close

Вход

Log in using OpenID

Ders Dışı Eğitim Çalışmaları

embedDownload
i s\ir trs,\ ,ii
.\,r" "l;,
* dF* '',
t .r
\s .. 1l
i,'
llr;:r;j:
\\.I\.3.
,J
-I
r.
T.C.
u$AK varirici
fi naitn E{itim Miidiirliigii
r
$J
'\$p
.i$i
4.$*\\*
Sayr : 4868438513301 4202363
Konu: Ders Drpr Efitim Qahpmalarr
25t09t2014
MUDURLUGLINE
itgi'
19.08.2010 Tarih ve 55378 (2010149) sayrh genelge
Ofrencilerin boF zamanlarrnL deferlendirmek amacryla 6lretmenlerimizce
Bakanlrfrmntn llgi genelge emirlerinde belirtilenhususlara gdre birplan dahilinde yaprlacak
olan ders drpr e[itim qahpmalannda dikkat edilecek hususlarla ilgili aqrklamalar
Miidiirliigiimiu;z http lwww.usak.meb. gov.trl adresinde yayrmlanmrptr.
Bilgilerinizi ve ekte g6nderilen aqtklamalara giire hazrlantp onaylanmak iizere
Miidiirlii$imiize gbnderilecek ders drpr egitim qahpma planlanrun yine ekte gbnderilen
aqrklamalar do!rultusunda uygulanmasrnda her tiirlii sommlulu[un Miidiirlii$iniize ait
olacalr hususunda bilgilerinizi ve gere[ini bnemle rica ederim.
AKAR
Miidiir a.
$ube Miidiirii
Ramazan
Eki: Aqftlamalar (5 Sayfa)
Not Yazr Eki http/www.usak.meb. gov.trl adresinde yayrmlanmrptrr.
DAGITIM:
Tiim Resmi Okul Miidiirliiklerine
!t
it l,tilti Egitim Mudlirtrigri- USAK
ElekLrnn:k Ag:htrp usak.meb.gor.tr'
E-posta. [email protected] gov.tr
Buel,rakg|ivenlielekrronikillzailejmZalanl],]];tlr'http://evraksorgu'meb'go\'tr
Aylrntrlr Bilgi iqirr: Ramazan
a\
..\
.'.:
Yll l)lR lV-Bilg.iplr
Tel: (0 276) 223 39 90
Faks: (0 216 ) 223 39 89
\q,^
ugAK
ili MiLLi EGiTiM MUDURLUGU
4-2ois rG iri u-OGnrri u yr r-r
DERS Dr$r EGZEnsiz qALT5MALART AqTKLAMAST
(DIKKAT pOirBCnr HUSUSLAR)
201
Okullarrmrzdaki Izcilik, Beden Egitimi ve spor gahqmalarr, halk oyunlan, giizel sanatlar ve
bilim olimpiyatlart ve proje gahqmalarr ile ilgili dallarda fiilen gahgma yapan o[retmenlere haftada 6 (altr)
saat ek ders odeneceSi, bu etkinliklerde gorev alacak o$retmenlerde aranacak nitelikler, her bir
etkinlik igin aranacak ofrenci saylsl ve di[er hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayrh 2010/49 Nolu
genelge ile belirlenmiqtir.
Genelgeden hareketle aqalrdaki agrklamalara ihtiyag dululmuqtur.
1- Ders drqr e[itim gahgmasr yapacak o[retmenlere cidenecek ek ders saati sayrsr, okulun bir ders
yrlrndaki toplam ders saati saylsmln 0/o6'srm gegemez. E[er Ders Drgr Egitim Faaliyeti yapmak
isteyen dlretmen ve ders saylsl branglara gdre oh6'hk dilimi gegiyor ise e[itim dlretim yrh
baqrnda yaprlacak ilk ogretmenler kurulu toplantrsrnda hangi branqlarda ve etkinlifin hangi
o$retmen tarafindan yaprlacalr, okulun bir ders yrhndaki toplam ders saati saylsmm o/o6'srw,
gegmeyecek qekilde belirlenecek ve kurulda karar altma almacaktr.
2- Aym grup igin yiiriittilen etkinliklerde birden fazla ofretmene
ders drgr
elitim
gahgmasr igin ek ders
gorevi verilmeyecektir.
3- Qahqmalar ders drqrnda yaprlacak, kesinlikle ders saatinde ve boq derslerde olmayacakttr.
Ayhk programlarda gahgma saati ve yeri belirtilecek, ofle saatinde gahqma yaprlmayacaktrr"
4- Ogretmenler gahqmalarmr sabahgrysalar ofileden sonra veya hafta sonu; oflenciyseler sabah veya
hafta sonu yapacaklardrr. Tam gtin e[itim yapan okullardaki gahqmalar, okul grkrqrnda veya
hafta sonu yaprlmahdrr. Qahqmaya katrlacak o[renci velilerinden mutlaka olrencinin gahqmaya
katrlabilmesi icin izin belsesi ahnacaktrr.
5- Yrlhk programda belirtilen zaman igerisinde yaprlamayan gah;malar, okul idaresine yazrh bilgi
vermek kaydryla gahqmalannr uygun olan giin ve saatte yapacaklar, buna rafmen galtqmasrnr
yapmayan ci[retmenle rrn e gzer siz ticretleri kesilec ektir.
6- Qalrgmanrn yerinde ve zamanrnda yaprlan de[iqiklikler onceden okul idaresine yazrh olarak
bildirilmeli ve gerekli onay ahnmahdrr.(Okul idaresince ise Milli Efiitim Miidiirli.i[iine konu
hakkrnda gerekli bilgi verilmelidir.)
7- Yrllrk ve ayhk programlarda yaprlacak, gahqmalar agrklamah olacaktrr. Her gtintin gahqmasr ayfl ayrr
belirlenecektir.
8- Yrlhk gahqma programl tamamlandrfrnda, yaprlan ders drqr gahgmalarr hakkrnda bitig raporu
hazvlanar ak okul idare sine verilecektir,
9- Ders drgr egzersiz gahgmalan giinhik egzersiz ders defterine iqlenerek rmzalanacaktrr. Her egzersiz yapan
igin ayrr bir defter tutulacaktr.
10- Yaprlan egzersrz gahqmalan sonucunda okullarda mutlaka bir faaliyet yaprlacaktrr. Beden
e[itimi ve spor gahqmalarr ile halkoyunlarr gahgmalan yapanlar okullar arasl yan$malara kattlacak,
Gtizel sanatlar ve edebiyat gahqmasr yapanlar ise yrl igerisinde ya da ytlsonunda gahgmalarla ilgili
etkinlik yapacaklar, proje gahgmasrnr yapanlara ise il elemesine kadar iicret cidenecek, il elemesini
gegenlere ise bolgesel elemelerinin sonuglanmasrna kadar ticretleri odenmeye devam edilecektir.
Satrang turnuvalanna o[rencilerin katrhmr saflanacaktrr. Qalrgmalara katrlmayanlarrn programlarr iptal
edilecektir.
11- Ders drqr egzersiz planr bir kiqiye ait olacak bir baqkasmm planrndan fotokopi
yaptlmayacak, ortak rmzalanmayacak, ofretmenin tamamen kendi gahgmasr olup ders drqr
egzersizleri gahqma planr formatrna uygun bir gekilde bilgisayarda yaziacaktrr. (Planlar 2+2+2 veya
3+3 qeklinde yaprlabilir.) Ayrrca, Ulusal ve Dini Bayramlar ile yarryrl tatiline gahqma
konulmayacaktrr.
12- Ders dtgt egzersiz gahqmalan 2010149 nolu genelgede belirtilen etkinlik alanlannda yaprlacak
bunlann drqrnda herhangi bir etkinlik alanr kabul edilmeyecek ve konular efitime yonelik
olmalrdrr. ( Kiitiiphane temizligi, $iir dinletisi, gtizel konuqma ye yazma, dergicilik, gazetecilik,
maket ugak ve bayram ve torenlere hazrrhk gahgmalan gibi etkinlik alanlan yazimayacaktr.
Bunlann bir krsmr edebiyatrn konulandrr, ayn bir etkinlik alam defiildir. Bayram ve torenlere hazrrhk biitiin
e[itim gahganlanrun asli gorevidir. )
13- Egzersiz planlart iiger nusha olarak hazrlanacak, alt yazr ve onay planla aynr sayfa tizerinde
bulunacak, ci[retmenin ve okul mtidr.irtintin imzasr olmadan planlar onaya gonderilmeyecektir.
Qahqmaya katrlacak ofrenci listesi planlara eklenerek onaya gonderilecek. Alamnrn drgrnda belge ile
gahqan ogretmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin fotokopileri okul idaresince
onaylanarak planlara eklenecektir. Planlarrn tarihleri okul yonetimleri tarafindan kontrol edilerek resmi
tatil, yanyrl tatili ve bayram giinlerine gahqma konmayacaktr.
l4- Vekdleten atananlar ddhil yoneticilere, iicretli o[retmenlere 2010149 nolu genelge
madde kapsamrnda ek ders gorevi verilmeyecektir.
gereli bu
15- Birden fazla okulda gdrev alan olretmenler kadrosunun bulundulu okulda ders drqr egzersiz
galrgmalan yapar ancak o okulda ders drqr egzersiz gahqmasr yok ise kadrosunun bulundu[u okul
mi.idi.iriiniin izni ile gorev yaptr[r diger okulda ders drqr egzersiz gahqmalan yapabilir. iki ayn okulda veya
birden fazla branqta ders drgr egzersiz gahgmasr yapanlar sadece birinden iicret alrlar.
16- izcilik Faaliyetleri; Kiigiik izctler, rzcller ve ergin izcller kendi srnrf gahqmalarrnr yrlhk plamn
etkinlik, beceri ve davramglar boli.im;jnde yazacaklardrr. Ortak etkinlikler plan iizerinde orlak etkinlik
qeklinde yaziacak ve konusu belirtilecektir. Ayrrca izcilik Faaliyetlerini yapanlar 2013 y|rt Arahk
sonuna kadar izcilik Federasyonu tarafindan serlifikalanrun tekamiiliinii yaptrracak aksi takdirde 01
Ocak 2014 tarihinden itibaren gahqma programlan iptal edilecektir. Bu tarihe kadar sertifika
tekamiiltinU yaptrranlarrn tekamril belgesinin onayh bir fotokopisi Mtidlirllifiimiize gdnderilecektir.
17- ilgili genelgenin ' ' . . . Yaprlacak kontrol ve denetimle bu etkinliklerin olmasr gerekti[i gibi
yunitiilmesini sallamaktan birinci derecede sorumlu olan e[itim kurumu miidiirti ... " hiikmii gere[i
gahgmalann kontrol ve denetiminden l. (birinci) derece sorumlu okul miidtirleridir. Yaprlan ders dr;r
egzersiz Eahqmalarr okul mridilni veya gorevlendirece[i miidiir yardrmcrsmrn gozetiminde ve
sorumlulufunda olacaktrr.
I8- ilgili genelgenin "..gahqma programlarr. ilgeiil milli efitim miidiirliiklerince onaylanmadan
ytiriirlti[e konulmaz ..."hiikmii gerepi qahgma programl onay tarihinden sonra yiiriirltipe girer ve
ytirtirhi[e girdikten sonra gtindtiz ticreti iizerinden iicret tahakkuk ettirilir.
l9- Ders drgr Ealrgma planlarr 3 niisha halinde qrkarrlarak il / ilqe Milli Egitim Mridiirltigri'ne onay
ilst yazr ile gonderilmelidir.
Not: Okul Spor Kiiliipleri Yonetmelifi gerefince okullann agrldrgr l(bir) ay igerisinde
programlarrmn onaya sunulmasr gerekmektedir.
gahgma
igin
Ders drqr egitim gahqma alanlan;
O[rencilerin bo$ zamanlarrmn delerlendirilmesinde
ders
drgrnda yaprlacak egitim gahgmalarr
qumlardrr:
izcilik
Beden
efitimi ve spor gahqmalarr
Halk oyunlarr
Gtizel sanatlar
Proje gahgmalarr
Etkinliklerde gorev alacak o Eretmenler de aranacak nitelikler nelerdir?
izcilik: izcilik
Qahgmalan ; izcilik Qahgmalarr Genglik ve Spor Bakanh[r btinyesindeki Tiirkiye izcilik
Federasyonuna devredildifi iEin 0410912012 giin ve 18796 Sayrh yazrmrz ekindeki (ilgi/fl protokol metni
dikkate ahnacaktrr.
Beden e[itimi ve spor gahgmalarr: Beden efitimi o[retmenleri tarafindan yiirtitiiliir. Beden e$itimi
ofretmeni bulunmamasl veya yetersiz olmasr h6linde, yan alant beden e[itimi olan veya yi.irtittilecek
etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluglannca dtizenlenen kurslara katrlarak belge alan ya da ulusal
veya uluslar arasl dtizeydeki yanqmalara sporcu, antrenor, hakem olarak katrldrklarrm
belgelendiren di[er alan o[retmenleri tarafindan da yiiriitrilebilir.
Halk oyunlarr: Ttirk halk oyunlarr dfretmenleri tarafindan ytiriitrir. Tiirk halk oyunlan ofretmeni
bulunmamasl veya yetersiz olmasr halinde, yan alanr halk oyunlan olan veya bu alanda beceri,
deneyim ve gahgmalan bulunan ve bu durumunu belgelendiren di[er alan o[retmenleri tarafindan da
ytinitiilebilir.
Gtizel sanatlar: Alanrn d[retmenleri tarafindan ytirtitiiliir. Alanrn o[retmeni bulunmamasl veya
yetersiz olmasr halinde, yan alanr yiiriittilecek etkinlife uygun olan ya da ilgili alanda beceri,
deneyim ve gahgmalarr bulunan ve bu durumunu belgelendiren difer alan o[retmenleri tarafindan da
yiiriitiilebilir.
Ders drgr efitim gahqmalarrnr ytiriiten o[retmenlere ne kadar ek ders ricreti odenir?
Odenecek ek ders iicreti, haftada 6 saattir. Odemelerde giindiiz ofretimi igin ongoriilen ticret esas
almacaktrr. fiilen gahgma yaprlmayan donemler igin ci[retmenlere bu kapsamda ek ders iicreti
odenmeyecektir.
ilge/il milli efitim mtidiirltiklerince
onaylanmadan yiiriirlii[e
gahqma programlnln yiinirltile konulmasrndan once ve
programda gosterilen toplam gahgma saatinin iistiinde cjdeme yaprlmayacaktrr.
Qahqma programlarr,
konulmayacak
ve Higbir qekilde
Aqafrdaki hallerde etkinlikler durdurulur. Durduruldu[u tarihten itibaren o etkinlik kapsamrnda ek ders
ticreti odenmez.
1.O[renci saylsmm grup olugturmak igin ongdriilen asgari saymm altma diiqmesi.
2.Etkinliklerin amacr drqrna grkmasr.
3.Etkinlikten beklenen amaglara ulaqrlmasmrn miimkiin olamayaca[mm saptanmasr.
1
etkinlik grubu igin kag rifretmen gorevlendirilebilir?
Aym grup igin ytiriitiilen etkinlikte birden fazla ofretmene ek ders gorevi verilmez.
Omek:l2 kigiden olugan bir izci etkinlik grubu igin sadece bir o[retmen gorevlendirilir.
Aym etkinlik igin kag ri[retmen gorevlendirilebilir?
--
Okulda bir ders yrhnda okutulacak toplam ders saati saylsmm oA6'irrl gegmemesi gartryla oluqturulan her
gruba bir ofretmen gcirevlendirilebilir.
Omek: Oluqturulan her 12 kiqilik 3 izci grubuna 3ofrtmen gorevlendirilir.
Etkinlikler de kimler sdrev alamaz?
Kurum miidtirti.
Mtidik baqyardrmctst.
Miidiir yardrmcrlan.
Drqanndan iicret karqrhfir derse girenler.
Vekdleten atansalar dahi higbir gekilde ek ders gorevi verilmez.
Etkinlikler belirlendikten sonra bu etkinliklerde gorev almak isteyen olretmen sayrsr fazla
olmasr durumunda;
Ders drgr elitim gahgmalan kapsamrndaki herhangi bir etkinlik alarunda en az ofrenci saylsl dikkate
alrnarak oluqturulabilen grup saytslna gdre etkinlifi yiiri.itecek nitelikteki ofretmen saylsrnln daha fazla
olmasr hAlinde, bu etkinlifin hangi ofiretmen veya <i$retmenler tarafindan yilriitiilecefi ilgili okulun
o[retmenler kurulunca belirlenir.
'r- lJ r.,
k:.\<
;+.!1..
{'l$.iL{ii li:i
ti,tr, jr't
:l\ ll t:l
-i
I
tr:i.
$:
fi
\l
"il
'tl
{
+
$rill i':,*strrlr {"{.thgl6xq.a
x
;
I
'--- " "'f
t.-"
J
tlii
*li
6"dd;.
L
i
"
r*d $ {;l$$il{'
l+*,e
',
li$lt3# t,.t+7 i '\(.$i
*1
X
l+p;.::l
1,fi+1it.;:rl:
t.:trns*a!ii:;:,+.1;t {ssx$*jt*** *li r\i;
r.i
-r
-'i:.,';i
i ;tr'
?-lrll,l.?ll;l Surtrftk.iar-r
: i ;
t
,1N.J
l:lt{:rl"$.
iro! ${ssgFu:r{
q:1{;Ba:+",t: 1;+i
Vtrlltl1tfutul
tr,'t
I
ll
&llur:l lr:it,t
{;X1t'1 4ft;1=;a
f
tti\..r+X
,
*
ffiraiJ"r,t!;a-:+r:+
'!';b,ll :il nii
!1i1 1
t!
't
f.srir.i',"r'.
F;i\s.i+ia:
*,i'$,s.+lze', h.l
;ii
.i:;r,l':,
l.+f$r-
*i=
t:
a:::+"';::;t:.}!1
i
:
ttttt .e.ir|
l rtl l t-i r *1,
rill rq; " gq, .: .;' 4; r .
:
,'
I . ;'
,,
:.
i
,
.i i tr:r
. : r'r'r.: .i.;a-+ft$.x=
+j* +{l+1.*$ -r*y* l,ri'*rirx lr,r** rlt;.lx,S"eirliii
I ili4iF:ti$iiiitlt, :ii\:\irlii ilr?FrLs'"rr 1.1o4, r 1. . " tllfljirl,lplrrli
lut'lli{tlrl*+1,i(:rt* iiliit\r':" :ttlhtt rT4tt,l,t:t l|:tltt:,t'; f"is{iri'ii$,l,rtr ,i$,r
[,;azzt.ar*,;.
,:,.:
'$+t1r+1;:i"'i
i.l
i
.i,r$*g;ii;. ["llv:ril
$i,r*r;
4i
el#:;t;1";,t:=i;::l
rt ,1:i ' ::tl l.,'lt .
e,.t
"ire
l'**
l
lrr s
"ig.r."\
1
I
r
'+'$
iii.i;.:t I t i
Ill 'St{l.t{iie,,1iIt
**'iit;:tr$u;-
l
|l
13
.+s,t,.i..:+
r+r] :F,l;;.:i*
.
1t
I ttllrl:.
I
i:,ir
,
t-:.
r
.
i
i{{
f
i
Ii
g
$
iX3'i,,!;$l\'{:r":**+Ht
ti
:--v^4*"-.a."€*
i"-;:::d-Sr$*si
$trXrue'Z,-+i4
tli{xrtik
$;*rr+*$,*rt
,r i€,S
I
i
?.rrlx
li
l$*,1i:*il
;l!
gtt!sr!:i:l++
.r
fA;ES\+tg*f,Zl;..;.ir:i {il,i.}i.,,\
'-r|r\i+*s.{+,
$,t Fr:rr',,f:l:+ .1i.:rr:t';$i${ {
t i .5.1 ;i;.
,1I i:.ti*'l r. .st
; I I l:* ;; t't* u"u lU $,ii*i;.
!.
;r ;
2'.:
I ?r.,
i
d
r.i'istrvi.;rx
I
::1:r{
t '*
r;+,
\ rLi'rfrii.f n-r'lliir;:,-
+i\$l{lli ,,r32
"
?.{r:+}:++:lrt.+$*r-$E ht***.trirais
' I
{
}-:-r-:i:,::rr.:,i-.
la€n
FUr';
*$Sgt;
i" ,.* ,r, ., 3t.*ffi:6 fu:,u,x*.
k€ Sri r.,'iff*i-si*rurr *u?;pl+1";r:+i;ll
irs lri.zr: r}f,is+r:rir++:*!*r+ {sra,fliehfu:lt +l"t 1ua #{uX
't
ril I
J
i'r i$'fti:rN
'41lt:trr:::;ra
.:t': {,.aFt
+ii flh:q*tl+
S
i lii*{.F.i
[ {i ${ritsa;:riri. *"}
I il ln1'+:l;'! i'';:i
l$+I,:
Xr+i'ri
4
{}i:i;ir,ili
-'. l"l 'l, ,l.o
'-*r'""""""':--
:l.
:
l
ir
::: ::i::::
il
:,5,4
:"1^.
-i
.
-i
}irli.i.rii$ Irrlsl|;tt r!"
F;1i{ltel1+li3=,t;lt:,i:r:{=.if,,lr*.;=
tr !.r;:,;:';;rli$teur* s,'l** +r,#tq{ltryfi1{:t
eiri4i$l,'ti ttl
tir
"N-'s:i::'7"::
t,, .:
;
...":
{:!t..\'k!,"f1't,a;'i"aAi \iir.
'..'J$:i.'&9.$!5t}"i \"'.-o,'*o
I;
l{
ti
'J
r..,.,,..,,,,,,
.",,,*""*t
'l.iir
ltrll ilt ar:=i=:
',,: l,f;,1q.h:,
|,1
:ii\:,:
i
i
I
i.l.a ::
i.ri
l;1';;i::.;:,
.
:;rlili ;iiiii4iija.l.,;
1 I .i::.1;
x
i
":,
-.t
il:ll!tit,fi?
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 537 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа