close

Enter

Log in using OpenID

Araştırmacı Veritabanı Hk.

embedDownload
T .C. Ege
Universitesi
/
Bilim- Teknoloji Uygulama ve Ara~tlrma Merkezi
SAY!
: 7888660881
KONU
: Ara~tlrmacl
{~"EBiLTEM-TTO
,."~
EO TEKNOLOJI
TRANSF-.ER
OO::t-
0.3/ f!).I..
VeritabaDl
2015
T.C.
EGE
iJNivERSiTESi
FEN BiLiMLERi
EO EBiLTEM- no
akademik
ENSTiTiJSiJ
olarak Oniversitemizin
gruplar
hazlrlayabilmek
ile
ortak
ara~tlrma zenginliklerini
c;all~malarl
ic;in ara~tlrmacllarlmlzln
kolayla~tlrmak
ve
uzmanllk alanlarlnl
belirleyebilmek,
disiplinler
uygun firmalar ve diger
arasl
ara~tlrmalara
ic;eren bir havuz olu~turulmasl
zemin
c;all~,malarl
gec;tigimiz sene ic;erisinde ba~latllml~tlr.
Bu kapsamda
htt
: docs.ebice
e.or .tr excel.xlsx
linkinde
yer alan {{Ara~tlrmacl
Veritabanr'
excel
formunun TOBiTAK ve Avrupa Komisyonunun
belir:ledigi anahtar kelimeler araslndan se~ilerek daha once
gondermemi~
taraflndan
olan
tum
ara~tlrmacllarlmlz
[email protected]
adresineg6nderilmesi
TOBiTAK Anahtar Kelimelerine
htt
:
www.tubitak.
25 Ocak 2015
tarihine
konusunu bilgilerinize
kadar
doldurularak
arz ederim.
ula~mak i~in;
ubitak
content
files
ardimci
bel
i Kodl
ari.pdf
Avrupa Komisyonu Anahtar Kelimelerine
ula~mak i~in;
htt
lassification-codes
Prof.
en. df
Dr. Fazilet
VARDAR
SUKAN
Mi.idi.ir
YaZl~ma
Adresi
Tel
+90 232 343 44 00
Fa;ks
+902323744289
T.C. Ege Oniyersitesi
Bilim- Teknoloji
Uygulama
Ege Oniyersitesi
Kampllsll,
35100 BomovaI
iZMiR
+902323880378/1877-1871
ye Ar~tlrrna
TT
Merkezi
~,
E-posta
Web
[email protected]
ebl1tem.ege.edu.tr
~~
EBiLTEM
OFisI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content