close

Enter

Log in using OpenID

2013 yılı faaliyet raporu - Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2014
Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır,
Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur”
Mustafa Kemal ATATÜRK
A. Celil ÖZ
Vali
Ömer KIRATLI
İl Afet ve Acil Durum Müdürü
İÇİNDEKİLER
VALİ’NİN SUNUŞU
İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRÜ’NÜN SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR DİZİNİ
ÇİZELGELER DİZİNİ
1. GENEL BİLGİLER
1.1.
Misyon ve Vizyon
1.1.1.
Misyon
1.1.2.
Vizyon
1.2.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.2.1.
Görevlerimiz
1.3.
İdareye İlişkin Bilgiler
1.3.1.
Fiziksel Yapı
1.3.2.
Teşkilat Yapısı
1.3.3.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
1.3.4.
İnsan Kaynakları
1.3.5.
Sunulan Hizmetler
1.3.5.1.
Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1.3.5.2.
Müdahale Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1.3.5.3.
İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1.3.5.4.
Sivil Savunma Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1.3.5.5.
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
2. AMAÇ ve HEDEFLER
2.1.
Amaçlar ve Hedefler
2.1.1.
Amaçlar
2.2.
Temel Politika ve Öncelikler
2.2.1.
Temel İlkelerimiz
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1.
Mali Bilgiler
3.2.
Performans Bilgileri
3.2.1.
Faaliyet ve Proje Bilgileri
3.2.1.1.
Afet Öncesi Çalışmalar
3.2.1.1.1.
Afet Acil Yardım Planları
3.2.1.1.2.
Su Baskını Tehlikesi (Taşkınlar)
3.2.1.2.
Afet Sonrası Çalışmalar
3.2.1.2.1.
Afet Etüt Çalışmaları
3.2.1.2.2.
Hasar Tespit Çalışmaları
3.2.1.2.3.
Haksahipliği Çalışmaları
3.2.1.2.4.
Yerseçimi Çalışmaları
3.2.1.2.5.
Afet Konutu İnşaatları
3.2.1.2.5.1.
2013 Yılında Yapımına Başlanılan ve 2014 Yılında Teslim Edilecek Afet
Konutları
3.2.1.2.5.2.
Afet Konutu Bekleyen Hak Sahibi Aileler
3.2.1.2.5.3.
Tapusu Verilen Afet Konutları
3.2.1.2.5.4.
2013 Yılında İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı
İnşaatı İşleri ile Afet Önleyici Tedbirler
3.2.1.2.5.4.1.
İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı İşi
3.2.1.2.5.4.2.
İhalesi Yapılmış Olan Afet Önleyici Tedbirler
3.2.1.2.5.5.
EYY (Evini Yapana Yardım) Metodu göre Konut / İşyeri İnşaatları
3.2.1.2.5.5.1.
EYY’ li Konut İnşaatı
3.2.1.2.5.5.2.
EYY’ li İşyeri İnşaatı
3.2.1.3.
Afet ve Acil Yardım Ödenekleri
3.2.1.3.1.
4123 Sayılı Kanuna Göre Talep Edilen Ödenekler
3.2.1.3.2.
Belediyelere ve İl Özel İdaresine Gelen Acil Yardım Ödenekleri
3.2.1.4.
2012 Yılı Yatırım Programına Sunulan Afet Önleyici Tedbirler ve Afet
Konutları Çevre Tanzim İşleri
3.2.1.5.
Deprem Cihazı İle İlgili Yapılan Çalışmalar
3.2.1.6.
Sivil Savunma Hizmetleri
3.2.1.7.
Acil Durum Müdahaleleri
3.2.1.8.
Eğitim Faaliyetleri
3.2.1.8.1.
Seminer ve Konferanslar
3.2.1.8.2.
Eğitim ve Tatbikatlar
3.2.1.8.3.
Okul Eğitimleri
3.2.1.8.4.
Kurum Eğitimleri
3.2.1.8.5.
Afete Hazır Türkiye Kapsamında Farkındalık Eğitimleri
3.2.1.8.6.
Kitap, Afiş ve Broşürler
3.2.2.
Performans Sonuçları
3.2.3.
Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1.
Üstünlükler
4.2.
Zayıflıklar
5. ÖNERİ ve TEDBİRLER
6. BASINDA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
VALİ’NİN SUNUŞU
Türkiye jeolojik, meteorolojik ve topoğrafik özellikleri nedeniyle büyük can ve mal
kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Başta deprem
olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, kuraklık, yangın vb. gibi afetlerin yanı sıra komşu
ülkelerden meydana gelen olağan dışı olaylar neticesinde yoğun nüfus hareketlerine de maruz
kalabilmektedir. Afet ve acil durumlardan etkilenmememin en iyi yolu ise toplum olarak hazırlıklı
ve donanımlı olmaktan geçer.
2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı Kanun’la Ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli
uygulamaya konulmuştur. Bu model ile önceliği ‘‘Kriz Yönetimi’’ olan anlayış yerine önceliği
‘‘Risk Yönetimi’’ olan anlayışa geçilmesi hedeflenmiştir. Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi
Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, Afet ve Acil Durumların sebep olduğu zararların önlenmesi
için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları
önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, Afet ve Acil Durumlarda etkin müdahale
ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük
içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.
Bu kapsamda önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim
faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknolojiden, iletişim imkânlarından yararlanmak, yerel,
bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliğini geliştirmek, bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve
sürdürülebilir çevre sistemini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapmak öncelik kazanmaktadır.
Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate
alındığında, afet hasarlarının yaklaşık % 65’nin deprem nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.
Bu nedenle ülkemizde doğal afet denilince akla öncelikle depremler gelmektedir.
Nüfusumuzun %95’inin deprem bölgelerinde yaşadığı bilinmektedir. Bu oranlar, ülkemizin
bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.
Son yıllarda meydana gelen afetlerin sayısının artmasıyla afetlerin, hasar ve zararlarını en
aza indirmek, afet öncesi planlama ve koordinasyon çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek,
Afet Yönetimi’ni ülke ihtiyaçlarını karşılayacak niteliğe kavuşmak amacıyla, afetlerle ilgili yeni
temel politika, vizyon ve misyon değişikliğine gidilmiştir.
Bu bağlamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanına giren
hizmetleri hızlı, etkin ve ulusal normlara uygun sunmak üzere gerekli yapılanmayı kısa sürede
tamamlayarak 24 saat kesintisiz hizmete hazır beklemektedir. İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin
vereceği hizmetlerin can ve mal güvenliği açısından son derecede önem arz ettiği aşikârdır.
Bu duygu ve düşüncelerle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında
meydana gelebilecek olaylara en kısa zamanda etkin müdahalelerin yapılacağı inancıyla tüm
çalışanlara teşekkür eder, başarılar dilerim.
SUNUŞ
Bilindiği üzere dünyada doğal afetlerin sayısı ve yarattığı zararlar son yıllarda artarak
devam etmektedir. Ülkemiz’de 1901 yılından günümüze kadar çeşitli tarihlerde meydana gelen
depremlerde yaklaşık 37.000 vatandaşımız, Doğu Karadeniz’de 1929 yılından günümüze kadar
yaşadığımız su baskını ve heyelanlarda ise yaklaşık 700 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca
yaşanan bu doğal afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.
Ülkemiz sahip olduğu jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşulları nedeniyle büyük can ve
mal kaybına yol açan doğal afet olayları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Doğal afetlerin dağılımına
bakıldığında; depremlerin % 61’lik dilimde, heyelanların %15’lik dilimde, sellerin % 14’lik
dilimde, kaya düşmelerinin % 5’lik dilimde, yangınların % 4’lik dilimde ve çığların % 1’lik
dilimde yer aldığı görülmektedir.
Ülkemizde heyelanlardan etkilenen yerleşim birimlerinin dağılımına bakıldığında, bunların
yaklaşık % 35’inin Karadeniz Bölgesi’nde olduğu göze çarpmaktadır. Trabzon ili bu verilere göre
ülkemizde heyelan nedeniyle en fazla konut nakli verilen ildir.
Günümüzün en önemli afetlerinden biri de küresel ısınma ve küresel iklim değişimidir.
İklim değişikliği nedeniyle; deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış ile sert rüzgarların etkili
olacağı öngörülmektedir. Karadeniz Bölgesi'ndeki çok sayıda sel ve heyelan olaylarının yaşanması
küresel iklim değişikliğinin etkileri ile daha da artmaktadır. Özellikle, son zamanlarda Merkez
Köyler, Yomra, Arsin, Araklı ve diğer birçok ilçemizde yağan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen
heyelan ve su baskınları, konutların ve belediye alt yapılarının hasar görmesi ile sonuçlanmıştır.
Afetlerin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini bilemeyiz. Ancak afetler yaşanmadan önce
toplum düzeyinde alacağımız önlemler ile bilgili, bilinçli, sorumluluk ve duyarlılık sahibi bir
toplum oluşturarak, afet yönetim ve müdahale kapasitemizi geliştirerek, afetlere karşı alınabilecek
en etkili risk azaltma yöntemini uygulamış oluruz.
Bu nedenle ülkemizde meteorolojik ve jeolojik karakterli sel ve heyelan gibi doğal afetlerin
zararlarını azaltmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için bu tür afetlere yönelik tahminlerin önceden
yapılması ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ile toplumsal bilinçlenmenin önemi ortaya
çıkmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılı içerisinde görev alanımız içerisinde halkımıza gecegündüz, yağmur-çamur demeden hizmet eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının
devamını dilerim.
1-GENEL BİLGİLER
Afetler, depremler, toplu iltica ve büyük nüfus hareketleri, tehlikeli salgın hastalıklar gibi
normal durumdan seferberlik ve savaş hali durumuna kadar her türlü olağan dışı olaylarla ilgili acil
durum yönetimini, ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla, 5902 sayılı kanunla
Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” kurulmuştur.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; 5902 sayılı kanunun 17.06.2010 tarih ve 27261
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle faaliyetine başlamıştır.
Bu kanunla; Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri
Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel
Müdürlüğü kapatılmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı;
-Planlama ve Zarar Azaltma ve Dairesi Başkanlığı
-Müdahale Dairesi Başkanlığı
-İyileştirme Dairesi Başkanlığı
-Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
-Deprem Dairesi Başkanlığı
-Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
olarak 8 daire başkanlığı ile aktif ve etkin bir çalışma yürütmeyi hedeflemektedir.
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasında; İllerde, İl Özel İdaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve
acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.
1.1. Misyon ve Vizyon
1.1.1. Misyon
Güvenli yerleşim ve yapılaşma politikaları oluşturarak, İlimizi, gelecekte olası tehlikelere
karşı hazırlamak ve riskleri en aza indirgemek.
1.1.2. Vizyon
İlimizdeki afet zararlarını azaltmak amacıyla, kurum-kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlayan, standart, esas ve usulleri belirleyen ve denetleyen “Çağdaş Afet ve Acil Durum
Yönetim” modeli oluşturmak.
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.2.1. Görevlerimiz
5902 sayılı kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası gereği;
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak,
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek,
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek,
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak,
g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme,
sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek,
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek,
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak,
i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili
hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmaktır.
1.3. İdareye İlişkin Bilgiler
1.3.1.Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi kampüsü içerinde yer almakta olup, Planlama Zarar
Azaltma Şube Müdürlüğü, Müdahale Şube Müdürlüğü, İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü,
Sivil Savunma Şube Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak hizmet
vermektedir.
Foto 1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası.
1.3.2. Teşkilat Yapısı
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR
PLANLAMA ve ZARAR
AZALTMA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDAHALE ŞUBE ve AFET
ve ACİL YÖNETİM MERKEZİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İYİLEŞTİRME VE DEPREM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Jeoloji Mühendisi
Endüstri Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Sosyal Çalışmacı
Harita Mühendisi
Harita Mühendisi
Enformasyon Memuru
İnşaat Mühendisi
V.H.K.İ.
İnşaat Mühendisi
Sağlık Memuru
İnşaat Teknikeri
Ambar Memuru
Şehir Plancısı
Santral Memuru
Teknisyen
Satın Alma Memuru
Mimar
Arama ve Kurtarma Şefi
Muhasebeci
Meteoroloji Mühendisi
Arama ve Kur. Teknisyeni
Santral Memuru
Jeoloji Mühendisi
V.H.K.İ.
(İşçi)
Şef
Çözümleyici
Hizmetli
İşçi
Çizelge 1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teşkilat şeması.
1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüz bünyesinde; teknolojik yenilikler takip edilerek internet bağlantıları
yaygınlaştırılarak verilen hizmetler halka ve kamuoyuna daha hızlı duyurulmakta, sürekli
güncellenen web sayfasında bütün bilgiler mevcuttur.
Tablo 1. Müdürlüğümüzde mevcut olan makine ve teçhizatlar.
MAKİNE VE TEÇHİZATLAR
CİNSİ
ADET
AĞAÇ KESME MAKİNASI
3
BETON DEMİR KESME MAKİNASI
2
JENERATÖR
6
CANLI ARAMA KAMERASI
2
SİSMİK DİNLEME CİHAZI
1
HİDROLİK KESME AYIRMA
3
AKÜLÜ KESME AYIRMA
1
HAVALI KALDIRMA SETİ
2
ENKAZ İÇİ FAN
1
GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ
1
SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI
1
AYDINLATMA TERTİBATI
2
KOMPRESÖR (HAVA-KARA 300 BAR)
1
KAPALI DEVRE SOLUNUM CİHAZI
2
RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI
1
RADYAKMETRE
1
KIRICI, DELİCİ
3
DOZUMETRE
80
TOPLAM
96
Tablo 2. Müdürlüğümüzde mevcut olan elektronik cihazlar.
ELEKTRONİK CİHAZLAR
CİNSİ
ADET
BİLGİSAYAR
44
YAZICILAR
22
TARAYICI
1
FOTOKOPİ MAKİNASI
1
TOPLAM
68
Tablo 3. Müdürlüğümüzde mevcut olan haberleşme araçları.
HABERLEŞME ARAÇLARI
CİNSİ
ADET
Türk Telekom Hattı:6
TELEFON HATTI
Faks hattı: 2
FAKS
3
TELSİZ (sabit telsiz, el telsizi, araç telsizi)
54
UYDU TELEFONU
2
TOPLAM
67
Tablo 4. Müdürlüğümüzde mevcut olan taşıtlar.
TAŞITLAR
CİNSİ
ADET
TAM DONANIMLI KURTARMA ARACI
1
KARTAL (HİZMET ARACI)
1
PİCK - UP
4
KAPTI KAÇTI ARAZİ TAŞITLARI
3
ŞİŞME
BOT,
BOT
MOTORU,
TAŞIYICI
1
ROMÖRKÜ
ŞİŞME BOT VE MOTORU
1
TOPLAM
11
1.3.4. İnsan Kaynakları
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde norm kadro sayısı 85 adettir. Teknik Hizmetler
Sınıfında görevli personel sayısı 47 adet, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan personel sayısı 21,
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 2, norm kadro dışı işçi 2 adet olup, toplam
görev yapan personel sayımız 73 adettir. Münhal kadro sayımız ise 20 adet olup, kadro ve personel
durumu Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Kadro ve Personel Durumu.
KADRO GÖREVİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Şube Müdürü
İnşaat Mühendisi
Meteoroloji Mühendisi
Jeoloji Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Harita Mühendisi
Tabip
Mimar
Şehir Plancı
Eğitim Uzmanı
Şef
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Tekniker
Çözümleyici
Şoför
Santral Memuru
Muhasebeci
Ambar Memuru
Satınalma Memuru
Hizmetli
Teknisyen
Ara Toplam
KADRO
MEVCUT
1
4
5
1
3
2
2
1
1
2
1
4
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
43
1
2
5
1
4
6
2
1
2
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
39
MEVCUT AÇIKLAMALAR
%
Norm Fazlası
1
4
5
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ PERSONEL DURUMU
Şube Müdürü
Endüstri Mühendisi
Santral Memuru
Enformasyon Memuru
1
1
1
8
1
1
6
Ara Toplam
11
8
ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ PERSONEL DURUMU
Şef
1
Sosyal Çalışmacı
1
1
Sağlık Memuru
1
1
Arama ve Kurtarma Teknisyeni
28
26
Şoför
1
1
Ara Toplam
32
29
ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ DURUMU
İşçi
GENEL TOPLAM
-
2
2
85
78
7
Müdürlüğümüz personelinin % 1’i ilkokul, % 1’i ortaokul, % 26’sı lise, % 13’ü meslek
yüksekokulu, %46’i lisans mezunu olup, % 13’i yüksek lisans derecesine sahiptir.
Tablo 6. Müdürlüğümüz ’de Çalışan Personelin Öğrenim Durumu.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU
Öğrenim Durumu
Sayısı
Yüksek Lisans
10
Lisans
36
Meslek Yüksekokulu
10
Lise
20
Ortaokul
1
İlkokul
1
TOPLAM
78
Grafik 1. Müdürlüğümüzde çalışan personelin öğrenim durumunun yüzdesel dağılımı.
Müdürlüğümüz personelinin %33’ünü kadınlar, %67’sini erkekler oluşturmaktadır.
Tablo 7. Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadın-erkek durumu.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN PERSNELİN KADIN-ERKEK DURUMU
CİNSİYETİ
SAYISI
Kadın
26
Erkek
52
TOPLAM
78
Grafik 2. Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadın-erkek sayısı bazında dağılımı.
1.3.5. Sunulan Hizmetler
Müdürlüğümüzce
sunulmuştur:
gerçekleştirilen
faaliyetler
Şube
Müdürlükleri
bazında
aşağıda
1.3.5.1. Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Afet ve acil durum risk yönetimi, standartları, önlemeye yönelik tüm olurlar, etütler ve imar işleri
ile ilgili işlemler,
a – Afet ve acil duruma yönelik tüm risklerin tespiti,
risk önleme, müdahale, iyileştirme ve
dönüşüm modellerini kurma ve geliştirme,
b–Önlemeye yönelik olurlar ile jeolojik etütler ile ilgili işlemler,
2. İl içerisinde kesintisiz haberleşme sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve merkezi sistemle
entegrasyonu,
3. Afet ve acil duruma yönelik bilgi sistemi, karar destek sistemi ve simülasyon sistemlerinin
kurulumu, merkezi AFEBIS sistemi ile entegrasyonu ve işletimi (Merkez teşkilatınca yürütülmekte
olup, Müdürlüğümüzce ilimize ait bilgiler toplanmakta ve sisteme entegre edilmektedir),
3. STK’ lar ve gönüllü kişiler ile ilgili işlemler,
4. Bilgi toplama ve dokümantasyon ile ilgili işlemler,
5. Tahmin ve erken uyarı ile ilgili işlemler (Merkez teşkilatınca yürütülmektedir),
6. Eğitim ile ilgili işlemler.
1.3.5.2. Müdahale Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Afet ve acil durum yönetim merkezinin 7 gün 24 saat çalıştırılması,
2. Afet ve acil durumlarda müdahalenin planlaması,
3. Arama ve kurtarma ile itfaiye ile ilgili işlemler,
4. Haberleşme ve bilgi sistemlerinin güncel tutulması,
5. İnsan kayıpları ve hasarlar ile ilgili işlemler,
6. İl kurtarma ve yardım komitesi ile ilgili işlemler,
7. Afet ve acil durumlara ilişkin sekretarya hizmetleri.
1.3.5.3. İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Geçici yerleştirme ve barındırma hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
2. Daimi iskan hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
3. Hasar tespiti hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
4. Hak sahipliği hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
5. Arazi kullanımı hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
6. Afete maruz bölge ile ilgili işlemleri yapmak.
7. Yerel deprem tehlike haritaları,
8. Yer hareketleri izleme,
9. Deprem bilgilendirme,
10. Güvenli yapı ve güvenli yerleşim.
1.3.5.4. Sivil Savunma Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Sivil Savunma Hizmetleri Birimi
a – İkaz Alarm
b – Sivil Savunma Teşkilleri
c - Eğitim ve Tatbikat
d - Sığınak Hizmetleri
2. Seferberlik Hizmetleri Birimi
a – Seferberlik Planlama
Milli Alarm Planlama
Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri
Savaş Hasarı Onarım Planları
b – Lojistik Seferberlik
Mal ve Hizmet Seferberliği
M.M.M. Uygulaması
Koruyucu güvenlik ve Sabotaj
c – Erteleme Hizmetleri
Personel Erteleme
Araç Erteleme
3. Sivil Savunma Planlama Hizmetleri Birimi
1.3.5.5. Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. İnsan Kaynakları Birimi
2. İdari ve Sosyal Hizmetler Birimi
a – Evrak İşleri
b – Destek Hizmetleri
c – Makina İkmal ve Bakım Onarım
3. Mali İşler Birimi
a – Tahakkuk
b – Kaynak Yönetimi
c – Satınalma İşleri
2. AMAÇ VE HEDEFLER
2.1. Amaçlar ve Hedefler
2.1.1. Amaçlar
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık
ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda
politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.
2.2. Temel Politika ve Öncelikler
2.2.1. Temel İlkelerimiz

Yeniliğe Açık Olmak,

Sorumluluk Bilinci,

Yüksek Özgüven,

Katılımcılık,

Şeffaflık,

Nesnellik,

İşbirliği ve Koordinasyon,

Hesap Verebilirlik,

Paylaşımcılık,

Problem Çözücü Olma,

Doğruluk ve Güvenilirlik,

Teknolojik Gelişmelere Açıklık.
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1. Mali Bilgiler
5902 Sayılı yasanın 18. maddesinin 3. fıkrasında;
“Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten
yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler
vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları
Başkanlık bütçesinden karşılanır” denmektedir.
3.2. Performans Bilgileri
3.2.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri
3.2.1.1. Afet Öncesi Çalışmalar
3.2.1.1.1. Afet Acil Yardım Planları
Afet Acil yardım Planları; afete, zamanında, hızlı, etkili ve koordineli olarak müdahale
edebilmek ve etkilenen toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak
karşılayabilmek için; mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşimlerin karşı karşıya bulundukları tüm
tehlikeleri ve muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet senaryolarıyla gerçekçi biçimde
ortaya koyan, kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev ve yetki ile hangi imkân ve kaynakları
kullanarak olaya müdahale edeceklerini belirleyen, eğitim ve tatbikatlarla sürekli yenilenen ve
geliştirilen belgelerdir. 7269 sayılı Afetler Kanununun 4. maddesine istinaden, 05.05.1988 gün ve
19808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ile Olağanüstü Hal Uygulamalarına İlişkin Yönerge Esaslarına
göre Afet ve Acil Durum Planları, Valiliklerce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) yapılmaktadır.
Acil Yardım Hizmet Grupları;
1-Haberleşme Hizmetleri Grubu
2-Ulaşım Hizmetleri Grubu
3-Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu
4-İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu
5-Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu
6-Güvenlik Hizmetleri Grubu
7-Satın Alma-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu
8-Tarım Hizmetleri Grubu
9-Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu’ndan oluşmaktadır.
3.2.1.1.2. Su Baskını Tehlikesi (Taşkınlar)
Su baskını tehlikesi, 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamında tanımlı bir afet tehlikesidir. 7269 Sayılı
Kanunun 2. ve 3. maddelerinde olmuş veya olması muhtemel su baskını olaylarına ilişkin taşkın ve
taşkın koruma açısından etüt ve proje çalışmalarının yapılması, etkilenen alan sınırlarının
belirlenmesi ve gerekli ödeneklerin ayrılarak önlem projelerinin gerçekleştirilmesi görevleri DSİ
Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
İlimizde su baskınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, akarsu havzalarında
taşkın koruma ve kontrol önlemlerinin alınması DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmektedir.
3.2.1.2. Afet Sonrası Çalışmalar
a) Afet etüt çalışmaları
b) Haksahipliği çalışmaları
c) Yerseçimi işlemleri
d) Afet konutu inşaatlarının yapımını kapsamaktadır.
3.2.1.2.1. Afet Etüt Çalışmaları
İlimiz genelinde doğal, insan ve teknolojik kaynaklı tüm afetler (heyelan, sel, kaya düşmesi,
çığ, yangın, nükleer tehlikeler ve benzeri afetler) incelenerek jeolojik etüt raporları
düzenlenmektedir. Afet veri tabanı, afet tahmini ve değerlendirme çalışmaları, eğitim ve
danışmanlık çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca doğal afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla
iyileştirme projelerinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Afet tehlikelerinin doğuracağı etkilere karşı
toplumun veya bireylerin eğitimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
İlimiz Maçka ilçesi Hamsiköy Köyü Bekçiler Mevkiinde 29.05.2012 tarihinde meydana
gelen heyelan olayı sonucu 1 vatandaşımız ve Araklı ilçesi Aytaş Köyü Gıydış Mevkiinde
08.06.2012 tarihinde meydana gelen kaya heyelanı sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Tablo 8. 2012 yılında işlem yapılan afet türlerinin ilçelere göre dağılımı.
İLÇELER
HEYELAN/KAYMA
KAYA
SU BASKINI
DİĞER
DÜŞMESİ
MERKEZ
17
-
7
AKÇAABAT
8
2
6
ARAKLI
34
2
ARSİN
12
BEŞİKDÜZÜ
4
ÇAYKARA
7
ÇARŞIBAŞI
5
2
DERNEKPAZARI
4
5
DÜZKÖY
1
7
HAYRAT
7
KÖPRÜBAŞI
5
MAÇKA
5
OF
3
6
5
4
-
3
1
10
1
2
1
4
1
7
11
1
6
SÜRMENE
10
-
7
ŞALPAZARI
4
-
-
3
TONYA
2
1
1
4
VAKFIKEBİR
2
-
YOMRA
18
-
2
7
TOPLAM
156
13
10
93
5
Grafik 3. Heyelan/Kayma olaylarının ilçelere göre dağılımı.
Grafik 4. Kaya Düşmesi olaylarının ilçelere göre dağılımı.
Grafik 5. Su baskını olaylarının ilçelere göre dağılımı.
Grafik 6. Afet türlerinin afet olay sayısı bazında dağılımı.
Foto: Çaykara ilçesi Uzuntarla Köyünde muhtemel kaya düşmesine ait fotoğraflar.
Foto: Çaykara ilçesi Uzungöl Beldesi Alçakköprü Mahallesinde muhtemel Kaya Düşmesi
olaylarına ait fotoğraflar
Foto: Düzköy ilçesi Gökçeler Köyünde muhtemel Kaya Düşmesi olayına ait fotoğraflar
Foto: Araklı ilçesi Kayaiçi Köyünde muhtemel Kaya Düşmesi olayına ait fotoğraflar
Foto: Araklı ilçesi Çukurçayır Köyü Düz Mahallesindeki heyelan olaylarına ait fotoğraflar
Foto: Araklı ilçesi Çiftepınar Köyündeki kaya düşmesi-heyelan olayına ait fotoğraflar
Foto: Yomra ilçesi Taşdelen Köyünde meydana gelen sel-su baskını olayına ait fotoğraflar
Foto: Yomra ilçesi İkisu Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraf
Foto: Merkez ilçesi Gülyurdu Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraf
Foto: Merkez ilçesi Sayvan Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraflar
Tablo 9. 2013 yılı içerinde düzenlenen jeolojik etüt raporları.
SIRA
İLÇESİ
KÖYÜ/MAHALLESİ
AFETİN TÜRÜ
TARİHİ
NO
1
SUBAŞI KÖYÜ
MERKEZ
Heyelan/Sayısallaştırma
CAMİ MAH.
2
RAPOR
AKÇAABAT
15.04.2013
çalışması
AKPINAR BELDESİ
Heyelan/Sayısallaştırma
06.06.2013
çalışması
3
ARAKLI
ÇİFTEPINAR KÖYÜ
4
ARAKLI
ÇUKURÇAYIR
Kaya Düşmesi/Heyelan
10.06.2013
Heyelan
11.06.2013
Kaya Düşmesi
25.02.2013
ÇIĞ/Sayısallaştırma
17.06.2013
KÖYÜ
DÜZ MAH.
5
ÇAYKARA
UZUNTARLA KÖYÜ
KARAÇAM-AKSU MAH.
6
ÇAYKARA
YAYLAÖNÜ KÖYÜ
Çalışması
7
KÖPRÜBAŞI
Heyelan/Sayısallaştırma
AKPINAR MAH.
18.07.2013
Çalışması
3.2.1.2.1.1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Alınan Afete Maruz Bölgeler İçin Yapılan İşlemler:
İlimiz genelinde muhtelif tarihlerde meydana gelen afetlerde hasar gören konutların
bulunduğu alan, 7269-1051 Sayılı Afetler Kanunun 2. maddesi gereği Afete Maruz Bölge olarak
belirlenir. Afete Maruz Bölge olarak belirlenen bu alanlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz
Bölge olarak ilan edilir.
Tablo 10. 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen
alanlar.
SIRA
NO
1
İLÇESİ
BELD/KÖYÜ
MAHALLESİ/MEZRA
Araklı
Aytaş Köyü
Gıydış Mezrası
AFETİN
TÜRÜ
H+KD
2
Araklı
Cami
KD
3
Araklı
Çiftepınar
Köyü
Aytaş Köyü
Düz
KD
4
Çaykara
Çaykara
Aşağı, Orta,Yukarı ve
Ömerli
Karaçam ve Aksu
Çığ+KD
5
Yaylaönü
Köyü
Uzuntarla
Köyü
KD
AFETE MARUZ
BÖLGE KARARI
14.01.2013gün ve
2013/4221 sayı
25.06.2012 gün ve
2012/3329 sayı
16.12.2013 gün ve
2013/5739 sayı
16.12.2013 gün ve
2013/5740 sayı
16.12.2013 gün ve
2013/5739 sayı
6
Çaykara
Subaşı
KD
Köprübaşı
Şahinkaya
Köyü
Akpınar Köyü
7
-
H
8
Merkez
Subaşı Köyü
-
H
9
Maçka
Gürgenağaç
Köyü
Lahana Mah.
KD
16.12.2013 gün ve
2013/5740 sayı
16.12.2013 gün ve
2013/5740 sayı
16.12.2013 gün ve
2013/5740 sayı
16.12.2013 gün ve
2013/5740 sayı
Toplam 9 yerleşim birimindeki Afete Maruz Bölgenin mahallinde ilanları yapılmıştır. Araklı
Yoncalı Köyü Baş Mahalle, Çaykara Kabataş Çifteırmak Mahallesi, Köseli Tavakulbu Mahallesi ve
Taşkıran Beldesi Taşkıran Mahallesi, Düzköy Alazlı Köyü Yukarı Mahalle, Maçka Hamsiköy
Bekçiler Mahallesi, Merkez Kozluca Köyü, Sürmene Petekli Köyü Durgunlar Mahallesi, Şalpazarı
Çetrik Köyü Güney Mahallesi ve Tonya Karaağaçlı Köyü Sakızlıkdibi Mevki ve Saatli /Kadahor
Mahallelerinde Afete Maruz Bölgelerin tapuya şerh koydurulmuş, Araklı Çiftepınar Köyü Cami
Mahallesindeki Afete Maruz Bölgenin Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmiştir.
3.2.1.2.2. Hasar Tespit Çalışmaları
İlimiz Akçaabat, Çaykara, Hayrat, Ortahisar (Merkez), Maçka, Of ve Yomra İlçelerinde
muhtelif tarihlerde meydana gelen yangın afeti sonucu 8 konut tamamen yanmış, 2 konut hasarlı
oturulamaz ve 17 konut hasarlı oturulan olmak üzere toplam 27 konut hasar görmüştür.
Foto: Çaykara ve Maçka İlçesinde meydana gelen yangın afeti sonucu oluşan hasarlar.
Tablo 11. 2013 yılında meydana gelen yangın afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit
çalışmaları icmali.
Sır
a
no
İlçe Adı
Belde/Köy/Ma
h. Adı
1
Akçaab
at
Akçaab
at
Çaykara
Mersin Beldesi
-
Yıldızlı Beldesi
Taşkıran
Beldesi
Ulucamii Köyü
2
3
Tamame Hasarlı
n Yanan Oturulma
Konut
z
Hasarlı
Oturula
n
Hasarsız
İşyeri/dep
o
Hasarlı
İşyeri/dep
o
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
-
-
Işıklı Mahallesi
1
-
-
-
-
Uzuntarla
Köyü
Köyceğiz
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
6
Çayakar
a
Çayakar
a
Çaykara
7
Hayrat
8
Çarşı Mahallesi
-
-
14
-
-
9
Ortahisa
r
(Merkez
)
Maçka
Sevimli Köyü
1
-
-
-
-
10
Of
Tekoba Köyü
2
-
-
-
-
11
Yomra
Kıratlı Köyü
1
-
-
-
-
12
Yomra
Gürsel
Mahallesi
-
1
-
-
-
4
5
Afet
Tarihi
17.05.201
3
10.12.201
3
19.01.201
3
30.05.201
3
01.06.201
3
21.01.201
3
09.08.201
3
12.02.201
3
15.04.201
3
25.11.201
3
11.02.201
3
İlimiz Arsin, Akçaabat, Çaykara, Hayrat ve Maçka ilçelerinde muhtelif tarihlerde meydana
gelen rüzgar afetleri sonucu 8 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 30 konut hasarlı oturulan ve 1
konut hasarlı iş yeri olmak üzere 40 konut ve 1 cami hasar görmüştür.
Foto: Çaykara ve Maçka İlçesinde meydana gelen yangın afeti sonucu oluşan hasarlar
Tablo 12. 2013 yılında meydana gelen rüzgar afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit
çalışmaları icmali.
Sır
a
no
1
İlçe Adı
Belde/Köy/Mah.
Adı
Arsin
Yeşilyalı
Beldesi/Cumhuriy
et Mah.
Sarıtaş Mah.
3
Akçaaba
t
Çaykara
4
5
6
7
Çaykara
Hayrat
Maçka
Merkez
2
Yıkı
k
Hasarlı
Oturulma
z
Hasarlı
Oturula
n
Hasarsız
İşyeri/dep
o
Hasarlı
İşyeri/dep
o
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
Arpaözü Köyü
-
-
1
-
-
Derindere köyü
Dağönü Köyü
Güzelce köyü
Gölçayır Köyü
7
1
-
1
-
26
1
1
-
1cami
Afet
Tarihi
20.03.201
3
16-1718.03.201
3
"
"
"
"
İlimizde 19.08.2013 tarihinde yağan şiddetli yağışlar neticesinde MERKEZ, ARAKLI, ve
YOMRA ilçelerinde oluşan sel/su baskını ve heyelan afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit
çalışmalarında; YOMRA İlçesine bağlı köylerde 1 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 24 konut
hasarlı oturulur, 14 konut sağlam , olay sonucu 1 vatandaş ölü, 1 vatandaş ise kayıp olarak tespit
edilmiş, MERKEZ İlçeye bağlı köylerde 2 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 4 konut hasarlı
oturulur, 8 konut sağlam ve ARAKLI ilçesine bağlı köylerde 9 konut sağlam olarak belirlenmiştir.
Ön hasar tespit çalışmalarına istinaden Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
16.11.2013 tarih ve 17230 sayılı olur gereği olayı “Genel Hayata Etkili” kabul edilmiştir. Kesin
hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.
Tablo 13. 2013 yılında meydana gelen sel/su baskını afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit
çalışmaları icmali.
Sıra
no
İlçe Adı
1
2
3
Araklı
Belde/Köy/Mah.
Adı
Merkez
Yomra
Yıkık
Hasarlı
Oturulmaz
Hasarlı
Oturulan
Hasarsız
İşyeri/depo
Hasarlı
İşyeri/depo
Afet Tarihi
19.08.2013
-
2
1
1
1
4
24
-
-
"
"
3.2.1.2.3. Haksahipliği Çalışmaları
Tablo 13. 2013 yılında hak sahibi olan aile sayısı
Sıra
No
1
İlçesi
Araklı
2
Çaykara
3
Tonya
4
Yomra
Beldesi/
Köyü
Pervane
Köyü
Kabataş
Köyü
Kayacan
Köyü
Gürsel
Mahallesi
Mahallesi/M
evkii
Afetin türü
Yılı
Haksahibi aile
sayısı
3
2
-
13
3
TOPLAM
21
İlimizde muhtelif tarihlerde meydana gelen afetler (heyelan, kaya düşmesi, sel/su baskın vb. )
sonucu 7269-1051 sayılı Afetler Kanunun 29. maddesine göre; Araklı Pervane Köyü 3, Çaykara
Kabataş Köyü 2, Tonya Kayacan Köyü 13 ve Yomra Gürsel Mahallesi 3 olmak üzere toplam 21
afetzede ailenin hak sahipliğiyle ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.
3.2.1.2.3.1. Devam Eden Haksahipliği Çalışması
İlimizde devam eden hak sahipliği çalışması bulunmamaktadır.
3.2.1.2.4. Yerseçimi Çalışmaları
İlimiz merkez, belde ve köylerinde 2012-2013 tarihlerinde meydana gelen afetler (heyelan,
kaya düşmesi, sel/su baskını, vb.) sonucu hak sahibi olan toplam 21 hak sahibi aile ile birlikte daha
önceki yıllarda hak sahibi olan, Hayrat, Çaykara, Yomra, Şalpazarı, Maçka ve Sürmene İlçelerinden
149 aile için Müdürlüğümüzce yer arama çalışmaları devam etmektedir.
Maçka Esiroğlu Beldesi Öğütlü Mahallesinde 2012 yılında meydana gelen yangın afeti
sonucu konutu yanan bir hak sahibi olan bir ailenin yer seçimi kendi arazisine yapılmış, hazırlanan
yer seçimi protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmış ve
EYY(Evini Yapan Yardım)'li konut inşaatı tamamlanmıştır.
Yomra İlçesi, Pınarlı Köyünde 2012 yılında meydana gelen yangın afeti sonucu konutu
yanan bir hak sahibi ailenin yer seçimi kendi arazisine yapılmış olup, hazırlanan yer seçimi
protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmıştır.
Of İlçesi Kavakpınar Köyünde 2005 yılında meydana gelen heyelan afeti sonucu konutu
hasar gören bir hak sahibi ailenin yer seçimi Kavakpınar Köyündeki arazisine yapılmış olup,
hazırlanan yer seçimi protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca
onaylanmıştır.
Araklı İlçesinde muhtelif tarihlerde ve 2012 yılında meydana gelen afetler sonucu haksahibi
olan 89 ailenin iskanı için yeni yerleşim yeri olarak, Araklı İlçesi Merkez Yolgören mahallesi
seçilmiş, hazırlanan yer seçimi protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığınca onaylanmış ve söz konusu arazinin kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.
3.2.1.2.5. Afet Konutu İnşaatları
3.2.1.2.5.1. 2013 Yılında Yapımına Başlanılan ve 2014 Yılında Teslim Edilecek Afet Konutları
1- Dernekpazarı İlçesi Merkez Zincirlitaş Mevkiinde 26 hak sahibi aile için yeni yerleşim
yeri olarak seçilen arazisinin ıslahı, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından programa alınmış olup,
ıslah çalışması tamamlandıktan sonra, 2014 yılında inşaatına TOKİ tarafından başlanılacaktır.
2- Ortahisar (Merkez) İlçe Konaklar (Kanuni) Mahallesi, muhtelif yerlerden hak sahibi olmuş
toplam 68 hak sahibi aile için seçilmiş olan yeni yerleşim yerinin 2013 yılında inşaatlarına TOKİ
tarafından başlanılmış olup, inşaatlar devam etmektedir.
3- Of İlçesi Çamlı Mahallesinde 84 hak sahibi aile için seçilmiş olan yeni yerleşim yeri 2/B
vasfında olup mülkiyeti hazineye aittir. 2011 yılında TOKİ tarafından ihalesi yapılarak, yükleniciye
yer teslimi yapılmıştır. Ancak inşaatlara başlanılması için 2/B arazisine açılan dava sonucu
beklenilmektedir.
Tablo 14. Konutlarının Yapımına Başlanılacak Hak Sahibi Ailelerin Sayısı
Sıra
İlçe
Hak sahibi aile sayısı
Yer seçimi yapılmış olan
İlçe/Belde/Mah.
no
1
Dernekpazarı
26
2
3
Düzköy, Tonya, Merkez
Of
TOPLAM
68
84
177
Dernekpazarı/Zincirlitaş
Mevkii
Merkez/Konaklar Mah.
Of/Çamlı Mahallesi
3.2.1.2.5.2. Afet Konutu Bekleyen Hak Sahibi Aileler
Muhtelif tarihlerde meydana gelen afetler sonucu hak sahibi olan 271 aile için
(Dernekpazarı Merkez Zincirlitaş Mevki 26, Merkez Konaklar(Kanuni) 68, Of Merkez Çamlı
Mahallesi 84, Yomra Pınarlı 1 ve Araklı Merkez 92) yer seçimi çalışmaları tamamlanmıştır.
Merkez(Ortahisar) 1, Beşikdüzü 1, Çaykara 35, Düzköy 4, Hayrat 112, Köprübaşı 1, Maçka
47, Tonya 25, Şalpazarı 1, Sürmene 1 ve Yomra 47 olmak üzere toplam 275 hak sahibi aile için yer
seçimi çalışmaları devam etmektedir. Yeni yerleşim yeri bulunduğu takdirde hak sahibi ailelere afet
konutu yapılarak teslim edilecektir.
Tablo 15. Yerseçimi çalışmaları devam eden hak sahibi ailelerin sayısı.
Sıra
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
İlçe
Hak sahibi aile sayısı
Beşikdüzü
Çaykara
Düzköy
Hayrat
Köprübaşı
Maçka
Ortahisar(Merkez)
Şalpazarı
Tonya
Sürmene
Yomra
1
35
4
112
1
47
1
1
25
1
47
TOPLAM
275
3.2.1.2.5.3. Tapusu Verilen Afet Konutları
2013 yılında Maçka Esiroğlu Beldesinde, haksahibi olan bir ailenin iskanı kendi arazinde
EYY(Evini Yapana Yardım)' li olarak yapılan konuttan sağlanılmış olup tapusu verilmiştir.
3.2.1.2.5.4. 2013 Yılında İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı
İşleri ile Afet Önleyici Tedbirler
3.2.1.2.5.4.1. İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı İşi
1- Maçka İlçesi 124 afet konutu çevre tanzimi ve alt yapı işinin geçici kabulü yapılmış olup,
kesin kabule hazır hale gelmiştir.
2- Vakfıkebir İlçesi 58 afet konutları çevre tanzimi ve alt yapı işinin geçici kabulü yapılmış olup,
kesin kabule hazır hale gelmiştir.
3.2.1.2.5.4.2. İhalesi Yapılmış Olan Afet Önleyici Tedbirler
1-2013 yılı yatırım programında bulunan Maçka Hamsiköy afet önleyici tedbir duvar işinin
ihalesi ve geçici kabulü yapılmıştır.
2-Araklı İlçesi Taşgeçit Köyü ve Yeşilyurt Beldesi, Çaykara İlçesi Taşkıran ve Karaçam
Beldesi, Uzuntarla Köyü, Maçka İlçesi Merkez ve Güney Mahalle, Şalpazarı İlçesi Çetrik Köyü
kaya ıslahı için proje ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
3.2.1.2.5.5. EYY (Evini Yapana Yardım) Metodu göre Konut / İşyeri İnşaatları
3.2.1.2.5.5.1. EYY’ li Konut İnşaatı
2013 yılı yatırım programında yer alan Maçka İlçesi Esiroğlu Beldesi Öğütlü Mahallesinde
meydana gelen yangın afeti sonucu hak sahibi olan bir ailenin iskanı kendisine ait taşınmaz
üzerinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca verilen 44.000,00 TL ödenek
kullanılarak yapılan konuttan sağlanılmıştır.
3.2.1.2.5.5.2. EYY’ li İşyeri İnşaatı
2013 yılında EYY’ li işyeri inşaatımız bulunmamaktadır.
3.2.1.3. Afet ve Acil Yardım Ödenekleri
3.2.1.3.1. 4123 Sayılı Kanununa Göre Talep Edilen Ödenekler
Tabii afetlere maruz kalan yörelerdeki Belediyeler ve İl Özel İdareleri oluşan hasar ve
tahribatı gidermek amacı ile, 4123 sayılı “Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata
İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun” un 6. maddesi gereğince Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığından yardım talebinde bulunulur.
Tablo 16. 4123 Sayılı Kanuna Göre Belediye ve İl Özel İdare Talepleri
4123 SAYILI TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA
İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN’ una göre Belediyeler/İl özel
idare talepleri:
AYI
İLÇESİ
BELDESİ
YAKLAŞIK MALİYET
TL
49.103,18 TL
OCAK
ORTAHİSAR
Çağlayan Belediyesi
49.103,18 TL
YOMRA
MART
Özdil Belediyesi
98.492,37 TL
98.492,37 TL
MAYIS
300.000,00 TL
İL
ÖZEL İlçelere bağlı köyler
İDARESİ
65.714,89 TL
AKÇAABAT
Şinik Belediyesi
50.662,50 TL
AKÇAABATDoğanköy Belediyesi
416.377,39 TL
İL
ÖZEL İlçelere bağlı köyler
TEMMUZ
669.784,14 TL
İDARESİ
İL
ÖZEL İlçelere bağlı köyler
10.835.000,00 TL
İDARESİ
11.504.784,14 TL
İlçelere
bağlı
köyler
EYLÜL
4.275.000,00 TL
İL
ÖZEL
İDARESİ
Uğurlu Belediyesİ
60.123,81 TL
OF
4.335.123,81 TL
EKİM
1.550.000,00 TL
İL
ÖZEL İlçelere bağlı köyler
İDARESİ
392.019,16 TL
VAKFIKEBİR
Merkez Belediyesi
138.269,09 TL
BEŞİKDÜZÜ
Merkez Belediyesi
2.080.288,25 TL
ARALIK
1.345.000,00 TL
İL
ÖZEL İlçelere bağlı köyler
İDARESİ
1.345.000,00 TL
TOPLAM: 19.829.169,14 TL
2013 yılı içerisinde Merkez ve İlçe Belediyeleri, Belde Belediyelerden alt ve üst yapı
hasarları oluşan 7 belediyenin talepleri değerlendirilerek, hazırlatılmış olan yaklaşık maliyetler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilerek toplam 854.385,00 TL yardım
istenilmiştir.
4123 sayılı yasa kapsamında İl Özel İdaresi köylerde oluşan alt ve üst yapı hasarları için
toplam yaklaşık maliyetleri 18.974.784,14 TL olan yardım talepleri Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmiştir.
İl Özel İdaresine 2012 yılında Merkez köylerde ve ilçelere bağlı köylerde oluşan hasarları
onarmak için Maliye Bakanlığından 3.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.
Foto: Belediye sınırları içerisinde alt yapı ve üst yapı hasarları
3.2.1.3.2. Belediyelere ve İl Özel İdaresine Gelen Acil Yardım Ödenekleri
İlimiz genelinde 2013 yılında meydana gelen afetler sonucu (Sel/Su baskını, Heyelan,
Yangın, Fırtına) Belediye sınırları ve köylerde hasarlar oluşmuş, vatandaşların acil ihtiyaçları hasıl
olmuştur. Bu hasarların ve ihtiyaçların giderilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığından Acil Yardım Ödeneği talep edilmiş olup 2013 yılı içerisinde Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca herhangi bir acil yardım ödeneği gönderilmemiştir.
3.2.1.4. 2013 Yılı Yatırım Programında Bulunan Afet Önleyici Tedbirler ve Afet Konutları
Çevre Tanzim İşleri
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2013 yılı yatırım programına
alınmış olan afet önleyici tedbir Maçka Hamsiköy duvar işinin ihalesi ve geçici kabulü yapılmıştır.
3.2.1.5. Deprem Cihazı İle İlgili Yapılan Çalışmalar
2005 yılı içinde 20 deprem istasyonundan oluşan Türkiye Ulusal Geniş-Bant Deprem
İzleme Ağı’ nın biri olan ve yer hareketlerinin hızlarını ölçen, Merkez Çilekli köyünde
konumlandırılan istasyonda ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan istasyonda
meydana gelen arızalar yıl içinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem
Dairesi Başkanlığından gelen teknik elemanlarla yapılan çalışmalar sonucu giderilmiştir.
Foto: Merkez Çilekli Köyü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Bulunan Deprem
Cihazları
3.2.1.6. Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil Savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye
indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesisi ve kuruluşların korunması ve
faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından
ek yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız
koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ifade eder.
1)
İkaz Alarm Hizmetleri,
2)
Sivil Savunma Teşkilleri,
3)
Eğitim ve Tatbikat Çalışmaları,
4)
Seferberlik Planlamaları,
5)
Milli Alarm Planlamaları,
6)
Topyekûn Sivil Savunma Hizmetleri,
7)
Savaş Hasarı Onarım Planları,
8)
Mal ve Hizmet Seferberliği,
9)
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Uygulamaları,
10) Koruyucu Güvenlik Hizmetleri,
11) Sabotaj Planlamaları,
12) Personel ve Araç Erteleme İşlemleri,
13) Taşıt Seferberliği İşlemleri,
14) 24 Saat Süreli Devamlı Çalışma Planlamaları,
15) İl-İlçe Sivil Savunma Planlama Faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler,
16) Daire ve Müessese Sivil Savunma Planlama Faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler,
17) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları ile Sivil Savunma Hizmetleri için gerekli olan diğer iş
ve işlemler, İlgili mevzuatlara göre yürütülmekte olup, güncellemeleri titizlikle takip edilmektedir.
18) İlimizdeki 11 kurum ve kuruluşumuzda Sivil Savunma ekipleri eğitimi, 7 okulumuzda da
afet ve acil durumlara yönelik eğitimler verilmiştir.
19) İlimizde mevcut olan siren sistemi birimlerinin bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.
Foto: Siren pilon direği.
Foto: Direk üstü sirenin motor kısmı.
Foto: Çatı üzeri siren motoru
Foto: Siren kabini.
3.2.1.7. Acil Durum Müdahaleleri
S.N.
TARİH
OLAYIN TÜRÜ /
YER
KATILAN PERSONEL
SAYISI
ÖLÜ/SAĞ
KİŞİ SAYISI
AÇIKLAMALAR
1
2
09.02.2013
28.04.2013
Yangın
5 personel
Ölü ya da yaralı
yoktur.
Trabzon İli Araklı
İlçesi Gülgören
Köyü
İtfaiye ekipleri ile ortaklaşa çalışarak yangın kontrol
altına alınmıştır.
Hayvan Kurtarma
4 personel
Trabzon ili Araklı
İlçesi Kaymaklı
Köyü
122 no’lu telefona gelen ihbar sonucu ekibimiz olay
yerine intikal etmiştir. İnek düştüğü çukurdan
ekibimiz tarafından çıkarılmıştır.
FOTOĞRAF
3
03.05.2013
4
08.05.2013
5
22.05.2013
Acil Çağrı
6 personel
Trabzon İli Of İlçesi
Serince Köyü
Of Jandarma Komutanlığından gelen ihbar üzerine
ekibimiz olay yerine intikal etmiştir. Jandarma ile
ortak yürütülen aramada herhangi sakıncalı bir
durumun olmadığı anlaşılmıştır.
2 personel
Ölü ya da yaralı yoktur.
Radyoaktif Madde
Şüphesi
Arazide Kayıp
Trabzon İli Of ilçesi
Yazlık Köyü
6
04.06.2013
Denizde Boğulma
Trabzon İli Of İlçesi
Çamburnu Mevkii
7
18.06.2013
Arazide Kayıp
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Dörtyol Beldesi
4 personel
Ölü ya da yaralı yoktur.
1 Sağ
Kamil Özmen isimli vatandaşın arazide kaybolduğu
haberi alındıktan sonra ekibimiz olay yerine gitmiş ve
burada arazi taraması yapmıştır. Of Jandarma
Komutanından şahsın sağ bir şekilde sağlık ekiplerine
teslim edildi haberi alındıktan sonra görev
sonlandırılmıştır.
1.Ekip: 4 personel ve 1 1 Ölü
gönüllü dalgıç
2.Ekip: Müdürlüğümüz İl
Müdür V. ve 1 şoför
3.Ekip: 2 personel ve 3
gönüllü dalgıç
Furkan Yazıcı adlı vatandaşımızın arkadaşlarıyla
denize girerken boğulduğu haberinin gelmesi üzerine
ekiplerimiz olay bölgesine intikal etmiştir. Yapılan
çalışmalar sonucunda vatandaşımız düşük nabızla
bulunarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Fakat
daha sonra hayatını kaybettiği sağlık ekiplerinden
öğrenilmiştir.
5 personel
1 Sağ
Belde Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ihbar
üzerine ekibimiz olay yerine hareket etmiştir.
Ekibimiz olay mahaline yakın iken yoğun sis nedeniyle
kaybolan Cansu Bayraktar’ın Jandarma Ekipleri ve
vatandaşlar tarafından sağ bir şekilde bulunduğu ve
sağlık birimlerine teslim edildiği haberinin
alınmasının ardından görev sonlandırılmıştır.
8
22.06.2013
Denizde Boğulma
Trabzon İli
Sürmene İlçesi
Yeniay Limanı
9
07.07.2013
Denizde Boğulma
Trabzon İli Yomra
İlçesi Şana Beldesi
1.Ekip:4 personel, 1 gönüllü 2 Ölü
dalgıç.
Sahil Güvenlik Grup Kom.’dan
5,
Rize
Sualtı
Grup
Amirliğinden ise 4 dalgıç
2.Ekip:4 personel
Ekibimiz olay yerine varmadan vatandaşlar
tarafından Hasan Karateke denizden ölü olarak
çıkarılmıştır. Yusuf Uzun’un cansız bedenine ise 2.
gün ulaşılmıştır. 2 vatandaşımız da sağlık birimlerine
teslim edilmiştir.
1.Ekip: 5 personel
1 Ölü
2.Ekip: 7 personel, Sahil
Güvenlik
Grup
komutanlığından 7 personel,
Rize Valiliği İl Emniyet Müd.
Deniz Polisinden 5 personel, 8
gönüllü dalgıç
3.Ekip:9 personel,6 gönüllü
dalgıç, Sahil Güvenlik Grup
komutanlığından 7 personel,
Rize Valiliği İl Emniyet Müd.
Deniz Polisinden 4 personel
Müdürlüğümüz personeli 3 gün boyunca kıyı kenar
taraması yapmış, diğer ekipler de denizin içinde ve
yüzeyinde arama yapmıştır. Ayrıca Sahil Güvenliğe ait
bir helikopter de yukarıdan arama yaparak bölgeyi
taramıştır. Kayıp şahış İdris BÜTÜN 07.07.2013
tarihinde ölü olarak bulunmuş sağlık ekiplerine teslim
edilmiştir.
10
11
16.07.2013
Arazide Kayıp
1. Ekip:5personel
2. Ekip:4 personel
28.07.2013
Trabzon İli Yomra
İlçesi Kömürcü
Köyü Armutluk
Mahallesi
Uçurumdan Düşme
Kayıp haberinin alınmasıyla birlikte ekiplerimiz olay
bölgesine yönlendirilmiştir. Kayıp şahıs Halime Terzi
17.07.2013 tarihinde 2. ekibimiz tarafından sağ bir
şekilde bulunmuştur.
5 personel,7 kişilik
1 ölü
AKUT ekibi, 5 kişilik
UMKE ekibi ile
Jandarma Birimleri
50 mt yükseklikten düşen Şeyda KÜÇÜK adlı
vatandaşımızın haberinin alınmasıyla ekibimiz olay
yerine intikal etmiş ve kurula ip istasyonu sayesinde
vatandaşımızın yanına inebilmiştir. Sağlık ekiplerinin
kontrolünden sonra vatandaşımızın cansız olduğu
tespit edilmiş, uçurumdan çıkarılan ceset, sağlık
ekiplerine teslim edilmiştir.
Trabzon İli Araklı
İlçesi Pazarcık /
Tilkibeli Mevkii
12
13
29.07.2013
07.08.2013
1 sağ
Arazide Kayıp
5 personel
Trabzon İli
Sürmene İlçesi
Merkez Mahalle
Kayıp haberinin alınmasıyla birlikte ekibimiz olay
bölgesine yönlendirilmiştir. Kayıp şahıs Dursun Ali
Demir
yapılan
arama
çalışmaları
sonucu
bulunamamış, İl Müdürümüz ve İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nde tutulan tutanak neticesinde ekibimiz
olay bölgesinden ayrılmıştır.
4 personel
1 sağ
2 ölü
Trafik Kazası
Trabzon İli
Köprübaşı İlçesi
Kayıp Bulunamadı
Bir aracın uçurumdan devrilme haberinin alınmasıyla
birlikte ekiplerimiz olay bölgesine intikal etmiştir.
İple uçuruma inen ekibimiz, 2 kişiyi ölü,1 kişiyi de
yaralı olarak uçurumdan çıkartarak, sağlık birimlerine
teslim etmiştir.
14
09.08.2013
Denizde Boğulma
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Söğütlü Beldesi
15
14.08.2013
Arazide Kayıp
Trabzon İli Trabzon
Merkez Karlık Köyü
16
17.08.2013
Uçuruma Araç
Yuvarlanması
Trabzon İli Çaykara
İlçesi Uzungöl
Beldesi
1.ekip:5
personel,
1 1 ölü
gönüllü dalgıç, 4 sahil 1 sağ
güvenlik dalgıcı
2.
ekip:5
personel,2
gönüllü dalgıç
Boğulma haberinin alınmasıyla birlikte ekiplerimiz
olay bölgesine yönlendirilmiştir. 2 gün yapılan
çalışma sonucunda denizde kaybolan Salih Reis isimli
vatandaşımızın cesedine ulaşılarak, ceset sağlık
ekiplerine teslim edilmiştir. Sağ olarak kurtarılan
kazazede 1 gün sonra hastanede hayatını
kaybetmiştir.
1.ekip: 4 personel
1 sağ
2.ekip: 2 personel
Kayıp haberinin alınmasıyla birlikte ekiplerimiz olay
bölgesine yönlendirilmiştir.Olay bölgesinde yapılan
çalışmalar sonucunda kayıp şahıs Şeydanur Kılıcın
kaybolmadığı şehir merkezine gittiği tespit
edilmiştir.jandarma birimleriyle düzenlenen tutanak
neticesinde
müdürlüğümüz
personeli
olay
bölgesinden ayrılmıştır.
4 personel
2 sağ
Suudi Arabistan kökenli 2 vatandaşın Çaykara İlçesi
Demirkapı Köyünde konakladıkları otele giderken
yoğun sis nedeniyle kayarak yoldan çıkması haberinin
alınmasıyla ekibimiz olay bölgesine yönlenmiştir.
Yapılan çalışmalar sonrasında kayıp şahıslar
bulunmuş herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı
görülmüştür.
17
18
17.08.2013
17.08.2013
Dereye Araç
Düşmesi
Trabzon İli Çaykara
İlçesi Karaçam
Beldesi
6 personel
Dereye Araç
Düşmesi
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yıldızlı Beldesi Sera
Gölü Mevkii
6 personel
1 ölü
Çaykara ilçesi Çamlıbel Köyü Alçakköprü mevkiinde
bir aracın dere yatağına düşmesi haberinin
alınmasıyla ekibimiz olay bölgesine intikal etmiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde Kasım ALTUNCU isimli
vatandaşımız uçurumdan ölü olarak çıkarılarak sağlık
ekiplerine teslim edilmiştir.
16 sağ
Akçaabat İlçesi Sera Gölü Mevkiinde düğüne giderken
frenin boşalması neticesinde dereye düşen
minibüsün
haberinin alınmasıyla birlikte ekibimiz olay bölgesine
yönlendirilmiştir. 112 acil ekipleri tarafından sağ
olarak dereden çıkartılan şahıslar hastaneye
kaldırılmıştır. Şahısların hafif yaralanmalar haricinde
iyi
oldukları
öğrenilmiştir.
Ekibimiz
kolluk
makamlarıyla yaptığı incelemeler neticesinde olay
bölgesinden ayrılmıştır.
19
19.08.2013
20
21.08.2013
Aşırı yağışlar
nedeniyle sel,su
taşkını, mahsur
kalma ve kayıp
Müdürlüğümüze bağlı tüm 1 ölü, 1 kayıp
arama
ve
kurtarma
potansiyeli
AKUT, UMKE ve yerel
kurtarma
imkanları
bölgeye sevk edilmiştir.
Trabzon Merkez
Yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen su taşkını ve
Araklı, Arsin, Yomra sel Araklı, Arsin, Yomra İlçeleri ve Trabzon merkez
ilçeleri ve köyleri
köylerinde büyük zarara yol açmıştır. Su taşkını
sebebiyleYomra İlçesine bağlı Taşdelen Köyü’nde 2
vatandaşımız kaybolmuştur. Müdürlüğümüze bağlı
tüm
arama
ve
kurtarma
potansiyeli,AKUT,UMKE,Jandarma,Sürmen,Türk
Telekom,Sahil Güvenlik arama ve kurtarmave kolluk
kuvvetleri 15 gün boyunca arama ve kurtarma
faaliyeti sürdürmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde
20.08.2013
tarihinde
Şakire
Ateş
isimli
vatandaşımızın
cansız
bedenıne
ulaşılmıştır.02.09.2013 tarihine kadar devam eden
arama çalışmaları sonucu kayıp olan Neriman ATEŞ
isimli vatandaşımıza ulaşılamamıştır.
Arazide Kayıp
Trabzon AKUT üyesi 1 sağ
7 personel
Trabzon İli Of İlçesi
Ağaçbaşı Köyü
Taşocağı Bölgesi
Mevkii
Tüm ekiplerimizin Yomra İlçesindeki sel felaketine
müdahale ediyor olmasından dolayı bu vakaya AKUT
ekibi yönlendirilmiştir. AKUT ekibi epilepsi hastası
olan Mustafa GÜNDOĞDU’yu kayıp olduğu ormalık
alanda sağ olarak bulup sağlık ekiplerine teslim
etmiştir.
21
22
23
13.09.2013
03.10.2013
05.10.2013
Trafik Kazası
4 personel
1 sağ
Trabzon İli Araklı
İlçesi Ayvadere
Köyü
Kaza yerindeki yaralı şahsın sıkıştığı araçtan çıkarıldığı
bilgisi Müdürlüğümüze ulaşınca, ekibimiz
olay yerine varmadan yoldan geri dönmüştür.
Karda Mahsur
Kalma
4 personel
Trabzon İli Çaykara
İlçesi Uzungöl
Beldesi
Uçurumdan Düşme
Jandarma ekiplerinden karda mahsur kalma ihbarı
alınmasıyla ekibimiz olay yerine intikal etmiş, mahsur
kalan vatandaşlarımız sağ olarak bulunmuştur.
5 personel
1 ölü
Trabzon İli Çaykara
İlçesi Karaçam
Beldesi
Uçuruma düşen şahıs ekibimiz tarafından ölü olarak
çıkarılmıştır.
2 sağ
24
25
20.11.2013
22.11.2013
Dereye Araç
Düşmesi
11 personel
1 ölü
1 sağ
Trabzon İli Maçka
İlçesi Sümela Yolu
Bir vatandaşımız tarafından uçuruma araç düştüğü
bilgisinin alınmasıyla ilk ekibimiz çıkarılmış; takviye
olarak da 2. Ekip hazırlanıp gönderilmiştir. Kazada
araçta sıkışan şahıs ölü olarak çıkarılmıştır. Diğer
şahıs, yaralı olarak uçurumdan çıkarılıp sağlık
ekiplerine teslim edilmiştir.
Arazide Kayıp
1.Ekip:5personel
1 sağ
2.Ekip: 4personel
Araklı İlçe ve Merkez
Jandarma Komutanlığı, Rize İl
Jandarma Komutanlığına
bağlı İz Takip Köpek Timi ve
vatandaşlar
3.Ekip: 4personel
8 kişilik Akut ekibi
Trabzon İli Araklı
İlçesi Yeşilce Köyü
20.11.2013 tarihinde kaybolan vatandaşın
bulunamaması üzerine 22.11.2013 tarihinde
kurumumuza telefonla ulaşılmıştır. Ekiplerimiz, Araklı
İlçe ve Merkez Jandarma Komutanlığı, Rize İl
Jandarma Komutanlığına bağlı İz Takip Köpek Timi,
Akut ekibi ve vatandaşlar aramalara katılmış. 3.
Günün sonunda kayıp şahsa ulaşılıp sağlık ekiplerine
teslim edilmiştir. Vatandaşın iki gün sonra öldüğü
haberi tarafımıza Jandarma tarafından ulaşmıştır.
26
27
12.12.2013
12.12.2013
Karda Mahsur
Kalma
5 personel
112 personeli
1 sağ
Trabzon Akçaabat
İlçesi Bozdoğan
Köyü/Yukarı
Mahalle
12.12.2013 tarihinde Akçaabat İlçesi Bozdoğan
Köyü’nde bir hastanın fenalaştığı 112 ekipleri
tarafından Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 5 kişilik
arama ve kurtarma ekibi olay bölgesine sevk edilmiş
yoların kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı
yaklaşık 5 km’lik yolun yaya olarak geçilmesi
gerektiği değerlendirilmiştir. Daha sonra 112
Başhekimliği’ne ait paletli kar ambulansı olay
bölgesine intikal ettirilerek hastanın tahliyesi
yapılmıştır.
Karda Mahsur
Kalma
5 personel
5 kişilik Akut ekibi
Trabzon İli
Şalpazarı İlçesi
Erikbeli Yaylası
Çıtlaklı Mevkii
Haberin alınmasıyla 5 kişilik arama ve kurtarma
ekibimiz Şalpazarı Kaymakamlığı’na gönderilmiştir.
Ayrıca 5 kişilik Akut ekibi de aynı bölgeye
yönlendirilmiştir. Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı’nın
talimatları doğrultusunda iş makineleriyle yol açma
çalışmaları yapılmıştır. Ancak kar yağışının devam
etmesi, yağan karın yaklaşık 2 metreye ulaşması
çalışmaları güçleştirmiştir. Buna rağmen çalışmalar
18.30 sularına kadar devam etmiştir. Vatandaşla
yapılan görüşmeler neticesinde hayati tehlikesinin
bulunmadığını sadece hayvanlarının yem ihtiyacının
olduğunu belirtmesi üzerine Şalpazarı Kaymakamı
tarafından arama kurtarma çalışmaları
sonlandırılmıştır.
28
12.12.2013
Arazide Kayıp
Trabzon İli
Vakfıkebir İlçesi
Çavuşlu Köyü
26.12.2013
29
19.08.2013
tarihinde
Yomra’daki sel de
hayatını kaybeden
vatandaşımızın
bulunduğu yerden
çıkarılması
Yomra
1.Ekip:6 personel
1 ölü
2.Ekip:6 personel
3.Ekip:5 personel
4.Ekip:5 personel
9 kişilik Akut ekibi
Kayıp ihbarı 11.12.2013 tarihinde saat 14.30
sularında alınmıştır. Yoğun kar yağışı nedeniyle
yaşanabilecek afet ve acil durum vakası
olabileceğinden Müdürlüğümüz personeli hazır ve
teyakkuzda bekletilmiş, kayıp vatandaşımızın
aranması için Trabzon AKUT ekibinden 9 kişi olay
bölgesine gönderilmiştir.12.12.2013 tarihinden
itibaren ekiplerimiz yoğun kar yağışı ve 1,5 metreyi
aşan kar kitlesine rağmen arama çalışmalarını devam
ettirmiştir. Vatandaşımıza, 14.12.2013 tarih ve 12.15
sularında kar altında ölü olarak ulaşılmıştır.
1 ekip: 4 personel
1 ölü
19.08.2013’te Yomra’da meydana gelen sel de uzun
süren arama çalışmaları sonucunda bulanamayan
Neriman ATEŞ isimli vatandaşımızın, DSİ tarafından
yapılan dere ıslahı çalışmaları sırasında parçalanan
cesedinin bulunduğu haberinin Müdürlük Makamına
intikal etmesiyle ekibimiz olay yerine gönderilmiştir.
Vatandaşımız, bulunduğu yerden çıkartılarak ilgili
birimlere teslim edilmiştir.
3.2.1.8. Eğitim Faaliyetleri
3.2.1.8.1. Seminer ve Konferanslar
28 Şubat Sivil Savunma Günü etkinlikleri çerçevesinde Maçka İlçesi Halk Eğitim Merkezi
salonunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Teknisyeni Adnan ERYİĞİT
tarafından doğal afetler konusunda konferans verilmiştir. Konferansa; Maçka Kaymakamı, daire
amirleri, kurum ve kuruluş personeli, öğretmen ve öğrenciler olmak üzere toplam 123 kişi
katılmıştır.
3.2.1.8.2. Eğitim ve Tatbikatlar
Trabzon Valiliği Hükümet Konağı Sivil Savunma Servislerinde görevli personele ilimiz kamu kurum
ve kuruluşlarında görevli sivil savunma uzmanları tarafından sivil savunma servis eğitimleri
verilmiştir. Verilen eğitimlerin pekiştirilmesi amacıyla 28.06.2013 günü Akşam Sanat Okulu Halk
Eğitim Müdürlüğü’nde de Müdürlüğümüz Müdahale Şubesi tarafından uygulamalı tatbikat
yapılmıştır. Kurulan senaryo gereğince Halk Eğitim Merkezi kalorifer dairesinde çıkan yangın
nedeniyle bina tahliye edilmiştir. Müdürlüğümüz personelleri tarafından kapalı devre solunum
cihazlarıyla birlikte binaya giriş yapılmış katlarda mahsur kalması muhtemel kazazede aranmıştır.
Mahsur kalan kazazedeler sedyeye bağlanarak üst katlardan yaralı tahliyesi metoduyla indirilmiştir.
Daha sonra ip istasyonları kurularak dağcılık ekipmanlarıyla birlikte iniş yapılmıştır. Tatbiki
kazazede tahliyeleri tamamlandıktan sonra yangın teknesinde yangın oluşturulmuş ve yangın
söndürme cihazları eğitimlerde görevli personeller tarafından kullanılarak uygulamalı yangın
söndürme prensipleri yapılmış ve tatbikat bitirilmiştir. 81 katılımcı ile gerçekleştirilen eğitim ve
tatbikat faydalı bulunmuş, bu tür eğitimlerin sık sık tekrarlanması gerektiği belirtilmiştir.
Akşam Sanat Okulu Halk Eğitim Müdürlüğü
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bağlısı olan Of İlçesi Devlet Hastanesi, Ahi
Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından arama
kurtarma eğitimi ve tatbikatı talebinde bulunulmuştur.
Bu talep doğrultusunda 03.07.2013 tarihinde Of İlçesi Devlet Hastanesi’nde, tahliye tatbikatı
gerçekleştirilmiştir. Senaryo gereğince Genel Cerrahi Servisinde çıkan yangından dolayı hastanenin
Sivil Savunma Servislerinde görevli personeli tarafından hastane tahliye edilmiş, katlarda mahsur
kalan bir kazazede sedye yardımıyla oluşturulan güvenli alana alınmıştır. Daha sonra Of İtfaiyesi
olay yerine intikal etmiş, yangın merdiveni ile katlarda mahsur kalan bir başka kazazedeyi güvenli
alanda sağlık birimlerine teslim etmiştir. Ardından olay bölgesine intikal eden müdürlüğümüz arama
kurtarma ekibi kapalı devre solunum cihazıyla bir personeli içeriye göndermiş, katların tamamında
kazazede aramıştır. Hastanenin 3. katında mahsur kaldığı tespit edilen kazazede ekibimiz tarafından
sedyeye alınarak bağlanmış ve üst katlardan yaralı indirme metodu kullanılarak tahliye edilmiştir.
Çalışmalarını tamamlayan ekibimiz, kurmuş oldukları ip istasyonları ile birlikte iniş yaparak binayı
terk etmiştir. 37 katılımcı ile gerçekleştirilen tatbikat, başarı ile son bulmuştur.
,
Of İlçesi Devlet Hastanesi
10.07.2013 tarihinde Ahi Evren Göğüs ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sivil
savunma servislerinde görevli personel, hastanede yaşanabilecek afet ve acil durum hallerinde
yapmaları gereken faaliyetlerle ilgili eğitime tabi tutulmuştur. Yangın, tahliye, deprem gibi konularda
47 katılımcıya eğitim verilmiş olup Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında da sunum yapılmıştır.
Daha sonra, senaryo dahilinde hastanenin belirlenmiş bir bölgesinden tahliye yapılarak verilen teorik
eğitimler pekiştirilmiştir.
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 04.09.2013 tarihinde Müdahale Şube personellerimiz
tarafından 65 katılımcıya arama kurtarma eğitimi verilmiş, peşinden de uygulamalı tatbikat
yapılmıştır. Tatbikat, üst katlarda mahsur kalan kazazedeyi sedye ve ip yardımları ile üst katlardan
aşağı indirerek güvenli alana almayı ve farazi bir yangın çıkartarak yangın söndürme cihazlarının
nasıl kullanılması gerektiğini içermiştir. Ayrıca, Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında da sunum
yapılmıştır.
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde 18.09.2013, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 30.09.2013
tarihlerinde hastanede görev yapan personele sivil savunma servislerindeki görevleri hakkında bilgi
verilerek, yaşanabilecek acil durumlarda hastanenin tahliyesi yönünde de uygulamalı eğitim
yapılmıştır. Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında da farkındalık eğitimleri verilerek halkımız,
afetler hakkında bilgilendirilmiştir. 176 katılımcıyla gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat, başarı ile sona
erdirilmişitr.
Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C Merkez Bankası Trabzon Şubesince kurulan arama-kurtarma ekibine, 16.09-25.09.2013 ve
26.09-07.10.2013 tarihlerinde iki grup halinde arama-kurtarma eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde,
arama kurtarmada kullanılan pratik bilgiler, uygulamalar ve prensipler anlatılmıştır. Eğitimler
uygulamalı olarak yapılmış, malzeme ve ekipmanların tanıtımı kullanımı, tırmanış-iniş teknikleri, ip
istasyonları ve çadır kurulması gibi teknik konularda da beceri kazandırılması amaçlanmıştır. İki grup
halinde, 20 kişilik katılımcı grubuyla
tamamlanmıştır.
8’er günden toplam 16 gün süren eğitimler başarıyla
T.C. Merkez Bankası Trabzon Şubesi (1. GRUP)
T.C. Merkez Bankası Trabzon Şubesi (2. GRUP)
3.2.1.8.3. Okul Eğitimleri
Müdürlüğümüz tarafından 29.03.2013 tarihinde Çamlık Özel Eğitim Lisesinde toplam 53 öğretmen
ve öğrenciye deprem ve yangın eğitimi verilmiş ve sonrasında yangın tatbikatı yapılmıştır. Yapılan
eğitim ve tatbikat sonucunda, öğrencilerin deprem ve yangın konularında bilgilerinin artırılması
sağlanmıştır. Ayrıca birçok öğrenciye uygulamalı olarak yangın tüpü kullandırılmış ve söndürme
cihazı da tanıtılmıştır.
Çamlık Özel Eğitim Lisesi
Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Teknisyenleri tarafından 01.04.2013 tarihinde Erdoğdu
Anadolu Lisesi’nde toplam 675, 02.04.2013 tarihinde Ahmet Can Bali Lisesi’nde toplam 315,
12.04.2013 tarihinde toplam 572, 18.04.2013 tarihinde Yavuz Selim İlkokulu’nda toplam 47,
20.12.2013 tarihinde Ata İlköğretim Okulu’nda toplam 513 öğretmen ve öğrenciye, doğal afetler ve
korunma yolları hakkında eğitim verilmiştir. Ayrıca üst katlardan yaralı tahliyesi ve yangın
tatbikatı; öğrencilerin de katılımıyla başarıyla gerçekleşmiştir.
Erdoğdu Anadolu Lisesi
Ahmet Can Bali Lisesi
Yavuz Selim İlkokulu
Tevfik Serdar Anadolu Lisesi
Ata İlköğretim Okulu
3.2.1.8.4. Kurum Eğitimleri
Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, arama kurtarma, yangın ve deprem konularında
Bölge Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibinin eğitimleri 15-16-17 Mart 2013 tarihlerinde
yapılmıştır. Müdürlüğümüz arama kurtarma personelleri ve Şube Müdürü Ahmet KOÇ tarafından
toplam 12 kişiye eğitim verilmiştir.
İlimizde hizmet vermekte olan bazı kurumların talebi üzerine sivil savunma servislerinde görevli
personellere görevli oldukları servislerle ilgili bilgiler arama kurtarma, yangın, deprem, sel ve
heyelan gibi acil durum konularında teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Ayrıca; bahsi geçen
kurumlarda Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında da eğitimler verilmiştir. . Müdürlüğümüz
arama kurtarma personelleri tarafından toplam 125 kurum personeline eğitim verilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (11.12.2013)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (16.12.2013)
Trabzon Liman Başkanlığı ( 19-20.12.2013)
Yıldızlı Güven Hastanesi ( 21.12.2013)
3.2.1.8.5. Afete Hazır Türkiye Kapsamında Farkındalık Eğitimleri
“ Afetlere Hazır bir Türkiye için Bilinçlendirme ve Eğitim Seferberliği” Projesi kapsamında ilimiz
dahilinde eğitimlere başlanmıştır. Hazırlanan program dahilinde Müdürlüğümüzce talepleri alınan
eğitim gruplarına, uygun eğitim salonlarında farkındalık eğitimleri verilmektedir. 38 oturumda
toplam 2081 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler başarıyla devam etmektedir.
Haçkalı Baba Gençlik Kampı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (02.07.2013)
Haçkalı Baba Gençlik Kampı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (09.07.2013)
Haçkalı Baba Gençlik Kampı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (19.07.2013)
Haçkalı Baba Gençlik Kampı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (15.08.2013)
Haçkalı Baba Gençlik Kampı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (11.09.2013)
Düzköy Kaymakamlığı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (23.10.2013)
Polis Meslek Yüksek Okulu Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (15.11.2013)
İl Müftülüğü Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (18.11.2013)
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık
Eğitimi (02.12.2013)
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi
(02.12.2013)
İl Defterdarlığı, İl Bilim Sanayi Müd., Aile ve Sos. Pol. Müd., Tapu Bölge Müd. Afete Hazır
Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (03.12.2013)
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Ticaret Borsası Başkanlığı Afete Hazır Türkiye
Projesi Farkındalık Eğitimi (05.12.2013)
Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi
(05.12.2013)
TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık
Eğitimi (05.12.2013)
Denizbank A.Ş. Trabzon Şubesi Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi
(05.12.2013)
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü Afete Hazır Türkiye
Projesi Farkındalık Eğitimi (06.12.2013)
TRT Trabzon Müdürlüğü Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (06.12.2013)
Akçaabat Belediyesi Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (06.12.2013)
Yomra Kaymakamlığı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (09.12.2013)
Araklı Kaymakamlığı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (09.12.2013)
Köprübaşı Kaymakamlığı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (09.12.2013)
Çarşıbaşı Kaymakamlığı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (10.12.2013)
Şalpazarı Kaymakamlığı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (10.12.2013)
Tonya Kaymakamlığı Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (10.12.2013)
Trabzon İl Özel İdaresi Afete Hazır Türkiye Projesi Farkındalık Eğitimi (17.12.2013)
Müdahale Şube Ekibimiz, 15.08.2013 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının “inanç turizmi”
kapsamında, ilimiz Sümela Ören yerinde tedbir amaçlı görev yapmıştır.
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN 22-24.11.2013 tarihlerinde ilimizde ziyaretlerde
bulunmuştur. Müdürlüğümüz müdahale şube personelleri; Samsun AFAD KBRN ekibi ve
Başbakanlık Koruma personelleri ile birlikte Başbakanımızın ilimizden ayrılıncaya kadar programı
doğrultusunda görev yapmıştır.
3.2.1.8.6. Kitap, Afiş ve Broşürler
Vatandaşlarımızın afet bilinci kazanması, Afet ve acil durumlarla ilgili yapılması,
öğrenilmesi gereken temel bilgi ve uygulamaları, afetler yaşanmadan önce farklı tehlikelere karşı
önlemler alması, güvenli yerleşim alanı konusunda bilinçlenmesi ve afetlere hazırlanması
gerekmektedir. Bu nedenle Valiliğimiz (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) eğitim materyalleri
olarak “Temel Afet Bilinci” Kitabı, “Afetler Kaderimiz Olmasın! Bilgilen Bilinçlen”, “İkaz Alarm
İşaretlerini Öğreniniz”,” İlk 72 Saat”, “ Sivil Savunma Nükleer savaşta Hayatta kalmanın On Bir
Yolunu Öğreniniz” afişleri ile “Afetlerde İlk 72 Saat”, “ Afetlerle Birlikte Yaşamak” ve “Hayatta
Kalmak İçin Sivil Savunmayı Öğreniniz” broşür basımları yapılmıştır.
3.2.2. Performans Sonuçları
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin çalışma alanları oldukça geniş olup, faaliyet
alanımıza giren iş ve işlemler belirli bir program dahilinde yürütülmektedir. Afet önleyici tedbirler
ile afet konutları çevre düzenlemeleri projeleri Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan teknik
personeller tarafından hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra afet etütleri, arama-kurtarma faaliyetleri,
eğitim çalışmaları, sivil savunma hizmetleri v.b. gibi hizmetlerin yürütülmesinde her hangi bir
aksaklığa sebebiyet vermeden çalışmalar program dahilinde yerine getirilmiştir.
3.2.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüz faaliyet alanları 5902 Sayılı Kanun gereği son derece genişlemiş olup,
personel sayısı ve araç-gereç donanımı da belli ölçüde artmıştır. Hizmet anlayışımız doğrultusunda
personelimizin idari ve teknik deneyimi ile bilgi ve tecrübesi ön plana çıkarak eksiksiz hizmet
sunulması sağlanmıştır.
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Üstünlükler
1-Vali desteği,
2- Dinamik nitelikli ve eğitimli personele sahip olunması,
3-Yöre insanının ortak çalışmaya yatkın olması,
4- Personelinin özverili, sorumluluk ve bilinç sahibi olması.
4.2. Zayıflıklar
1-Yeni bir kurum olması nedeniyle kurumsallaşmanın henüz tam olarak tamamlanamamış
olması,
2-Hizmet içi eğitimin yetersizliği,
3- Hizmet binası ve müştemilatlarının olmayışı,
4- Sosyal tesis ve imkânların yetersizliği,
5- Bilgi işlem alanında nitelikli personel yetersizliği,
6- İlimize ait jeolojik haritaların eksik olması,
7- Coğrafi bilgi sisteminin olmayışı.
5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak hizmet kalitesi ve halkımızın memnuniyeti için;
1-Her zaman hizmete hazır olmak,
2-Gerekli zamanlarda personele ihtiyaç duyulan alanlarda seminer vermek,
3-Zamanında iş yapmak
4-Afet ve acil durumlara yönelik projeler hazırlamak,
5-Muhtemel acil hizmetlere hazırlıklı olmak,
6-Halkımızın tamamına afet ve acil durumlar ile ilgili eğitimler vererek, topyekûn
bilinçlenmeyi sağlayabilmek.
6. BASINDA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Forum Trabzon'da "Afad" Fotoğraf Sergisi
02 Mart 2013
İhlas Haber Ajansı
Forum Trabzon, 5-10 Mart tarihleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün
(AFAD) hazırladığı deprem ve diğer afetlerle ilgili fotoğraf sergisine ev sahipliği
yapacak.

Forum Trabzon, 5-10 Mart tarihleri
arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün
(AFAD) hazırladığı deprem ve diğer afetlerle
ilgili fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.
Forum Trabzon, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan
Trabzon ve komşu illerde meydana gelen
deprem ve diğer afetlerle ilgili fotoğraf sergisini
ziyaretçileriyle paylaşacak.

Forum Trabzon Fener Sokak'ta düzenlenecek
fotoğraf
sergisinde
arama-kurtarma
faaliyetlerinin malzemeleri de ziyaretçilere
tanıtılacak. 20 adet fotoğrafın ziyaretçilere
sunulacağı sergi 10 Mart Pazar gününe kadar
gezilebilecek.
Forum Trabzon, AFAD fotoğraf sergisine tüm
Trabzonluları davet ediyor. - Trabzon
05.Mart.2013
Trabzon AFAD engelleri birlikte aşıyor
GENİŞ KATILIMLI SUNUM
Trabzon
İl
Afet
ve
Acil
Durum
Müdürlüğü,
05.03.2013 tarihinde Trabzon Forum AVM’ de hem
ilimizde
meydana
gelen
afetlerle
ilgili
vatandaşlarımızın afet bilinci konusunda dikkatlerini
çekebilmek amacıyla resim, afiş ve arama kurtarma
malzemelerinin bazılarından oluşan ‘Afet Bilinci’
sergisi
düzenlemiş,
hem
de
Trabzon
Valiliği
koordinasyonunda Trabzon İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘Engelleri Birlikte Aşalım’ adlı Proje’nin tanıtım toplantısını
yaptı. Toplantıya, Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık'ın yanı sıra, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer
Kıratlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Aydın,
İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İdari Kurum Amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşu
Mensupları katılmıştır.
İLETİŞİM GENİŞLETİLECEK
“Engelleri Birlikte Aşalım” projesi kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, proje yürütücüsü olup,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü de proje ortağı olarak görev almakta. Söz
konusu projenin hedefleri; Trabzon İlinde
ve
Trabzon’un
engelliler
ile
ilçelerinde
ailelerine
yaşayan
ulaşılarak
bu
kişileri sosyal hizmetler, doğal afetler ve
acil durumlar anında yapılması gerekenler
ve
sağlık
hizmetleri
hakkında
bilgilendirerek,
bu
farkındalıklarının
arttırılması
kişilerin
ve
birbirlerinden haberdar edilerek iletişim
kurmalarının sağlanması.
BİRBİRLERİNİ TANIMALARI SAĞLANACAK
10 ayda tamamlanacak olan projenin beklenen sonuçları olarak; Engelli bireylerin topluma
kazandırılması, Engelli bireyler ve ailelerine sağlık, sosyal hizmetler ve afet konusunda verilecek olan
eğitimlerle onların bilgi sahibi olmaları sağlanarak bilinç düzeylerinin arttırılması, engelli bireyler ve
ailelerinin kendileri gibi birçok kişinin varlığından haberdar olarak yaşamaları ve birbirleri ile iletişim
kurmalarının sağlanması, bulundukları yerlerde aynı durumda olan kişilerin birbirlerini tanımaları
sağlanacak.
VALİ KIZILCIK’IN MESAJLARI
Açılışa katılan Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen
serginin
toplumda
afet
bilincini
oluşturacağını
belirterek,
“Afet
başa
gelmeden
sanki
hiç
yaşanmayacakmış gibi çok kısa sürede unuttuğumuz, olduğunda da canımızı yakan, malımızı yok eden
önemli bir risktir. Karadeniz Bölgesi ve Trabzon’umuz afetlerin en büyüğü olan deprem kuşağında
değildir ama coğrafi konum itibariyle ve topografik yapısıyla bir o kadar yıkıcı olan sel ve heyelan gibi
doğal afet riskleri ile de karşı karşıyadır” dedi.
AMAÇ BİLİNÇ OLUŞTURMAK
İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kıratlı da, “28 Şubat sivil savunma günüydü. 1-7 Mart Deprem
Haftası çerçevesinde afet bilinci çalışmamızı tamamladık. 30 yıldan beri ülkemizde meydana gelen
deprem ve heyelanlarda çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Bunlarda depremlerin etkisi çoktur.
Bu sergiyi açmamızın amacı halkımızda bilinç oluşturmaktır” dedi. Konuşmaların ardından Vali Kızılcık ve
beraberindekiler Form AVM’deki ‘Afet Bilinci Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Kızılcık, sergide yer alan
deprem ve diğer doğal afetlerin yıkıcı etkisini gösteren fotoğrafları dikkatle inceledi.
Forum Trabzon'da "AFAD" Fotoğraf Sergisi Açıldı
05 Mart 2013
İhlas Haber Ajansı
Toplumda afet bilincini geliştirmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla Forum
Trabzon'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Afet Bilinci' adlı sergi açıldı.
Sergi açılışına Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Aydın, İl
Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, İl Afet ve
Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kıratlı, Trabzon Devlet Hava Meydanları Baş Müdürü Vedat
Atabek ve AVM ziyaretçileri katıldı.
Açılışa katılan Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından
düzenlenen serginin toplumda afet bilincini oluşturacağını belirterek, "Afet başa gelmeden sanki hiç
yaşanmayacakmış gibi çok kısa sürede unuttuğumuz, olduğunda da canımızı yakan, malımızı yok
eden önemli bir risktir. Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'umuz afetlerin en büyüğü olan deprem
kuşağında değildir ama coğrafi konum itibariyle ve topografik yapısıyla bir o kadar yıkıcı olan sel
ve heyelan gibi doğal afet riskleri ile de karşı karşıyadır" dedi.
HER ZAMAN TEYAKKUZDA OLMALIYIZ
Yıkıcı heyelanlara karşı her zaman teyakkuzda olunması gerektiğini söyleyen Kızılcık, "Bireyden
yerel yönetimlere sivil toplumumuzdan vatandaşlarımıza kadar işbirliği halinde her an hazırlıklı ve
teyakkuz halinde olmalıyız. Afetin önlenmesi, ona hazırlıklı olunması, yaşandığı anda da en kısa
zamanda zararlarının ortadan kaldırılması için devletimiz her türlü tedbirleri almaya gayret ediyor.
Merkezde oluşturulan Afet Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatları koordinasyonunda tüm yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşlarımız ve onların başında bulunan Kızılay'ımızın çeşitli önleme ve
hazırlık çalışmaları süratle devam ediyor. Bugün burada açılan sergi olası bir afet ile
karşılaştığımızda nasıl hareket etmemiz gerektiği yönünde bizlere bilgiler vermektedir.
Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için bizlerin daha fazla duyarlı olması gerekiyor.
Yapılaşmaları sel ve heyelan risklerinin fazla olduğu dere yataklarında yapmamalıyız. Geçmişe
baktığımızda en büyük kaybı bina yapılmaması gereken dere ağızlarında yapılan yapılardan
kaynaklandığını görüyoruz. Devletimiz bu olaylardan sonra önemli tedbirler almıştır. Buralarda
yapılan evler hukuk çerçevesinde yıkılarak can ve mal kayıplarının önüne geçilmeye
çalışılmaktadır. Risklerin azaltılması yönünde önemli tedbirler alıyoruz. Risk altındaki yapıların bir
an önce ortadan kaldırılması gerektiğini, yeni yapılaşmanın da riskten uzak alanlarda yapılmasının
daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
AMAÇ BİLİNÇ OLUŞTURMAK
İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kıratlı da, "28 Şubat sivil savunma günüydü. 1-7 Mart
Deprem Haftası çerçevesinde afet bilinci çalışmamızı tamamladık. 30 yıldan beri ülkemizde
meydana gelen deprem ve heyelanlarda çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Bunlarda
depremlerin etkisi çoktur. Bu sergiyi açmamızın amacı halkımızda bilinç oluşturmaktır" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Kızılcık ve beraberindekiler Form AVM'deki 'Afet Bilinci Sergisi'nin
açılışını gerçekleştirdi. Kızılcık, sergide yer alan ve deprem ve diğer doğal afetlerin yıkıcı etkisini
gösteren fotoğrafları dikkatle inceledi. – TRABZON
CESEDİ ÇIKARILDI
08 Temmuz 2013
TAKA GAZETESİ
Trabzon’un Şana mevkiinde serinlemek için denize girerek kaybolan tıp fakültesi öğrencisi İdris
Bütün’ ü yapılan arama çalışmasında cesedine ulaşıldı.
Bütün’ ü bulmak için önceki gün sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına 16 dalgıç, sahil
Güvenlik helikopteri, botlar, Rize ve Trabzon deniz Polisi, çok sayıda Afet acil durum ekipleri,
Jandarma takviyesi, İl Jandarma komutanı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü katıldı. Yoğun
çalışmalar sonucu Bütün’ ün cesedine ulaşılırken Bingöl’den gelen ailesi oğlunun cesedini görünce
şok oldu.
TRABZON’DA FECİ ÖLÜM
29 Temmuz 2013
TÜRKSESİ
Trabzon’da babasıyla birlikte araç üzerindeki koyun yünlerini boşaltmak isterken ayağı kayarak
uçuruma yuvarlanan genç kız hayatını kaybetti.
Olay, Araklı ilçesine bağlı Erikli köyü Pazarcık mevkiinde bulunan Pamuğun Gölü kenarında
önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Yörede hayvancılık yapan Kemal Küçük, kızı Şeyma
Küçük (19) ile koyun yünlerini boşaltmak istedi. Bu sırada ayağı kayan genç kız, yaklaşık 60
metrelik uçurumdan yuvarlandı. Dik arazi şartları sebebiyle genç kıza ulaşamayan yakınları,
durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 3 saatlik bir
çalışmanın ardından genç kızın cansız bedenini uçurumdan çıkarttı. Şeyma Küçük’ün cenazesi daha
sonra Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Trabzon'da kayıp gençlerden kötü haber!
Trabzon’da 2 gündür kayıp olan gençlerin otomobilleri ile dereye uçtukları ortaya çıktı.
Trabzon'da Sümela Manastırı'na gezmeye giden iki kişinin içinde bulunduğu otomobil, iki gün önce
uçuruma yuvarlandı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, beraberindeki kişi yaralı olarak
bulundu.
Maçka ilçesinde Sümela Manastırı karşısındaki yolda Eyüp Saral'ın (27) kullandığı 61 DL 300 plakalı
otomobil, iki gün önce kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaçların arasından takla atarak
dereye düşen otomobildekilerden Eyüp Saral, hayatını kaybetti. Saral'ın beraberinde bulunan
Selami Taştan ise araçtan fırlayarak dere kenarına yuvarlandı.
Saral'dan iki gündür haber alamayan yakınları, Sümela Manastırı'na gezmeye gitmiş olabileceği
ihtimali üzerine bu alanda arama yaptı. Yolda lastik izlerini takip ederek otomobile ulaşan Saral'ın
yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Selami Taştan,
bulunduğu yerden alınarak bir süre taşındıktan sonra yola çıkartıldı. İki gün dere yatağında kalan
yaralı, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saral'ın yaklaşık 150 metrelik
şarampole devrilen otomobilde sıkışan cesedi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin halat yardımıyla
oluşturdukları sistem sayesinde yola çıkartıldı.
-Yaralı halde iki gün dere yatağında kaldı
Eyüp Saral'ın arkadaşı Ömer Kalfaoğlu, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Saral'ın
beraberindeki kişiyle iki gün önce Trabzon'dan ayrıldığını, kendisinden haber alamadıklarını, cep
telefonuyla kendisine ulaşamadıklarını söyledi.
Kalfaoğlu, Saral'ın Sümela Manastırı'na gezmeğe gitmiş olabileceğini düşündüklerini ve bu alanda
arama yaptıklarını belirterek, "Aramalar sırasında yol kenarında lastik izlerini görünce uçurama
doğru baktık ve otomobili gördük. Bu sırada yaralı da dere kenarında bağırıyordu. Ekiplere haber
verdik ve kurtarma çalışmaları başladı. Buraya gezmeye geldiklerini düşünüyoruz" dedi.
2 gün sonra bulundu
Trabzon'un Maçka İlçesi Sümela Manastırı yolunda kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobil,
kazadan 2 gün sonra bulundu.
Aracın sürücüsü 27 yaşındaki Eyüp Saral'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan ve dere
yatağında 2 gün boyunca mahsur kalan Selami Taştan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza geçen pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Eyüp Saral yönetimindeki 61 DL 300
plakalı otomobil, Sümela Manastırı'na çıkan yolda kontrolden çıkarak yuvarlandı. Ağaçların
arasından yaklaşık 150 metre aşağıdaki dereye kadar yuvarlanan araç hurdaya döndü.
Eyüp Saral'ın Sümela Manastırı'na gideceğini bilen yakınları ondan 2 gün boyunca haber
alamayınca bu sabah bölgede arama yaptı. Tekerlek izlerinden uçuruma yuvarlanan aracı gören
Saral'ın yakınlarının bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve diğer arama- kurtarma ekipleri
geldi. Uçurumun dibindeki aracın yanına giden ekipler, sürücü Eyüp Saral'ın yaşamını yitirdiğini
belirledi. Yanındaki Selami Taştan ise biraz ileride dere yatağında ağır yaralı halde bulundu.
Taştan'ın, taklalar atan araçtan fırladığı ve düştüğü dere yatağında mahsur kaldığı belirlendi.
2 gün boyunca dere yatağında yaşam savaşı veren Selami Taştan ekiplerce kurtarılarak ambulansla
hastaneye gönderildi. Sürücü Saral'ın uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan cesedi ise güçlükle
çıkartıldı, halatlarla yola çekildi. Saral'ın yakınları gözyaşı dökerken, kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Trabzon'da kan donduran kaza
Trabzon’da 2 gündür kayıp olan gençlerin otomobilleri ile
dereye uçtukları ortaya çıktı.
21 Kasım 2013
Sümela Manastırı yolunda dereye uçan araçta bulunan 2 gençten biri hayatını kaybederken, diğeri
ise yaralandı. Hayatını kaybeden gencin cesedi 100 metrelik uçurumdan güçlükle çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kayıp olduğu belirtilen Eyüp Saral (27) isimli genç, 61 DL 300
plakalı aracı ile Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan Sümela Manastırı’na gezmeye giderken
Milli Park’a yaklaşık 500 metre kala dereye uçtu. Beraberindeki arkadaşı ile birlikte 2 gündür dere
içerisinde bulunan gencin cansız bedeni 100 metrelik uçurumdan Trabzon İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartılırken, durumu ağır olan
Selami Taşan (27) ise ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sümela Manastırı'nda ayin gerçekleştirildi
Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela
Manastırı'nda
Hristiyan
Ortodokslarca
yapılan ayin başladı.
Ayin
öncesi
ziyaretçiler,
manastırın
Trabzon
girişine
Valiliği
gelen
tarafından
kendilerine verilen giriş kartların görevlilerce
kontrol edilmesinin ardından içeriye alındı.
Manastırın avlusunda toplanan ziyaretçiler,
daha
sonra
Fener
Rum
Patriği
Bartholomeos yönetiminde ayine başladı.
Ayin sırasında Trabzon İl Kültür ve Turizm
Müdürü İsmail Kansız ile Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç de manastırın avlusunda yer aldı.
Ayin sırasında bir sorun yaşanmaması için manastır içinde özel güvenlik görevlileri ile
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Manastır alanında sağlık ekipleri de hazır
bulunduruldu. Manastırda ayin için dini kıyafetleri giyen Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla
daha sonra ayin yapılan alana gelerek ayini başlattı.
Ayine, yaklaşık 350 kişi katıldı.
- Sümela Manastırı; Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık
300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış Sümela Manastırı, halk arasında
''Meryem Ana'' adıyla biliniyor.
''Meryem Ana'' adına kurulan ve ''Sümela'' adını siyah anlamına gelen ''melas'' sözcüğünden aldığı
rivayet edilen ismin, manastırın yapıldığı Karadağlar'dan geldiği düşünülüyor. ''Sümela'' kelimesi,
buradaki Hazreti Meryem tasvirinin ''siyah'' rengine de bağlanıyor.
Hakkında çeşitli rivayetler bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13. yüzyıla dayanan manastırın,
1650'ye kadar dış kapısı üzerinde görülebilen 1360 tarihli, beş mısralık bir manzum kitabede 3. Alesios,
bu tesisin kurucusu (ktetor) ve ''Doğu ile Batı''nın (Iberia) hakimi imparator olarak gösterilmişti.
Bir güneş tutulmasını 1361 yılında manastırda karşılayan Alesios, 1365 tarihli vakfiyesi ile de
manastırın bütün idari şartlarını, arazisini, gelirlerini düzene koyduktan sonra Trabzon'a gelecek bir
tehlikeyi, bir Türk akınını önlemek için buradaki keşişlerin daima uyanık bulunmalarını istemişti.
Hizmet birimleri, misafirhane, mutfak, ayazmanın dışında 72 odası bulunan manastırın, Trabzon
Kommenoslar olarak bilinen ve 1204 tarihinde Trabzon'da kurulan Kommenos Prensliği zamanında
önemi arttı ve fermanlarla gelir sağlandı.
Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine girmesiyle Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan
Selim'in (1512-1520) manastıra 2 şamdan hediye ettiği, ayrıca Trabzon'u fetheden Fatih Sultan
Mehmet'in de manastırın haklarını tanıdığı ve birçok manastırda olduğu gibi Sümela'nın da haklarının
fermanlarla korunduğu biliniyor.
Trabzon'daki Sel felaketi
Yomra Kaymakamı Neriman Ateş'in denizde, derede ve heyelan alanındaki tüm
aramalara rağmen bulunamadığını bildirdi.
Yomra Kaymakamı Fatih Akkaya, Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan selde kaybolan
Neriman Ateş'in denizde, derede ve heyelan alanındaki tüm aramalara rağmen
bulunamadığını bildirdi.
Kaymakam Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde dün etkili olan
sağanağın ardından yaşanan selde, Taşdelen köyündeki bahçelerinde fındık toplayan 75
yaşındaki Şakire Ateş ile 55 yaşındaki gelini Neriman Ateş'in kaybolmasının ardından İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, İl Özel İdare, Trabzon ve Yomra
belediyeleri ile jandarma ekiplerinin bölgede geceden itibaren yaptıkları arama kurtarma
çalışmaları sonucu, Şakire Ateş'in cenazesine ulaşıldığını anımsattı.
Neriman Ateş'i bulmak için ise çalışmaların gün boyu devam ettiğini söyleyen Akkaya,
"Selde kaybolan Neriman Ateş, denizde, derede ve heyelan alanındaki tüm aramalara
rağmen halen bulunamadı. Ateş'in aranmasına hava karardığı için ara verildi. Ateş, sel
suları sebebiyle derenin akıntısına kapılarak denize gitmiş olma ihtimaline karşın denizde
de sahil güvenlik ekiplerince arandı. Ancak arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızın
çabalarına rağmen kendisine ulaşılamadı. Yarın sabahtan itibaren arama çalışmalarına
devam edilecek" dedi.
Akkaya, kayıp olan Ateş'in aranması için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK)
bağlı arama kurtarma ekiplerinin de yarınki çalışmalara katılacağını ifade etti.
Trabzon'da Selin Yaraları Sarılıyor
22 Ağustos 2013
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ve bir kişinin öldüğü bir
kişinin de kaybolduğu sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Trabzon'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana
gelen ve bir kişinin öldüğü bir kişinin de kaybolduğu
sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi ve İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından
selin yaralarını sarmak için aralıksız çalıştıklarını
kaydeden Trabzon Vali Yardımcısı Halil İbrahim
Ertekin, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcısı Nurettin Tandoğan, İl Afet ve Acil Durum
Müdürü Ömer Kıratlı ve AK Parti Yomra İlçe Başkanı Eyüp Ergan ile birlikte Yomra ilçesinde afetten
büyük zarar gören ve Taşdelen köyünde incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonrasında konuşan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, afet olduğu gece YomraOymalıtepe-Özdil yolunda heyelan nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 500 vatandaşımızı gece geç
saatlerde yolu ulaşıma açarak kurtardıklarını söyledi. Yomra ilçesi Taşdelen köyündeki afette 2
vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Ertekin "Ölen
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıp olan hanım vatandaşımızı
inşallah en kısa zamanda bulacağız. İl Özel İdaresi ve Trabzon Belediyesi'nin ortak ekipleri afet olan
ilçelerimizdeki köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedirler. Afette,
köy yolarımızın alt yapılarında meydana gelen hasarların tespiti çalışmalarını İl Özel idaremizin ve
AFAD müdürlüğümüzün teknik ekipleri köy köy gezerek yapıyorlar. Trabzon Belediye Başkanımız Dr.
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu afette belediyenin iş makinalarını seferber ederek yaraların sarılmasında
çok büyük katkıları olmuştur. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yakından ilgilenerek
geçmiş olsun dileklerinde bulundular ve acil ihtiyaçlar için İl Özel İdaresi'ne 300 bin TL ödenek
çıkarttılar. Ayrıca Trabzon Valiliğince İl özel İdaresi bütçesinden İl Encümenince afetten zararların
karşılanması için de 150.000 TL ek ödenek tahsis edildi. Devletimiz bütün imkanları ile afetzedelere
yardıma koşmuştur" dedi. - Trabzon
SELİN YARALARI SARILIYOR
22 Ağustos 2013
Karadenizden Son Nokta
Trabzon’da selin yaraları sarılıyor. Yomra ilçesinde teknik ekipler köy köy gezerek
hasar tespit çalışması yapıyor.
Trabzon’da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ve bir kişinin öldüğü bir kişinin de
kaybolduğu sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri
tarafından selin yaralarını sarmak için aralıksız çalıştıklarını kaydeden Trabzon Vali Yardımcısı
Halil İbrahim Ertekin, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Tandoğan, İl
Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı ve AK Parti Yomra İlçe Başkanı Eyüp Ergan ile birlikte
Yomra ilçesinde afetten büyük zarar gören ve Taşdelen köyünde incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonrasında konuşan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, afet olduğu gece
Yomra-Oymalıtepe-Özdil yolunda heyelan nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 500 vatandaşımızı gece
geç saatlerde yolu ulaşıma açarak kurtardıklarını söyledi. Yomra ilçesi Taşdelen köyündeki afette 2
vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Ertekin
”Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıp olan hanım
vatandaşımızı inşallah en kısa zamanda bulacağız. İl Özel İdaresi ve Trabzon Belediyesi’nin ortak
ekipleri afet olan ilçelerimizdeki köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız olarak
sürdürmektedirler. Afette, köy yolarımızın alt yapılarında meydana gelen hasarların tespiti
çalışmalarını İl Özel idaremizin ve AFAD müdürlüğümüzün teknik ekipleri köy köy gezerek
yapıyorlar. Trabzon Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu afette belediyenin iş
makinalarını seferber ederek yaraların sarılmasında çok büyük katkıları olmuştur. Ayrıca Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular ve
acil ihtiyaçlar için İl Özel İdaresi’ne 300 bin TL ödenek çıkarttılar. Ayrıca Trabzon Valiliğince İl
özel İdaresi bütçesinden İl Encümenince afetten zararların karşılanması için de 150.000 TL ek
ödenek tahsis edildi. Devletimiz bütün imkanları ile afetzedelere yardıma koşmuştur” dedi.
Trabzon'da selin yaraları sarılıyor
22 Ağustos 2013
Haber 61
Trabzon’da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ve bir kişinin öldüğü bir kişinin
de kaybolduğu sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından selin
yaralarını sarmak için aralıksız çalıştıklarını kaydeden Trabzon Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin,
beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Tandoğan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Ömer Kıratlı ve AK Parti Yomra İlçe Başkanı Eyüp Ergan ile birlikte Yomra ilçesinde afetten büyük zarar
gören ve Taşdelen köyünde incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonrasında konuşan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, afet olduğu gece YomraOymalıtepe-Özdil yolunda heyelan nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 500 vatandaşımızı gece geç
saatlerde yolu ulaşıma açarak kurtardıklarını söyledi. Yomra ilçesi Taşdelen köyündeki afette 2
vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Ertekin ”Ölen
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıp olan hanım vatandaşımızı
inşallah en kısa zamanda bulacağız. İl Özel İdaresi ve Trabzon Belediyesi’nin ortak ekipleri afet olan
ilçelerimizdeki köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedirler. Afette,
köy yolarımızın alt yapılarında meydana gelen hasarların tespiti çalışmalarını İl Özel idaremizin ve
AFAD müdürlüğümüzün teknik ekipleri köy köy gezerek yapıyorlar.
Trabzon Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu afette belediyenin iş makinalarını
seferber ederek yaraların sarılmasında çok büyük katkıları olmuştur. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular ve acil ihtiyaçlar için İl
Özel İdaresi’ne 300 bin TL ödenek çıkarttılar. Ayrıca Trabzon Valiliğince İl özel İdaresi bütçesinden İl
Encümenince afetten zararların karşılanması için de 150.000 TL ek ödenek tahsis edildi. Devletimiz
bütün imkanları ile afetzedelere yardıma koşmuştur” dedi.
Bakan yardımcısı afet bölgesinde!
Çevre ve Şehircilik Bakan yardmcısı Muhammet Balta
Bugün
Heyelanın
Meydana
geldiği
Taşgelen
köyünde
incelemelerde bulundu.
Trabzonun Yomra ilesinde Taşdelen köyünde meydana gelen heyelanda
hayatını kaybeden Neriman Ateş’e ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları
sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakan yardmcısı Muhammet Balta Bugün Heyelanın Meydana geldiği Taşgelen
köyünde incelemelerde bulundu.
Bakan yardımcısı Balta köyde eşini ve gelinlerini kaybeden Ateş ailesine başsağlığı diledi.
Bakan Yardımcısı Balta beraberinde Çevre
ve Şehircilik il Müdürü Ali Vedat Çiftçi, il özel
idaresi genel sekreteri İbrahim Kul, İl genel
meclisi başkanı Haydar Revi, İlbank bölge
müdürü Şükrü Aygar, İl Afet müdürü Ömer
Kıratlı,
AKparti Yomra ilçe başkanı Eyüp
Ergan, ve AKparti İlgenel meclisi üyesi Salih
Yavuz ile birlikte bugün Heyelanın en fazla zarar verdiği Taşdelen köyüne gitti. Burada eşi ve annesini
ni kaybeden Mustafa Ateş ‘e başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan yardımcısı Balta daha sonra yanına gelen Mustafa Ateş’in eşini kaybeden Babası Murat Ateş’e
de başsağlığı diledi.
Acılı aileden Baba Murat Ateş burada duygu yüklü ber konuşma yaptı. Ateş gelininin bulunması için
yardım talep ederken “ Ben vatanının milletini seven biriyim. Bu olay cenabı Allahtan geldi. Acı ama
katlanmak kabullenmek zorundayız. Devlet anında olaya müdahale etti. Ekipler seferber oldu. Gelinimin
bulunması için gece gündüzü çalışıyor.. Benim devletten tek isteğim Gelenimin bulunmasıdır. Tek
isteğim bu.
Yomra yüz üstü bırakılmadı
22 Ağustos 2013
61SAAT.com
Trabzon’da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ve bir kişinin öldüğü bir
kişinin de kaybolduğu sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri
tarafından selin yaralarını sarmak için aralıksız çalıştıklarını kaydeden Trabzon Vali Yardımcısı
Halil İbrahim Ertekin, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Tandoğan, İl
Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı ve AK Parti Yomra İlçe Başkanı Eyüp Ergan ile birlikte
Yomra ilçesinde afetten büyük zarar gören ve Taşdelen köyünde incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonrasında konuşan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, afet olduğu gece
Yomra-Oymalıtepe-Özdil yolunda heyelan nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 500 vatandaşımızı gece
geç saatlerde yolu ulaşıma açarak kurtardıklarını söyledi. Yomra ilçesi Taşdelen köyündeki afette 2
vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Ertekin
”Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıp olan hanım
vatandaşımızı inşallah en kısa zamanda bulacağız. İl Özel İdaresi ve Trabzon Belediyesi’nin ortak
ekipleri afet olan ilçelerimizdeki köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız olarak
sürdürmektedirler. Afette, köy yolarımızın alt yapılarında meydana gelen hasarların tespiti
çalışmalarını İl Özel idaremizin ve AFAD müdürlüğümüzün teknik ekipleri köy köy gezerek
yapıyorlar. Trabzon Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu afette belediyenin iş
makinalarını seferber ederek yaraların sarılmasında çok büyük katkıları olmuştur. Ayrıca Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular ve
acil ihtiyaçlar için İl Özel İdaresi’ne 300 bin TL ödenek çıkarttılar. Ayrıca Trabzon Valiliğince İl
özel İdaresi bütçesinden İl Encümenince afetten zararların karşılanması için de 150.000 TL ek
ödenek tahsis edildi. Devletimiz bütün imkanları ile afetzedelere yardıma koşmuştur” dedi.
Felaketzedelere 450 bin lira
22 Ağustos 2013 Perşembe 11:53
TRABZON’UN Yomra İlçesi’nde meydana gelen sel ve heyelanda zarar gören vatandaşlar için acil
afet fonundan 300 bin lira ödenek gönderildi. İl Genel Meclisi bütçesinden de 150 bin lira takviye
yapılınca toplam ödenek 450 bin liraya yükseldi.
Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'da etkili olan sağanağın ardından
kapanan tüm yolların açıldığını ve bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü,
vatandaşların
yaralarının
sarılacağını
belirtti.Trabzon
Belediye
Başkanı
Orhan
Fevzi
Gümrükçüoğlu, Arsin ve Araklı'nın selden daha az etkilendiğini, bu ilçelerde yollardaki tadilatın
tamamlandığını, selden daha çok etkilenen Yomra'daki yollarda tadilat işleminin ise devam ettiğini
vurguladı. Selden etkilenen ilçelerdeki hasar tespit çalışmalarının Afet İşleri İl Müdürlüğü’nce
hassasiyetle sürdürüldüğünü söyleyen Gümrükçüoğlu, konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından da yakından takip edildiğini bildirdi.
Hasar tespit çalışmaları sonucu vatandaşların yaralarının sarılacağını kaydeden Gümrükçüoğlu,
"Bugün telefonla görüştüğümüz Sayın Erdoğan Bayraktar bize İller Bankası'ndan bağış niteliğinde
İl Özel İdaremize 300 bin liralık bir kaynağın aktarıldığını, Afet İşleri İl Müdürlüğü’nün tespitleri
sonucunda bütün yaraların sarılacağını ifade etti" diye konuştu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
4 249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content