close

Вход

Log in using OpenID

Altındağ Kent Bilgi Sistemi projesi [Uyumluluk Modu]

embedDownload
Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi
ALBİS
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
İçerik
– Kent Bilgi Sistemi
– ALBİS Projesi
– Projenin faydaları
– CBS çalışmaları
•
•
•
•
•
Veri toplanması
Pilot çalışma ve analizler
İnternetten İmar Durumu
Kurum içi harita – Kent Rehberi
3 Boyutlu Kent Rehberi
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Kent Bilgi Sistemi
•
•
•
•
•
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ile
Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kent ölçeğinde uygulanmasıdır.
YBS : Sözel veriler
CBS : Grafiksel veriler
Kent Bilgi Sistemi: YBS + CBS
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Kent Bilgi Sistemi
Tapu Verileri
Kişi Mülkiyeti
Belediye Mülkleri
Diğer Mülkiyetler
Fen İşleri
Belediyedeki verilerin
coğrafi veri ile ilişkisi
UAVT Verileri
Asfaltlama
Kaldırım-Tretuar
Yol açma
Gecekondu yıkımı
Emlak İstimlak
Cadde-Sokak
Binalar
Bağımsız Bölüm.
Tapu Tahsis
Kamulaştırma
Arsa Satış
Kira-Ecrimisil
Vergi Bildirimleri
Zabıta
Emlak Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
İlan Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
İşyeri ruhsatları
Pazar yerleri-işgaliye
Yeşil Alanlar
Parklar
İmar Verileri
İnşaat Ruhsatı
İskan
İmar planı
İstek-Şikayet
Sosyal Yardımlar
Temizlik İşleri
Kişi adresi
Şikayete konu yer
Kişi adresi
Fakirlik haritası
Çöp toplama
Atık ayrıştırma
ALBİS Projesi
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
Diğer kurumlarla entegrasyonlar
TAKBİS, NVİ: KPS, Ulusal Adres Veritabanı, Altyapı kuruluşları
Dijital Arşivler
Tapu tahsis belgeleri, ruhsatlar, projeler, planlar
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları , analizler
Tapu-Kadastro eşlemesi
UAVT uyumlu numarataj tespiti
Kurum içi harita, kent rehberi
İnternetten imar durumu
3 boyutlu kent rehberi
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
ALBİS Projesi
Veri aktarımları-çakıştırma, veri temizleme-dönüştürme
UAVT verileri ile grafik verilerin eşleştirilmesi
Parsel, bina, kapı no, AKS eşleştirmeleri
Parsel-Bina, mükellef eşleştirmeleri
Bina, bildirim, mükellef, CBS eşleştirmeleri
Bina, ruhsat eşleştirmeleri
Vergi kayıp ve kaçak çalışmaları
Eşleştirmeler sonucu nitelik ve nicelik kaçak tespiti
Bildirimin hiç verilmemesi
Asansör, kalorifer, inşaat sınıfı vb. nitelikler
Bağımsız bölüm metrekaresi, cadde-sokağı
İskansız binaların tapuda arsa gözükmesi
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
ALBİS Projesi
Vatandaş odaklı uygulamalar
İnternetten imar durumu verilmesi
Kent rehberi (MapXtreme ile 2 boyutlu)
3 Boyutlu Kent rehberi (SpacEyes 3D)
PDF haritaların sunumu
Bazı dijital arşiv belgelerine erişim
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Projeden Beklenen Faydalar
Coğrafyayla ilişkili her türlü verinin CBS’ye entegrasyonu
İhtiyaç duyulabilecek harita ve analizleri kolay gerçekleştirebilme
Gelirlerin artırılması (Vergi, harçlar, İller Bankası payları, vb)
Vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet
Vergiye esas veri ve bilgilere daha kolay erişim
Olası hataların en aza indirilmesi
Veriye ve bilgiye dayalı karar verme
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
CBS çalışmaları – Veri Üretimi
Proje bünyesinde arazi çalışması bulunmamakta,
Belediye bünyesindeki veriler
• İdari sınırlar, parsel verisi, halihazır haritalar, imar planları, kadastro paftaları
• Bina ruhsatlarındaki kat sayısı, bağımsız ve işyeri adetleri, inşaat sınıfı, kalorifer, asansör vb
bilgiler, metrekare cetvelleri, iskan bilgileri ve iskan fotoğrafları
• Mevcut emlak vergisi, İRV, ÇTV bildirimleri, adresleri, rayiçler
• Mevcut işyeri ruhsatları
• Tapu tahsis bilgileri, belediyeye ait mülkiyet bilgileri
• İstek-şikayet, sosyal yardım, KEKM üye bilgileri
Diğer kurum-kuruluşlardan alınan veriler
• Tapu mülkiyet bilgileri, kadastro çizimleri
• Mernis ve UAVT bilgileri (adres-numarataj altyapısı)
• Büyükşehir numarataj bilgileri
• ASKİ abone bilgileri, bina bilgileri, bina fotoğrafları, adres
• Başkent Doğalgaz, Tedaş, Telekom, Aykome gibi sahada çalışmaları olan altyapı kuruluşlarından
veriler
Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları
2010 Haziran tarihli 50cm çözünürlüklü görüntü
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
CBS çalışmaları – Pilot çalışma
• Yaklaşık 1.000 bina,
• 10.000 bağımsız bölüm,
• 23.000 kişi
Tapu – Kadastro Eşlemesi
Tapu – Kadastro Eşlemesi
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Binaların güncellenmesi
Binaların güncellenmesi
Binaların güncellenmesi
Örnek taranmış pafta
Binaların güncellenmesi
Ulusal Adres Veritabanı
UAVT
UAVT– CBS Eşlemesi
Yol % 85
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Bina
% 54
Kapı no % 70
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
CBS çalışmaları – Kurum içi harita
CBS çalışmaları – Kurum içi harita
CBS çalışmaları – Kurum içi harita
CBS çalışmaları – Kurum içi harita
CBS çalışmaları – Kurum içi harita
CBS çalışmaları – Kurum içi harita
CBS çalışmaları – Kurum içi harita
CBS çalışmaları – İmar durumu
İmar durumu kullanımı
CBS Haritalar: http://albis.altindag.bel.tr/haritalar
Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine üyelerin bulunduğu binalar
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Türlerine göre binalar haritası
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Altındağ Belediyesinin hissedarı olduğu parsellerin
hisse oranına göre haritası
Türlerine göre binalar (3 boyutlu)
Yüksekliklerine göre binalar (3 boyutlu)
3 Boyutlu Kent Rehberi Haritası: http://albis3d.altindag.bel.tr
CBS çalışmaları – 3D Kent Rehberi
CBS çalışmaları – 3D Kent Rehberi
CBS çalışmaları – 3D Kent Rehberi
TEŞEKKÜRLER
2 Boyutlu Kent Rehberi Haritası
http://albis.altindag.bel.tr/
3 Boyutlu Kent Rehberi Haritası
http://albis3d.altindag.bel.tr/
[email protected]
CBS Analiz Haritaları
http://albis.altindag.bel.tr/haritalar
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
8 054 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа