close

Enter

Log in using OpenID

60 sektörün sorunları ve çözüm önerileri

embedDownload
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ
Ambalaj sektörü 2013 yılında;
• 3,6 milyar $ ihracat,
Ambalaj sektörünü;
• 3,7 milyar $ ithalat,
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi yaptı.
Ambalaj Sektörünün Türkiye’nin Toplam
Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş,
İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 30 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 3 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,4’ü ambalaj sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
Ambalaj sektöründe istihdam edilen her 100 0,3’ü ambalaj sektöründe faaliyet gösteriyor.
kişiden 3’ü mühendis olarak çalışıyor.
Ambalaj Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,3’ünü ambalaj
• Kurumlar Vergisinin 2 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 2 TL’sini,
ambalaj sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
1
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Sektörün dış ticaretteki ara mal açığı
Açıklama
Ambalaj sektörünün toplam ihracat ve ithalatı incelendiğinde, ciddi oranda ara mal açığı olduğu
görülmektedir.
Çözüm Önerisi
•
Hammaddesi yurt içi kaynaklardan sağlanan cam dışında kalan ahşap, kağıt, karton, alüminyum, çelik ve plastik esaslı ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan hammaddeleri üreten işletmeler desteklenmeli,
•
Ambalaj sanayi ile birbirini tamamlayıcı ve katma değeri yüksek olan ambalaj makineleri
imalat sanayindeki hammadde ve parçalar da bu kapsamda sayılmalı,
•
Gümrük mevzuatı ve imalat sanayinin özendirilmesine yönelik mevzuatta bu yönde değişiklikler yapılmalı,
•
Oluklu mukavva üretiminde kullanılan ve Türkiye’de üretilmeyen kraft liner, nssc kağıt ve
selülozlarda KKDF kaldırılmalı,
•
İkame malzeme kullanan sanayiciler için teşvik mekanizması geliştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Sorun 2
Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili uygulamalardan kaynaklanan sorunların devam ediyor olması
Açıklama
28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, paydaşlar tarafından farklı yorumlanabilmektedir. Sanayi kuruluşlarından yükümlülüklerini yerine getirenler, sistem içerisinde yer alanların
yalnızca %20 kadarını oluşturduğu için bu durum haksız rekabete yol açmaktadır. Toplamalar ile
ilgili doğrudan sorumlu kılınan yerel yönetimlerin sistem içinde verimli bir şekilde yer almaması,
ayrı toplama uygulamalarının yaygınlaşmasındaki en büyük engellerden biridir.
Çözüm Önerisi
•
Sorunların çözümünde mevcut sistemin iyileştirilmesi esas alınmalı, vergi uygulaması değişikliğine gidilmemeli,
•
Mevzuatın uygulanmasında yaşanan sorunlardan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
merkezde ve İl teşkilatlarında bürokratik kapasitesi geliştirilmeli, piyasa gözetimi ve denetimi artırılmalı,
•
Uygulamadaki belirsizliklerin giderilmesi ve diğer sorunlara yönelik çözüm önerilerinin
geliştirilmesi amacı ile 28035 sayılı Yönetmelik’te geçen Ambalaj Komisyonu yeniden
toplanmalı,
•
Belgelendirmeler ile ilgili belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajların modellerini belirlemek, denetlemek
ve testlerini yapmak üzere akredite edilmiş olan TSE’nin henüz bu yetkinliğe sahip olmaması
Açıklama
Anılan Yönetmelik gerekli alt yapı sağlanmadan yürürlüğe girmiştir. Konu yükleyicileri, dolduranları, taşımacıları ve araç sürücülerini doğrudan ilgilendirirken, kullanılacak ambalajların onay, test ve
denetimlerinde görev alacak personelin yetkin olmaması ciddi sıkıntılara yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Gerekli alt yapı sağlanana kadar anılan Yönetmeliğin iç pazara uygulanması, oluşturacağı
yüksek maliyet göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmeli,
•
Denetimler, altyapı geliştirildikten ve denetimde görev alacak personelin tamamı eğitildikten sonra gerçekleşmeli,
•
Ambalajların modellerini belirleyecek ve uygunluğunu test edecek mevcut donanımlar için
üniversite ve özel sektör laboratuvarlarından yararlanılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE
Sorun 4
Ambalaj sektöründe ihtisaslaşmış üretim ve yönetim personeli açığı
Açıklama
Ambalaj sahasında uzmanlaşmış personelin, gelişmiş ekonomilere sahip ülke standartlarında yetiştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde 53 üniversitenin 80 bölümünde toplam 132 başlıkta ambalaja
ilişkin dersler verilmektedir. Dersleri veren akademisyenlerin uzmanlık alanlarının farklı olmasından dolayı, müfredat bu akademisyenlerin kendi uzmanlık alanları doğrultusunda şekillenmektedir.
Bu durum, ambalaj teknolojileri ve verimlilik ile inovasyon konularında ihtiyaç duyulan nitelikte
insan kaynağı eksikliğine yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Gerek sosyal ve ticari gerekse teknik ve mühendislik bilim dallarını kapsayan bir üniversite
bünyesinde ambalaj teknolojileri ana bilim dalı oluşturularak, önce yüksek lisans ve sonrasında lisans, önlisans veya yüksekokul eğitimine başlanmalı,
•
Lise düzeyinde de tasarım dersleri açılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
3
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Sektörün kümelenme ihtiyacı
Açıklama
Küreselleşen dünyada küçük ölçekli üreticilerimizin bilgi, deneyim, teknoloji, personel-emek ve
sermaye birikimlerini birlikte kullanarak güçlenmeleri gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
•
Ambalaj üreticilerinin tedarikçisi oldukları ve tedarik aldıkları firmalarla birlikte hareket edecek kümeler oluşturulmalı,
•
Özellikle ihracat pazarlarını hedefleyebilmek için, bu kümelenme içerisinde koordinasyonu
sağlamak amacıyla sanayi kuruluşları, STK’lar, akademisyenler ve kamu temsilcilerinden
oluşan İhraç Malları Ambalaj Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
4
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS
MECLİSİ
Bankacılık ve finans sektörünü;
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 1 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firma0,3’ü bankacılık ve finans sektöründe çalışıyor. dan 0,5’i bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteriyor.
Bankacılık ve Finans Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 24’ünü bankacılık ve
• Kurumlar Vergisinin 105 TL’sini,
finans sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 44 TL’sini,
bankacılık ve finans sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
5
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Finansal sektörde haksız rekabete neden olan düzenlemeler
Açıklama
Türkiye’de yerleşik kuruluşların, yurtdışında yerleşik kuruluşlar karşısındaki rekabet gücünü korumak amacıyla, finansal sektörde haksız rekabete yol açan mevzuatın uluslararası düzenlemeler
ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yerleşik finansal kuruluşlar arasındaki rekabet
koşullarının iyileştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Bankaların ihracat taahhütlerinden doğan sorumluluklarının sınırlandırılmasına ilişkin düzenleme yapılmalı,
•
Yabancı sermayeli finansal kiralama şirketlerinin taşınmaz işlemlerinde kiracının tabiiyetinin esas alınmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı,
•
Adres Paylaşım Sisteminin tüm finansal kurumlara açık olması sağlanmalı,
•
Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan borçlara karşılık teminat olarak alınan ipoteklerin
paraya çevrilmesinde İcra İflas Kanunu’nun 150/ı maddesi, alacakların kesinleşmesinde
ise Kanun’un 68/b maddesi uygulanmalı,
•
Ülke genelinde temlikli faturaların tespitini teminen fatura nüshalarından biri t-nüshası olarak düzenlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK
Sorun 2
4949 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “iflasın ertelenmesi”ne ilişkin düzenleme
Açıklama
Alacaklının devletin zor kullanma gücünden yararlanarak, alacağını elde etme şeklini düzenleyen
İcra ve İflas Kanunu’na, konkordato kurumunun yanı sıra, 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanun’la
“iflasın ertelenmesi” ve 12/2/2004 tarihli ve 5092 sayılı İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’la “Kooperatifler ve Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması”
kurumları eklenmiştir. “İflasın ertelenmesi” kurumu uygulamada borçlular tarafından sıkça istismar
edilmekte, bu da finansal kuruluşların alacaklarının tahsilini olumsuz yönde etkilemekte ve finans
sektörünü zor duruma düşürmektedir.
Çözüm Önerisi
Söz konusu düzenleme, ülkemiz koşulları dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Adalet Bakanlığı
6
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Aracılık işlemlerinden alınan vergiler ve dolaylı yüklerin yüksek olması
Açıklama
Türkiye’de finansal işlemler üzerindeki vergisel yükler ve ücretler yüksektir. Buna bağlı olarak,
aracılık maliyeti yükselmekte, finansal işlemlerin riskleri artmakta ve talepleri yurt dışına kaymakta,
yerleşik kuruluşların rekabet gücü zayıflamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı,
•
Banka dışı finansal kuruluşların bankalardan kullandıkları kredilerde BSMV kaldırılmalı,
•
Zorunlu karşılıklar için, piyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli,
•
Katılım payı ödemeleriyle oluşturulan BDDK gelirlerinin kullanılmayan bölümünün bütçeye
devrine ilişkin düzenleme kaldırılmalı,
•
Finansal kuruluşların yurt dışından borçlanmaları zorunlu karşılığa tabi tutulmamalı, bunlara tanınmış damga vergisi ve harç istisnası sektörlere eşit olarak uygulanmalı,
•
Banka dışı finansal kuruluşların yurt dışından yabancı para cinsinden sağladıkları kredilerden ve finansal kiralama işlemleri için yapılan vadeli ithalattan alınan KKDF kaldırılmalı,
•
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinde ayrılan özel karşılıklar, kurumlar
vergisi matrahı tespitinde gider kabul edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, TCMB, BDDK
Sorun 4
İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi (İFM) olması ile ilgili Strateji ve Eylem Planı faaliyetlerinin tamamlanmamış olması
Açıklama
İFM Stratejisi ve Eylem Planı 2/10/2009 tarihli ve 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. 2010/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, İFM çalışmalarını koordine
etmek, desteklemek ve yürütmek üzere idari yapı oluşturulmuştur. Buna göre; Yüksek Konsey,
Ulusal Danışma Kurulu, İFM Koordinatörlüğü, Çalışma Komiteleri ve Uluslararası Danışma Konseyi kurulmuştur. Çalışmalar Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. İstikrar içinde
ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesinde ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak finansmanı
için güçlü, etkin çalışan, büyük hacimli ve derin bir finansal sektör çok önemli bir role sahiptir.
Türkiye’nin bölgesinde önemli bir merkez olma potansiyeli vardır ve İstanbul da fiilen bir finansal
merkez gibi kabul edilmektedir. İstanbul’un uluslararası nitelikte bir finansal merkez olması yönünde mevcut potansiyel kullanılmalıdır.
Çözüm Önerisi
İFM Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan faaliyetler hızla gerçekleştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
7
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Finansal kuruluşlarımızın Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu’na (Foreign Account Tax Compliance Act–FATCA) uyumunun sağlanamaması
Açıklama
ABD tarafından çıkarılan FATCA ile ABD dışı finansal kuruluşlarda hesabı olan ABD vergi yükümlülerinin hesap bilgilerinin ABD Gelir İdaresi’ne (IRS) bildirilmesini öngörmektedir. Finansal
kuruluşların için son uyum tarihi Nisan 2014’tür. FATCA’ya uyumsuz olmanın yaptırımı, ilgili finansal kuruluşun ABD kaynaklı bütün gelirlerinden %30 stopaj cezası kesilmesidir. FATCA’ya uyum
sağlanması amacıyla, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile koordinasyon içinde hazırlık
çalışmaları yürütülmektedir. Anlaşmanın 25/4/2014 tarihine kadar imzalanmaması durumda, finansal kuruluşların FATCA’ya uyumsuz hale gelebileceği ve bu durumun da dış finansal ilişkilerde
ve muhabir ilişkilerinde önemli sorunlar doğurabileceği düşünülmektedir. Türkiye’nin ABD ile yapacağı anlaşmaya KKTC’de faaliyet gösteren banka şubelerinin durumunun da eklenmesi önem
taşımaktadır.
Çözüm Önerisi
ABD ile imzalanması planlanan ikili anlaşma 25/4/2014 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı
8
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE BİLGİSAYAR ve İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ MECLİSİ
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektörü 2013
yılında;
• 5,8 milyar $ ihracat,
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektörünü;
• 16,1 milyar $ ithalat,
yaptı.
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi
Bilgisayar
ve
İletişim
Teknolojileri
Kuruluşu listesindeki 21 kuruluş,
Sektörünün Türkiye’nin Toplam İhracatı ve
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi İthalatı İçindeki Payı (%)
listesindeki 19 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 10 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
1,3’ü bilgisayar ve iletişim teknolojileri Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
sektöründe çalışıyor.
2,2’si bilgisayar ve iletişim teknolojileri
Bilgisayar ve iletişim sektöründe istihdam edilen sektöründe faaliyet gösteriyor.
her 100 kişiden 8’si mühendis olarak çalışıyor.
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 1,2’sini bilgisayar ve
• Kurumlar Vergisinin 12 TL’sini,
iletişim teknolojileri sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 12 TL’sini,
bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
9
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinin yetersiz olması
Açıklama
Ar-Ge ile geliştirilecek özgün ve yaratıcı ürün, hizmet ve içeriğin oluşmaması, sektörün ürün ve
hizmetlerine olan talebi sınırlamaktadır.
Çözüm Önerisi
Evrensel Hizmet Fonu ve diğer fonlar, sektörde Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edecek yöntemlerle
kullandırılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK
Sorun 2
Kamu alımlarında ihale mevzuatında yaşanan sorunlar
Açıklama
Sektörün kamu alımlarında tabi olduğu ihale mevzuatı, sektörün niteliği dikkate alınmaksızın
hazırlanmıştır.
Çözüm Önerisi
Hizmet ve danışmanlık tedariki için kamu alımları ile ilgili ihale mevzuatı, sektörün görüşleri alınarak güncellenmelidir.
İlgili Kurumlar
KİK
Sorun 3
Sektöre uygun kalifiye iş gücünün ve mesleki eğitim müfredatının yetersiz olması
Açıklama
Sektördeki iş gücünün istenen pazar niteliklerinde olmaması sektörün gelişmesini engellemektedir. Ayrıca eğitim müfredatı güncel ihtiyaçlara cevap verememektedir.
Çözüm Önerisi
•
Müfredat, sektörün katılımı ile oluşturulmaya başlanan mesleki tanımlara uygun olarak
hızla güncellenmeli,
•
Firmalara eğitim faaliyetleri için teşvik sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, İŞKUR
10
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 4
Vergisel yükler
Açıklama
Ürün ve hizmetlere yönelik yatırım ve işletmeler; özellikle iletişim altyapısının kullanımına yönelik
vergiler ve diğer maliyetler nedeniyle istenen pazar büyüklüğüne ulaşamamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
KOBİ’ler için yatırım maliyetleri “Faydalı Ömür Kıstası” yerine güncel yatırımı teşvik etmek
amacıyla aynı yıl içerisinde giderleştirilebilmeli,
•
Eğitim kurumlarının bilgisayar araç, gereç ve hizmet alımlarında uygulanan KDV oranları
diğer eğitim araçları ile aynı seviyeye çekilmeli,
•
Yüksek hızlı genişbanda uygulanan vergi azaltılmalı (1 TL vergilendirme 5 TL ekonomik
kayba yol açmaktadır),
•
Bilişim temel ihtiyaç kabul edilerek lüks tüketim kategorisinden çıkarılmalı ve KDV indirimi
sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sorun 5
Kredi kartında taksit sınırlandırması
Açıklama
31/12/2013 tarihinde Banka Kredi Kartları Hakkında Yapılan Yönetmelik’te değişiklik yapılarak kredi kartlarıyla yapılan cep telefonu alımlarında taksit kaldırılırken, birçok sektörde 9 takside kadar
izin verilmiştir. Büyük mağazalar, mağazaları içinde banka şubesi açarak kredi kullandırılması gibi
farklı yöntemlerle kredi kartına taksit sınırlandırmasını aşmaya çalışmaktadır. Bu imkanı olmayan
diğer mağazalar ise büyük ciro kaybına uğramaktadır. Taksidin sınırlandırılması ile üçüncü şahıslara kart kullandırılması da yasaklandığı için, küçük mağazaların tüketici açısından bir çekiciliği
kalmamıştır.
Çözüm Önerisi
•
Taksit sınırlandırması, küçük mağazaların durumunu düzeltecek şekilde revize edilmeli,
•
Pos cihazlarına taksit sınırlandırması getirmek yerine, kredi kartlarına kişilerin gelirleriyle
orantılı limit getirilmelidir.
İlgili Kurumlar
BDDK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
11
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
12
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE BİLGİSAYAR YAZILIM
MECLİSİ
Bilgisayar yazılım sektörünü;
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 1 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesindeki 10 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,5’i bilgisayar yazılım sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan 0,6’sı bilgisayar yazılım sektöründe faaliBilgisayar yazılımı sektöründe istihdam edilen
yet gösteriyor.
her 100 kişiden 43’ü mühendis olarak çalışıyor.
Bilgisayar Yazılım Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veritabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,3’ünü bilgisayar ya• Kurumlar Vergisinin 4 TL’sini,
zılım sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 1 TL’sini,
bilgisayar yazılım sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
13
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Ulusal yazılım stratejisinin olmaması
Açıklama
Yazılım endüstrisi, diğer tüm sektörlerin işletme verimliliğinden, ürettikleri ürün ve hizmetlerinin küresel rekabette başarılı olabilmesine kadar, yarattığı katma değeri yüksek yerli ürünler ile stratejik
bir sektör olduğu kabul görmesine rağmen sektörün Ulusal Yazılım Stratejisi oluşturulamamaktadır. Dünyadaki örneklerin gösterdiği gibi, yazılım sektörünün ekonominin lokomotifi olması, arkasında güçlü bir siyasi iradenin varlığı ile mümkündür. Arkasında siyasi bir irade bulan Türk yazılım
sektörü, dış kaynak kullanmayan ve yatırım sermayesi düşük bir sanayi sektörü olarak ekonominin
önünü güçlü biçimde açmaya adaydır.
Çözüm Önerisi
•
Yazılım sektörü, stratejik sektör olarak ele alınmalı,
•
Sektöre yönelik, sadece yazılım politikaları üzerine çalışacak bir kurum ihdas edilmeli, bu
kurum koordinasyonunda ulusal yazılım stratejisi oluşturulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
Sorun 2
Kamu yazılım ihaleleri ve kurum içi yazılım geliştirme
Açıklama
Sektör, kamu yazılım ihalelerinde kendilerini geliştirebilecek hacimde projeler bulamamaktadır.
Yazılım ürün ve hizmetleri ihalelerinde, sektörün özelliklerinin göz önüne alınması, sektörün gelişmesi için büyük öneme sahiptir. Yazılım üreten kamu birimleri, yazılımı kendisi üretmek yerine,
dağıtıcı rol üstlenerek, piyasa oluşturucu, yönlendirici ve yapılandırıcı bir rolde, kamu-özel sektör-üniversite üçlüsünün işbirliğini sağlayıcı nitelikte olmalıdır.
Çözüm Önerisi
•
Kamu birimleri, özel sektör ve üniversiteler ile birlikte, yönlendirici ve yapılandırıcı işlev
üstlenerek, yerli yazılım sektörü ile işbirliği içinde olmalı,
•
Kamu yazılım ihalelerinde, yazılım projelerinin doğası gereği, tek bir yıla bağlılık ortadan
kaldırılmalı, iç pazarı desteklemek amacıyla özel sektör öncelikle tercih edilmeli,
•
Yazılım ürün ve hizmetlerinin ihalelerine ilişkin düzenlemeler özel sektörün katılımıyla acilen yeniden yapılandırılmalı,
•
Yazılım sektörü için, savunma sanayinde sıkça kullanılmakta olan ofset mekanizması
geliştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
KİK, YÖK
14
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Uluslararası yazılım ürünlerinin, ulusal yazılım ürünlerine karşı haksız rekabeti
Açıklama
Yurt dışından ithal edilen yabancı kaynaklı yazılımlar, ekonomik ürün/mal olarak kabul edilirken,
yurt içinde üretilen ulusal yazılımlar hizmet olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, yurt dışı firmalara, endüstriyel üretim ve yenilik yaratma açısından avantajlar sağlarken, hizmet olarak değerlendirilen yerli üretimlerin yenilik olarak değerlendirilmemesi, ulusal yazılım endüstrisi açısından
önemli bir haksız rekabete sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yapılacak düzenlemelerle, ulusal yazılım endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal olarak kabul
edilerek, yabancı firmaların, yerli endüstri karşısındaki rekabet avantajı önlenmeli, yerli sanayi
aleyhine olan haksız rekabetin önüne geçilmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
15
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
16
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ
SANAYİ MECLİSİ
Cam ve cam ürünleri sanayi sektörü 2013
yılında;
• 972 milyon $ ihracat,
• 752 milyon $ ithalat,
yaptı.
Cam ve cam ürünleri sanayi sektörünü;
Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Sektörün
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Türkiye’nin Toplam İhracatı ve İthalatı
İçindeki Payı
Kuruluşu listesindeki 10 kuruluş,
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 4 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,2’si cam ve cam ürünleri sanayi sektöründe
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
çalışıyor.
0,1’i cam ve cam ürünleri sanayi sektöründe
Cam ve cam ürünleri sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor.
istihdam edilen her 100 kişiden 3’ü mühendis
olarak çalışıyor.
Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,2’sini cam ve cam
• Kurumlar Vergisinin 1 TL’sini,
ürünleri sanayi sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 0,1 TL’sini,
cam ve cam ürünleri sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
17
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan camların yaygın kullanılmaması
Açıklama
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında hazırlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları Standardı 2013 yılında revize edilerek binalarda pencere camı olarak ısı kontrol kaplamalı camların kullanımı hedeflenmiştir. Ancak anılan standart halen yürürlüğe konulmadığı için ısı
kontrol kaplamalı camların kullanımı zorunlu hale getirilmemiştir.
Çözüm Önerisi
•
Revize edilen standart yürürlüğe konulmalı,
•
Kamu, özel sektör ve kentsel dönüşüm bina projelerinde ilgili standart uygulanmalı ve yapı
denetim kuruluşlarınca etkin olarak denetlenmeli,
•
Enerji verimli camların kullanımının yaygınlaşması için kanun ve yönetmeliklere ek olarak
teşvik sistemi oluşturulmalı, enerji verimli camlarda %18 olan KDV %1’e düşürülmelidir.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sorun 2
Cam sektöründe istihdam edilecek nitelikli işgücü bulunmaması
Açıklama
Cam sektöründe izabe sanayi ve cam işleme alanında eğitim almış yüksek nitelikli teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Her OSB’de meslek lisesi açılması mecburi hale getirilmeli,
•
Bu liselerde cam sektörü uzmanları eğitim vermeli,
•
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi’nde (UMEM), makineli seri üretimle
ilgili müfredat günün ihtiyaçlarına göre revize edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR
Sorun 3
Ulaşım ve taşıma maliyetlerinin yüksekliği
Açıklama
Ürünlerin nakliyesi çoğunlukla karayolu ile yapılmakta, yüksek akaryakıt maliyetleri navlun giderini
18
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
olumsuz yönde etkilemektedir. Karayolu taşımacılığına alternatif olarak demiryolu ve denizyolu
taşımacılığının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Taşımada demiryolu ve denizyolunun payı artırılmalı,
•
Demiryolu taşımacılığı yeni bağlantı hatlarıyla geliştirilmeli,
•
İhracat limanlarındaki altyapı hizmetleri geliştirilmeli ve ucuzlatılmalı,
•
Fazla yük taşıyabildikleri için birim başına taşıma maliyetlerini düşüren HC konteynerlerin
araç üzerinde 4 metre ile sınırlandırılan yükseklikleri 4,20 metreye çıkarılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sorun 4
Ülkemizde emniyet ve güvenlik camlarının kullanılmasına yönelik herhangi bir yasal düzenleme
bulunmaması
Açıklama
Gelişen mimari trendler çerçevesinde, düz cam ürünlerine yeni binalarda daha fazla yer verilmeye başlanması, camda ilave güvenlik önlemlerinin alınmasını zaruri kılmaktadır. Yeni binaların
emniyet ve güvenlik gerektiren bölümlerinde emniyet ve güvenlik camlarının kullanımına yönelik standart bulunmasına rağmen (TS 13433) 3194 sayılı İmar Kanunu’nda ilgili standarda atıfta
bulunulmamaktadır.
Çözüm Önerisi
İlgili mevzuatta yapılacak düzenleme ile standarda atıfta bulunularak, yeni binalarda emniyet ve
güvenlik camlarının kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sorun 5
Cam ambalaj atığı toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin yetersizliği
Açıklama
Türkiye’de cam ambalaj geri kazanım oranı %26 seviyesindedir. AB mevzuatı ile uyum çerçevesinde yürürlüğe giren 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ndeki cam ambalaj atığı
toplama hedefinin 2020 yılı için %60 olmasına rağmen mevcut uygulamalar bu hedefe ulaşmakta
yetersiz kalmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
19
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
•
Atık toplamayla ilgili politikalar sistemin tüm taraflarınca benimsenmeli,
•
Cam ambalaj atıklarının evsel ve diğer ambalaj atıklarına karışmadan ayrı toplanarak geri
dönüşümü ve bunun ekonomiye katkısı hakkında etkin bilgilendirme yapılmalı,
•
Atıkların toplanmasının kolaylaştırılması için cam kumbara sayıları artırılmalı,
•
Ambalaj atığı toplayan firmalar ve belediyelerle toplama hedeflerini artırmaya yönelik projeler geliştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
20
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE ÇİMENTO VE ÇİMENTO
ÜRÜNLERİ MECLİSİ
Çimento ve çimento ürünleri sektörünü;
Çimento ve çimento ürünleri sektörü 2013
yılında;
• 979 milyon $ ihracat,
• 84 milyon $ ithalat,
yaptı.
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Çimento ve Çimento Ürünleri Sektörünün
Türkiye’nin Toplam İhracatı ve İthalatı
Kuruluşu listesindeki 40 kuruluş,
İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 18 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,4’ü çimento ve çimento ürünleri sektöründe
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
çalışıyor.
0,2’si çimento ve çimento ürünleri sektöründe
Çimento ve çimento ürünleri sektöründe
faaliyet gösteriyor.
istihdam edilen her 100 kişiden 5’i mühendis
olarak çalışıyor.
Çimento ve Çimento Ürünleri Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,5’ini çimento ve
• Kurumlar Vergisinin 3 TL’sini,
çimento ürünleri sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 1 TL’sini,
çimento ve çimento ürünleri sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
21
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Sektörde yaratılan yeni kapasitelerin ortaya çıkaracağı sorunlar
Açıklama
Mevcut klinker kapasitesi ve halen devam etmekte olan yatırımların devreye girmesi ile ülkemizin
2025-2030 yıllarındaki çimento ihtiyacının karşılanması mümkündür. Ayrıca, yakın coğrafyamızda
yeni üretim kapasiteleri oluşmaktadır. Diğer yandan çimentonun ihracat imkanları diğer ürünlere
oranla daha kısıtlı olup, ihraç pazarlarındaki gelişmeler ise olumsuzdur. Bu çerçevede oluşan kapasite fazlasının sıkıntıya yol açması kaçınılmaz görünmektedir.
Çözüm Önerisi
Sektörün geleceğine ilişkin makro planlar yapılırken, çimento yatırımlarının teşvik edilmesi hususunun dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı
Sorun 2
Hammadde ruhsat güvenliği önündeki engeller
Açıklama
16/6/2012 tarih ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi nedeniyle madencilik faaliyetleri ile ilgili
izinlerin alınmasında gecikmeler yaşanmakta, süresi içerisinde işletmeye geçilemeyen ruhsatların
iptali gündeme gelebilmektedir.
Çözüm Önerisi
•
Başbakanlık Genelgesi yeniden değerlendirilerek, izinlerin daha önce olduğu gibi meri
Kanun ve Yönetmelikler kapsamında ilgili kurumlarca verilmesi,
•
Maden mevzuatında, özellikle çimento hammaddesi olan kalker, kil ve marn gibi sanayi
hammaddelerinin ruhsat ve rezerv güvencesi sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sorun 3
Sektörün enerji politikaları konusunda yaşadığı sorunlar
Açıklama
Sektörde atmosfere atılan sıcak gazlar kullanılarak atık ısı geri kazanımıyla elektrik üretilebilmektedir. Böylece sektördeki elektrik enerjisi tüketiminin yıllık %20-30’u ulusal enerji ağına geri kazandırılabilecektir. Ayrıca, sektörün teknolojisi gereği atık bertaraf imkanı bulunmakta, bu atıklar
çimento fırınlarında alternatif veya ilave yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ancak atık tedarikinde
22
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
sorun yaşanmaktadır. Sektörde atıkların, ilave yakıt olarak kullanılmasında, AB ortalaması %20
civarında olup, ülkemizde bu oran %3 seviyesindedir.
Çözüm Önerisi
•
Sektör, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında teşvik edilmeli,
•
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik revize edilmeli, Avrupa’daki gibi atıktan sağlanan
%40 ısıl güç limitine, tehlikesiz atıklar ve biyomas içeren atıklar dahil edilmemeli,
•
Atık ısıdan enerji geri kazanımı ve enerji verimliliği uygulamaları yeni teşvik paketinde
desteklenmelidir.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sorun 4
Sektörün çevre mevzuatı nedeniyle yaşadığı sorunlar
Açıklama
Çimento sektörü, çevre mevzuatına uyum konusunda çok önemli çabalar ortaya koymaktadır. Ancak son dönemde yetkili makamlar, AB ve diğer gelişmiş ülkelerin de üstünde çevresel kısıtlamalar
öngörmektedir. Bu durum kaynak israfı ve gecikmelere neden olmakta ve uluslararası rekabet
gücümüzü azaltmaktadır.
Çözüm Önerisi
Mevzuat, sektör tarafından uygulanabilir olmalı, kaynak ve zaman israfını engelleyecek ve rekabet
gücümüzü koruyacak şekilde revize edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sorun 5
Hazır beton sektöründe yaşanan sorunlar
Açıklama
Ülkemiz karayollarında beton yol ve bariyer uygulamasına henüz ciddi anlamda geçilememiştir.
Bunun yanı sıra tüm beton uygulamalarında, kalitesi denetlenmiş beton kullanımının artırılması gerekmektedir. Deprem yıkımlarının önemli nedenlerinden birisi, standart dışı kalitesiz beton
kullanılmasıdır.
Çözüm Önerisi
•
Ülkemizde betonda ve kireçte kalitenin sağlanması için kireçte CE belgesi denetimleri ile
betonda G İşareti Yönetmeliği eksiksiz olarak uygulanmalı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
23
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
•
Ağır trafik ve iklim şartlarında, ülke kaynakları ve yol emniyeti açısından karayolu yapımında
asfalt yola oranla üstünlükleri bulunan beton yol uygulaması gecikmeksizin başlatılmalı,
•
Trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının neden olduğu çok yüksek can ve mal
kayıplarını en aza indirmek için, kara yollarımızda ve şehir içi yollarda beton bariyer
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel
Müdürlüğü
24
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI MECLİSİ
Dayanıklı tüketim malları sektörü 2013 yılında;
• 7 milyar $ ihracat,
• 2,8 milyar $ ithalat,
yaptı.
Dayanıklı tüketim malları sektörünü;
Dayanıklı Tüketim Malları Sektörünün
Türkiye’nin Toplam İhracatı ve İthalatı
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi
İçindeki Payı (%)
Kuruluşu listesindeki 14 kuruluş,
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 9 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,7’si dayanıklı tüketim malları sektöründe
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
çalışıyor.
0,6’sı dayanıklı tüketim malları sektöründe
Dayanıklı tüketim malları sektöründe istihdam faaliyet gösteriyor.
edilen her 100 kişiden 5’i mühendis olarak
çalışıyor.
Dayanıklı Tüketim Malları Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,4’ünü dayanıklı
• Kurumlar Vergisinin 3 TL’sini,
tüketim malları sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 4 TL’sini,
dayanıklı tüketim malları sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
25
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği uyumunda yaşanacak sorunlar
Açıklama
22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı AEEE Yönetmeliği sonrasında ilgili Tebliğ henüz yayınlanmamıştır. Bu nedenle, üreticilerin AEEE toplama ve geri dönüştürme yükümlülüğüne dair hedefleri net
değildir. Tüm üretici ve ithalatçıların kayıt altına alınması ile haksız rekabet önlenecektir.
Çözüm Önerisi
•
Atık Çerçeve Yönetmeliği Taslağı ve Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların Yönetimi konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluşların Oluşmasına ve Çalışma Şartlarına İlişkin Tebliğ Taslağı bir
an önce yayınlanmalı,
•
Ekonomi Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak ithalatta gerekli
denetimler için düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Sorun 2
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmemesi
Açıklama
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin teşvik edilmesi konusunda çalışma yapılmasına, buzdolabı ve
klima öncelikli olmak üzere, yüksek enerji verimli ürünlerin vergi indirimi ile teşvik edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda, AB ülkelerinde çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Enerji verimliliği
yüksek ürünlerin kullanımının Keban Barajı’nın sağladığı elektrik enerjisinin yaklaşık iki katı kadar
tasarruf sağlayacağı öngörülmektedir.
Çözüm Önerisi
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmesi için vergi indirimi ve AB ülkelerindekilere
benzer teşvikler uygulanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sorun 3
Dayanıklı tüketim mallarının piyasa denetimlerindeki eksiklik
Açıklama
Kolay nakliye özellikleri ve denetimsizlik sebebiyle yurt dışından kaçak olarak ülkemize giren ürünler bulunmakta; yine denetimsizlik sebebiyle gerekli sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygun
olmayan ürünler yurt içinde üretilerek piyasaya sunulmaktadır.
26
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
•
TSE tarafından klima test laboratuvarı kurulmalı,
•
Mevcut beyaz eşya test laboratuvarlarının test kapasiteleri artırılmalı,
•
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı piyasadan test amacıyla toplanacak ürünler için bütçe
ayırmalı ve bu konuda sektörle birlikte denetim planı çıkarmalı,
•
Ulusal Temiz Üretim Merkezi (UTÜM) kurulmalı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
öncülüğünde sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygun üretime yönelik gerekli teşvikler sağlanmalı,
•
Piyasa ve işyeri denetimleri etkinleştirilmeli ve kaçakçılık önlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE
Sorun 4
Bazı perakendecilerin tüketicileri yanıltıcı kampanyalar düzenlemesi
Açıklama
Bazı perakendeciler, tüketicilere bazı ürünlerde belirli stok adetleri belirleyerek yürüttükleri kampanyalarda yanıltıcı işlemler yapmaktadırlar. Bu ürünü satın almaya giden tüketici, genellikle “Az
önce bitti”’ yanıtı ile karşılaşmaktadır.
Çözüm Önerisi
Birçok yurt dışı örneğinde olduğu gibi, ilan edilen kampanyalar, kampanya süresince satılan tüm
söz konusu ürünleri kapsamalı, kampanyalar ürün adedi yerine süreye bağlı olmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sorun 5
Tüketici mevzuatı ile ilgili yaşanan sorunlar
Açıklama
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 8. maddesinde yer alan “ayıplı mal” tanımı açık değildir. Söz konusu Kanun, mal ayıplı çıktığında, satın alma tarihinden itibaren 6 aylık sürede tüketiciye tamir, fiyattan indirim, para iadesi, değiştirme seçeneklerini sunmaktadır. Bu durum, uygulamada üreticilere ağır yükler getirmekle birlikte, suiistimale de açıktır. Servis hizmetleri, özellikle ithal
mallarda tüketiciler açısından sıkıntıya yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Satılan malda ayıbın tespit edilmesi durumunda, tüketiciye tanınan seçimlik haklar önceliklendirilmeli, para iadesi ve değiştirme seçeneği, tamir veya fiyattan indirimin yapılamayacağı durumlarda kullandırılmalı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
27
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
•
Standartlara uygun ve yeterli sayıda servis bulundurma konusu etkin bir şekilde denetlenmeli ve yaptırımlar getirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
28
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE DEMİR VE DEMİR DIŞI
METALLER MECLİSİ
Demir ve demir dışı metaller sektörü 2013
yılında;
• 22,6 milyar $ ihracat,
• 28,5 milyar $ ithalat,
yaptı.
Demir ve demir dışı metaller sektörünü;
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörünün
Kuruluşu listesindeki 74 kuruluş,
Türkiye’nin Toplam İhracatı ve İthalatı
İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 29 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 2 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
1,8’i demir ve demir dışı metaller sektöründe
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
çalışıyor.
0,5’i demir ve demir dışı metaller sektöründe
Demir ve demirdışı metaller sektöründe faaliyet gösteriyor.
istihdam edilen her 100 kişiden 5’i mühendis
olarak çalışıyor.
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde1’ini demir ve demir
• Kurumlar Vergisinin 7 TL’sini,
dışı metaller sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 3 TL’sini,
demir ve demir dışı metaller sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
29
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Sanayide yüksek elektrik enerjisi maliyetleri ve maliyetler üzerindeki ilave fon ve kesintilerin sektörün rekabet gücünü sınırlandırması
Açıklama
Genel maliyetler arasında ikinci sırada yer alan enerji maliyetlerinin diğer ülkelerdeki rakip üreticilerden yüksek oluşu, iç ve dış piyasalarda sektörün rekabet gücünü düşürmektedir.
Çözüm Önerisi
•
Başta TRT payı olmak üzere, elektrik enerjisi üzerindeki her türlü fon ve kesintiler kaldırılmalı,
•
Hafta sonu ve bayram tatillerinde gece tarifesi uygulanmalı,
•
Yaz aylarında puant saati uygulaması, 20:00-22:00 saatleri arasına indirilmeli,
•
Bireysel tüketici ile sanayiciye uygulanan elektrik enerjisi fiyat farkı AB ülkeleri ile aynı
seviyeye yükseltilinceye kadar, sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fiyatlarına zam
yapılmamalı,
•
Enerji piyasasında talep tarafı katılımına ilişkin mevzuat değişikliği en kısa sürede hayata
geçirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK
Sorun 2
Türkiye-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Serbest Ticaret Anlaşması’nın sektöre devlet
yardımlarını yasaklayan hükümlerinin revize edilmesi
Açıklama
Halihazırda, AKÇT Anlaşması ek listesinde yer alan GTİP’lere konu ürünlerin üretimini yapacak
firmalar, yatırımlarında devlet desteğinden yararlanamamaktadır. Özellikle katma değeri yüksek
olan bu ürün gruplarının Türkiye’de üretilmesi ve enerji verimliliğine ilişkin yatırımların daha fazla
desteklenmesi (KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti dışındaki destek unsurlarıyla), cari açığın azaltılmasına sağlayacağı katkının yanı sıra, stratejik yönden de önem arz etmektedir.
Çözüm Önerisi
•
AKÇT Anlaşması’nın imzalandığı 1996 yılından bu yana sektörün ihtiyaç ve öncelikleri
değiştiğinden, AKÇT Anlaşması günümüz koşullarına göre revize edilmeli,
•
Ülkemizde üretilmeyen ya da yetersiz miktardaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara
teşvik sağlanmalı,
•
Mevcut teşvik yasası, enerji verimliliğine yönelik yatırımlara verilen KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti dışındaki destek unsurlarıyla desteklenecek şekilde revize edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, AB Bakanlığı
30
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan çevre katkı payı tahsilatı
Açıklama
Sadece demir çelik sektörümüzde uygulanan ve sektör üzerinde ciddi bir yük teşkil eden çevre
katkı payı uygulamasının, dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmadığı gibi makul bir gerekçesi de
bulunmamaktadır. Başta Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Serbest Ticaret Anlaşması
olmak üzere, Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine de aykırılık taşımaktadır.
Çözüm Önerisi
Uygulamaya tümüyle son verilmeli veya en azından başlangıç aşamasında çevre katkı payının
sektör kuruluşlarınca kendi çevre yatırımlarında kullanım imkanı sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sorun 4
Demir ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi ile Girdi Tedarik Stratejisi içerisinde yer alan eylemlerin hayata geçirilememiş olması
Açıklama
Demir ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi ve GİTES, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul
edilmiş ve 25/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eylemlerden sorumlu bazı kuruluşların söz konusu eylemlerin yerine getirilmesi konusunda yeterli iradeyi ortaya koymadıkları gözlenmektedir.
Çözüm Önerisi
Sektörün büyüme eğilimini sürdürebilmesi ve ekonomiye olan katkısını arttırabilmesi için, Demir ve
Demirdışı Metaller Strateji Belgesi’nde yer alan 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4 eylem planları ve GİTES 2.1
eylem planı en kısa sürede hayata geçirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Sorun 5
Entegre tesislerin hammaddesi olan demir cevheri ve kömür ithalatında yaşanan sorunlar
Açıklama
Demir cevheri ve kömür ithalatında yaşanan sıkıntıların giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Mevzuat değişikliğine gidilerek kömür ithalatındaki uçucu ve kükürt limitleri kaldırılmalı ve
bürokrasi azaltılmalı,
•
%1 oranındaki demir cevheri gümrük vergisi kaldırılmalı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
31
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
•
Sektörün temel girdilerinin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat
işlemleri KKDF’den muaf tutulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
32
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE DENİZCİLİK MECLİSİ
Denizcilik sektörü 2013 yılında;
• 4 milyar $ ihracat,
Denizcilik sektörünü;
• 10 milyar $ ithalat,
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi yaptı.
Denizcilik sektörünün Türkiye’nin Toplam
Kuruluşu listesindeki 6 kuruluş,
İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 6 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 1 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
2,8’i denizcilik sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
Denizcilik sektöründe istihdam edilen her 100 0,6’sı denizcilik sektöründe faaliyet gösteriyor.
kişiden 11’i mühendis olarak çalışıyor.
Denizcilik Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların Ödenen her 1000 TL’lik ,
vergi öncesi karlarının yüzde 1’ini denizcilik
• Kurumlar Vergisinin 8,5 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 3,9 TL’sini,
denizcilik sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
33
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Gemi inşa sanayinde sürdürülebilir rekabet şartlarının oluşturulamaması
Açıklama
Avrupa’nın en büyük ve rekabetçi kapasitesine sahip tersanelerimiz talebin durması nedeniyle
kapanma noktasına gelmiştir. AB ve Uzakdoğu ülkelerinin gemi inşa sanayine sağladıkları finansal
teşvikler ve diğer devlet destekleri, iç ve dış piyasadan hak edilen payın alınmasını önlemektedir.
Çözüm Önerisi
Rekabet koşullarının eşitlenmesi amacıyla;
•
İhracat primi sistemi getirilerek “gemi” yani “ürün odaklı” teşvik sağlanmalı,
•
AB’nin sektöre destek müktesebatına tam uyum sağlanmalı ve uygulanmalı,
•
Yaşı 25’in üzerinde olan koster filosu ve diğer gemi cinslerinin yenilenmesi için kaynak
yaratılmalı,
•
Yerli tersanelerin, devletleri tarafından desteklenen yabancı tersaneler karşısındaki kamu
alımlarına ilişkin dezavantajları ortadan kaldırılmalı,
•
Sektörde çalışanlardan muhtasar vergi, SGK primi alınmamalı,
•
Tersanelere verilmiş kullanma izni, irtifak hakkı sözleşmelerinin süresi 49 yıla uzatılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sorun 2
Gemi siparişinde yatırımcıların finansmana erişim sorunu
Açıklama
Türk armatörler ülkemizde gemi yatırımına kredi sağlayamamakta ve yeterli öz kaynakla gemi
yatırımı yapamamaktadır. Dünyada, gemi inşa sanayi olan bütün ülkelerde, ülke Eximbank’ları tarafından, kendi ülkelerinden sipariş verilen gemilerin armatörlerine Gemi İşletme Dönemi Finansmanı (post-delivery finance) sağlanmaktadır. Bu durum siparişlerin Kore, Çin, Japonya, Almanya,
Norveç, İspanya ve Hollanda tersanelerine kaymasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Eximbank, gemi inşa sanayine ve gemi inşa yan sanayiine düşük faizli ve uzun vadeli
kredi sağlamalı,
•
Türkiye’den gemi siparişi vermeyi düşünen yabancı armatörlere, benzerleri diğer ülkelerde uygulanmakta olan 10-15 yıl vadeli Gemi İşletme Dönemi Finansmanı sağlanmalı,
•
Teminat yeterliliği geminin 10 yıldaki ortalama ve gelecekteki değeri üzerinden belirlenmeli,
•
Eximbank’ın risk yükünün azaltılması için Norveç’deki GIEK (GuaranteeInstitutefor
Eksport Credits) veya İsveç’deki EKN (Exportkreditnamnden) benzeri, aracı garantör
kuruluşlar kurulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Eximbank
34
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Açık deniz platformları yapım ve işletme taleplerinin karşılanmasında gerekli üretim altyapısı oluşturulmasında geç kalınması
Açıklama
Deniz tabanında yapılan petrol ve doğalgaz aramalarının artmasıyla açık deniz platformu üretimi,
bakımı, işletilmesi ile destek gemileri yapımı ve işletilmesinde tersaneler ve armatörler için ciddi
fırsat ortaya çıkmıştır. Talebin giderek artacağı bu alan, küresel kriz öncesinde ciddi kapasiteye
ulaşan, ancak rekabet dezavantajı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Türk gemi inşa sanayisi
için çok önemli bir fırsattır.
Çözüm Önerisi
•
TPAO, ulusal, bölgesel ve küresel açık deniz platformu ihtiyacının karşılanmasında işletmeci rolü üstlenerek bir plan dahilinde açık deniz platformu filosu oluşturmalı,
•
Açık deniz platformları mevcut üretici firmalarla Türk tersanelerinin ortak girişimi ile Türkiye’de yapılmalı ve tersanelerimize know-how kazandırılmalı,
•
Açık deniz platformu destek gemileri yapım ve işletilmesi desteklenerek bu alanda gemi
yapımı ve işletmesi talebi yaratılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Sorun 4
Ulusal ve bölgesel ölçekte mekansal strateji planlarının tamamlanmaması
Açıklama
10 ve 11. Ulaştırma Şuralarında belirlenen 2023 hedeflerinde, deniz taşımacılığı ve deniz turizmi
konularında önemli hedefler belirlenmiş olmasına rağmen liman, marina gibi kıyı yapıları yatırımlarına yönelik 2023 hedeflerini karşılayacak planlamalar yapılmamıştır.
Çözüm Önerisi
•
Ulaştırma kıyı yapıları ve turizm kıyı yapıları konularında daha önce farklı kurumlar tarafından yapılmış master planlar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
sektörel planlar adı altında güncellenmeli ve 2023 hedefleri doğrultusunda geliştirilmeli,
•
Ulusal ve bölgesel ölçekte mekansal strateji planları sektörel planlar dikkate alınarak ve 2023
hedeflerini karşılayacak kıyı yapıları imkan kabiliyetlerini içerecek şekilde yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
35
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Kıyı tesisi işletme izinlerinin alınmasında yaşanan sorunlar
Açıklama
2007 yılında yürürlüğe giren Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile mevcut veya yeni olduğuna bakılmaksızın ticari faaliyet gösteren tüm kıyı
tesisleri Yönetmelikte yer alan teknik ve idari yükümlülüklere tabi tutulmuşlardır. Aradan geçen 7
yıllık sürede kıyı tesislerinin büyük bölümü Yönetmeliğin özellikle idari gereklerine uyamadıkları
için işletme izni alamamışlardır. Çok sayıda kıyı tesisi bu nedenle ekonomik faaliyetini durdurmuş
olup, bir kısmı da yakın gelecekte faaliyetlerinin durması riski ile karşı karşıyadır.
Çözüm Önerisi
•
12/10/2004 tarihinden önce yapılmış kıyı tesislerinin imar planları re’sen onaylanmalı ve
proje onayı istenmemeli,
•
Çok noktalı bağlama sistemleri (şamandıralar) ve boru hatları için imar planı istenmemeli
sadece vaziyet planı onaylanmalı,
•
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen azami ön izin süresi 8 yıla çıkarılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
36
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE DERİ ve DERİ ÜRÜNLERİ
SANAYİ MECLİSİ
Deri ve deri ürünleri sanayi sektörü 2013 yılında;
• 1,9 milyar $ ihracat,
• 2,2 milyar $ ithalat,
yaptı.
Deri ve deri ürünleri sanayi sektörünü;
Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Sektörünün
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Türkiye’nin Toplam İhracatı ve İthalatı
İçindeki Payı (%)
Kuruluşu listesindeki 3 kuruluş,
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 1 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,9’i deri ve deri ürünleri sanayi sektöründe
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
çalışıyor.
0,5’i deri ve deri ürünleri sanayi sektöründe
Deri ve deri ürünleri sanayi sektöründe istihdam faaliyet gösteriyor.
edilen her 100 kişiden 1’i mühendis olarak
çalışıyor.
Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,3’ünü deri ve deri
• Kurumlar Vergisinin 5 TL’sini,
ürünleri sanayi sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 4 TL’sini,
deri ve deri ürünleri sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
37
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Dişi hayvan kesimindeki artış
Açıklama
Dişi hayvan kesimindeki artış ülkemiz hayvan varlığının gelişmesi önündeki engellerden birisidir.
Deri işleme fabrikalarına intikal eden ham derilerin %30-50 kadarının dişi hayvanlardan elde edildiği tespit edilmiştir. Ülkemiz hayvan varlığının artmasında ve işlenen deri kalitesinde dişi hayvanların rolü önemlidir.
Çözüm Önerisi
Doğurganlık ve verimini tamamlamış dişi hayvanlar hariç dişi hayvan kesilmemesi yönünde mevzuat çalışması yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sorun 2
Çevre ve insan sağlığına uygun yöntemlerle üretimin desteklenmemesi
Açıklama
Uluslararası alanda rekabet edebilirliğinin en önemli kriterlerinden biri, çevre ve insan sağlığına uygun standartlarda üretim yapmaktır. Bu şekilde üretim yapmak firmalara ilave maliyet getirmektedir. Diğer taraftan, piyasada bu standartlarda üretim yapmayan firmaların da olması, haksız
rekabete neden olmakta ve bu durum ülke imajına zarar vermektedir. Çevre ve insan sağlığına
uygun standartlarda üretim yapmak için verilen destek sadece belge/sertifika alımı ve laboratuvar
analizleri için kullanılabilmektedir.
Çözüm Önerisi
Sektörün uluslararası alanda rekabet edebilmesi için çevre maliyetleri azaltılmalı, deri firmalarının
atık su arıtım ve geri kazanım sistemlerinin getirdiği mali yük Çevre Maliyetlerinin Desteklemesi
Hakkında Tebliğ (97/5) kapsamında ele alınmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sorun 3
Deri sektöründe ÖTV uygulamaları
Açıklama
4301 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan postlar, kürkler, taklit kürkler ve
bunlardan mamul ürünlerde ÖTV oranı 26/4/2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile %20 olarak
belirlenmiştir. Vizon, tilki gibi ürünler genellikle ihraç edilmekte veya iç piyasada yabancı turistler
için üretilen ürünlerde hammadde veya aksesuar olarak kullanılmaktadır. ÖTV nedeniyle ithalatta
38
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
teminat yükü artmakta ve Çin, Hindistan, Pakistan, Güney Kore gibi ülkeler karşısında rekabet
gücü olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca 3403.11 ve 3403.91 GTİP’de yer alan deri yağlama
müstahzarlarına da 2009 yılı itibariyle ÖTV uygulanmaya başlamıştır.
Çözüm Önerisi
4301 GTİP’te ve 3403.11 ile 3403.91 GTİP’te yer alan bu ürünler 4560 sayılı ÖTV Kanunu kapsamı
dışına çıkarılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Sorun 4
Ayakkabı ve saraciye sektörü ürünlerindeki KDV farklılıkları
Açıklama
Saraciye sektörü çanta, valiz, kemer, cüzdan vb. ürünler üretmektedir. Bunlar arasından çanta,
valiz vb. cepte taşınamayacak olanların KDV oranı %8, cüzdan gibi ürünlerin KDV oranı %18’dir.
Benzer durum ayakkabı sektörü için de geçerlidir. Ayakkabı üretiminde kullanılan parçalar arasında KDV farklılıkları bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ayakkabı ve saraciye sektörü ürünlerindeki KDV farklılıkları giderilerek, KDV oranı tüm ayakkabı
ve saraciye sektörü ürünlerinde %8 olarak belirlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı
Sorun 5
Ayakkabı sektöründeki hızlı ithalat artışı
Açıklama
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) arasında 64 no’lu fasıl altında işlem gören ayakkabı
sektöründeki ithalat artarak devam etmektedir. 2006 yılından bu yana uygulamada olan ve en son
2012/3419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan koruma önlemlerine rağmen yetersiz kalmaktadır. İthalattaki artış, hem ayakkabı üreticilerini hem de ayakkabı üretimindeki en önemli girdi kalemlerinden biri olan deriyi sağlayan deri işleme fabrikalarını zorlamaktadır. Ayrıca insan sağlığına
uygun olmadığı tespit edilmiş ürünleri Türk tüketicisini de tehdit etmektedir.
Çözüm Önerisi
Önemli ihracat kalemlerinden birisi olan ayakkabı sektörünü korumayı teminen GTİP 64 no’lu fasıl
için ek vergi uygulaması getirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
39
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
40
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ
Doğal gazın, Türkiye birincil enerji kaynakları
içerisindeki payı % 35’tir.
Doğal gaz sektörü 2013 yılında;
• 0,7 milyar m3 ihracat
• 45,6 milyar m3 ithalat,
yaptı.
• Birincil enerji kaynaklarının Türkiye’nin toplam ithalatındaki payı yüzde
Doğal gaz sektörünü;
22,3’tür.
• Doğal gaz ithalatının Türkiye’nin top• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
lam ithalatındaki payı yaklaşık yüzde
listesindeki 2 şirket,
8’dir.
Doğal Gaz Sektörünün Toplam İhracat ve
İthalat Miktarları (m3)
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,2’si doğal gaz sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
Doğal gaz sektöründe istihdam edilen her 100 0,2’si doğal gaz sektöründe faaliyet gösteriyor.
kişiden 7’si mühendis olarak çalışıyor.
Doğal Gaz Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 1,2’sini doğal gaz
• Kurumlar Vergisinin 7 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 1 TL’sini,
doğal gaz sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
41
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Doğal gaz piyasasında rekabet ortamının oluşturulamaması
Açıklama
Dünya genelinde gerçekleştirilen doğal gaz ticaretinde fiyatlar, petrol, petrol ürünleri veya anlık,
günlük ve vadeli işlemleri gösteren endeksler üzerinden belirlenmektedir. Ancak, piyasanın fiyat
belirleyicisi konumunda bulunan BOTAŞ’ın, fiyatı uluslararası piyasalardaki dinamik endekslere
bağlı olan ithal doğal gazın maliyetini dikkate almayan bir fiyatlama politikası ile çapraz sübvansiyon uygulaması nedeniyle, piyasada özel sektör rekabeti imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle,
Kanun ile amaçlanan rekabet ortamı oluşturulamamakta, özel sektörün ithalat ve toptan satış faaliyetleri gelişememektedir.
Çözüm Önerisi
•
Hakim durumdaki piyasa aktörü olan BOTAŞ’ın doğal gazın fiyatlamasında maliyeti yansıtmasına yönelik düzenleme yapılmalı,
•
BOTAŞ borsaya kayıtlı olarak işlem gören bir yapıya kavuşturulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Rekabet Kurumu
Sorun 2
BOTAŞ’ın piyasa payının, rekabetin oluşmasına yeterli olacak düzeyde azaltılamaması
Açıklama
Rusya (Batı Hattı) kontratındaki son gelişmeyle birlikte toplam 10 milyar m3 (bcm) kontrat özel
sektör tarafından devralınmıştır. Buna rağmen, BOTAŞ’ın pazar payı %80 gibi çok yüksek oranda
seyretmektedir bu da rekabet ortamının oluşumunu engelleyerek ülke ve tüketici aleyhine yüksek
enerji faturalarına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
BOTAŞ’ın piyasa payı azaltılana kadar öncelikle miktar devri süreci başlatılmalı,
•
Gerekirse kontrat devri sürdürülmeli ve süresi biten kontratlar özel sektör tarafından
yenilenmeli,
•
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda ithalatı tümüyle serbest bırakan hükümlere
yer verilecek şekilde değişiklik yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, BOTAŞ
42
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
BOTAŞ’ın tüm faaliyetlerinin halen tek bir tüzel kişilik tarafından sürdürülmesi
Açıklama
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca BOTAŞ’ın ayrıştırılarak, iletim ve ticaret faaliyetlerinin farklı tüzel kişilikler tarafından yapılması gerektiği halde, bu faaliyetler halen aynı tüzel kişilik
tarafından sürdürülmektedir.
Çözüm Önerisi
•
Doğal gaz piyasasında diğer enerji piyasalarında ulaşılan rekabet ortamının sağlanabilmesi için AB direktifleri 3. paketinde ve anılan Kanun’un geçici 2. maddesinde belirtilenlere
uygun olarak BOTAŞ’ın iletim, depolama ve ticaret faaliyetleri ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmeli,
•
İletim ve depolama şirketlerinin ihtiyaç bulunan yatırımları gerçekleştirebilmesi için gerekli
yapısal düzenlemeler yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, BOTAŞ
Sorun 4
Büyük sermaye yatırımı gerektiren tesislerin yapılabilmesini sağlayacak yatırım ikliminin bulunmaması
Açıklama
Doğal gaz piyasasında büyük sermaye gerektiren yer altı depolama ve LNG terminalleri gibi altyapı tesislerinin yatırımında, kapasitenin tümünün zorunlu olarak üçüncü tarafların erişimine açılması, yatırımcının kendi tesisinden serbestçe istifade etmesini engellemekte ve yatırımın cazibesini
azaltmakta olduğundan ülkemizin arz güvenliği için önemli olan bu tür büyük yatırımlar hayata
geçirilememektedir.
Çözüm Önerisi
Doğal gaz piyasasında büyük sermaye gerektiren altyapı tesis yatırımlarında, üçüncü tarafların
erişimine engel olmamak şartıyla, finansman, teknik ve ticari ihtiyaçlar için her tesise münhasıran,
yatırımcısına gereken kapasite muafiyeti verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı ve uygun teşvik
mekanizmaları geliştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, EPDK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
43
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Türkiye Doğal Gaz Borsası’nın oluşturulması için gerekli düzenlemelerin henüz yapılmamış olması
Açıklama
Doğal gaz piyasası, elektrik piyasası ile paralel işlemesi gereken bir piyasadır. Doğal gaz piyasasında da, elektrik piyasasında olduğu gibi, emtia fiyatının arz ve talebe göre piyasada serbestçe
belirlenerek alınıp satılabileceği bir borsa oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun önündeki
güncel en büyük engel BOTAŞ’ın maliyet bazlı fiyatlandırmaya geçmemesi, sübvansiyonu sürdürülmesidir.
Çözüm Önerisi
Elektrik piyasasında başlatılan vadeli işlemler borsasında olduğu gibi doğal gaz piyasasında da
anlık, günlük ve vadeli işlemlerin yapılabileceği Türkiye Doğal Gaz Borsası’nın oluşturabilmesi için
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda gerekli düzenleme yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK
44
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ MECLİSİ
Döküm sanayi sektörü 2013 yılında;
• 3 milyar $ ihracat ve
• 700 milyon $ ithalat,
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi yaptı.
Kuruluşu listesindeki 31 kuruluş,
Döküm Sanayi Sektörünün Türkiye’nin
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi Toplam İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
listesindeki 8 şirket,
Döküm sanayi sektörünü;
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 4 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan nüfusun yüzde
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
0,3’ü döküm sanayi sektöründe çalışıyor.
0,1’i döküm sanayi sektöründe faaliyet
Döküm sanayi sektöründe istihdam edilen her gösteriyor.
100 kişiden 5’i mühendis olarak çalışıyor.
Döküm Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 1’ini döküm sanayi
• Kurumlar Vergisinin 15 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 15 TL’sini,
döküm sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
45
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Döküm sektörünün atık geri kazanım ve depolama sorunlarının çözülememiş olması
Açıklama
Döküm üretimi sonucu ortaya çıkan ve yüksek hacme sahip atık kum ve tozların depolanacağı
alanlarda sorun yaşanmakta, atıklar farklı sektörlerde kullanılamamaktadır. Dünyada benzer özelliklerdeki dökümhane kumları tehlikesiz atık olarak çimento yapımında, beton katkısı, arazi dolgusu, yol dolgusu, tarım toprağı olarak birçok alanda kullanılmakta ve atık miktarı azaltılmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Atıkların, dolgu malzemesi olarak karayollarında, yapı malzemesi olarak inşaatlarda ve
çimento fabrikalarında hammadde olarak kullanımına yönelik yönetmelikler çıkartılmalı,
•
Atık bertaraf firmaları faaliyetlerine teşvik verilerek kontrollü olarak desteklenmelidir.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sorun 2
Şile bölgesinde madencilik faaliyetlerinin 31/12/2014 tarihinden sonra yasaklanacak olması
Açıklama
Şile bölgesinden çıkartılan silis kumu, döküm sanayi başta olmak üzere birçok sanayi alanının
vazgeçilmez hammaddesidir. Döküm olmadan otomotivden, makine imalat sanayiine kadar ana
sanayilerin girdileri üretilemeyecektir. Silis kumunun ithal edilerek üretim yapılması yüksek maliyeti
nedeniyle mümkün değildir. Silis kumunun yerli temin fiyatı 43 Dolar/ton iken hesaplanan ithalat
fiyatı 275 Dolar/ton’dur.
Çözüm Önerisi
•
İktisadi faaliyet olarak madencilik şeklinde tanımlanan silis kumu işletmelerinin faaliyeti
(stratejik önemi dolayısıyla) ayrı bir kategoride değerlendirilerek, Şile bölgesinde faaliyetlerinin devamı sağlanmalı,
•
Bu işletmelerin uygulamaları çevre mevzuatı kapsamında denetim altında tutulmalı ve bu
önemli hammaddeyi üretmeye devam etmesi sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sorun 3
Döküm sektörünün öncelikli ve stratejik yatırımlarının teşvik kapsamına alınmamış olması
Açıklama
Döküm sektörü yatırım yaparak büyümek zorundadır, 2013 yılında yürürlüğe konan son teşvik
kanununda demir çelik ve döküm sanayileri teşvik kapsamı dışında bırakılmış, döküm sektörünün
46
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
girdi sağladığı otomotiv, otomotiv yan sanayi ve makine imalat sektörleri teşvik kapsamına alınmıştır.
Çözüm Önerisi
Döküm sektörü girdi sağladığı sektörler gibi teşvik kapsamına alınmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı
Sorun 4
Yurt içinde birincil alüminyum külçe imalatının sektörün ihtiyacını karşılayamaması
Açıklama
Türkiye’de birincil alüminyum külçe sadece Seydişehir Alüminyum tesislerinde üretilmektedir ve bu
tesisin kapasitesi yurt içi ihtiyacının %6-7’sini karşılamaktadır. İhtiyacın küçük bir kısmı, hurdadan
üretilen ikincil ürün külçelerden, önemli bir kısmı ithalat yoluyla temin edilmektedir.
Çözüm Önerisi
Yurt içindeki birincil alüminyum üretiminin arttırılması ile ilgili yatırımlar teşvik edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı
Sorun 5
Sektörün yoğun olduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki yerleşik döküm sanayi tesislerinin,
sanayi alanlarının yeni imar planlarında artık yer almayacak olması nedeniyle büyüme imkanlarının kalmaması
Açıklama
Sektörün geniş sahalara olan ihtiyacı ve sanayinin yoğun olduğu büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde sanayi arazilerinin bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle dökümhane yatırımları imkansız hale gelmektedir.
Çözüm Önerisi
Büyükşehir belediyesi içindeki döküm sanayi tesisleri için yakın hinterlant içinde yeni ihtisas organize sanayi bölgeleri tahsis edilmeli ve bu bölgeler teşvik edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
47
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
48
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ
Türkiye’de her 100 öğrenciden 16’sı özel Eğitim Kurumları
öğretim kurumlarında öğrenim görüyor.
Özel Okullar (1821 Okul Öncesi Dahil)
Rehabilitasyon Merkezleri
Türkiye’de her 100 öğretmenden 18’i özel Özel Dershaneler
öğretim kurumlarında çalışıyor.
Özel Kurslar
Sürücü Kursları
Öğrenci Yurdu
Etüt Merkezi
Eğitim Kurumları
Öğrenci Sayısı
(1000)
Okul Öncesi
124
İlkokullar
167
Ortaokullar
164
Lise ve Meslek Liseleri
156
Dershaneler
1.280
Sürücü Kursuları
1.387
Özel Kurslar
343
Rehabilitasyon Merkezleri
262
Etüt Merkezleri
21,5
Öğretmen/Öğretici Sayısı (1000)
15
20
19
22
52
22
6,5
15
1,5
Sayı
5.317
1.759
3.639
2.638
3.377
4.767
814
Derslik (1000)
11
12,5
10
11
39
8
9,7
19,5
2
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı (2012-2013)
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
5,3’ü eğitim sektöründe çalışıyor.
1,7’si eğitim sektöründe faaliyet gösteriyor.
Eğitim Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların Ödenen her 1000 TL’lik ,
vergi öncesi karlarının yüzde 0,4’ünü eğitim
• Kurumlar Vergisinin 7 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 5 TL’sini,
eğitim sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
49
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Mesleki eğitim veren kurslara ilişkin sorunlar
Açıklama
Mesleki eğitimde koordinasyon eksikliği nedeniyle İŞKUR, KOSGEB ve belediyelerin açtığı kurslar
haksız rekabete, belge kirliliğine ve kaynakların verimli kullanılmamasına yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kursların eğitim programları, istihdam bağlantılarıyla sürekli güncellenmeli, belgeler yapılacak ortak sınavlarla verilmeli, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre çalışan kurslara karşı
haksız rekabet önlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sorun 2
Milli Eğitim Bakanlığının yayın politikası
Açıklama
•
Bakanlığın kitap alım politikası ve yardımcı kitap yasağı sektörü zorlamaktadır.
•
Fatih Projesi, e-içeriğe kaynak ayrılmadığından hayata geçirilememektedir. Temin edilen
eserin içerik sağlayıcısından izinsiz olarak fotokopi, baskı veya elektronik yolla paylaşımı,
yayıncılığın gelişimini engellemektedir.
Çözüm Önerisi
•
Yardımcı kitap kullanımı serbest bırakılmalı,
•
Yayıncılar teşvik edilerek Fatih Projesine e-içerik hazırlamaya yönlendirilmeli,
•
Korsan Yayınla Mücadele kapsamında yasal düzenlemeler yapılarak telif hakları
korunmalıdır.
İlgili Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sorun 3
Dershanelerin dönüşümü için öngörülen düzenlemeler
Açıklama
Yapılması planlanan okul veya açık liseye dönüşüm; domino etkisi yapacak, yarı kapasite ile çalışan özel okullar, kurslar, resmi okullar dahil eğitim sistemine zarar verecektir. 3000’den fazla kurum kapanacak, 1 milyarlık yatırım heba olacak, 60.000’den fazla insan işsiz kalacak, öğrenciler,
denetim dışı özel ders almaya yönelecek, kayıt dışılık artacaktır.
50
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
•
Dönüşüm gönüllü olmalı, cazip alternatifler sunularak pilot uygulamalarla isteğe bağlı olarak kendiliğinden geçiş sağlanmalı,
•
Teşvikler uygulanabilir olmalı ve mevcut kurumları da kapsamalıdır.
İlgili Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı
Sorun 4
Özel öğretim kurumlarının yatırım ve rekabet gücünün korunması için sürdürülebilir mali politika
ihtiyacı
Açıklama
%8 KDV, diğer vergi yükleri, yatırımlarda KDV ve gümrük muafiyetlerinin olmaması, istihdamdaki
güçlükler ve eğitimin ticari bir kurum olarak algılanması sektördeki gelişmeyi engellemektedir.
Çözüm Önerisi
• Eğitimden vergi alınmamalı, yatırımlara KDV ve gümrük muafiyetleri tanınmalı,
• Özel okullardaki öğrenciye, devlete maliyeti kadar destek verilmeli,
• Hazine taşınmazlarının eğitime tahsisi, kiralanması, kullananlara devrinde kolaylaştırıcı
yönde düzenleme yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Sorun 5
Özel eğitim ve rehabilitasyon eğitiminin program içeriği, süresi, maliyetler ve insan kaynağı
yetersizliği
Açıklama
Programlar ve modüllerin içerikleri ve süreleri ihtiyaçlarla örtüşmemekte, devletin kendi okulundaki
maliyetin beşte birine hizmet satın alması niteliği düşürmekte, ücretsiz öğrenci uygulaması kurumları zorlamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Mevzuat ve programlar engellilerin yararına olacak biçimde, üniversiteler, sektör ve ailelerin görüşleriyle yeniden düzenlenmeli,
•
Alana yönelik meslek elemanı yetiştiren üniversitelerde kontenjanlar artırılmalı,
•
Ücretsiz öğrenci uygulamasına son verilmeli, bireysel eğitimler 10 saate çıkarılarak tek tip
ödeme yapılmalı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
51
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
•
Ücretler sektörün görüşüyle maliyete göre belirlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
52
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE ENERJİ MECLİSİ
Enerji sektörü 2013 yılında;
• 3,5 milyar $ ihracat,
• 7,6 milyar $ ithalat,
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi yaptı.
Kuruluşu listesindeki 32 kuruluş,
Enerji Sektörünün Türkiye’nin Toplam
İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 23 şirket,
Enerji sektörünü;
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 2 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,6’sı enerji sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
Enerji sektöründe istihdam edilen her 100 0,7’si enerji sektöründe faaliyet gösteriyor.
kişiden 10’u mühendis olarak çalışıyor.
Enerji Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 3,1’ini enerji sektörü
• Kurumlar Vergisinin 9 TL’sini,
yapıyor.
• Gelir Vergisinin 2 TL’sini,
enerji sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
53
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Elektrik üreticisi/tedarikçisi firmaların satış üzerinden ödedikleri paylar nedeniyle maliyetlerinin
yükselmesi
Açıklama
Elektrik üreticisi/tedarikçisi firmalar, tüketicilere yaptıkları elektrik satışlarının üzerine, TRT’ye %2,
belediyelere tüketim tiplerine göre %1 ila %5, enerji fonuna ise %1 oranında olmak üzere pay ilave
etmekte ve Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi (BTV) hariç tahakkuka bağlı olarak bu tutarları
ilgili kuruluşlara ödemektedirler. Bu husus, özellikle tahsilat oranları %100 olmayan tedarikçiler için
önemli bir finansman maliyeti ortaya çıkarmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Enerji fonu kaldırılmalı,
•
Bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmelidir.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK
Sorun 2
Yenilenebilir enerji yatırımcısı önünde mevzuat ve mevzuat dışı uygulamalardan kaynaklı maliyet
artışları
Açıklama
Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman kesim izni alımında ilave ağaçlandırma bedeli talep etmektedir. Şöyle ki; mevcut mevzuatta yer almamasına rağmen kesim izin taahhüt senetlerine eklenen
özel hükümler ile tepe kalınlığına bağlı olarak 1 ila 5 kat ilave ağaçlandırma bedeli alınmaktadır.
Diğer yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından
imar planı onayı için talep edilen döner sermaye ücretleri proje fizibilitesini etkileyecek derecede
yüksektir.
Çözüm Önerisi
•
Ağaçlandırma bedelleri Orman Kanunu 17. ve 18. Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine
göre tahsil edilmeli,
•
İmar planı onama bedellerinde enerji yatırımları için indirim düzenlemesi yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
54
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan kamulaştırma işlemlerine ilişkin belirsizlik
Açıklama
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca kamulaştırma taleplerinin EPDK
tarafından değerlendirileceği, kamulaştırma işlemlerinin ise Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağı
belirtilmektedir. Maliye Bakanlığının konuya ilişkin bir tebliğ çıkarması beklenmesine karşın, henüz
bir tebliğ çıkarılmamıştır. Tebliğ yayımlanıncaya kadar geçen sürede hiçbir başvurunun değerlendirilmeyecek olması ve bu nedenle oluşacak birikme, yatırımların ciddi bir şekilde gecikmesine
sebep olacaktır. İzin aşamasında yaşanacak bu gecikmeler, hem projelerin genelini önemli ölçüde
etkileyecek hem de işletmeye giriş tarihlerinde gecikmeye sebep olurken yatırımcıları finansal açıdan zor durumda bırakacaktır.
Çözüm Önerisi
•
Tebliğ en kısa süre içerisinde çıkarılarak kamulaştırma sürecine ilişkin belirsizlik ortadan
kaldırılmalı,
•
Maliye Bakanlığı ve EPDK arasında kamulaştırma işlemlerinin takibini sağlayacak yetkili
bir birim kurulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK
Sorun 4
İnşaat öncesi sürelerine ek olarak verilen ve 2/5/2014 tarihinde dolacak sürenin yetersiz olması
Açıklama
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 9. maddesi “Üretim lisansına dercedilen inşaat
öncesi süre içerisinde, üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal edememiş tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak; yoksa
sadece altı ay süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde de yükümlülüklerini ikmal
edemeyen tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.” şeklindedir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin
yayımlanmasını müteakip, süre 2/5/2014 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak inşaat öncesi dönemde
tüm izinlerini tamamlayamamış yatırımcılar için tüm izinlerin anılan sürede tamamlanması mümkün olmayacaktır.
Çözüm Önerisi
Uyuşmazlıkların en aza indirilmesi ve yatırımların kısa sürede hayata geçirilmesi için anılan Kanun’un 9. maddesinde 6 ay olarak verilen süre uzatılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
55
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Hidroelektrik enerji santrallerinde üretilerek satılan enerji bedeli üzerinden sonradan alınmasına
karar verilen harcın maliyetlere ve ödeme planlarına olumsuz etkisi
Açıklama
6456 sayılı Kanun’la özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidroelektrik kaynaklara dayalı santrallerde üretilen elektrik için gayrı safi iş hasılatı üzerinden %1,5
oranında harç bedeli ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme Kanun yürürlüğe girdiği
tarihten önce verilmiş olan lisansları da kapsamaktadır.
Çözüm Önerisi
1/1/2014 tarihinden itibaren hidroelektrik santrallerin ürettiği elektrik satışları üzerinden ödenmeye
başlanan %1,5 harç tamamen kaldırılmalı, bunun mümkün olmaması durumunda, bu tarihten önce
verilen lisanslardan söz konusu harç alınmamalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
56
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE FUARCILIK MECLİSİ
Fuarcılık sektöründe,
• Fuar düzenleme yetki belgesine sahip 182 firma faaliyet gösteriyor.
Yıllar itibariyle Türkiye genelinde düzenlenen
fuar sayısı
• Bu firmalar 2013 yılında 2,8 milyon
m2 alanda 407 fuar düzenledi.
• Bu fuarların yüzde 31’i uluslararası
nitelikte düzenlendi.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
0,1’i fuarcılık sektöründe çalışıyor.
0,3’ü fuarcılık sektöründe faaliyet gösteriyor.
Gerçekleştirilen Fuarların Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%)
Kaynak: TOBB Fuarlar Müdürlüğü
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların Ödenen her 1000 TL’lik ,
vergi öncesi karlarının yüzde 0,1’ini fuarcılık
• Kurumlar Vergisinin 3 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 2 TL’sini,
fuarcılık sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
57
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Fuarların yurt içi tanıtımına kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin desteklerinin yetersiz olması
Açıklama
Fuar merkezlerinin bulunduğu İllerde kamu desteğinden yararlanılarak fuarların görsel tanıtım
araçları ile duyurulması, hem KOBİ’lerin fuarlar hakkında bilgilendirilmesini hem de geniş ticari
kitlelerin fuar programlarını izlemesini sağlayacaktır.
Çözüm Önerisi
•
Fuarların tanıtımı için tahsis edilen pano ve ilan alanları değiştirilmemeli, insanlarda “bu
yer sürekli fuar duyuru yeridir” algısı yaratılmalı, bu alanların fuarlar arasında paylaşımı
ayrı bir düzenleme ile belirlenmeli,
•
Kentin önemli noktalarında (köprü, kavşak, meydan, stadyum, istasyon, metro vb.) fuarların duyurulması için belirli yerlerde pano ve ilan alanları tahsis edilerek, araç ve insan
trafiğinin yoğun olduğu noktalarda fuarların duyurulması sağlanmalı,
•
OSB’lerde fuar duyurusu için pano ve ilan alanları tahsis edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
Sorun 2
Uluslararası fuarların desteklenmesi ihtiyacı
Açıklama
Türkiye’de yapılan uluslararası fuarların başta yurt dışı tanıtımları olmak üzere desteklenmesine ve yabancı ziyaretçilerin getirilmesinde koordinasyon ve etkinliğin sağlanmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Kamu-özel sektör işbirliği içerisinde, yabancı ziyaretçilerin artırılmasına yönelik tanıtım
mecrası, kaynak ve görev tahsisi konularında çalışma yapılmalı,
•
Fuar desteklerinde, fuarın uluslararası olma niteliği, tekrar ve katılımcı sayısı ile fuarın
yapıldığı merkezin yeterliliği gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB
58
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
KOSGEB desteklerinin güncellenmesi ihtiyacı
Açıklama
KOSGEB fuar destekleri ile ilgili standartların, usul, esas ve limitlerin belirlenmesi sürecinde ilgili
kamu kurumları ile sektörün ortak çalışma yaparak kaynakların daha verimli kullanılması yönünde
yöntemler geliştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. KOSGEB programı kapsamında katılımcılara sağlanan fuar destekleri yıllık enflasyon oranı baz alınarak artırılmamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Fuar desteklerinde enflasyon oranları göz önünde bulundurulmalı ve bu oranlar baz alınarak destekler artırılmalı,
•
Sektörün ihtiyacı, hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için verilecek destekler, ülkemizin
stratejik sektörleri göz önünde bulundurularak ve fuar organizatörlerinin görüşleri alınarak
belirlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB
Sorun 4
Fuar şirketlerinin yabancı şirketlere olan stant satışlarından elde ettikleri gelirlerin ihracat
sayılmaması
Açıklama
Çeşitli zamanlarda yapılan düzenlemeler ile bazı hizmet sektörlerinin gelirleri ihracat geliri statüsüne alınmıştır. Fuar şirketlerinin dış satışlardan elde ettikleri gelirler, içerik olarak bu sektörlerle
benzerlik göstermesine rağmen ihracat sayılmadığından, küresel pazar içinde rekabet etme gücü
olumsuz yönde etkilenmektedir.
Çözüm Önerisi
Fuar şirketlerinin yabancı şirketlere olan stant satışlarının ihracat kabul edilmesi için mevzuat çalışması yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
59
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
60
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE GIDA SANAYİ MECLİSİ
Gıda sanayi sektörü 2013 yılında;
• 11,4 milyar $ ihracat,
• 5,5 milyar $ ithalat,
yaptı.
Gıda sanayi sektörünü;
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi
Gıda Sanayi Sektörünün Türkiye’nin Toplam
Kuruluşu listesindeki 136 kuruluş,
İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 39 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 10 şirket
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
2,5’i gıda sanayi sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
Gıda sanayi sektöründe istihdam edilen her 1,9’u gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor.
100 kişiden 4’ü mühendis olarak çalışıyor.
Gıda Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 1,7’sini gıda sanayi
• Kurumlar Vergisinin 11 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 10 TL’sini,
gıda sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
61
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Mevzuat hazırlanırken özel sektör görüşlerinin yeterince dikkate alınmaması
Açıklama
5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik
Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu gibi gıda sanayini yakından ilgilendiren kanunların ikincil ve
üçüncül mevzuatlarının hazırlanmasında özel sektör görüşü yeteri kadar alınmamakta, sunulan
görüşler ise mevzuata yansıtılmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Mevzuat hazırlanırken paydaşların katılımı, görüş ve talepleri dikkate alınmalı, müzakere edilmeli
ve yer bulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sorun 2
Şeker Kotaları
Açıklama
4634 sayılı Şeker Kanunu ile sofra şekeri (sakkaroz) ve Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) üretimi kota
ile sınırlandırılmıştır. AB ülkelerinde NBŞ’lerden kota sadece früktoza uygulanırken, ülkemizde
glikoza da uygulanmaktadır. NBŞ üreten beş firmanın 950 bin ton olan kurulu kapasitesi, kota
nedeniyle ancak yüzde 30-50 oranında kullanılabilmektedir.
Çözüm Önerisi
NBŞ kotası, üretim fazlası ve maliyeti nedeniyle ihracat şansı bulunmayan sofra şekeri (sakkaroz)
üretim miktarına bağlı olduğundan şeker fabrikaları özelleştirilmeli, serbest piyasa ekonomisi kuralları çalıştırılmalı ve NBŞ kotası kaldırılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Şeker Kurumu
Sorun 3
Kayıt dışılığın gıda güvenirliğini olumsuz etkilemesi
Açıklama
Gıda sanayinde kayıt dışılık sadece kayıplara (vergi, SGK primi vb.) yol açmamakta, pazara sürülen kayıt dışı gıdalar gıda güvenilirliğini de olumsuz etkilemektedir. Bir yandan halk sağlığı tehlikeye düşürülmekte, diğer yandan ortaya çıkan haksız rekabet nedeniyle kayıt altındaki kuruluşlar
zarar görmektedir.
62
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
•
Bilinçli tüketici yetiştirmek için beslenme ve gıda güvenirliği eğitimi ilköğretim müfredatına
eklenmeli,
•
Gıda denetim sistemi yalnızca nihai ürüne odaklanmamalı, ürünün yanı sıra üretim süreci
ve tesis etkin bir biçimde denetlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Sorun 4
Gıda ve beslenme konusunda kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi
Açıklama
Uzman olmayan kişilerin medyada tüketiciyi olumsuz yönde etkileyecek yanlış ve/veya taraflı konuşmaları nedeniyle gıda mevzuatına uygun üretim yapan sanayiciler zor duruma düşmekte, tüketiciler ise yanıltılmaktadır.
Çözüm Önerisi
Tüketicilerin güvenini kazanacak bağımsız ve tarafsız bir gıda otoritesi kurulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
Sorun 5
Hammadde teminindeki zorlukların rekabet gücünü olumsuz etkilemesi
Açıklama
Gıda sanayi hammaddesini büyük oranda tarım sektöründen karşılamaktadır. Birincil üretimin kalite, fiyat ve miktar olarak sürdürülebilir kılınması çoğu zaman mümkün olmamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeni dönem stratejik planında, tarımsal üretim ve
arz güvenliğini destekleyen politikalarına gıda sanayi için uygun fiyat, kalite ve sürdürülebilir tedarik konusu eklenmeli,
•
Dış ticaret politikaları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılıp desteklenmelidir.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
63
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
64
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE GİRİŞİM SERMAYESİ
MECLİSİ
Girişim sermayesi sektörü 2012 yılında;
• 11,6 milyon TL’lik
yatırım yaptı.
Yıllara Göre Erken Aşama Ve İleri Aşama
Yatırım Sayıları
Türkiye’de faaliyet gösteren 30 girişim
sermayesi, 5 melek yatırımcı ağı bulunmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
65
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Üniversite temelli girişimciliğin zayıf olması
Açıklama
İnovasyon tabanlı yeni girişimlerin en önemli kaynaklarından biri üniversitelerdir. Üniversitelerden çıkacak girişimleri, bilimsel araştırmalardan kaynaklanan buluşların ticarileştirilmesi (teknoloji
transferi) ve üniversitenin yetiştirdiği insan kaynağının inovasyon tabanlı iş geliştirmesi olarak ikiye
ayırmak mümkündür.
Çözüm Önerisi
•
TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nın kamu üniversitelerinin
işlevini artırmak için, TBMM’deki Patent Kanun Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi temin edilmeli,
•
Üniversitelerin, üniversitedeki araştırmalarından çıkan patentlerin gelirlerinden faydalanması sağlanmalı ve üniversite öğretim üyelerinin teknopark dışında şirket kurmaları serbest bırakılmalı,
•
Üniversitelerin yetiştirdikleri öğrencilerin girişimci olmasının özendirilmesi amacıyla, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından girişimcilere sağlanan desteklerin,
üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri ve hızlandırıcı programları vasıtasıyla da girişimcilere aktarılması yoluna gidilmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK
Sorun 2
Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sisteminin yaygınlaşmasının önündeki engeller
Açıklama
2013 yılında yürürlüğe giren BKS sistemi diğer mevzuattan kaynaklanan engeller nedeniyle yavaş
gelişmektedir. Sistem henüz Anadolu’ya yaygınlaşamamıştır.
Çözüm Önerisi
•
BKS sisteminden beyanname vermeyen ücretli gerçek kişilerin faydalanması için gerekli
mevzuat düzenlemesi yapılmalı,
•
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda anonim şirketlere yapılan uzun vadeli yatırımlardaki
vergi avantajının sürdürülmesi sağlanmalı,
•
Bireysel Katılım Yatırımcıları (BKY) ile yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik girişim sermayesi fon veya ortaklıklarını veya bunları yöneten portföy yönetim şirketlerini temsilen
şirketlerin yönetim kurullarında görev alan üyelerin, şirketin kamuya olan borçlarından sadece şahıslarının veya temsil ettikleri fonların, şirkete koydukları sermaye oranında ve
belirlenen bir üst sınır dahilinde sorumlu olmaları temin edilmeli,
•
BKS sisteminin Anadolu’da tanıtımı için Hazine Müsteşarlığı ve TOBB işbirliğinde bir farkındalık artırma ve eğitim programı düzenlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı
66
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Girişim sermayesi fon yöneticilerinin Türkiye’ye çekilmesine ilişkin mevzuat engelleri
Açıklama
SPK’nın mevzuatındaki değişiklikler, girişim sermayesi fonlarına küresel standartlarda bir hukuki
altyapı sağlayarak, girişim sermayesi fonlarının hukuken Türkiye’de yerleşik olarak kurulabilmelerini cazip hale getirmiştir. Ancak bundan daha da önemlisi, fonların yönetim merkezlerinin Türkiye’de kurulmasıdır. Bu, İstanbul Finans Merkezi projesinin de önemli bir ayağını oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Yatırımlardan çıkış bedeli üzerinden fon yöneticilerine ödenen performans ücretlerinin vergilendirilmesiyle ilgili esaslar ve oranlar uluslararası uygulamalarla paralel hale getirilmeli,
•
Girişim sermayesi fon ve ortaklıklarının şirket satın alma işlemlerinde damga vergisi ödemelerine son verilmeli,
•
Kurulma ve işletmesi ağır şartlar gerektiren portföy yönetim şirketleri dışında münhasıran
girişim sermayesi fonu kurmak ve yönetmek maksadıyla kurulacak yapılara, girişim sermayesi fonu yönetme hakkı verilmelidir.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SPK
Sorun 4
Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) ve girişim sermayesi fonlarının yaptıkları yatırımlardan halka arz
yoluyla çıkışının zor olması
Açıklama
BKY’ler ve girişim sermayesi fonları yatırımlarını, hisselerini belirli bir süre sonunda satmak suretiyle kazanç elde etmek amacıyla yapmaktadır. Bu satışın yaygın yollarından biri olan halka arz
ülkemizde BKY’ler ve girişim sermayesi fonlarından yatırım almış şirketler için makul sürelerde
mümkün değildir. Borsa İstanbul içinde büyüyen şirketlerin halka arzı için kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası’nda ise sadece sermaye artırımı için halka arz yapılabilmekte olup, BKY’ler veya
girişim sermayesi fonları bu piyasada yatırımlarından çıkış yapamamaktadır.
Çözüm Önerisi
BİST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda kote olan şirketlerde BKY’lerin ve yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik girişim sermayesi fon ve ortaklıklarının şirket halka açılmadan önce satın aldıkları
hisselerinin satışına izin veren düzenlemeler yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Hazine Müsteşarlığı, SPK, BİST
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
67
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yeni girişimler için küresel ölçüde standart bazı hukuki usulleri
içermemesi
Açıklama
Türk Ticaret Kanunu’nu (TTK) küresel ölçüde uygulanan bazı usulleri içermemekte, bazı hukuki
düzenlemelere ilişkin olaraksa uygulamaya dair belirsizlikler veya vergi başta olmak üzere diğer
mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar bulunmaktadır. İhtiyacı duyulan düzenlemeler arasında,
•
Çoğunluk hisse sahibinin hisselerini satması durumunda azınlık hisse sahiplerine satma
zorunluluğu ya da satma hakkı,
•
Yatırımcının %10’un üzerindeki hisselerini şirketin kendisine satma hakkı,
•
Şirket çalışanlarına verilecek opsiyonlara dair TTK ve vergi mevzuatındaki uygulamanın
netleştirilmesi sayılabilir.
Çözüm Önerisi
Ticaret hukukumuzda küresel ölçekte girişimciliği geliştiren normların hangilerinin eksik olduğunun
hem mevzuat hem de uygulama düzeyinde haritalandırılması için Hazine Müsteşarlığı tarafından
profesyonel bir danışmanlık çalışması yaptırılmalı, sonuçlar YOİKK gündemine taşınmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı
68
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE HAYVANCILIK MECLİSİ
Hayvancılık sektörü 2013 yılında;
• 703 milyon $ ihracat,
• 455 milyon$ ithalat,
yaptı.
Hayvancılık sektörünü;
Hayvancılık Sektörünün Türkiye’nin Toplam
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
Kuruluşu listesindeki 7 kuruluş,
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 3 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,3’ü hayvancılık sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
Hayvancılık sektöründe istihdam edilen her 100 0,5’i hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyor.
kişiden 4’ü mühendis olarak çalışıyor.
Hayvancılık Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,2’sini hayvancılık
• Kurumlar Vergisinin 3 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 2 TL’sini,
hayvancılık sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
69
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Türkiye hayvan ve hayvansal ürünler piyasasının düzenlenmesi ihtiyacı
Açıklama
Türkiye’de hayvancılık sektöründe başta et ve süt piyasası olmak üzere bir fiyat istikrarsızlığı söz
konusudur. Bu istikrarsızlık yetiştiricileri, kamu ve sanayicileri olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları gidermek amacıyla kurulan Et ve Süt Kurumu sektörün ihtiyacına cevap verememektedir.
Çözüm Önerisi
•
Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve
STK’ların söz sahibi olduğu, kısa-orta-uzun vadeli politikalar üretip uygulayabilen bir “kurum” oluşturulmalı, bu kurum gerekli durumlarda piyasaya müdahale edebilmeli ve piyasayı düzenleyebilmeli,
•
Bu kurum kurulduktan sonra Et ve Süt Kurumu kademeli olarak kaldırılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sorun 2
Hayvan ıslahı ve sağlığı politikalarının etkin olmaması
Açıklama
Nüfusa bağlı olarak ülkemizin kırmızı et ihtiyacı her yıl artmakta iken ülkemiz şartlarına adapte yerli
hayvan ırkları azalmakta, talep ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Kırmızı et, ithalata bağımlı olamayacak kadar stratejik öneme sahiptir. Kombine sığır ve koyun ırkları, et sanayi için daha ekonomik
olmasına rağmen ülkemizde besicilik ağırlıklı olarak süt ineklerinin danaları ile yapılmaktadır. Bunun yanında hayvan hastalıkları nedeniyle önemli ekonomik kayıplar olmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Bakanlık; üniversiteler, sanayi ve STK’larla işbirliği içerisinde kalıcı ve sürdürülebilir ıslah
politikası oluşturmalı,
•
Büyükbaş-küçükbaş hayvancılıkta etçi ve kombine ırklar bölgesel olarak geliştirilmeli, bölgelere uygun kombine ırk sığır besiciliği teşvik edilmeli,
•
Hastalıklar konusunda ülkesel boyutta eradikasyon yöntemleri uygulanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
70
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Yem ve yem hammaddelerinde fiyat yüksekliği ve kaba yem problemi
Açıklama
Türkiye’de yem hammaddesi üretimi ihtiyacı karşılayamamakta, bu nedenle ithalat yoluna gidilmektedir. 2013’te gerçekleştirilen yaklaşık 6 milyon ton yem hammaddesi ithalatı karşılığında 3
milyar Dolar ödenmiştir. Yem hammaddelerinin temininde dışa bağımlılık sebebiyle döviz fiyatlarındaki artış, maliyetleri doğrudan arttırmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Yem hammaddelerinin üretimini arttırmak için yem bitkileri üretimi ve meraların etkin kullanımı teşvik edilmeli, iklim ve arazi koşulları gözetilerek Bakanlık tarafından üretim planlaması yapılmalı,
•
Türkiye’de açığı bulunan ve net ithalatçı olduğumuz yem hammaddelerinin ithalatında uygulanan yüksek gümrük vergileri dönemsel olarak düşürülmeli ve bu uygulama yapılırken
gecikmelere mahal verilmemelidir.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Sorun 4
Ülkemizde var olan hayvan sayısındaki belirsizlik
Açıklama
•
Ülkemizdeki hayvan varlığı konusunda sektör ile kamu otoritesinin rakamları uyuşmamaktadır. Piyasadaki hayvan sayısı, ihtiyacı karşılayamadığı için besi işletmelerinde kapasite
kullanım oranı % 50’nin altına düşmüştür.
•
Ülkemizde besi ırklarının yetersizliğinden dolayı süt hayvanlarının erkek yavrularıyla besicilik yapılmaktadır. Yerli üretici daha kaliteli besi materyaline ihtiyaç duymaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Hayvan varlığı konusunda sektör ve kamu arasında uyumluluk sağlanmalı,
•
Ülkemizde kombine ırklara geçiş sağlanana kadar kaliteli besi materyali ithalatına izin
verilmelidir.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜİK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
71
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Kanatlı sektöründe ihracat desteğinin az olması ve tek pazara bağımlılık
Açıklama
Türkiye’de kanatlı sektörü, ürün ve üretim tesislerinin kalitesi açısından AB düzeyindedir ve ihracat
potansiyeli yüksektir. Tavuk eti ve yumurta ihracatının büyük bölümü başta Irak’a olmak üzere Orta
Doğu ülkelerine yapılmaktadır. AB ülkelerinin üreticilerine vermiş olduğu yüksek oranlı teşvikler
nedeniyle rekabet yapılamamakta ve bazı ülkelerde pazara giriş engeli ile karşılaşılmaktadır. Kanatlı sektöründe ihracatın tek pazara bağımlı olması, sektörün geleceği açısından endişe vericidir.
Çözüm Önerisi
•
Teşvikler AB seviyelerine getirilerek rekabet dezavantajı ortadan kaldırılmalı,
•
İhracatın önünü açmak ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla devlet politikaları
geliştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
72
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE İÇECEK SANAYİ MECLİSİ
İçecek sanayi sektörü 2013 yılında;
• 534 milyon$ ihracat,
• 521 milyon $ ithalat,
yaptı.
İçecek sanayi sektörünü;
İçecek Sanayi Sektörünün Türkiye’nin
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi
Toplam İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
Kuruluşu listesindeki 17 kuruluş,
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 7 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,2’si içecek sanayi sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
0,1’i içecek sanayi sektöründe faaliyet
İçecek sanayi sektöründe istihdam edilen her gösteriyor.
100 kişiden 6’sı mühendis olarak çalışıyor.
İçecek Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,6’sını içecek sanayi
• Kurumlar Vergisinin 1 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 1 TL’sini,
içecek sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
73
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Kayıt dışılığın gıda güvenirliğine olumsuz etkileri
Açıklama
Vergilerin yüksek olması, piyasa denetim sisteminin yetersizliği ve bazı firmaların çevre yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmaları kayıt dışılığa neden olmaktadır. Kayıt dışılık, ekonomik
kayıplara yol açmaktadır. Kayıt dışı firmalar hijyen koşullarını göz ardı ederek toplum sağlığını
tehdit etmektedir.
Çözüm Önerisi
•
“Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda” denetimlerinin etkin ve şeffaf bir mekanizmayla yapılabilmesi amacıyla, altyapı güçlendirilmeli, denetimler donanımlı ve uzman ekiplerle
desteklenmeli,
•
Gıda ürünlerinin izlenebilirliği sağlanmalı ve kurumlar arası ortak veri tabanları oluşturarak
koordinasyon etkinleştirilmeli,
•
Çeşitli vergi uygulamaları (alkollü içki, yüksek gümrük vergileri vb.), harç oranları ve ruhsat
sistemleri gözden geçirilmeli,
•
Güvenilir ve çoklu analiz metotlarıyla kalite denetimleri ve piyasa kontrolleri yaygınlaştırılmalı, denetim sisteminin akreditasyonu için program oluşturulmalı,
•
10. Kalkınma Planı Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği Raporu’yla belirlenen politika ve programlar uygulanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sorun 2
Küresel piyasa koşullarında rekabet edilebilir fiyatlarda kaliteli ve sürdürülebilir hammadde temininde yaşanan zorluklar
Açıklama
Gıda sanayinin temel hammaddesi olan tarımsal üretimde, dağınık parselleşme, kaynak sıkıntısı, yetersiz Ar-Ge faaliyetleri ve birincil üreticilerin bilinçsiz üretim yapması nedeniyle hammadde
sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu durum dünya fiyatlarıyla rekabeti ve sürdürülebilir hammadde akışını
zorlaştırmaktadır.
Çözüm Önerisi
74
•
Sanayi tipi ürün çeşidi ve verimliliği arttırılmalı,
•
Arz-talep dengesini gözetecek hammadde üretimi planlanmalı,
•
Uluslararası rekabete uygun üretimi sağlayabilecek esnek teşvik sistemleri geliştirilmeli,
•
Ölçek ekonomisi, kümelenme ve ürün deseni oluşumu desteklenmeli,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
•
Bitkisel hammaddelerin üretimindeki dalgalanmaların olumsuz etkilerini azaltmak için lisanslı depo ve ürün borsaları desteklenmeli,
•
Bitkisel ve hayvansal birincil üretimde “kamu - özel sektör - vatandaş işbirliği” gibi şirketleşme/kooperatifleşme modellerinin geliştirilmesini, teşvik edilmesini ve sanayi tesisleri
etrafında kümelenmesini sağlayacak bir sistem planlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sorun 3
Ulusal Gıda ve İçecek Sanayisi Stratejisi’nin olmaması
Açıklama
Toplum sağlığı ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen gıda ve içecek sektörü, stratejik önemine rağmen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sektörel strateji raporları arasında yer almamaktadır. Sektörün önemine binaen, sürdürülebilirliğin sağlanması için, iklim değişikliği, tüketim
eğilimleri, arz-talep dengesi, dalgalanmalar, kriz ve değişimler gibi koşullara hazırlıklı olunması
amacıyla sektörün strateji belgesine ve stratejinin inovasyona yönelik planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından strateji belgesi çalışmaları paydaş katılımı
ile sonuçlandırılmalı,
•
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının strateji belgesine desteği sağlanmalı,
•
İstatistiki veri eksiği giderilmeli ve veriler ulaşılabilir olmalıdır.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sorun 4
Gıda ve beslenme konusunda kamuoyunun medya aracılığı ile yanlış bilgilendirilmesi
Açıklama
Ürün kalitesi ve güvenilirliği konularında, bilimsel veriye dayanan ve toplumda inandırıcılığı olan
yeni bir anlayışa ihtiyaç bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
İyi çalışan bir risk iletişim sistemiyle gıdalarla ilgili konularda kamuoyuna hızlı ve güvenilir
bilgi aktarılmalı,
•
Ürünlerin denetiminde yaşanan aksaklıklar “Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda” yaklaşımıyla çözülmeli, AB’de olduğu gibi gıdalardaki risklere odaklı bir denetim sistemi kurulmalı ve
risk değerlendirmeye ilişkin bir birim oluşturulmalı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
75
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
•
Bilime dayalı bilgilerin tüketici tarafından anlaşılır bir dil ile iletişimini sağlayacak, risk değerlendirmesi yapacak kâr amacı gütmeyen tarafsız ve bağımsız bir yapı kurulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, RTÜK
Sorun 5
Şeker kotaları
Açıklama
4634 sayılı Şeker Kanunu uyarınca Türkiye’de şeker pancarı ekimi ve şeker üretimi, kota sistemi
ile kısıtlanmıştır. Nişasta bazlı şeker üretimi Şeker Kanunu’ndaki pancar şeker kotasının %10’u
ile sınırlandırılmıştır. AB’de nişasta bazlı şekerlerden sadece fruktoza kota uygulanmakta, glikoza
kota uygulanmamaktadır. Ayrıca AB, şeker kotalarını 2017 yılında sona erdireceğini açıklamıştır.
Türkiye, dünyada glikoz üretimini ve satışını kotaya tabi tutan tek ülkedir. Gıda sanayinin ihtiyacının kota miktarı üstünde seyretmesi, Şeker Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen yurt içi talebin
yurt içi üretimle karşılanması ilkesine ters düşmektedir.
Çözüm Önerisi
•
AB’de olduğu gibi bu konuda, 2017 sonrası serbest piyasaya geçilmeli ve kotalar tamamen kaldırılmalı,
•
Sektörde verimliliği arttıracak şekilde, şeker fabrikaları özelleştirilmeli, fiyatlar serbest piyasa içinde oluşmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ÖİB, Şeker Kurumu
76
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ
İklimlendirme sektörü 2013 yılında;
• 4,2 milyar $ ihracat,
İklimlendirme sektörünü;
• 6,4 milyar $ ithalat,
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi yaptı.
İklimlendirme
Sektörünün
Türkiye’nin
Kuruluşu listesindeki 13 kuruluş,
Toplam İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 8 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 3 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
3,5’i iklimlendirme sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
1,9’u iklimlendirme sektöründe faaliyet
İklimlendirme sektöründe istihdam edilen her gösteriyor.
100 kişiden 6’sı mühendis olarak çalışıyor.
İklimlendirme Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 1,1’ini iklimlendirme
• Kurumlar Vergisinin 18 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 10 TL’sini,
iklimlendirme sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
77
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
ÖTV uygulamalarındaki dengesizliğin haksız rekabete yol açması
Açıklama
Soğutma ve nemlendirme yapabilen klima santralleri ÖTV’ye tabi olurken, aynı nitelikteki benzer
cihaz, ısıtma/havalandırma santralı adı altında satılması halinde ÖTV’ye tabi olmamaktadır. Bu durum haksız rekabete sebep olacak şekilde faturalamaya ve ÖTV kaçağına sebep olmakta, dürüst
çalışan firmaların rekabet imkanını engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Klima santrali ve fan-coil cihazlarındaki farklı uygulama kaldırılarak ÖTV oranları eşitlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı
Sorun 2
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki alımların ithalatı teşvik edici olması
Açıklama
DİİB kapsamında, şirketler ihraç edecekleri ürünlerin üretiminde kullanılacak malzemeleri ithal etmek yerine yurtiçinden temin ettikleri takdirde;
•
KDV Kanunu’nun geçici 18. maddesine göre alım yapılması,
•
Yeminli mali müşavir raporu alınması,
•
İmalatçı firmanın yine imalatçı firmadan ihraç kayıtlı olarak satın alma zorunluluğu,
•
İhracat öncesi alım yapma mecburiyeti,
aranmaktadır.
Ancak, bu malzemeler ithal edildiğinde, yukarıda sıralanan unsurların tamamından muaf olunmaktadır. DİİB kapsamında yapılan ithalatın önemli bir kısmının yerli üreticiden uygun şartlarda
sağlanması imkanı bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yurt içinden, ihraç edecekleri ürünlerin üretiminde kullanılacak malzemelerin temin şartları, DİİB
kapsamında yapılan alımlarla eşit koşullara getirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
78
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Sektörde enerji israfının önüne geçilememesi
Açıklama
Enerjinin önemli bir bölümünü iklimlendirme sektörü tarafından üretilen cihazlar tüketmektedir. Binaların yalıtımı yetersiz ve cihazların verimliliği düşüktür. Ayrıca, baca gazlarından
faydalanılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Enerjinin etkin kullanımı ve enerji yoğunluğunun düşürülmesi için çalışma yapılmalı,
•
Bina yalıtım kalitesi artırılmalı,
•
Enerji dostu binalar teşvik edilmeli,
•
Mevcut tesislerin verimli enerji kullanımına yönelik projeleri desteklenmeli,
•
Yüksek verimli cihazların imalatı, atık enerjilerin geri kazanılması ve yenilenebilir enerji
teşvik edilmeli,
•
Yapılacak olan teşviklerde özellikle yerli üretim ön planda tutulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Sorun 4
Kamu alımlarında yerli ürünün yeteri kadar tercih edilmemesi Açıklama
Kamu idarelerince açılan ihalelerde yerli firmalardan önceki kamu alımlarından referans talep edilmekte olup, yurtdışında gerçekleştirilen işlere ilişkin sunulan referanslar kabul edilmemektedir. Bu
kriter, sektörün ihalelere girişini ve kamu alımlarında yerli ürün tercih edilmesini engellemektedir.
Çözüm Önerisi
•
Ürünlerin yurt içinde üretimlerinin yapılıp yapılmadığı araştırılarak üretimi gerçekleştirilen
ürünlerin yurt içinden tedariki teşvik edilmeli,
•
Yerli malı ürün kullanımını teşvik eden düzenlemelerin yapım işleri ihalelerini de kapsaması sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
KİK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
79
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Altyapı eksikliği
Açıklama
2023 yılında 500 milyar Dolar ihracat hedefine ulaşmak için altyapı çalışmalarına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Konulan ihracat hedefi için;
•
Anadolu’dan limanlara kolay ulaşım imkanı sağlanmalı,
•
Gümrükler ve ilgili kurumların vezneleri vardiyalı çalışmalı,
•
Ara malı ve hammadde üretimine yatırım desteği verilmeli,
•
Yeni yatırım alanları açılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
80
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ MECLİSİ
İlaç sanayi sektörü 2013 yılında;
• 811 milyon $ ihracat,
İlaç sanayi sektörünü;
• 4,4 milyar $ ithalat,
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi yaptı.
İlaç Sanayi Sektörünün Türkiye’nin Toplam
Kuruluşu listesindeki 10 kuruluş,
İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 4 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 1 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,1’i ilaç sanayi sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
İlaç sanayi sektöründe istihdam edilen her 100 0,1’i ilaç sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor.
kişiden 10’u mühendis olarak çalışıyor.
İlaç Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,2’sini ilaç sanayi
• Kurumlar Vergisinin 1 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 0,1 TL’sini,
ilaç sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
81
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
İlaç harcama bütçesinin yetersizliği
Açıklama
Belirlenen yetersiz ilaç bütçesi nedeniyle ilaç endüstrisinde fiyatlar rasyonel olmayan düzeylere
gerilemiştir.
Çözüm Önerisi
Kriz dönemindeki parametreler ile belirlenen ilaç bütçesi, ekonomideki güncel gelişmeler dikkate
alınarak revize edilmeli ve belirlenecek bütçeye kur düzeltmesinin yansıtılması sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sorun 2
3 yılı aşkın süredir fiyat kararnamesindeki hükme rağmen Avro değerinin güncellenmemesi
Açıklama
6/7/2011 tarihi itibari ile 90 günlük ortalama değer, mevzuatta tanımlı olan üst sınırı aştığı halde
13/2/2009 tarihinde 1,9595 seviyesinde sabitlenen dönemsel Avro kurunda bir güncelleme yapılmamıştır. Dönemsel Avro değerinin 1,9595 seviyesinde tutularak güncellenmemesi, sunulan
hizmete göre yetersiz olan ilaç bütçeleri, düşük fiyatlar ve yüksek iskonto sebebiyle endüstriyi
sürdürülemez bir duruma getirmiştir.
Çözüm Önerisi
Sürdürülebilir bir fiyatlandırma için ilaç bütçesi sunulan hizmet ile uyumlu olarak belirlenmeli, sabitlenen döviz kuru ve mevcut referans sistemi revize edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK
Sorun 3
Referans fiyat sisteminden kaynaklanan sorunlar
Açıklama
Ülkemizde kamu tarafından alınan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan ülkelerde,
yaşanan ekonomik krizler sebebiyle fiyatlar büyük ölçüde düşmüştür. Ülkemizde belirlenen fiyatlar
ise, kur sabitlenmesi ve zorunlu iskonto uygulaması nedeniyle en düşük referans fiyat seviyesinin
bile altında kalmaktadır.
82
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
Mevcut referans sistemi revize edilmelidir.
İlgili Kurum
Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK
Sorun 4
Kamu alımlarında Türkiye’de üretilen ilaçların öncelikli olarak tercih edilmemesi
Açıklama
Türkiye’de üretilen ve katma değer sağlayan birçok ilacın yerine hiç bir katma değeri olmayan ithal
ürünler kamu tarafından alınmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de üretilmesi mümkün olan birçok ilaç
ithal edilmektedir. Son yıllarda Türkiye’de kullanılan ilaçların parasal değer bazında %53’ü ithal
edilmekte, %47’si ise ülkemizde üretilmektedir.
Çözüm Önerisi
Türkiye’de üretilmesi mümkün olan ilaçlar süratle ruhsatlandırılmalı, geri ödemesi hızlı bir şekilde
yapılmalı ve kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Sağlık Bakanlığı, SGK
Sorun 5
Türkiye’de değer katılmış eşdeğer ürünlerine ilişkin SGK’nın geri ödeme süreçlerinde karşılaşılan
sıkıntılar
Açıklama
Ülkemizde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, yeni proses, formülasyon ve kombine
ürünler geliştirilerek değer katılmış eşdeğer ürünler üretilmektedir. İnovasyon içeren ve tedavide
fark yaratan bu ürünler, kamu sağlığı ve kamu maliyesi açısından büyük öneme sahiptir.
Çözüm Önerisi
Ülkemizde geliştirilen değer katılmış eşdeğer ürünlerin Ar-Ge faaliyetlerinin finanse edilebilmesini
ve sürdürülebilmesini teminen, Fiyat Kararnamesi ve Tebliği ile Sağlıkta Uygulama Tebliği ve Ödeme Yönergesi kapsamında destekleyici fiyatlandırma ve yeni geri ödeme modelleri geliştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
83
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
84
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE KAĞIT VE KAĞIT
ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi sektörünü;
Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi sektörü 2013
yılında;
• 2 milyar $ ihracat,
• 3,8 milyar $ ithalat,
yaptı.
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörünün
Türkiye’nin Toplam İhracatı ve İthalatı
Kuruluşu listesindeki 26 kuruluş,
İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 4 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
0,3’ü kağıt ve kağıt ürünleri sanayi sektöründe
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
çalışıyor.
0,3’ü kağıt ve kağıt ürünleri sanayi sektöründe
Kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe istihdam faaliyet gösteriyor.
edilen her 100 kişiden 4’ü mühendis olarak
çalışıyor.
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,3’ünü kağıt ve kağıt
• Kurumlar Vergisinin 2 TL’sini,
ürünleri sanayi sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 1 TL’sini,
kağıt ve kağıt ürünleri sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
85
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Atık (hurda) kağıtların ihraç edilmesinden dolayı hammadde yetersizliği
Açıklama
Atık (hurda) kağıt ihracatından katma değer ve KDV kaybı yaşanmaktadır. Her yıl, belirlenen
oranlarda piyasaya sürülen ambalaj miktarının belirli oranı toplanarak, geri dönüşümü yapılması
gerekmektedir ancak bu, bazı firmalar tarafından gerektiği şekilde yapılmamakta ve kayıt dışılık
oluşmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Kağıt bazlı ambalajlar geri dönüştürülebilir olmalı ve toplanan atık (hurda) kağıtların yurtiçi
Geri Dönüşüm Tesislerinde (GDT) geri dönüştürülmesi teşvik edilmeli ve belgelendirmenin
denetimi Maliye Bakanlığı tarafından faturalar üzerinden yapılmalı,
•
Yurt içinde GDT kullanılmasını teşvik etmek için bu uygulamada sadece yurtiçi GDT faturası dikkate alınmalıdır.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sorun 2
Kağıt ithalatında yaşanan sorunlar
Açıklama
Hammadde eksikliği ithalatı zorunlu hale getirmiştir. 47.07 GTİP pozisyonundaki atık (hurda) kağıtlardan sadece 47.07.10 pozisyonundaki atık (hurda) kağıdın ithalinin 82 no.lu Gümrük Tebliği’ne
tabi tutulması maliyeti artırmakta, sektörün rekabet gücünü etkilemektedir.
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki
Yönetmeliği’nde, çevre katkı ve gelirleri ithaline izin verilen kontrole tabi atıkların CIF bedelinin
%1’i, hurdaların CIF bedelinin %0,5’i oranında alınacağı belirtilmiştir.
Çözüm Önerisi
•
257/93/EC sayılı Konsey Tüzüğü’nün EK-II sayılı Yeşil Atık Listesinde yer alan diğer atık
(hurda) kağıtlar gibi 47.07.10 GTİP pozisyonu da, 82 no.lu Gümrük Tebliği’nin tehlikeli
atıklar için Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar Listesi’nden çıkarılmalı,
•
Atık kağıt yerine metal hurdasında olduğu gibi hurda kağıt tanımı kullanılmalı ve Çevre
Katkı Payı hurda kağıtların CIF bedelinin %0,5’i olarak alınmalıdır.
İlgili Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
86
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Orman ürünlerindeki fiyatların yüksek olması
Açıklama
Kağıt üretiminin ana hammaddesi olan odun fiyatları dünya ile rekabet edilemeyecek boyutlara
ulaşmış, bu durum maliyetleri yükseltmiş ve rekabet gücünü olumsuz etkilemiştir.
Çözüm Önerisi
•
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 40. maddesinde değişiklik yapılarak
orman emvali üretimler orman köylüsü yerine kalifiye eleman çalıştıran profesyonel firmalara ve ekiplere bırakılmalı,
•
Özel sektörün plantasyon ormanı işine girebilmesi için gerekli hukuki alt yapı oluşturulmalı
ve teşvik edilmeli,
•
Nakliye şartları dikkate alınarak tahsisler yaz aylarında tamamlanmalı,
•
Orman envali standartları revize edilerek, iç içe girmiş standartlar birbirinden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sorun 4
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nun (KKDF) maliyeti artırması
Açıklama
Vadeli olarak ithal edilen ham ve yardımcı madde alımlarında %6 KKDF kesintisi yapılmaktadır.
Kağıt üretim maliyetinin %80’ini oluşturan selülozun ithalatından %6 KKDF kesintisi yapılması
nakit akışını zorlaştırmakta ve maliyetleri arttırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kağıt sektörünün rekabet gücünü arttırabilmek ve maliyetleri düşürebilmek için kağıt ve karton
üretiminde ana hammadde olarak kullanılan hazır selülozun vadeli olarak ithali, KKDF uygulamasından muaf tutulmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Sorun 5
İthal ürünlerde TSE standartlarının uygulanmaması
Açıklama
Yerli üretimde aranan TSE standartlarına ve dünya standartlarına uymayan bazı ürünlerin (örneğin; fotokopi kağıdı) muadil adı altında ithal edilmesi, haksız rekabete yol açmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
87
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
•
İthal ürünlerde de TSE standartları aranmalı,
•
Düşük kaliteli ürünlerin ithalinin önlenmesi için, tüm ithal ürünlerin niteliğini ayrıntılı olarak
tanımlayacak şekilde etiketlenmesi zorunlu olmalıdır.
İlgili Kurumlar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
88
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE KARAYOLU YOLCU
TAŞIMACILIĞI MECLİSİ
Karayolu yolcu taşımacılığı sektörünü;
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 3 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
0,5’i karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe 2,8’i karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe
çalışıyor.
faaliyet gösteriyor.
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,5’ini karayolu yolcu
• Kurumlar Vergisinin 7 TL’sini,
taşımacılığı sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 23 TL’sini,
karayolu yolcu taşımacılığı sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
89
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe kullanılan zorunlu ve ihtiyari sigorta poliçelerinin bedellerinin fahiş rakamlara yükselmesi
Açıklama
Fiyat artışları sektörde önemli bir maliyet kalemi olarak işletmeleri zorlar hale gelmiştir. Özellikle
manevi tazminatlar nedeni ile çok büyük ekonomik kayıplar yaşanmakta ve uzun süren davalar
nedeni ile iflaslar ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Sektörce kullanılan sigortaların tarifeleri devlet tarafından belirlenmeli,
•
Tazminatlarda kusur oranında sorumluluk getirilmeli,
•
Trafik sigortalarının aşan tazminat taleplerinde ve manevi tazminatlarda karayolunu kullanan tüm paydaşların faydalanabileceği sigorta güvence hesabını devreye sokacak mevzuat çalışması yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı
Sorun 2
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda şehir içi yolcu taşımacılığı türlerinde, belgelendirme ve
kanuni tanımlanma sorunu bulunması
Açıklama
Yürürlükteki mevzuatta özel halk otobüsü, personel ve servis taşımacılığı, İl içi ve şehirlerarası üniversite öğrenci taşımacılığı ve otomobil ile yapılan İl içi taşımalarda ulusal mevzuat eksiktir. 2918
sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesinde aracın amacı dışında kullanılması ibaresi
yetki belgesine sahip olmayan İl içinde faaliyet gösteren yolcu taşımacılarına zarar vermektedir.
Çözüm Önerisi
Kent içi, İl içi ve 100 km şehirlerarası yolcu taşımaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve
2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’na dahil edilmelidir.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
90
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Şehirlerde ulaştırma alt yapılarının, otogar ve diğer ulaştırma modları ile entegre olarak inşa edilmemesi ve bu yapıların ekonomik kullanılmaması
Açıklama
Tüm taşıma modlarının bağımsız olarak planlanması ve maliyetlerinin ekonomik kaygılar dikkate
alınmadan belirlenmesi yolcu taşımacılığı sektörünün konforunu ve ekonomikliğini düşürmekte ve
entegrasyonu bozmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizde şehirlerde kullanılan ulaştırma alt yapı yatırımları (otogar, havalimanı, tren garı, deniz
limanları ve metro aktarma istasyonları) karayolu yolcu taşımacılığına ve diğer modlarla entegrasyona uygun ve planlı bir şekilde yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Sorun 4
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile karayolu yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan tüm
araçların Kanuna uygun hale getirilmesi zorunluluğu bulunması
Açıklama
Kanun ile tüm araçların engelli erişimine uygun hale getirilmesi teknik ve ekonomik zorluklar nedeniyle uygulanması mümkün görülen bir uygulama değildir.
Çözüm Önerisi
•
Şehirlerarası tarifeli ve düzenli seferlerde işletme bazlı hat, sefer sayısı ve öz mal araç
parkı dikkate alınarak makul sayıda aracın engelli kullanıma uygun hale getirilerek kullanıma sunulması,
•
Turizm, personel ve öğrenci taşımalarında gelen talebe göre hizmet verilmesi zorunlu hale
getirilmeli,
•
Özel halk otobüslerinde ekonomik değişim sürelerinde var olan araç parkının yenilenmesi
beklenmelidir.
İlgili Kurumlar
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
91
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
Karayolu yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan akaryakıttan ve biletten alınan ÖTV ve KDV
oranlarının yüksek olması
Açıklama
Karayolu yolcu taşımacılığı turizmin, yolcu taşımacılığının ana unsuru ve en vazgeçilmez ulaşım
modudur. Ancak, akaryakıt ve biletten alınan yüksek ÖTV ve %18 KDV oranı, karayolu yolcu taşımasının lüks tüketim sınıfında değerlendirilmesine neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Akaryakıtta ve bilette uygulanan ÖTV ve KDV oranı indirilmeli ya da %50 oranında iadesi
sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı
92
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ
Kimya sanayi sektörü 2013 yılında;
• 17,4 milyar $ ihracat,
• 41,1 milyar $ ithalat,
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi yaptı.
Kuruluşu listesindeki 85 kuruluş,
Kimya Sanayinin Sektörünün Türkiye’nin
Toplam İhracatı ve İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 29 şirket,
Kimya sanayi sektörünü;
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100
Şirketi listesindeki 6 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
1,9’u kimya sanayi sektöründe çalışıyor.
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
1,4’ü kimya sanayi sektöründe faaliyet
Kimya sanayi sektöründe istihdam edilen her gösteriyor.
100 kişiden 5’i mühendis olarak çalışıyor.
Kimya Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 2,6’sını kimya sanayi
• Kurumlar Vergisinin 16 TL’sini,
sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 6 TL’sini,
kimya sanayi sektörü ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
93
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Ara girdi ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılık nedeniyle sektörün rekabet gücünün azalması
Açıklama
Kimya sektöründeki dışa bağımlılığın azaltılması ancak yerli hammadde ve doğal kaynaklarımızın
daha çok ara girdi olarak kullanılması ile mümkündür. Madenlerimizin mineral olarak kullanımı
değil, işlenerek ihracatı tercih ve teşvik edilmelidir. Özellikle ülkemizdeki toryum rezervlerinin çok
yüksek olması nedeniyle bu konu ivedilikle değerlendirilmelidir.
Çözüm Önerisi
•
Kimya sektöründe ara girdi ithalatını azaltmak üzere Kimya Sanayi Strateji Belgesi’nde
öngörülen eylem planları uygulanmasında sorumlu kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalı,
•
Yatay entegrasyonu arttırmak üzere “Chemport Projesi” örneğinde olduğu gibi kümelenme
modeline geçilmeli,
•
Sektörel gelişmeyi artıracak teknoloji kullanımı için KOBİ’lerin yanı sıra ana kimyasal girdilerin üretileceği, yatırım büyüklüğü 50 milyon Doların üzerinde olan entegre tesislerin kurulması için yerli ve yabancı yatırımcılara gerekli ek teşvikler proje bazında tetkik edilerek
verilmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Sorun 2
Girdi Tedarik Stratejisi’nin (GİTES) yeterli düzeyde uygulanamaması
Açıklama
GİTES’te, Ekonomi Bakanlığının kimya sanayi özelinde çalışmalarını sürdürdüğü eylemlerin uygulanması cari açığın azaltılması için son derece önemlidir.
Çözüm Önerisi
•
GİTES çalışmaları kapsamında, sanayinin temel girdilerini sağlayan sektörde hammadde
ve ara girdiler yerli olarak üretilebilmeli, imalat sanayi tedarik zincirinde katma değeri yüksek kimyasallardan üretim yapılmalı ve bu tür üretimler özellikle teşvik edilmeli,
•
Öncelikli olarak üretilmesi gerekli 10 kimyasal ile ilgili Meclis tarafından yapılan ve ilgili
mercilere sunulan çalışma dikkate alınmalı,
•
Özellikli kimyasalların üretimi için kimya sanayi firmalarında Ar-Ge merkezlerinin sayısı
arttırmalı,
•
Ar-Ge kültürünün yaygınlaşması için beşeri sermaye orta ve uzun vadede öncelikli olarak
geliştirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK
94
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Tüketim kimyasallarında kayıt dışı ile mücadelede yaşanan sorunlar
Açıklama
Kimya sektöründe, tüketim kimyasallarında halen %30-35 olan kayıt dışılık ve gerekli kurallara
uymayan kuruluşlar tüketici sağlığını ve çevreyi tehdit etmekte, firmaların rekabet gücünü olumsuz
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
•
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi’nde yer alan denetleme ekiplerinin
teknik eğitimleri sağlanmalı,
•
Saha denetimleri aktifleştirilmeli ve artırılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sorun 4
Yatırım ortamının istenilen ölçüde iyileştirilememesi ve kimya sanayinin yerleşim sorunu
Açıklama
Kimya sanayinin sürdürülebilir rekabetçiliği sağlayabilmesi ve strateji planlarındaki hedeflere ulaşabilmesi için önemli ölçüde yatırıma ihtiyacı vardır.
Çözüm Önerisi
•
Kimya sanayi yatırımının teşviki için yerleşim sorunları çözülmeli ve YOİKK çalışmaları
sonuçlandırılmalı,
•
Altyapı ile lojistik imkanları uygun olan ve üzerinde kurulu sanayi tesisleri bulunan alanlarda, özellikle petrokimya, sıvı kimyasal depolama ve enerji sektörlerinde yapılacak yatırımlar özendirilmeli ve kümelenme modelinin desteklenmesi için özel sektörle işbirliği
içerisinde, Özel Enerji ve Endüstri Bölgeleri kurulmalı,
•
Marmara Bölgesinde katma değeri yüksek ara girdi kimyasallarının üretimi için Kimya İhtisas Endüstri Bölgesi (Chemport) faaliyete geçirilmeli, bölge kamulaştırılmalı ve girişimcilere 30 yıllık süre ile kiralanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
95
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
AB uyum çalışmaları çerçevesinde mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği altyapı koşullarının ve
beşeri sermayenin yetersizliği
Açıklama
AB uyum müzakereleri sürerken, özellikle teknik mevzuatın gerektirdiği altyapı ve sistemlerdeki
eksikliğin giderilmesi son derece önemlidir. Bu itibarla, insan sağlığı, çevrenin korunması ve işyeri
güvenliğine bakış açısının ortak bir şekilde yönlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Mevzuat değişiklikleri öncesinde, düzenleyici etki analizleri hazırlanmalı ve uygulamada
çıkabilecek sorunlara önceden tedbir alınmalı,
•
Çevre standartlarına uyum konusunda yeterli bilgilendirme uygulamalı olarak yapılmalı,
denetimler öncelikle eğitim amaçlı olmalı ve gerekli altyapı hazırlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
AB Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
96
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE KONFEKSİYON VE
HAZIR GİYİM SANAYİ MECLİSİ
Konfeksiyon ve hazır giyim sanayi sektörünü;
Konfeksiyon ve hazır giyim sanayi sektörü 2013
yılında;
• 15,2 milyar $ ihracat,
• 2,9 milyar $ ithalat,
yaptı.
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi
Kuruluşu listesindeki 42 kuruluş,
Sektörünün Türkiye’nin Toplam İhracatı ve
İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 12 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden
2,4’ü konfeksiyon ve hazır giyim sanayi
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
sektöründe çalışıyor.
1,6’sı konfeksiyon ve hazır giyim sanayi
Konfeksyion ve hazır giyim sektöründe istihdam sektöründe faaliyet gösteriyor.
edilen her 100 kişiden 1’i mühendis olarak
çalışıyor.
Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi karlarının yüzde 0,9’unu konfeksiyon
• Kurumlar Vergisinin 13 TL’sini,
ve hazır giyim sanayi sektörü yapıyor.
• Gelir Vergisinin 21 TL’sini,
konfeksiyon ve hazır giyim sanayi sektörü
ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
97
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Yatırım teşviklerinin sektörün üretim yapısı nedeniyle yetersiz kalması
Açıklama
Yatırım teşvikleri sektörün üretim yapısı nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Yatırım teşvikleri ihtiyacı
karşılayamamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Sektörün el becerisine dayalı emek-yoğun üretim yapısı ve çalışma koşulları nedeniyle,
hassas sektör (yerli girdi kullanımı, net ihracat kapasitesi, yaratılan katma değer, istihdam-kadın istihdamı kriterleriyle) ilan edilerek yatırımları 1. Bölge dışındaki tüm iller için
6. Bölge OSB teşvikleriyle desteklenmeli, bu desteğin gerçekleşmemesi halinde firmalara
taşınma desteği verilmeli ve taşınacak firmaların kıdem tazminatı yüklerinin karşılanması
için kolaylık sağlanmalı,
•
Yeni yatırımlar için kamu tarafından uzun süreli arazi ve bina kiralaması yapılmalı,
•
Yarı zamanlı kadın çalışanlar için esnek uygulamalar getirilmeli, ortak kreşler kurulabilmeli,
•
Yatırım teşviklerinde firmaların sahip olduğu makineler yeni yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılabilmeli, gelir vergisi desteğini sınırlayan asgari geçim indirimi kamu tarafından
karşılanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı
Sorun 2
Sektörün temel girdilerinden kumaşın ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin maliyetleri artırması, kârlılığı ve rekabet gücünü azaltması
Açıklama
Kumaşlara uygulanan korunma önlemleri hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün maliyetlerini artırmakta, üretim ve ihracatta rekabet gücünü azaltmaktadır. Rakip ülkeler (Çin, Bangladeş, Vietnam,
Hindistan, Pakistan) çok uygun fiyatlarla iplik ve kumaş girdileri kullanarak ihracatta rekabet avantajı yakalamaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Kumaşlara uygulanan korunma önlemleri sona erdirilmeli, yurtiçinde iplik ve kumaş üreticileri desteklenmeli,
•
Özellikle markalar için iç pazar ve ihracatta haksız rekabet oluşturan korunma önlemleri
ve diğer düzenlemelerden kaynaklanan engellerin tespiti için bir çalışma grubu kurulmalı
ve çözüm önerileri oluşturulmalı,
•
Hazır giyim ürünlerinin ithalatına uygulanan korunma önlemleriyle elde edilen ek vergi gelirleri (2013 yılında 2,85 milyar Dolar ithalat, yaklaşık 1,2 milyar TL ek vergi geliri) sektörün
desteklenmesi (özelikle işgücü eğitimi) için kullanılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
98
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 3
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasının tedarikçi ihracatçılar üzerinde yarattığı sıkıntılar ve
hazır giyim perakende şirketlerinin DİR uygulamalarından yararlanamaması
Açıklama
DİR mevzuatı karmaşık yapısıyla uygulama, kapatma ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
büyük firmalara dahi hukuki sorunlar çıkarmakta ve yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Markalı
ihracat yapan hazır giyim perakende şirketleri ihracatın ne kadar olacağını önceden bilemediği
için üretimde kullanacağı kumaşı ve diğer girdileri DİR kapsamında ithal edememekte, kati ithalat
yapmakta ve rekabet gücü azalmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
DİR mevzuatı ve uygulaması sadeleştirilmeli,
•
Markalı ihracat yapan hazır giyim perakende şirketlerinin de DİR mevzuatında yapılacak
düzenlemeyle bu uygulamadan yararlanması sağlanmalı,
•
Hazır giyim perakende şirketlerinin ihraç ettikleri ürünlerde yurt içinden tedarik ettikleri
ithal kumaşları (kati ithalatla gelmiş ve tüm vergileri ödenmiş) kullanmaları halinde bu ithal
kumaşlara ait ödenmiş vergilerin iade edilmesi sağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Sorun 4
Firmaların kendi bünyelerinde yaptıkları tasarım ve Ür-Ge yatırımları ve faaliyetlerinin
desteklenmemesi
Açıklama
Firmalar, bünyelerindeki tasarım ve Ür-Ge yatırımları ve faaliyetlerine ilişkin, Turquality ve Marka
Destek Programı dışında destek bulamamaktadır. Rekabetin çok önemli unsuru haline gelen tasarım ve Ür-Ge faaliyetlerinin mevcut Ar-Ge destekleri dışında yeni bir anlayış ile desteklenmesine
ihtiyaç bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de (2008/2) yer alan destek unsurları, yurt dışında kendi
tescilli markası ile satış yapan, yerli veya yabancı markalar için fason üretim yapan/yaptıran ve yurt içinde kendi markasıyla satış yapan şirketlerin tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde yeniden yapılandırılmalı, bu şirketler de destek kapsamına alınmalı veya
destekler ayrı bir Tebliğ ile düzenlenmeli,
•
Yeni araçlarla güçlendirilmiş destek unsurlarını da içeren bir mekanizma (aynı oran ve
limitlerle) yukarıda belirtilen şirketler için ivedilikle hayata geçirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
99
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 5
AB ile ABD arasında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nın
dışında kalınması halinde sektör için oluşacak riskler
Açıklama
AB ile ABD arasındaki anlaşmanın eş zamanlı olarak Türkiye ile ABD arasında da uygulanamaması halinde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü hem önemli bir ihracat potansiyelini kullanamamış
olacak hem de ABD pazarına ihracat için yatırım ve üretim, yakın komşumuz olan AB ülkelerine
kayabilecektir.
Çözüm Önerisi
AB ile ABD arasında müzakere edilen yeni nesil ticaret ve yatırım anlaşmasının dışında kalınmamalı, bu amaçla ABD ile paralel görüşmeler resmi olarak başlatılmalıdır.
İlgili Kurumlar
Ekonomi Bakanlığı, AB Bakanlığı
100
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE KOZMETİK ve TEMİZLİK
ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
Kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi sektörü
2013 yılında;
• 3 milyar $ ihracat,
Kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi sektörünü;
• 2,6 milyar $ ithalat,
yaptı.
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri
Sanayi
Kuruluşu listesindeki 7 kuruluş,
Sektörünün Türkiye’nin Toplam İhracatı ve
İthalatı İçindeki Payı (%)
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi
listesindeki 3 şirket,
temsil ediyor.
Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden 0,1’i
kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi sektöründe
Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan
çalışıyor.
0,2’si kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi
Kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi sektöründe
sektöründe faaliyet gösteriyor.
istihdam edilen her 100 kişiden 4’ü mühendis
olarak çalışıyor.
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası
Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı
Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi Ödenen her 1000 TL’lik ,
öncesi toplam karlarının yüzde 0,4’ünü
• Kurumlar Vergisinin 1 TL’ini,
kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi sektörü
• Gelir Vergisinin 1 TL’ini,
yapıyor.
kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi sektörü
ödüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
101
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Sorun 1
Bildirimle piyasaya verilen tüketici ürünleri (kozmetik, deterjan, hijyenik kağıtlar) mevzuatı AB ile
uyumlaştırılmış olmakla birlikte, AB mevzuatına uymayan farklı yaklaşımların sergilenmesi
Açıklama
•
AB’de tüketim ürünlerine ilişkin bildirimler, “piyasaya süren” niteliği taşıyan firmaların
ürünlerinin kayıt altına alınması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bildirimin yetkili merci
tarafından kabulü veya onayı söz konusu değildir.
•
Türkiye’de ise bildirim sırasında firmalardan ürün dosyasında bulunması gereken belgeler talep edilmekte, denetimler masa başında yapılmakta, denetimden geçenlere “kabul”
belgesi verilmekte, böylelikle süreç uzatılmaktadır.
•
Kozmetik Yönetmeliği’nde yapılması düşünülen değişiklikle, ürün bilgi dosyasındaki dokümanların Türkçe olması zorunluluğunun getirilmesi beklenmektedir. Ancak çoğu analiz
(GLP, etkinlik analizleri) yurt dışında yapıldığından yüzlerce sayfalık dokümanın tercümesi
maliyeti artıracak, dolayısıyla firmaların rekabet gücünü olumsuz etkileyecektir.
Çözüm Önerisi
•
AB mevzuatı ve uygulamaları yeniden incelenmeli, STK’ların görüşleri alınarak farklılıklar
giderilmeli,
•
Bildirim kolaylaştırılarak piyasaya sürenin haklarını gözetecek çözümler getirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
Sorun 2
Bildirimle piyasaya verilen tüketici ürünlerinin (kozmetik, deterjan, hijyenik kağıtlar) piyasa gözetim
ve denetiminde (PGD) AB mevzuatına uymayan farklı yaklaşımlar sergilenmesi
Açıklama
102
•
PGD uygulamaları risk analizi bazında güvensiz olduğu düşünülen ürünlere yönelik yapılması gerekirken, risk gözetilmeksizin doğrudan firmalara yönelik yapılmaktadır.
•
Denetim elemanı, firmanın bütün bildirim dosyalarını görmek istemekte, bu bildirimlere
ilişkin ürün bilgi dosyalarının tümünün çıkartılmasını ve kendisine gönderilmesini talep
edebilmekte, genel firma denetimi yapmaktadır.
•
PGD genel olarak masa başında yapılmaktadır. Bildirim yapan firmadan (ürün bilgi dosyası incelenmeden) ek belgeler istenmekte, bildirim görseli üzerinden etiket bilgi ve iddialarında değişiklik talep edilmekte ve bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde bildirimin
kabul edilmeyeceği söylenmektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
•
STK’ların görüşleri alınarak AB mevzuat ve bunların uygulamaları yeniden incelenmeli,
PGD uygulamalarındaki farklılıklar giderilmeli
•
Denetimi kolaylaştıracak ve denetlenenin haklarını gözetecek çözümler getirilmelidir.
İlgili Kurumlar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
Sorun 3
Sahte ve taklit ürünlerle mücadelenin yasal boşluklar, eleman yetersizliği ve koordinasyonsuzluk
nedeniyle yeterince güçlü yapılamaması
Açıklama
İçerdikleri ucuz katkı maddeleri ve kimyasallar dolayısıyla sahte ürünler, bir yandan tüketici sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ederken bir yandan da orijinal ürün imal eden ve/veya satan firmalar
açısından haksız rekabete neden olmaktadır. Bunun yanı sıra sahte ve taklit ürünlere müdahale
edilmesinde şikayet şartı aranmaktadır. Ayrıca, sahte ve taklitten sağlanan gelirler terör ve yeraltı
faaliyetlerinin finansmanında kullanılmaktadır.
Çözüm Önerisi
•
Taklitçilik suçu şikayete bağlı olmaktan çıkartılarak kolluk kuvvetlerinin re’sen müdahalesine imkan tanınmalı,
•
Sahte ve taklit olduğu kanıtlanan ürünlerin imha edilmeleri sağlanmalı,
•
Sahte ve taklit ürünlerle ilgili cezalar caydırıcı olmalıdır.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sorun 4
KOBİ niteliğindeki firmaların Ar-Ge Merkezi kurmak üzere yatırım yapmalarının yeterince teşvik
edilmemesi
Açıklama
6538 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’na yapılan eklemeyle, 50 tam zaman eş değer
Ar-Ge personeli sayısının 30’a indirilmesine ve kanuni seviyesine kadar artırmaya veya sektörler
itibarıyla belirlenen sınırlar dahilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu haliyle
bile Ar-Ge personeli kriteri KOBİ niteliğindeki firmalar ile uyuşmamaktadır. Ar-Ge Merkezi yatırımlarında çalışan personel sayısının uygulanabilir seviyelere çekilmesi ve firma cirosunun belli bir
yüzdesi üzerinde gerçekleşen Ar-Ge harcamalarına uygulanacak teşvik programlarının yürürlüğe
konması, KOBİ’lerin teşviklerden yararlanmasını sağlayacaktır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
103
VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
Çözüm Önerisi
•
Ar-Ge yatırımlarının firma gelirleri üzerindeki etkileri uzun vadede görülebilmekte olup
bunların finansmanına destek sağlanmalı,
•
6538 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik çalışan sayısı sorununu çözmekte yetersiz kalacağından, bu sayı daha fazla düşürülmelidir.
İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sorun 5
Sağlık Bakanlığı tarafından ilaçların kodlanması amacıyla geliştirilen karekod kodlama sisteminin
kozmetik ürünlerde kullanılması yönünde yapılan çalışmaların, değişiklikten çok etkilenecek olan
kozmetik sanayicilerinin görüşü alınmadan ve bilgisi olmadan yapılması
Açıklama
Sağlık Bakanlığı, ilaçların kodlanması için geliştirdiği karekod uygulamasını, kozmetik ürünlerini de
kapsayacak şekilde genişleterek 2011-2013 Kayıt Dışı ile Mücadele Eylem Planı’na 27. sıradaki
eylem olarak dahil etmiştir. 2013 yılında Maliye Bakanlığından ayrılan tahsisatla TÜBİTAK’ta bir
proje başlatıldığı duyumu alınmıştır. Karekodun kozmetik ürünlerine nasıl uygulanacağı, bu uygulamanın avantajları ve dezavantajları ile uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin belirsizliklerin bulunması sektörde endişeye neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yapılmakta olan çalışmalar hakkında kozmetik sanayicileri bilgilendirilmeli, onların görüşleri de
çalışma sonuçlarına yansıtılmalı ve yanlış adımların atılması önlenmelidir.
İlgili Kurumlar
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK
104
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 737 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content