close

Enter

Log in using OpenID

Bir şantiyede işe başlarken ve devam ederken iş bitimine kadar

embedDownload
ŞANTİYEDE TUTULAN TUNAKLAR ve DEFTERLER
Bir şantiyede işe başlarken ve devam ederken iş bitimine kadar
idare ile müteahhit arasında her zaman sözleşme ve ekleri icabı birlikte
sayılmak, tartılmak, ölçülmek veya durumunu tespit koşulu ile bedelleri
ödenecek imalat miktarı ve kullanılacağı yerlerde, kontrol mühendisi
başkanlığında en az iki kişilik bir kurul ve müteahhitle birlikte düzenlenir
ve imza altına alınır. Bu tutanaklar şunlardır;
1-İş yeri teslim tutanağı
3-Taşıma birim fiyat analizi
5-Paçal fiyat analizi
7-Tartı tutanağı
9-Fiyat farkı tutanağı
Not:
tutanaklarda
işin adı, kaç
kopya olduğu,
hangi tarihte
düzenlendiği
ve tutanak
numarası
kesinlikle
belirtilmelidir.
2-İşe başlama tutanağı
4-Klas tespit tutanağı
6-İş kazası tutanağı
8-Nakliye fiyat tutanağı
10-İhzarat tespit tutanağı
11-Hasar tutanağı
12-Geçici kabul tutanağı
13-Kesin kabul tutanağı
14-Seviye tespit tutanağı
15-Nakliye mesafe tutanağı
İş yeri teslim tutanağı;
Taahhüt edilen iş için, yüklenici ile işveren arasında sözleşmenin
imzasından sonra, işyerinin teslimi için yapılan bir işlem olup, kontrol
mühendisi ve yüklenici tarafından imzalanan tutanakla geçerlilik kazanır.
Yer teslimi sırasında, inşaatın yapılacağı arsanın köşe ve eksen
kazıkları çakılır, plankotenin bağlandığı röper noktaları gösterilir ve
malzeme ocakları müteahhide veya vekiline gösterilerek yer teslimi
tutanağı tutulur.
Yer teslim tutanağı 6 suret olarak düzenlenir ve ilgililerince
imzalandıktan sonra bir sureti müteahhide verilir, bir sureti işyerindeki
dosyasında, diğer suretleri ise idaredeki dosyasında muhafaza edilir.
İdare yer teslimini geciktirdiği takdirde, müteahhidin süre
uzatımı hakkı doğacağından, bu hususta gerekli özen gösterilmelidir.
İşe başlama tutanağı;
Çeşitli ihale şekillerinden biri le alınmış taahhütlerin yüklenici
ile işveren arasında sözleşmenin imzalanmasından sonra, fiilen işe
başlamak için yapılan bir işlemdir ve tutanakla belirlenir.
Malzeme tutanaklarının hazırlanması;
Alınan bir ihalede sözleşme ve eklerinde nakliye bedelleri sabit
olarak %10-12 olarak belirlenmemiş ise nakliyeye esas malzemelerin
nakliye bedellerini almak için malzemenin alındığı yer ile şantiye arasındaki
mesafelerin bilinmesi gerekmektedir.
Rayiç cetvellerinde
belirtilmiştir.
hangi
malzemenin
nereden
temin
edileceği
Mesafe tutanakları malzeme ocaklarının tespitinden sonra yapılır.
Malzeme temin yeri ile şantiye arasında her türlü yol kaplama ve meyil
durumları basit kroki ile gösterilmelidir.
Bu krokiye ek olarak nakliye mesafe tutanağı düzenlenmeli ve yapılacak
her hakedişe eklenmelidir.
Nakliye ve nakliye bedellerinin hesaplanması;
İnşaat yapımında kullanılan malzemelerin iş yerine getirilmesi
için müteahhitçe ödenen bedelin, idare tarafından belli esaslar dahilinde
müteahhitçe ödenen bedelin, idare tarafından belli esaslar dahilinde
karşılanmasına nakliye bedeli denilmektedir.
Taşıma bedeli ödenecek malzemeler şuanlardır;
 Bütün kazılar (kazıdan çıkan malzeme)
 Her tür ve cins stabilize
 Kum, çakıl, hafif agrega
 Mermer tozu ve pirinç
 Çimento
 Kireç (sönmemiş)
 Taş (blok, moloz, kırma)
 Kiremit
 Tuğla (delikli, harman, fabrika)
 Demir (düz, nervürlü, hasır)
 Direk
 Madeni, betonarme veya plastik boru
 Genleşmiş perlit
 Yol , baraj dolgularında sıkıştırılması için kullanılacak su
Klas tespit tutanağı;
Zemin durumu: bu bölümde hangi projenin uygulandığı, kazının yapılıp
yapılmadığı ya da ne kadar yapıldığı arazinin topoğrafik durumu ile yapılan
kazılar sonucu oluşan kazı şevleri ile çevredeki yarma ya da açtırılacak
muayene çukurlarında yapılacak incelemeler sonucunda zemin birimlerinin
yatay ya da düşey değişimi, tabaka kalınlıkları, dayanımı gibi.
Kazı sınıfının belirlenmesi: kazılar serbest, derin ve dar derin kazılar
olmak üzere üçe ayrılmalı ve her biri için yukarıda tanımlanan zemin
birimleri de göz önüne alınarak gerekli kazı sınıflamaları yapılmalıdır.
Zemin durumu kısmında: belirlenen zemin birimlerinin mukavemeti göz
önüne alınarak emniyetli taşıma gücü değeri belirtilmelidir.
Kazılarda iksa’ya ya da şev’e gerek olup olmadığı: varsa ne tür iksa ya da
hangi oranda şev uygulanması gerektiği belirtilmelidir.
Çalışma payının ne kadar olacağı metre cinsinden belirtilmelidir.
Kazılardan çıkan malzememin dolgu olarak kullanılıp kullanılmayacağı
belirlenir.
Paçal fiyat analizi;
Klas tespitinden sonra kazıya ödenmesi gerekli tutarın, her kazı
cinsi için top yekûn yüzdeleri oranında ödenmesi işine paçal analiz denir.
Dolayısıyla hakedişlere tüm kazı grupları için tek bir fiyat ödenir. Klasın
çok değişik olduğu durumlarda kullanılır.
İş kaza tutanağı;
Olayın meydana geliş şeklini izah eden ve mümkün olduğu takdirde görgü
tanıklarının imzalarını kapsayan bir tutanak üç nüsha olarak tanzim edilir.
Ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları için matbu olan, kaza
bildirim kağıdından üç suret doldurularak bir sureti hemen olay yerindeki
C.savcılığına bir sureti en geç 48 saat zarfında sosyal sigortalar kurumuna
gönderilip üçüncü sureti ise iş yerine saklanır.
Hasar tespit tutanağı;
Olayın meydana geliş şeklini izah eden ve mümkün olduğu takdirde görgü
tanıklarının imzalarını kapsayan bir tutanak üç nüsha olarak tanzim edilir.
ŞANTİYEDE TUTULAN DEFTERLER
Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliğine göre, inşaatın yapımı
sırasında, şantiyede yapılan işi kontrol etmek ve müteahhit ile idarenin
münasebetlerini normal usulünde yürütmek için aşağıdaki defterler tanzim
edilir;
1- Şantiye protokol defteri
2- Günlük şantiye defteri
3- Röleve defteri
4- Ataşman defteri
5- Yeşil defter
6- Puantaj defteri
7- Sürveyan defteri
8- Yapı iş defteri
(teftiş defteri)
Şantiye Protokol Defteri
Kontrollük ve yüklenici ile birlikte şantiyeyi ilgilendiren tüm
işler, çeşitli kararların alındığı, yazılı talimatların bulunduğu çift
nüsha olarak düzenlenmiş bir defter olup, ilerdeki anlaşmazlıkların
çözümüne yardımcı olmak amacıyla tutulması gereken bir defterdir.
Günlük Şantiye Defteri
Şantiye mahallinde yapılan tüm imalatların, gelen ve giden
malzemelerin, günlük hava ve işçi durumlarının işin ilerleyişinin kısaca
günlük olayların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde;
 Şantiyeye gelen günlük malzeme miktarları  İşin ilerleyişi ve gelişmesi
 Günlük hava durumu, iççi durumu
 İşte çıkan engeller
 Fiyat farkına tabi malzemelerden şantiyeye gelenlerin çeşit ve miktarları
 Şantiyede tutulması gereken müteahhit teknik elemanların o gün iş
başında bulunup bulunmadıkları
 Müteahhit ile yapılan önemli görüşme ve sonuçları
 Çalışan işçi, makine ve teçhizat çeşidi ve miktarları
 Yöneticilerden şantiyeye gelenlerin isimleri, konuşulan konu ve
karaların müteahhide verilen talimatlar ve belgelendirilmesi gereken
günlük diğer olaylar kaydedilir.
Röleve Defteri
İş yerinde yapılan tespitlerin ve alınan ölçülerin işlendiği
defterdir. Sonradan bu kroki ve ölçüler ataşman veya kesin hesap metraj
cetvellerine geçirilerek hesaplar yapılır. Bu defterde;
 Kesin projesi olmayan ancak sözleşme ve eki şartnameler gereğince
tiplere ve takımlara göre yapılması zorunlu bulunan imalat ve inşaata
ait şekil, kroki ve her türlü ölçümler
 Her türlü kazı, depo yerlerine ait kroki, uzaklık, kot ve ölçülen
boyutları yazılır.
 Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler
 Şartnamelere göre tartılarak, ölçülerek veya sayılarak saptanacak
miktarlar yazılır
 İş yerinde bulunup ta şartnamelerine göre kaldırılması veya bedeli
ölçülere göre ödenmesi gereken her türlü yapı, geçici köprü, tesis, yol
ve kanallar ile ağaç kesimi gibi ilerde saptanması ve ölçülmesi olanaksız
her türlü ölçü, kroki ve şekiller kaydedilir.
Ataşman Defteri
İmalat safhasında, projelerinde bulunmayan ancak fennen ve
teknik olarak yapılması gerekli olan hususların, mahallinde yapılan
ölçümlerin kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde;
 Röleve defterlerine kaydedilen ancak plan ve projelerinde ölçülerinin
kontrolü mümkün olmayan işler kaydedilir.
 Sözleşme eki şartnameye göre zamanında tutulması gereken yerinde ölçü,
tespit ve benzeri diğer tutanaklar günlük olarak kaydedilir.
Ataşman defterinin tutulmasında dikkat edilecek hususlar;
 Yazı ve şekiller mürekkep veya sabit kalem kullanılarak tutulmalı ve
çizilmeli, kazıntı ve silinti yapılmamalı.
 Röper ve eksen kazıkları, iş sonuna kadar değişmeyecek noktalara
bağlanmalı, krokisi, gereç ve itibari kotları kaydedilmeli.
 Plankote, temel tabanı, su yüzeyi, kazı tesviye kotları vb. kotlar röper
kotuna bağlı olarak kaydedilmeli.
 Plankote, temel tabanı, su yüzeyi, kazı tesviye kotları vb. kotlar röper
kotuna bağlı olarak kaydedilmeli.
 Ölçüler, bilgiler, şekiller ve krokiler tek rakamlı sayfaya, ölçekli ve
teknik resim kurallarına uygun olarak yazılmalı.
 Kayıtlar günü gününe kaydedilmeli, ataşman defterini kontrol örgütü
muhafaza etmeli ve ataşman projeleri yetkililerce onaylanmalıdır.
Yeşil Defter
Kontrol mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil
defterdeki miktarlarda göz önüne tutularak üç kopya olarak düzenlenir.
Hakedişe eklenecek bu deftere, yapılan ve birim fiyatı bulunan her bir iş
kalemine ait miktarlar belirtilir.
Puantaj Defteri
Şantiyede müteahhit, çalışanların hakedişlerini tespit için
bordrolara esas olmak üzere puantaj yapar. Bunun dışında kontrol
mühendisi işte çalışan eleman ve makine miktarına iş programının
aksamaması için yakından takip etmek üzere kendisinin ayıracağı
vazifelere günlük bir puantaj defteri tanzim edilir.
Sürveyan Defteri
Şantiyede kontrol mühendisi emrinde çalışan ve yapılan işleri
miktar ve özellik bakımından kontrol mühendisi adına denetleyen ve
kendisine verilen kısımda çalışan işçi makine miktarı ile yapılan işin miktarı
günlük olarak tutulan sürveyanların tuttukları defterdir.
Teftiş Defteri
İşveren şantiyede her sayfası mühürletilerek onaylatılmış ‘’yapı
iş defteri’’ veya ‘’teftiş defteri’’ bulundurur. Bu defter asıl ve bir suret
olacak şekilde şantiye şefi veya teknik uygulama sorumlusu tarafından
tutulur.
Çalışma bölge müdürlüğüne başvurularak yapı işlerinin adı, yeri
inşaatın özellikleri, ortalama çalıştırılacak işçi sayısı, araç tertibatı gibi
bilgiler beyanname olarak bildirilir.
Şantiyede her çalışma günü için çalışan ekipler, yapılan iş
safhaları ve mevzuat gereği alınan güvenlik önlemleri bu deftere işlenerek
imza edilir.
Teftiş defteri fenni yeterliliği bulunan kişilerin teknik gözetimi
ve sorumluluğu altında yürütmesinin yasal zorunluluk olan sorumlu kişi
tarafından tutulur.
İnşaat tamamlanıp yapı kullanma izni alınıncaya kadar şantiye iş
müfettişlerinin denetimindedir. İş güvenliği müfettişi belirli zamanlarda
yaptığı denetimlerin sonuçlarını şantiyede bir tutanakla belirler ve şantiye
şefine imzalatır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content