close

Enter

Log in using OpenID

10/11/2014 – 22/11/2014 tarġhlerġnde yapılacak aday memur temel

embedDownload
10/11/2014 – 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ
UYGULAMA ÇĠZELGESĠ
EĞĠTĠMĠN ADI
: Aday Memur Eğitimi
UYGULANACAĞI YER :Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ZAMANI
: 10/11/2014–21/11/2014
(Temel Eğitim)
PROGRAMIN AMACI : Yeni atanan aday memurların görevlerine en kısa zamanda alıĢmalarının sağlanması, Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili asgari
bilgilerin verilmesi, Rektörlük teĢkilatının kuruluĢ ve görevlerinin tanıtılması, resmi yazıĢma kurallarının öğretilmesi, statüleri, özlük hakları ile devlet memurlarının bilmesi
gerekli diğer konularda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
KATILACAK PERSONEL : Yeni atanan aday memurlar.
UYG. ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR :Eğitimde, uygulama çizelgesinde belirtilen konu baĢlıkları, görevlendirilen eğiticiler tarafından iĢlenecektir. Eğitim süresince program
yöneticileri, eğitim yerinde hazır bulunacaklardır. Temel ve Hazırlayıcı Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Aday memurlar stajlarını görev yerinde, iĢ baĢında
yapacaklardır.
UYULACAK KURALLAR : Aday memurlar, uygulama çizelgesinde belirtilen saatlerde eğitim yerinde hazır bulunacaktır. Eğiticilerin ve personelin devam durumu
program yöneticileri tarafından takip edilecektir. Program süresince “Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönergesine” uyulacaktır.
PROGRAM YÖNETĠCĠSĠ :
Halil VELĠOĞLU
Personel Daire BaĢkanı
2014 YILI ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠM DERS PROGRAMI
EĞĠTĠM
SAATI
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
10.11.2014
PAZARTESĠ
EĞĠTĠM
KONULARI
TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KURALLARI
I) GiriĢ II) Türkçede Sesler III) Türkçe Yazım Kuralları
IV) Noktalama ĠĢaretleri V) Cümle Bilgisi (Söz Dilimi)
VI) YazıĢma Kuralları
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
HALKLA ĠLĠġKĠLER
I) GiriĢ II) Halkla ĠliĢkilerde Sorunlar III) Halkla ĠliĢkilerde Kapsayıcı YaklaĢım
IV) Halkla ĠliĢkilerin Anlamı V) Halkla ĠliĢkilerin Ġlkeleri
VI) Halkla ĠliĢkilerin YapılanıĢı VII) Halkla ĠliĢkiler Sürecinin AĢamaları
VIII) Halkla ĠliĢkilerde Kullanılan Araçlar IX) ÇalıĢanlar ve Halkla ĠliĢkiler
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
ATATÜRK ĠLKELERĠ - ĠNKILAP TARĠHĠ
13.00-13.45
14.00-14.45
T.C. ANAYASA
I) Anayasa ve Devlet Kavramları
II ) Cumhuriyetin Nitelikleri
III) Cumhuriyetin Temel Organları
09.00-09.45
10.00-10.45
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
I) GiriĢ II) Amaç,Kapsam ve Ġlkeler III) Ġstihdam ġekilleri IV) Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
V) Memurlara TanınmıĢ Genel Haklar VI) Memurlar için konan yasaklar
VII) Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası VIII) Memurlara Verilecek BaĢarı Belgesi
Üstün BaĢarı Belgesi ve Ödül IX) Memurlar Hakkında Disiplin SoruĢturması
X) Memurların Mali ve Sosyal Hakları XI) Amir-Memur ĠliĢkileri XII) Müracaat ve ġikayetler
XIII) Kılık ve Kıyafet XIV) Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanma XV) Ġnsan ĠliĢkileri (BeĢeri ĠliĢkiler)
11.11.2014
SALI
12.11.2014
ÇARġAMBA
13.00-13.45
14.00-14.45
T.C. ANAYASA
I) Anayasa ve Devlet Kavramları
II ) Cumhuriyetin Nitelikleri
III) Cumhuriyetin Temel Organları
EĞĠTĠMCĠ
ADI SOYADI
Okutman Ersin GÜLAY
Öğr.Gör.Fatma Ġrem KONYALIOĞLU
Okutman Fatma
Öğr.Gör.Ensar LOKMANOĞLU
Öğr.Gör.AyĢegül ERGĠN
Öğr.Gör.Ensar LOKMANOĞLU
EĞĠTĠM YERĠ
Fen Edebiyat Fakültesi Kat.5 - 506 Nolu Derslik
EĞĠTĠM
TARĠHĠ
2014 YILI ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠM DERS PROGRAMI
13.11.2014
PERġEMBE
EĞĠTĠM
SAATI
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
14.11.2014
CUMA
13.00-13.45
14.00-14.45
EĞĠTĠM
KONULARI
YAZIġMA-DOSYALAMA USULLERĠ
I) Amaç II) Tanımlar
III) Resmi YazıĢma Ortamları,Nühsa Sayısı,Belge Boyutu be Yazı Tipi
IV) Resmi Yazıların Bölümleri V) Resmi Yazıların GönderiliĢ ve AlınıĢlarında Yapılacak ĠĢlemler
EĞĠTĠMCĠ
ADI SOYADI
Okutman Ersin GÜLAY
DOSYALAMA
I) Tanımlar II) Dosyalama Yönetiminin Faydaları
III) Dosyalama Yönetimine Geçilmemesinin Sakıncaları IV) Dosya Tasnif Sistemleri
V) Dosyalama Sistemlerinde StandartlaĢma ve Standart Dosya Planı
VI) Standart Dosya Planının Kullanımı VII) Dosyalama ĠĢlemlerinde Uyulacak Kurallar
DEVLET MALINI KORUMA ve TASARRUF TEDBĠRLERĠ
I) Devlet Mallarının Korunması
II ) Tasarruf Tedbirleri
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
I) GiriĢ II) Amaç,Kapsam ve Ġlkeler III) Ġstihdam ġekilleri IV) Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
V) Memurlara TanınmıĢ Genel Haklar VI) Memurlar için konan yasaklar
VII) Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası VIII) Memurlara Verilecek BaĢarı Belgesi
Üstün BaĢarı Belgesi ve Ödül IX) Memurlar Hakkında Disiplin SoruĢturması
X) Memurların Mali ve Sosyal Hakları XI) Amir-Memur ĠliĢkileri XII) Müracaat ve ġikayetler
XIII) Kılık ve Kıyafet XIV) Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanma XV) Ġnsan ĠliĢkileri (BeĢeri ĠliĢkiler)
Okutman Tolgahan ġAFAK
Öğr.Gör.AyĢegül ERGĠN
YAZIġMA-DOSYALAMA USULLERĠ
I) Amaç II) Tanımlar
III) Resmi YazıĢma Ortamları,Nühsa Sayısı,Belge Boyutu be Yazı Tipi
IV) Resmi Yazıların Bölümleri V) Resmi Yazıların GönderiliĢ ve AlınıĢlarında Yapılacak ĠĢlemler
Okutman Ersin GÜLAY
DOSYALAMA
I) Tanımlar II) Dosyalama Yönetiminin Faydaları
III) Dosyalama Yönetimine Geçilmemesinin Sakıncaları IV) Dosya Tasnif Sistemleri
V) Dosyalama Sistemlerinde StandartlaĢma ve Standart Dosya Planı
VI) Standart Dosya Planının Kullanımı VII) Dosyalama ĠĢlemlerinde Uyulacak Kurallar
17.11.2014
PAZARTESĠ
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KURALLARI
I) GiriĢ II) Türkçede Sesler III) Türkçe Yazım Kuralları
IV) Noktalama ĠĢaretleri V) Cümle Bilgisi (Söz Dilimi)
VI) YazıĢma Kuralları
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
HABERLEġME (ĠLETĠġĠM)
I) GiriĢ II) ĠletiĢimin Temel Kavramları III) ĠletiĢim Modelleri
IV) Ġnsanın Kendisiyle ĠletiĢimi V) KiĢiler Arası ĠletiĢim VI) KiĢiler Arası ĠletiĢim Türleri
VII) Grup ĠletiĢimi VIII) Örgüt ĠletiĢimi IX) Kitle ĠletiĢimi X) Uluslararası ĠletiĢim
Okutman Ersin GÜLAY
Öğr.Gör.Fatma Ġrem KONYALIOĞLU
EĞĠTĠM YERĠ
Fen Edebiyat Fakültesi Kat.5- 506 Nolu Derslik
EĞĠTĠM
TARĠHĠ
2014 YILI ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠM DERS PROGRAMI
EĞĠTĠM
SAATI
EĞĠTĠM
KONULARI
EĞĠTĠMCĠ
ADI SOYADI
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
GĠZLĠLĠK VE GĠZLĠLĠĞĠN ÖNEMĠ
I) GiriĢ
II) Kavramlar
VI)Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Güvenlik
Halil VELĠOĞLU
Personel Daire BaĢkanı
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
ATATÜRK ĠLKELERĠ - ĠNKILAP TARĠHĠ
Okutman Fatma KAN
18.11.2014
SALI
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
19.11.2014
ÇARġAMBA
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
20.11.2014
PERġEMBE
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
GENEL OLARAK DEVLET TEġKĠLATI
I) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Temel Organları
II ) Ġdare ( Yönetim )
III) Bakanlıklar ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarının Düzenlenmesinin Esas ve Usulleri
IV )Merkezi Yönetimin TaĢra KuruluĢu
V) Yerinden Yönetim KuruluĢları VI) Kamuya Yararlı Dernekler
VII) Vakıflar
ĠNSAN HAKLARI
I) GiriĢ
II) Ġnsan Hakları AnlayıĢına ve Ġnsan Haklarının Niteliklerine Genel Bir BakıĢ
III) Yeni Çağda Ġnsan Hakları AnlayıĢının DüĢünsel ve Olgusal Arla Planı
IV) Ġngiltere'de 17. ve 18. Yüzyıl Hak Belgelerinden Örnekler
V) Amerika'daki 18. Yüzyıl Ġnsan Hakları Belgeleri ve Anayasalar
VI) Fransa'da 18. Yüzyıl Belgelerinden Örnekler
VII) Ġnsan Hak ve Özgürlüklerine ĠliĢkin Farklı Sınıflandırmalar
VIII) Ġnsan Haklarının Ulusal Alandan Uluslararası Düzeye YükseliĢi
IX) Türkiye'de Ġnsan Hakları ve Temel Belgeler X) SONUÇ
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
I) GiriĢ II) Amaç,Kapsam ve Ġlkeler III) Ġstihdam ġekilleri IV) Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
V) Memurlara TanınmıĢ Genel Haklar VI) Memurlar için konan yasaklar
VII) Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası VIII) Memurlara Verilecek BaĢarı Belgesi
Üstün BaĢarı Belgesi ve Ödül IX) Memurlar Hakkında Disiplin SoruĢturması
X) Memurların Mali ve Sosyal Hakları XI) Amir-Memur ĠliĢkileri XII) Müracaat ve ġikayetler
XIII) Kılık ve Kıyafet XIV) Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanma XV) Ġnsan ĠliĢkileri (BeĢeri ĠliĢkiler)
MĠLLĠ GÜVENLĠK BĠLGĠLERĠ
I) Kavramsal Olarak Güvenlik ve Milli Güvenlik II) Milli Güvenlik Kavramının Unsurları
III) Milli Güç ve Unsurları IV) Milli Güvenlik Sistemi ve Esasları
V) Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu ve Değeri VI) BaĢlıca Uluslararası Güvenlik KuruluĢları
VII) Seferberlik ve SavaĢ Hali
Okutman Tolgahan ġAFAK
Öğr.Gör.Fatma Ġrem ALTINOK
Öğr.Gör.AyĢegül ERGĠN
Okutman Sinan BAġARAN
EĞĠTĠM YERĠ
Fen Edebiyat Fakültesi Kat.5 -506 Nolu Derslik
EĞĠTĠM
TARĠHĠ
2014 YILI ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠM DERS PROGRAMI
EĞĠTĠM
SAATI
21.11.2014
CUMA
09.00-09.45
10.00-10.45
EĞĠTĠM
KONULARI
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
I) GiriĢ II) Amaç,Kapsam ve Ġlkeler III) Ġstihdam ġekilleri IV) Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
V) Memurlara TanınmıĢ Genel Haklar VI) Memurlar için konan yasaklar
VII) Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası VIII) Memurlara Verilecek BaĢarı Belgesi
Üstün BaĢarı Belgesi ve Ödül IX) Memurlar Hakkında Disiplin SoruĢturması
X) Memurların Mali ve Sosyal Hakları XI) Amir-Memur ĠliĢkileri XII) Müracaat ve ġikayetler
XIII) Kılık ve Kıyafet XIV) Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanma XV) Ġnsan ĠliĢkileri (BeĢeri ĠliĢkiler)
EĞĠTĠMCĠ
ADI SOYADI
Öğr.Gör.AyĢegül ERGĠN
EĞĠTĠM YERĠ
Fen Edebiyat
Fakültesi Kat.5506 Nolu Derslik
EĞĠTĠM
TARĠHĠ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content