliğinin nedeni yalnızca olgunlaşmadır ve yaşantı kazanma
neticesinde oluşmamıştır.
O Bir güvercinin çalı çırpı toplayarak yuva yapması türe özgü bir
içgüdüdür ve sonradan öğrenilmemiştir.
O Göze hızla yaklaşan bir cisim karşısında gözün aniden kırpılması
istemsiz bir tepkidir ve sonradan öğrenilmemiştir.
dHYUH
gāUHQPH
(WNLOHĀLP
*|]OHQHELOLU
GDYUDQ×ĀGHāLĀLNOLāL
Öğrencinin Ders Defteri
esi
şm
e
l
ek eşim
rç
g e etkil
n
i
en yle r.
nm evre r ttı
e
r
ç
şa
Öğ için
2
Davranış
Davranış, organizmanın bilinçli ya da bilinçsiz gerçekleştirdiği gözlenebilen/gözlenemeyen her türlü etkinliktir.
'DYUDQ×Ā
gāUHQPHhU€Q€2OPD\DQODU
'R¾XÆWDQ*HOHQ'DYUDQÀÆODU
2UJDQL]PDWDUDIÀQGDQW¹UH³]J¹
EL¤LPGHNHQGLOL¾LQGHQJHU¤HNOHÆLU
(¾LWLP\ROX\ODND]DQGÀUÀOPD]
N 'R¾XÆWDQJHWLULOHQUHIOHNVOHU
ÖrnH
EHOLUOLELUKD\YDQW¹U¹QH³]J¹
L¤J¹G¹OHURUJDQL]PDQÀQGHQJH
GXUXPXQXNRUXPD\D\³QHOLN
\DSWÀ¾ÀKRPHRVWDWLNGDYUDQÀÆODU
*H¤LFL'DYUDQÀÆODU
+DVWDOÀN\RUJXQOXNDONROLOD¤X\XÆWXUXFX
YHQDUNR]DOPDGXUXPXQGDRUWD\D¤ÀNDQ
GDYUDQÀÆODUGÀU
N
Ö r n H $ONRODOGÀ¾ÀQGDVHQGHOH\HUHN
\¹U¹PHKDVWDODQÀSDWHÆL¤ÀNWÀ¾ÀQGD
VD\ÀNODPDELOH¾LQLLQFLWWL¾LL¤LQ
WRSDOOD\DUDN\¹U¹PH
%¹\¹PHYH2OJXQODÆPDLOH2UWD\D„ÀNDQ
'DYUDQÀÆODU
&DQOÀODUÀQE¹\¹G¹N¤HNHQGLOL¾LQGHQ
ND]DQGÀ¾ÀED]ÀGDYUDQÀÆODUGÀU
gUQH
N
2WXUPD\¹U¹PHVHV¤ÀNDUPD
gāUHQPHhU€Q€2ODQODU
¿VWHQGLN'DYUDQÀÆODU
3ODQOÀH¾LWLPV¹UHFLVRQXQGDRUWD\D
¤ÀNDQGDYUDQÀÆODUGÀU
N $QDGLOLQLHWNLOLÆHNLOGHNXOODQPD
ÖrnH
VRV\DOEHFHULOHUL\DÆDPODUÀQÀ
V¹UG¹UPHOHULQH\DUGÀPFÀRODFDN
ELU¤RNELOJLYHEHFHUL\LND]DQDELOPH
¿VWHQPHGLN'DYUDQÀÆODU
(¾LWLPLQKDWDOÀ\DQ¹U¹Q¹RODQ\DGD
JHOLÆLJ¹]HON¹OW¹UOHQPH\ROX\ODRUWD\D
¤ÀNDQGDYUDQÀÆODUGÀU
ÖrnH
N
.¹IUHWPHNDYJDHWPHNRS\D
¤HNPHVLJDUD\DGDDONRO
NXOODQPDNVDKWHNŸUOÀN\DSPDN
en
ey
m tır:
e
n
ş
zle nı in
gö avra kalb
n
ı
an e d a,
m ri d rkm ..
z
i
e
o ası.
n
l
ga lik , k
Or tkin me lışm
e şün ça
dü
Öğrencinin Ders Defteri
3
Refleks ve İçgüdü
Refleks
'R¾XÆWDQ JHWLULOHQ EHOOL ELU X\DUÀFÀ\D J³VWHULOHQ EHOOL EDVLW YH DQL
WHSNLOHUGLU 5HIOHNV G¹Æ¹QPH V¹UHFLQGHQ ³QFH ROXÆDQ VLQLU VLVWHPL
IDDOL\HWLGLU
Örne
k:
O'HUL\HELUFLVLPEDWWÀ¾ÀQGDKHPHQJHUL¤HNLOPH
O$QL\DGDÆLGGHWOLELUJ¹U¹OW¹GHLUNLOPH
O%LEHUNRNXVXDODQNLÆLQLQKDSÆÀUPDVÀVR¾DQÀQJ³]¹\DÆDUWPDVÀ
O„RFXNWDNLHPPHGDYUDQÀÆÀ
O3DUODNÀÆÀNWDJ³]EHEHNOHULQLQN¹¤¹OPHVL
ĂoJ€G€
'R¾XÆWDQJHWLULOHQW¹UH³]J¹RODQELUW¹U¹QE¹W¹Q¹\HOHULQGHEXOXQDQ
NDUPDÆÀNGDYUDQÀÆODUGÀU
Örne
k:
O¿SHNE³FH¾LQLQNR]D\DSPDVÀ
O“U¹PFH¾LQD¾³UPHVL
O%DOÀNODUÀQJ³¤HWPHVL
O'HQL]NDSOXPED¾DODUÀQÀQ\XPXUWDGDQ¤ÀNDU¤ÀNPD]GHQL]HGR¾UX
\¹U¹PHOHUL
,
ur lık
kt
yo gan
ü
r lar
üd ldı
çg , sa anış
i
r
k
a
rd elli dav
nla cins sel ır.
a
İns elik, üdü ard
v
n
içg
an ibi
g
:
Not
İnsanlarda içgüdü yoktur, içgüdüsel davranış vardır.
Örne
k:
Annelik içgüdü değil, içgüdüsel davranıştır.
Öğrencinin Ders Defteri
4
Refleks ve İçgüdü Arasındaki Farklar
Refleks
ĂoJ€G€
7¹UH³]J¹GH¾LOGLU
%HOOLELUW¹UH³]J¹G¹U
8\DUDQÀEHOOLGLU$\D¾ÀQNDONPDVÀQÀQ
X\DUÀFÀVÀGL]NDSD¾ÀQDYXUXOPDVÀGÀU
%HOLUJLQELUX\DUDQÀ\RNWXU$UÀQÀQEDO
\DSPDVÀQDQHGHQRODQEHOLUJLQELU
X\DUDQ\RNWXU
%DVLWWLUELUUHIOHNV\DOQÀ]FDELUND¤
PRWRUDOWGDYUDQÀÆWDQROXÆXU'L]
NDSD¾ÀQDD\D¾ÀQNDONPDVÀQGDELUND¤
EDVLWPRWRUGDYUDQÀÆV³]NRQXVXGXU
'DYUDQÀÆNDUPDÆÀNWÀU%LUL¤J¹G¹
ELU¤RNDUGÀÆÀNGDYUDQÀÆWDQROXÆXU
%LUDUÀQÀQEDO\DSPDVÀQGDDUGÀÆÀN
ELU¤RNGDYUDQÀÆV³]NRQXGXU
%D]ÀUHIOHNVOHUHUWHOHQHELOLU1HIHV
DOPDJ³]NÀUSPDNÀVDELUV¹UHOL¾LQH
HUWHOHQHELOLU
(UWHOHQHPH]=DPDQÀJHOGL¾LQGH
L¤J¹G¹RUWD\D¤ÀNDU$\ÀODUNÀÆD\À
JHOGL¾LQGHNÀÆX\NXVXQD\DWDUODU
Performans (Edim)
Öğrenilen ya da doğuştan getirilen özelliklerin etkisiyle ortaya çıkan davranış düzeyidir. Bir kişinin gösterebildiği tüm davranışlar, kişinin performansını oluşturur. Performans, kişinin yaptığı davranışın düzeyini (belirli bir standart ölçütüyle) belirtir.
Örne
k:
O KPSS’ye giren bir öğretmen adayı 120 sorunun 118 tanesini doğru yanıtlayabildiyse yüksek bir performans sergilediği; 120 sorunun 30 tanesini doğru yanıtladıysa düşük performans sergilediği
anlaşılır.
O Çok iyi bir basketbolcu olan Murat, bir maçta kendinden beklenen davranış, gösteremediği için "Düşük performans sergiledi."
denebilir.
.
ez
m
ne
zle n
ö
g yi
an ire
ud n, b dr.
r
o ğ ile
sıı
e d neb man
m
e
l
r
n
re Göz erfo
p
Öğ
Öğrencinin Ders Defteri
5
Uyarıcı-Tepki-Karşılık
Uyarıcı:
Organizmanın duyu organlarını harekete geçiren ve organizmada bir
tepkiye yol açan iç ve dış durum değişikliğidir.
$FÀNPDVXVDPDX\NXNDOELQKÀ]ODDWPDVÀPLGHD¾UÀVÀYE
ĂoVHO8\DU×F×
,VÀÀÆÀNVHVNRNXJ¹U¹OW¹YE
'×ĀVDO8\DU×F×
Tepki:
Uyarıcının etkisiyle organizmanıın gösterdiği her türlü sinir, kas, salgı
hareketi gibi davranışlardır.
Karşılık:
Organizmanın herhangi bir uyarıcıya yönelik olarak gösterdiği tepki sonucunda çevreden almış olduğu uyarıcı ya da davranıştır.
Organizmanın almış olduğu üç tür karşılık vardır: Pekiştirme, Ceza ve Görmezden Gelme.
Tepki
8\DU×F×
.DUĀ×O×N
Derse ödevini yapmadan
JHOHQ³¾UHQFL\H
³¾UHWPHQLQNÀ]PDVÀ
“¾UHQFLQLQVÀQÀIÀQGD
VDOGÀUJDQGDYUDQÀÆODU
sergilemesi
“¾UHWPHQLQ³¾UHQFL\OH
GHUVER\XQFDLOJLOHQPHPesi *³UPH]GHQJHOPH
„RFX¾XQ¤RNVHYGL¾L
R\XQFD¾ÀNDUGHÆLQLQ
NÀUPDVÀ
„RFX¾XQNDUGHÆLQL
dövmesi
$QQHQLQ¤RFX¾XRGDVÀQD
J³QGHUHUHNGÀÆDUÀ¤ÀNPDVÀQÀ
\DVDNODPDVÀ&H]D
„RFX¾XQ\DÆOÀELUNLÆLQLQ
NDUÆÀGDQNDUÆÀ\DJH¤PHN
LVWHGL¾LQLIDUNHWPHVL
„RFX¾XQ\DÆOÀNLÆL\H
NDUÆÀGDQNDUÆÀ\DJH¤PH
VLQH\DUGÀPHWPHVL
<DÆOÀNLÆLQLQ¤RFX¾D
¤LNRODWDYHUHUHNWHÆHNN¹U
HWPHVL3HNLÆWLUPH
Öğrencinin Ders Defteri
6
Duyarlılaşma ve Alışma
Organizmanın çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda oluşan duyarlılaşma ve alışma gibi
davranış değişiklikleri de öğrenme olarak kabul edilir.
'X\DUO×ODĀPD
%HOOL ELU WHSNL\H QHGHQ RODQ X\DUÀFÀQÀQ WHNUDU WHNUDU VXQXOPDVÀQGDQ
VRQUDEXX\DUÀFÀ\D\DGDEHQ]HUEDÆNDX\DUÀFÀODUDJ³VWHULOHQWHSNLGHNL
DUWÀÆWÀU
Örne
k:
N ÅLGGHWOLELUSDWODPDVHVLQGHQVRQUDSDWODPDVHVLQH\DGDGL¾HU
VHVOHUHGDKDGX\DUOÀKŸOHJHOPH
N %¹\¹NELUGHSUHPJH¤LUHQELULQLQN¹¤¹N³O¤HNOLVDOODQWÀODUÀGD
KLVVHWPH\HEDÆODPDVÀ
$O×ĀPD
%LU X\DUÀFÀQÀQ WHNUDU WHNUDU VXQXOPDVÀ VRQXFXQGD EX X\DUÀFÀ\D YHULOHQ
WHSNLQLQ]D\ÀIODPDVÀGÀU
Örne
k:
2 %LU³¾UHWPHQLQLQ³¾UHQFLVLQLKHSD\QÀÆHNLOGH³G¹OOHQGLUPHVL
GXUXPXQGDELUV¹UHVRQUD³G¹O¹Q³¾UHQFL\LHWNLOHPHJ¹F¹Q¹ \LWLUPHVL
2 $YXNDWOÀ¾ÀQLON\ÀOODUÀQGDLFUDLÆOHPOHULQGH¤RN¹]¹OHQELULQLQ LOHUOH\HQ\ÀOODUGDGXUXPGDQHWNLOHQPHPHVL
Al
rs
ya
du ar.
su aç
lgu yol
o
a
aş
ızl
a
ay
m
ış m
Öğrencinin Ders Defteri
7
Duyusal Uyum
(Duyusal Adaptasyon)
Fizyolojik olarak duyu organlarının çevreye uyum sağlaması, tepki vermemeye başlamasıdır.
Örne
k:
C Karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama (ya da tam tersi) çıkıldığında kişinin başlangıçta görme sorunu yaşaması fakat bir
süre sonra yeni duruma alışması
C Denize ilk girdiğinde üşüyen birine kısa bir süre sonra suyun normal gelmesi
C Burnun, bir süre sonra, şiddetli bir kokuya alışması
Alışmayı, duyusal uyum (duyusal adaptasyon) kavramı ile karıştırmamak gerekir.
Pür
t
D kka
Alışma, yaşantı sonucu gerçekleştiği için öğrenme olarak kabul edilirken, duyuşsal uyum fizyolojik kökenli olduğu için öğrenme kabul edilemez.
Alışkanlık ve Alışkanlık Kazanma
Alışkanlık:
Aynı eylemin sık sık yapılması sonucu neredeyse otomatikleşen ve kolayca, çabasızca gerçekleştirilebilen nispeten kalıcı, öğrenilmiş davranışlardır.
Alışkanlık
kazanma:
Alışkanlık niteliğindeki davranışların, düzenli ve sürekli olarak yinelenmesi sonucunda, yerleşmesidir.
Örne
k:
Oturulan apartmana girip asansöre yönelme ve asansörde oturulan
katın düğmesine basma ya da işe giderken hep aynı yolu kullanma
Öğrencinin Ders Defteri
8
gāUHQLOPLĀ
4
Yüksekten
tedirgin olan bir
NLÆLQLQELU J³NGHOHQGH¹VW
katlarda
¤DOÀÆPD\D EDÆODGÀNWDQVRQUD
bu korkusunun
JLGHUHND]DOPDVÀ
Yeni atanan bir
zihinsel engelli
³¾UHWPHQLQLQ
EDÆODQJÀ¤WD ³¾UHQFLOHULQGXUX
PXQGDQ¤RN¹]¹QW¹
GX\PDVÀIDNDW
]DPDQODHWNLOHQPH
PH\HEDÆODPDVÀ
'X\XVDO$GDSWDV\RQ
$O×ĀNDQO×N
$O×ĀPD
4
*HoLFL
4 .LÆLQLQHYLQLQNDSÀVÀQÀ
4 %DOÀNSD]DUÀQD
D¤DUNHQDQDKWDUÀQH
\³QH¤HYLUGL¾LQL
G¹Æ¹QPH\HJHUHN GX\PDGDQEX
GDYUDQÀÆÀ\DSDELOPHVL
4 $UDEDVÀ\ODHYLQH
JLGHUNHQNLÆLQLQHYLQH
JLGHQ\ROXG¹Æ¹QPH\H
LKWL\D¤GX\PDGDQ NROD\OÀNODVH¤HUHNEX
\ROGDQJLWPHVL
JLUGL¾LQGH\R¾XQ
EDOÀNNRNXVXDODQELU
NLPVHQLQELUND¤
GDNLNDVRQUDNRNX\X
KLVVHWPHPH\H
EDÆODPDVÀ
4 %XOXQGX¾XRGDGD
¤DOÀÆPD\DEDÆOD\DQ
NOLPDQÀQVHVLQLIDUN
HGHQELUNLPVHQLQELU
süre sonra bu sesi
IDUNHWPHPH\H
EDÆODPDVÀ
Öğrencinin Ders Defteri
9
2. BÖLÜM
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenmeyi etkileyen faktörler üç ana grupta toplanabilir:
gāUHQHQOHLOJLOL
IDNW|UOHU
gāUHQPH\L(WNLOH\HQ
)DNW|UOHU
gāUHQPH
\|QWHPLLOHLOJLOL
IDNW|UOHU
gāUHQPHPDO]HPHVL
LOHLOJLOLIDNW|UOHU
Öğrenenle İlgili Faktörler
Türe Özgü
Hazıroluş
Örne
k:
Organizmanın bir davranışı öğrenebilmesi için gerekli olan biyolojik donanıma sahip olmasıdır. Organizmanın öğrenme kapasitesi sahip olduğu genetik özelliklerle sınırlıdır.
7
Köpeklere havaya fırlatılan bir frizbiyi havada yakalamaları öğretilebilirken bir koyuna bunu öğretmek mümkün değildir.
7
Şempanzelere öğretilebilen birçok davranışı diğer hayvanlara
öğretmek mümkün değildir.
Öğrencinin Ders Defteri
10
Organizmanın kendinden beklenen kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirecek düzeyine (öğrenme olmaksızın) ulaşmasıdır.
Olgunlaşma
Örne
i
im
leş
ki lar.
t
e ğ
a
n
nı yı s
â
k
a
e
z
m
e laş
ş v un
a
Y olg
Pür
t
D kka
Yaş:
k:
7
Zihinsel ve fiziksel olarak yeterli olgunlaşma düzeyine ulaşmamış normal bir çocuğa okuma-yazma öğretilemez.
7
Bir bebek yeterli olgunluğa erişmeden (yaklaşık 12 ay civarı) çevresinde kullanılan bir sözcüğü anlamlı bir şekilde
kullanmayı öğrenemez.
Olgunlaşma;
O
Öğrenmeden bağımsızdır.
O
Kendiliğinden gerçekleşir.
O
Yaş ve zekâ ön koşuldur.
Öğrenmenin gerçekleşmesi için organizmanın o davranışı öğrenecek
düzeye gelmesi gerekir.
Örne
k:
Çocuğun kalem tutup yazı yazabilmesi için yaklaşık 5 yaşına gelmesi
gerekir.
Zekâ:
Belli bir davranışı öğrenmek için belli bir zekâ yaşına ulaşmak gerekir.
Örne
k:
Çocukların okuma yazmayı öğrenebilmesi için ortalama 6-6,5 zekâ yaşında olmaları gerekir.
Güdülenme
Bir amaca ulaşmak; bir varlığı, bir hazzı elde etmek için eylemde bulunma isteğidir. Güdülenme içsel ve dışsal olmak üzere
ikiye ayrılır.
Öğrencinin Ders Defteri
11
İçsel
Güdülenme:
Birey kendi ihtiyaçlarını karşılamak, merakını gidermek ya da yaptığı
işten zevk aldığı için belli bir eylemde bulunur.
Örne
k:
O Bir öğretmenin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirmek için alanıyla ilgili yayınları takip etmesi ve kurslara katılması
O Bir kimsenin merak ettiği için suda yaşayan canlılar ilgili bir belgesel izlemesi
O Yeni evli bir bayanın eşini sevdiği için ona güzel yemek yapmaya
çalışması
Dışsal
Güdülenme:
Birey, dışarıdan bir ödül almak, ceza almamak, başkalarının beğenisini
kazanmak ya da onları memnun etmek için eylemde bulunur.
Örne
6
6
6
k:
Bir öğrencinin babasının kendisine vaat ettiği ödülü elde etmek
için derslerine çalışması
Bir gencin entelektüel arkadaşları arasında kabul görebilmek için
felsefeyle ilgilenmesi
Yeni evlenen bir bayanın eşinden korktuğu için ona güzel yemek
yapmaya çalışması
:
Not
Güdülenmenin temelinde güdü vardır. Güdü, organizmanın hareketini başlatan,
yönlendiren ve sürdüren güçtür.
Fizyolojik Güdüler: Organizmanın yaşaması için gerekli güdülerdir: Açlık, susuzluk, cinsellik vb…
Sosyal Güdüler: Sosyal güdülerin amacı, bireylerin toplumda kabul edilmelerini
sağlayan davranışlara götürmektir: Beğenilme, başarma vb…
Genel
Uyarılmışlık
Hâli
Uyarılmışlık düzeyi, bireyin çevreden gelen uyarıcıları alma
derecesidir. Herhangi bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin belli bir uyarılmışlık düzeyine gelmiş olması
yani çevreden gelen uyarıcılara belirli bir ölçüde açık olması gerekir.
Öğrencinin Ders Defteri
12
Yetersiz
Uyarılmışlık
Örne
k:
Aşırı
Uyarılmışlık
Kişi tamamen uyanık değilse, enerjisini ve ilgisini yaptığı iş üzerinde
yoğunlaştırmamışsa iyi bir öğrenme gerçekleştirmesi beklenemez.
7
Uykusunu yeterince alamamış bir öğrenci yarı uyuklar bir durumdayken derste anlatılanları öğrenemez.
7
Yatağına uzanarak ders çalışan öğrenci bir süre sonra okuduklarından pek bir şey anlamamaya başlar. Çünkü uzanmayla birlikte
bedenin gevşemesi ve genel uyarılmışlık düzeyinin düşmesi söz
konusudur.
Çok fazla uyarılmışlık öğrenmeyi engeller. Çünkü bu durumda birey
dışarıdan gelen her türlü uyarıcıya çok fazla açık olacaktır. Bu da
onun dikkatini öğreneceği şey üzerine odaklamasını engelleyecektir.
Örne
k:
Panik, heyecan, kaygı gibi durumların etkisiyle öğrencinin derste anlatılanlara dikkatini verememesi
Öğrenme
Yeteneği
Uyarılmışlık Düzeyi
ılar e
uy eyd
in z
iç dü
e ta .
nm or ir
re in rek
ğ
ö in ge
ir ey sı
ıl b düz ma
ık
ol
ğ l ş lık
a
ı
S
m
Öğrencinin Ders Defteri
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 248 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа