close

Enter

Log in using OpenID

28 Eylül 2014 tarihinde yapılan Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı

embedDownload
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
(28 Eylül 2014)
(A)
Soru Kitapçığı
Aday No
:…………………………………….
Adı Soyadı :…………………………………….
SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde
salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz.
2. Soru kitapçığının üzerine aday numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazınız.
3. Cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik
numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve kutucukları işaretleyiniz. Belirlenmiş
alanı imzalayınız.
4. Adı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan
aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır.
5. Bu testin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır.
6. Soru kitapçıkları (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla soru kitapçıklarının
cevap anahtarları birbirinden farklıdır. Soru kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış
olan yere doğru olarak kodlamayı ve işaretlemeyi unutmayınız. Aksi takdirde cevap kağıdınız
değerlendirmeye alınmaz.
7. Her sorunun dört seçeneği ve yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin
işaretlenmesi halinde o soruya verilen cevap yanlış sayılır.
8. Her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek
ve buruşturulmayacaktır.
10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle
işaretleyiniz.
11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır.
12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek
şekilde tutunuz.
13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin
verilmeyecektir.
14. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim
ediniz.
15. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre
hareket ediniz.
BAŞARILAR DİLERİZ.
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
1) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına
ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bir teşkilatın
kurulma işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile
tamamlanır?
5) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir?
A) Genel hükümlere göre kadro alınmasıyla
B) Yeterli
sayıda
personelin
göreve
başlamasıyla
C) En üst amirin göreve başlamasıyla
D) Hizmet binasının tahsis edilmesiyle
A) Harcama politikalarının uygulanmasına
ilişkin hizmetleri yürütmek
B) Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin
hizmetleri yürütmek
C) Devlet hesaplarını tutmak
D) Gelir politikasını uygulamak
2) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına
ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bakanlık bağlı
kuruluşları yardımcı birimlerinin yetki ve
sorumlulukları aşağıdakilerden hangisiyle
düzenlenir?
6) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Defterdar,
bulunduğu
ilde
Maliye
Bakanlığının il ve bağlı ilçeler teşkilatının
amiridir
B) Malmüdürü, milli emlak servisindeki
işlemlerin
kanuna
uygun
olarak
yürütülmesinden
birinci
derecede
sorumludur
C) Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının
amiridir
D) Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır
A) Kanunla
B) Bakanlar Kurulu Kararıyla
C) İlgili Bakan ve Başbakanın müşterek
kararıyla
D) Yönetmelikle
3) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
görev alanına giren konularda Maliye
Uzmanlarına teftiş, denetim, inceleme ve
soruşturma işleri yaptırabilecek birimler
arasında sayılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
7) I-Memur
II-İşçi
III-Geçici personel
IV-Sözleşmeli personel
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Muhasebat Genel Müdürlüğü
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
kamu
hizmetlerinin
kimler
eliyle
gördürüldüğü aşağıdakilerin hangisinde tam
ve doğru olarak gösterilmiştir?
4) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, Maliye Bakanlığında en
fazla
kaç
Müsteşar
Yardımcısı
görevlendirilebilir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
3
4
5
6
1
I
I ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve
sorumluluklarından değildir?
A)
B)
C)
D)
12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve
ders görevi alacakların nitelikleri nasıl tespit
edilir?
Sadakat
Mal Bildirimi
Uygulamayı isteme
Davranış ve işbirliği
A) İlgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar
Kurulunun kararı
B) İlgili Kurumun teklifi, ilgili Bakan ve Maliye
Bakanının onayı
C) İlgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanının
kararı
D) İlgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın kararı
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan
çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı
oldukları
kuruma
bildirmekle
yükümlüdürler?
A)
B)
C)
D)
13) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
doğum yardımı ödeneğinin hesabında esas
alınan gösterge rakamı aşağıdakilerden
hangisidir?
7
10
15
30
A)
B)
C)
D)
10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
aşağıdakilerin
hangisinde,
kurumlarca
hazırlanan kadro cetvellerinde yer alması
gereken bilgiler tam ve doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
14) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
en alt derecenin birinci kademesinde
bulunan memurun brüt aylığının yarısını
geçmeyen ve memurca ödenmesi kabul
edilen zarar hangi merciin kararına göre
ödenir?
Pozisyonu, sınıfı, derecesi ve unvanı
Dairesi, derecesi, unvanı ve adedi
Unvanı, sınıfı, derecesi ve kademesi
Sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi
A)
B)
C)
D)
11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan
adaylar hangi tarihten geçerli olmak üzere
asli memurluğa atanırlar?
A)
B)
C)
D)
800
1600
2500
3000
Disiplin amirlerinin teklif tarihi
Atamaya yetkili amirin onay tarihi
Atama onayının tebliğ tarihi
Yemin merasiminin yapıldığı tarih
2
Atamaya yetkili amir
Disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu
Zarar tespit komisyonu
Zarara uğrayan kurumun en üst yöneticisi
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
15) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
1955 doğumlu olup, 1969 yılında ortaokulu
bitiren, 01/12/1975 - 01/12/1981 tarihleri
arasında TCDD Vagon Fabrikasında işçi
olarak 2000 gün sigortalı çalıştıktan sonra,
01/06/1982 tarihinde memuriyete başlayan,
1991-1996 yılları son altı yıl sicil notu
ortalaması 89,1 olan, 20/06/1998 tarihinde
istifa eden, 31/07/2005 tarihinde AÖF lisans
İşletme bölümünü bitiren, 28/09/2014
tarihinde memuriyete atanacak kişinin
kazanılmış hak aylığı (KHA) ve emeklilik
keseneğine esas aylığı (EEA) ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
17) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
1990 yılı Anadolu Meslek Lisesi mezunu
olarak 01/04/1992 tarihinde memuriyete
başlayan, 1996 yılında maliye kursunu
bitiren ve 2000 yılında da iki yıllık meslek
yüksekokulunu
bitiren
memurun
01/04/2014 tarihinde kazanılmış hak aylık
derece ve kademesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
A) KHA; 1’inci derecenin 1’inci kademesi,
EEA; 1’inci derecenin 3’üncü kademesi
B) KHA; 2’nci derecenin 1’inci kademesi, EEA;
1’inci derecenin 1’inci kademesi
C) KHA; 1’inci derecenin 2’nci kademesi, EEA;
1’inci derecenin 2’nci kademesi
D) KHA; 3’üncü derecenin 3’üncü kademesi,
EEA; 1’inci derecenin 2’nci kademesi
1’inci derecenin 1’inci kademesi
1’inci derecenin 3’üncü kademesi
2’nci derecenin 2’nci kademesi
2’nci derecenin 3’üncü kademesi
18) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyan ve
mimar olarak 10/04/1997 tarihinde göreve
başlayan,
10/09/2000
04/06/2001
tarihlerinde doğum nedeniyle kullandığı
aylıksız
izini
borçlanan
memurun
10/02/2014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak
aylığı (KHA) ve emeklilik keseneğine esas
aylığı (EEA) ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
16) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
1986 yılı Anadolu Öğretmen Lisesi (hazırlık
sınıfı dahil) mezunu olarak 08/04/1987
tarihinde memuriyete başlayan, 08/09/1993
tarihinde istifa eden, 720 gün sigortalı işçi
olarak çalışan ve 02/07/2000 tarihinde
Hukuk Fakültesini bitirerek 24/05/2004 24/05/2012
tarihleri
arasında
kendi
bürosunda serbest avukatlık yaptıktan sonra
04/08/2014 tarihinde hazine avukatlığına
atanan kişinin kazanılmış hak aylığı (KHA) ve
emeklilik keseneğine esas aylığı (EEA) ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) KHA; 2’nci derecenin 2’nci kademesinde 1
ay 6 gün kıdemli, EEA; 2’nci derecenin
2’nci kademesinde 10 ay kıdemli
B) KHA; 2’nci derecenin 3’üncü kademesinde
1 ay 6 gün kıdemli, EEA; 2’nci derecenin
3’üncü kademesinde 10 ay kıdemli
C) KHA;
3’üncü
derecenin
3’üncü
kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EEA;
3’üncü derecenin 3’üncü kademesinde 10
ay kıdemli
D) KHA; 3’üncü derecenin 2’nci kademesinde
1 ay 6 gün kıdemli, EEA; 3’üncü derecenin
2’nci kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli
A) KHA; 3’üncü derecenin 2’nci kademesinde
5 ay kıdemli, EEA; 2’nci derecenin 3’üncü
kademesinde 5 ay kıdemli
B) KHA; 3’üncü derecenin 1’inci kademesinde
5 ay kıdemli, EEA; 2’nci derecenin 2’nci
kademesinde 5 ay kıdemli
C) KHA; 5’inci derecenin 3’üncü kademesinde
5 ay kıdemli, EEA; 3’üncü derecenin 1’inci
kademesinde 5 ay kıdemli
D) KHA; 5’inci derecenin 1’inci kademesinde
5 ay kıdemli, EEA; 4’üncü derecenin
3’üncü kademesinde 5 ay kıdemli
3
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
19) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
1988 yılı meslek lisesi mezunu olarak
04/10/1988 tarihinde memuriyete başlayan
ve 10/06/1993 tarihinde maliye kursunu,
2000 yılında da meslek yüksek okulunu
bitiren, 1995-2000 ve 2006-2007 yılları sicil
notları ortalaması 90 puanın üzerinde olan
memurun 04/10/2014 tarihinde kazanılmış
hak aylığı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
22) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun
kararı alındıktan sonra atamaya yetkili
amirlerce
verilen
disiplin
cezası
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
A) 1’inci derecenin 4’üncü kademesinde 7 ay
27 gün kıdemli
B) 1’inci derecenin 2’nci kademesinde 2 ay 3
gün kıdemli
C) 1’inci derecenin 3’üncü kademesinde 2 ay
3 gün kıdemli
D) 2’nci derecenin 3’üncü kademesinde 3 ay
2 gün kıdemli
23) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını
gerektiren bir eylemin öğrenildiği tarihten
itibaren ne kadar süre içinde disiplin
kovuşturmasına başlanmaz ise, disiplin
cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
A)
B)
C)
D)
20) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
1990 yılı lise mezunu olarak 16/09/1990
tarihinde göreve başlayan, 1994 ve 1996 yılı
sicil raporları olumsuz olan, 12/01/1998
tarihinde 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası alan, 21/10/2000
tarihinde istifa eden, açıkta iken işletme
fakültesini bitiren ve eski görevine tekrar
dönme
talebinde
bulunan
kişinin
24/01/2014 tarihinde hangi derece ve
kademeden göreve başlatılmıştır?
A)
B)
C)
D)
1 ay
6 ay
1 yıl
2 yıl
24) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
aşağıdakilerden
hangisi,
haklarında
görevden uzaklaştırma kararı verilen
memurun, soruşturma veya yargılama
sonunda, yetkili mercilerce göreve tekrar
başlatılması zorunlu olan hallerden biri
değildir?
A) Haklarında memurluktan çıkarmadan
başka bir disiplin cezası verilenler
B) Yargılamanın men'ine veya beraatına
karar verilenler
C) Hükümden
evvel
haklarındaki
kovuşturma genel af ile kaldırılanlar
D) Tutuksuz
yargılanmalarına
devam
edilenler
7’nci derecenin 3’üncü kademesi
6’ncı derecenin 1’inci kademesi
5’inci derecenin 2’nci kademesi
4’üncü derecenin 2’nci kademesi
21) "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına
yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunmak" fiili 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre aşağıda yer alan disiplin
cezalarından
hangisinin
verilmesini
gerektirir?
A)
B)
C)
D)
Kınama
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Devlet memurluğundan çıkarma
25) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat
ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen
disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında
bir derece ağır ceza verilir?
Kınama
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Devlet memurluğundan çıkarma
A)
B)
C)
D)
4
2
3
4
5
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
26) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
öğrenim
durumları
nedeniyle
yükselebilecekleri
kadroların
son
kademelerinde
bulunan
Devlet
memurlarının,
kademe
ilerlemesinin
durdurulması
cezasının
verilmesini
gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla
ne kadarı kesilir?
A)
B)
C)
D)
29) Maliye
Bakanlığı
Personel
Genel
Müdürlüğünde 1 inci dereceli Şube Müdürü
kadrosunda görev yapan Bay (A),
20/09/2014 tarihinde aynı yere Daire
Başkanı olarak atanarak 26/09/2014
tarihinde yeni görevine başlamıştır. 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bay
(A)’ya Daire Başkanlığı için hangi tarihten
itibaren mali hakları ödenecektir?
1/8
1/6
1/4
1/2
A)
B)
C)
D)
27) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
fazla çalışmanın süresi ve saat başına
ödenecek ücret nasıl belirlenir?
20/09/2014 tarihinden itibaren
26/09/2014 tarihinden itibaren
01/10/2014 tarihinden itibaren
15/10/2014 tarihinden itibaren
30) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
sayılan zamlar, aşağıdakilerden hangisinde
tam ve doğru olarak gösterilmiştir?
A) Bakanlar Kurulu kararı ile
B) Maliye Bakanlığınca
C) Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye
Bakanlığınca müştereken
D) Yılı bütçe kanunu ile
A) İş güçlüğü zammı, İş riski zammı,
Temininde güçlük zammı, İş sorumluluğu
zammı
B) İş güçlüğü zammı, İş riski zammı,
Temininde güçlük zammı, Mali sorumluluk
zammı
C) İş güçlüğü zammı, Hizmet zammı,
Temininde güçlük zammı, İş sorumluluğu
zammı
D) İş güçlüğü zammı, Denetim zammı,
Temininde güçlük zammı, Mali sorumluluk
zammı
28) Bayan (B), 28/08/2014 tarihinde (X)
Defterdarlığı Personel Müdürlüğüne açıktan
memur olarak atanmıştır. 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa göre, Bayan (B)’ye ödenecek kıst
aylık ve kesilecek sigorta primi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
31) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
aile yardımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kıst aylık 15/09/2014 tarihinde ödenecek
ve
herhangi
bir
sigorta
primi
kesilmeyecektir
B) Kıst aylık 28/08/2014 tarihinde ödenecek
ve sigorta primleri kesilecektir
C) Kıst aylık 15/09/2014 tarihinde ödenecek
ve sigorta primleri kesilecektir
D) Kıst aylık 28/08/2014 tarihinde ödenecek
ve sigorta primleri kesilmeyecektir
A) Memurun çalışmayan eşi için 2134
gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı
sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile
yardımı ödenir
B) Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler
bu ödenek kocaya verilir
C) Memur, eş için ödenen aile yardımı
ödeneğine evlendiği tarihten itibaren hak
kazanır
D) Memurun geçimini sağladığı üvey çocuklar
için de aile yardımı ödeneği verilir
5
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
32) Maliye
Bakanlığı
Personeli
Görevde
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama
Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi
İdari Hizmetler Grubunda yer almaz?
A)
B)
C)
D)
36) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe
göre, aşağıda belirtilen sürelerden hangisi
bölge hizmetinden sayılır?
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Programcı
A) Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen
süreler
B) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden
ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri
arasında geçen süreler
C) Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen
süreler
D) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda
toplam 60 günü geçmeyen seminer
süreleri
33) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerin
hangisinde
Defterdar
unvanına
atanacaklarda aranan şartlar doğru olarak
verilmemiştir?
A) Defterdar Yardımcısı unvanında en az iki
yıl çalışmış olmak
B) Defterdarlık emrinde görevlendirilen
Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl
çalışmış olmak
C) Personel Müdürü görevinde en az altı yıl
çalışmış olmak
D) Vergi Müfettişliği unvanında en az sekiz
yıl çalışmış olmak
37) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe
göre, Muhakemat Müdürleri ve Yardımcıları
atandıkları ilde en az kaç yıl süre ile görev
yaparlar?
A)
B)
C)
D)
34) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama
Yönetmeliğine göre, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarındaki avukatların hazine avukatı
olarak atanabilmeleri için avukat olarak
çalışma süresi en az kaç yıldır?
A)
B)
C)
D)
38) Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin
Genel Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Staj; Aday memurun görevi ile ilgili olmak
üzere diğer bir kurum veya kuruluşa
yaptırılabilir
B) Hazırlayıcı eğitim iki aydan az, dört aydan
çok olamaz
C) Ortaokul ve lise mezunu aday memurlar
aynı temel eğitim programına tabi
tutulurlar
D) Temel eğitim programları her kurum
tarafından ayrı ayrı hazırlanır
2
3
4
5
35) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve
Engellilerin
Devlet
Memurluğuna
Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe göre,
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı
(EKPSS) duyurusu yılın hangi ayında
yapılır?
A)
B)
C)
D)
5
4
3
2
Ocak
Mart
Mayıs
Haziran
6
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
39) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen
Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi,
Amirlerinin
Sorumlulukları,
Yapılacak
Diğer
İşlemler
Hakkında
Yönetmeliğe göre, tespit edilen zararın
ödettirilmesinde memurun net aylığından
yapılacak kesinti miktarı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A)
B)
C)
D)
42) Personel
Müdür
Yardımcısının
eşi
çalışmamaktadır
ve
çalışmayan
eşe
20/09/2014 tarihinde miras yolu ile
babasından köyde 2 ev, 20 dönüm tarla, 1
traktör, 20 baş büyük hayvan kalmıştır. 3628
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre,
Personel Müdür Yardımcısının yapması
gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
1/2 sinden fazla 1/3 ünden az olamaz
1/3 ünden fazla 1/4 ünden az olamaz
1/4 ünden fazla 1/5 inden az olamaz
1/5 inden fazla 1/6 sından az olamaz
A) Edinme tarihinden itibaren 20/03/2015
tarihine kadar ek mal bildiriminde bulunur
B) Eşi çalışmadığı için mal bildiriminde
bulunmasına gerek yoktur
C) Eşin mal varlığında önemli değişiklik
olduğundan 20/10/2014 tarihine kadar ek
mal bildiriminde bulunur
D) Miras yolu ile eşe ait mal varlığı değişikliği
olduğu için 2015 yılı Şubat ayı sonunda
genel beyanda bulunur
40) Kamu Konutları Yönetmeliğine göre,
“Tamamı, kamu kurum ve kuruluşunun
mülkiyetinde
bulunan
veya
tamamı
kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak
kullanım alanlarının tüm giderlerinin
konutta oturanlar tarafından karşılandığı,
kalorifercinin ise kamu kurum ve
kuruluşunca karşılanması, zorunluluğu olan
kaloriferli konutlar” şeklinde tarif edilen
kamu konutu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
43) Net aylığı 5.300.-TL olan bir müfettişin eşi de
çalışmaktadır. Bankada eşine ait 27.000.-TL
mevduat, 22 yaşındaki kızına ait 19.000.-TL
kredi borcu, kendisine ait 25.000.-TL
değerinde arsası ve 16.000.-TL değerinde
otomobili bulunmaktadır. 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, bu
müfettişin beyan zorunluluğu olmadığı mal
varlığı aşağıdakilerden hangisinde tam
olarak gösterilmiştir?
B tipi konutlar
C tipi konutlar
D tipi konutlar
E tipi konutlar
41) Devlet
Memurlarının
Şikayet
ve
Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
A) Şikayetler söz veya yazı ile en yakın
amirden başlanarak silsile yolu ile ve
şikayet edilen amirler atlanarak yapılır
B) Şikayet hakkında karar verme yetkisi
şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir
C) Sözlü şikayette bulunan şikayetçi tutanak
düzenlenmesinden
kaçınırsa
şikayet
yapılmamış sayılır
D) Şikayeti kabul eden ancak karar verme
yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile
yolu ile ve kendi görüşlerini ilave etmeden
en yakın amirine 3 gün içinde intikal
ettirirler
7
Kredi borcu
Otomobil, kredi borcu
Otomobil, mevduat, arsa
Arsa, otomobil
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
44) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet
ve
Yolsuzluklarla
Mücadele
Kanununa göre, Cumhuriyet Savcısı, rüşvet
suçunun işlendiğini öğrendiğinde sanık
hakkında doğrudan doğruya ve bizzat
soruşturmaya başlamakla beraber durumu
aşağıdaki makamlardan hangisine bildirir?
A)
B)
C)
D)
45)
47) Halen Defterdar olarak görev yapan (D)
nin, Malmüdürü iken yaptığı bir ödemeden
dolayı
hakkında
ön
inceleme
yapılmaktadır. 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanuna göre, bu durumda (D)
hakkında yetkili merci aşağıdakilerden
hangisidir?
Memurun ilk disiplin amirine
İlgili Bakana
Atamaya yetkili amire
Emniyet Mali Şubeye
A)
B)
C)
D)
I- Müsteşar
II- Vali
III- Defterdar
IV- Kaymakam
V- Personel Müdürü
48) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna göre, 04/04/2014 tarihli soruşturma
izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı
14/04/2014 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiş
ise, karara karşı itiraz süresi hangi tarihte
sona erecektir?
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet
ve
Yolsuzluklarla
Mücadele
Kanununda belirtilen soruşturma usulüne
tabi olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde
tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
I-II
I-II-IV
III-IV-IV
II-IV
24/04/2014
29/04/2014
04/05/2014
14/05/2014
49) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi
hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili
yapar?
46) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet
ve
Yolsuzluklarla
Mücadele
Kanununa göre, “bildirimlerin verileceği
merciler” ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Kaymakam
Vali
Müsteşar
Maliye Bakanı
A)
B)
C)
D)
Noterler için Adalet Bakanlığı
Bakanlar Kurulu Üyeleri için Başbakanlık
Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı
Yeminli Mali Müşavirler için Maliye
Bakanlığı
8
Genel Müdür
Vali
Defterdar
Kaymakam
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
50) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna göre, Müdür Yardımcısı hakkındaki
"hazırlık soruşturması" genel hükümlere
göre aşağıdakilerden hangisi tarafından
yapılır?
A)
B)
C)
D)
54) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa
göre,
"kovuşturma"nın
tanımı
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yetkili merciler tarafından suç şüphesinin
öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne
kadar geçen evredir
B) İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evredir
C) Şüphelinin
kolluk
görevlileri
veya
Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma
konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir
D) Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme
tarafından soruşturma konusu suçla ilgili
olarak dinlenmesidir
En az müdür ve üstü
Müfettiş
Görevli Sulh Ceza Hâkimi
Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı
51) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna göre ön inceleme ile görevlendirilen
kişi veya kişiler, bu Kanunda hüküm
bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre
işlem yapabilirler?
A)
B)
C)
D)
55) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi idari davaya
ilişkin dilekçelerin ilk inceleme safhasında
reddedilme sebebi değildir?
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
A) Ehliyet
B) İdari davaya konu olacak kesin ve
yürütülmesi gereken bir işlem olup
olmadığı,
C) Süre aşımı
D) Husumet
52) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna göre, soruşturma izni verilmesi
kararının itiraz edilmeden kesinleşmesi
üzerine dosya nereye gönderilir?
A)
B)
C)
D)
56) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan
merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iş ve
işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan
davalara ilişkin yargılama usulünde dava
açma süresi kaç gündür?
Danıştay Birinci Dairesine
Bölge İdare Mahkemesine
Cumhuriyet Başsavcılığına
Sulh Ceza Hâkimliğine
A)
B)
C)
D)
53) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan
çekinebilecek kişiler arasında yer almaz?
A) Şüpheli veya sanığın nişanlısı
B) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya
sanığın eşi
C) Şüpheli veya sanığın kayın hısımlığından
üstsoyu
D) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil
kayın hısımları
10 gün
15 gün
30 gün
60 gün
57) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
göre, bu Kanunun uygulanmasında yetkinin
kaynağı nedir?
A)
B)
C)
D)
9
Kuvvetler ayrılığı
Objektif hüsnüniyet
Kamu düzeni
Denetim
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
58) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
göre, yürütmenin durdurulması kararları ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
62) Bir kamu görevlisi, görevinin ifasıyla ilgili bir
işi yapmaması için aracılar vasıtasıyla
göstereceği bir başka kişiye menfaat
sağlaması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununa göre aşağıdaki suçların hangisini
işlemiştir?
A) Durumun gereklerine göre teminat
aranmayabilir
B) Taraflar
arasında
teminata
ilişkin
anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması
hakkında karar veren daire, mahkeme
veya hakim tarafından çözümlenir
C) İdareden ve adli yardımdan faydalanan
kimselerden teminat alınmaz
D) Teminat miktarları yılı Bütçe Kanunu (İ)
Cetvelinde gösterilir
A)
B)
C)
D)
63) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre,
zimmet suçunun işlenmesine kasten göz
yuman
denetimle
yükümlü
kamu
görevlisinin işlediği suç aşağıdakilerden
hangisidir?
59) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
göre, altmış günlük süre içinde idarece
verilen cevabın kesin olmaması nedeniyle
kesin cevabın beklenmesi halinde, bekleme
süresi en fazla ne kadardır?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Başvuru tarihinden itibaren üç ay
Dava açma tarihinden itibaren üç ay
Başvuru tarihinden itibaren altı ay
Dava açma tarihinden itibaren altı ay
A)
B)
C)
D)
Nüfuz ticareti
Nitelikli dolandırıcılık
İrtikap
Rüşvet
Taban aylık
Görev tazminatı
Kıdem aylık
Ek gösterge aylığı
65) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta
olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine
göre,
verilecek
emekli
ikramiyesinin hesabında en fazla dikkate
alınacak hizmet süresi kaç yıldır?
61) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin
uygulanmasında kıyas yapılamayacağı, suç
ve ceza içeren hükümlerin kıyasa yol açacak
biçimde geniş yorumlanamayacağı hususu
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, hangi
temel ilkesidir?
A)
B)
C)
D)
Denetim görevinin ihmali
Görevi kötüye kullanma
Zimmet
Kamu görevinin yapılmaması
64) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta
olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi
emeklilik
keseneğine
esas
aylığın
hesaplanmasında
dikkate
alınan
unsurlarından biri değildir?
60) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak
suretiyle kendisine veya başkasına yarar
sağlanmasına veya bu yolda vaatte
bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu
görevlisi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa
göre,
aşağıdaki
suçlardan
hangisini
işlemiştir?
A)
B)
C)
D)
Zimmet
İrtikap
Görevi kötüye kullanma
Rüşvet
A)
B)
C)
D)
Hukukilik
Kanunilik
Adalet
Kanun önünde eşitlik
10
25
30
35
40
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
66) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c
maddesi kapsamında ilk defa sigortalı olarak
25/08/2014 tarihinde göreve başlayan
Devlet memuru Bayan (A)’nın, sigortalılık
başlangıç
tarihi
ve
yaşlılık
aylığı
bağlanabilmesi için aranan prim ödeme gün
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
69) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre, sigortalı sayılanlar
aşağıdaki
sürelerden
hangisi
için
borçlanamazlar?
A) Sigortalı iken herhangi bir suçtan gözaltına
alınanlardan hüküm giyenlerin gözaltında
geçen süreleri
B) Grev ve lokavtta geçen süreler
C) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri
D) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi için
yurt dışında geçen öğrenim süreleri
01/09/2014 - 7200
25/08/2014 - 7200
15/09/2014 - 9000
25/08/2014 - 9000
70) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre,
merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen
atama sayısının kamu idare, kurum ve
kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve
diğer hususlar nasıl belirlenir?
67) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre, sigortalının
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi
geçen toplam prim ödeme gün sayısının her
360 günü için uygulanacak oran ile aylık
bağlama oranı aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
A) Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan
onayı
B) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu
Bakanın teklifi üzerine Başbakan onayı
C) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu
Bakan ve Maliye Bakanının müşterek
teklifi üzerine Başbakan onayı
D) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu
Bakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye
Bakanının müşterek teklifi üzerine
Başbakan onayı
%1 ve %90
%1 ve %100
%2 ve %90
%2 ve %100
68) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c
maddesi kapsamında sigortalı sayılanların
(Devlet memurlarının) ölümü halinde
sigortalılığı ne zaman sona erer?
71) Aşağıdakilerden hangisi hakkında 190 Sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır?
A) Ölüm tarihinde
B) Ölüm tarihini takip eden ay sonunda
C) Ölüm tarihini takip eden onuncu günün
sonunda
D) Görev aylıklarının kesildiği tarihi takip
eden aybaşında
A) Hizmetlerini genel bütçenin transfer
tertiplerinden
aldıkları
ödeneklerle
yürüten kamu kurum ve kuruluşları
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
İdari Teşkilatı
C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
D) Kamu İktisadi Kuruluşları
11
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
72) Aşağıdakilerden hangileri 5176 sayılı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanuna tabi değildir?
A)
B)
C)
D)
75) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin
hazırlanma süreci ne ile başlar?
A) Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı
kabul etmesi
B) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe
Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin
yayınlanması
C) Maliye Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli
mali planın yayınlanması
D) Kamu kurum ve kuruluşlarının ayrıntılı
harcama ve finansman programlarını
hazırlaması
Yargı mensupları
Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları
Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları
Dışişleri Bakanlığı mensupları
73) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre "başvuru
hakkı" ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
76) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa göre, “borçlanma suretiyle elde
edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler,
taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan
para, alacak ve haklar ile her türlü değerler”
ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler
başvuruda bulunabilirler
B) Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet
konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir
daha şikayet konusu yapılamaz ve
incelenemez
C) Yargı organlarınca incelenmekte olan
uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili
disiplin kurullarına başvuru yapılamaz
D) Başvuruda bulunabilmek için başvuranın
menfaatinin etkilenmiş olması koşulu
aranır
A)
B)
C)
D)
77) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa göre, gelir, gider, tahsilat, ödeme,
nakit planlaması ve borç yönetiminin birlikte
yönetilmesi demek olan Hazine birliği
kapsamındaki kamu idareleri aşağıdakilerin
hangisinde
tam
ve
doğru
olarak
gösterilmiştir?
74) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa
göre;
Bakanların,
kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması ile hukuki ve mali konularda
sorumlu oldukları merci aşağıdakilerin
hangisinde
tam
ve
doğru
olarak
gösterilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Kamu Geliri
Kamu Kaynakları
Kamu Finansmanı
Özel Gelir
A) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idareleri
B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
C) Genel yönetim kapsamındaki idareleri
D) Sosyal Güvenlik ve Mahalli idare
kapsamındaki kamu idareleri
Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Maliye Bakanı ve Sayıştay
Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başbakan ve Sayıştay
12
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
78) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa göre, kamu yatırım projelerinin
gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili
kamu idaresi tarafından bir rapor halinde
gönderileceği merci ya da merciler
aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru
olarak gösterilmiştir?
81) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu
değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile
yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden
en az kaç gün önce ve nerede yayımlanır?
A) 25 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde
B) 21 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde
C) 25 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde
çıkan gazetede
D) 21 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde
çıkan gazetede
A) Kalkınma Bakanlığına
B) Maliye
Bakanlığına
ve
Kalkınma
Bakanlığına
C) Kalkınma
Bakanlığına
ve
Sayıştay
Başkanlığına
D) Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına
ve Kalkınma Bakanlığına
82) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, açık
ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif
çıkmaması
durumunda;
ihtiyaç,
aşağıdakilerin hangisinde gösterilen usullerle
ihale yapılarak karşılanabilir?
79) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa göre, malın alındığı veya hizmetin
yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna
kadar talep edilmediği için bütçeye gelir
kaydedilen emanet hesaplarındaki tutarların
ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Doğrudan temin usulü
B) Pazarlık usulü veya açık ihale usulüyle
C) Doğrudan temin usulü veya belli istekliler
arasında ihale usulüyle
D) Belli istekliler arasında ihale usulüyle
A) Mahkeme kararı üzerine ödenir
B) Bu tutarların ödenmesine Maliye Bakanı
yetkilidir
C) Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenebilir
D) İlgili idarenin harcama yetkilisi ödemeye
yetkilidir
83) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
ihale üzerine kalan isteklinin geçici
teminatı ne zaman iade edilir?
A) Kesin teminat yatırıldıktan sonra
B) İhale
yetkilisince
ihale
kararı
onaylandıktan sonra
C) Sözleşme imzalandıktan sonra
D) Kesinleşen ihale kararı yükleniciye tebliğ
edildikten sonra
80) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılabilir?
A) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini
yapan yükleniciler
B) İhale yetkilisinin %10'una sahip olduğu ve
yönetim kurulunda bulunmadığı anonim
şirket
C) Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede
kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan
dolayı hükümlü bulunanlar.
D) İhaleyi yapan idare ile ilgili derneğin ortak
olduğu şirket
84) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa göre, "mal veya hizmet alımı
işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı
idarece belirlenen işin tamamı için
isteklinin teklif ettiği toplam bedel
üzerinden"
imzalanan
sözleşme
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
13
Götürü bedel sözleşme
Münferit sözleşme
Çerçeve sözleşme
Birim fiyat sözleşme
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
85) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre;
memur ve hizmetlinin, harcırah
verilmesini gerektiren olay sırasında
bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
hangisine harcırah verilmez?
A)
B)
C)
D)
89) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi
Dilekçe Komisyonunun yetkileri arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
Erkek kardeşine
Dedesine
Torununa
Kayınvalidesine
90) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
görev süresi kaç yıldır?
86) I-Yevmiye
II-Yol masrafı
III-Aile masrafı
IV-Yer değiştirme masrafı
A)
B)
C)
D)
6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; asilin
vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş
olmayıp da vekalet namı altında asaleten
gönderilen ve vekalet müddeti belli
olmayan memurlara vazife mahalline
kadar harcırahın yukarıda sayılan
unsurlarından hangileri ödenir?
A)
B)
C)
D)
I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
I, II, III ve IV
A)
B)
C)
D)
Başvuru sahibinin adı ve soyadı
Başvuru sahibinin telefonu
Başvuru sahibinin imzası
Başvuru sahibinin iş adresi
92) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna
aşağıda belirtilen kurumların hangisinden
üye gösterilemez?
45 gün
90 gün
180 gün
Herhangi bir gün sınırı yoktur
A)
B)
C)
D)
88) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanuna göre, ilgili kamu kurum veya
kuruluşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe
Komisyonunca
gönderilen
dilekçeleri en fazla kaç gün içinde
cevaplandırmak zorundadırlar?
A)
B)
C)
D)
2
3
4
5
91) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme
başvuru dilekçesinde bulunması gereken
unsurlardan biri değildir?
87) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici
bir görev ile yurt içinde başka bir yere
gönderilen şahsa, aynı yer ve aynı iş için bir
yıllık dönem zarfında en fazla kaç gün için
gündelik ödenebilir?
A)
B)
C)
D)
İdari denetimin yapılmasının istemek
Bilirkişi görevlendirmek
Talebin yerine getirilmesini istemek
Özel kuruluşlardan bilgi ve belge almak
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adalet Bakanlığı
Danıştay
93) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
göre, bu Kanunda belirtilen idari para
cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle
hangi merci tarafından verilir?
A)
B)
C)
D)
7
15
30
60
14
İl Valisi
Belediye Başkanı
Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce
İş Sağlığı Güvenliği uzmanınca
A
28 Eylül 2014
Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı
94) Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı
dışındadır?
98) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğine göre; 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d)
bendine göre doğrudan temin usulüyle
yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile
yapım işi bedellerinin ödemelerinde,
aşağıdakilerden
hangisi
ödeme
belgesine bağlanmaz?
A) Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve
işyerleri
B) Kamu ve özel sektör işverenleri ve
işveren vekilleri
C) Çırak ve stajyerler
D) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale
faaliyetleri
A) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
B) Düzenlenmesi gerekli görülmüş
sözleşme
C) Onay Belgesi
D) İhale kararı
95) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, “Hesap
verme
sorumluluğu
çerçevesinde
idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler
ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi” aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?
A)
B)
C)
D)
99) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğine göre, yurtiçi geçici görev
yolluklarının
ödenmesinde
aşağıdakilerden
hangisi
ödeme
belgesine bağlanmaz?
Performans denetimini
Düzenlilik denetimini
Mali denetimi
Uygunluk denetimini
A) Harcama talimatı
B) Onay belgesi
C) Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
Bildirimi
D) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere
ilişkin fatura
96) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu
idarelerinin
hesaplarına
ilişkin
ve
mevzuatına uygun olarak tutulan defter,
kayıt ve belgelerden Sayıştaya sunulacak
olanların çeşitleri, verilme yeri, süresi ve
usulleri hangi merci tarafından belirlenir?
100) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğine
göre,
tüzel
kişilerin
alacaklarının kanuni temsilcilerince tayin
edilen vekillere ödenmesinde aşağıdaki
belgelerden hangisi aranır?
A) Sayıştay
B) Maliye Bakanlığı
C) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu
D) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
A)
B)
C)
D)
Tahsile yetkili olduğunu gösteren belge
Noterce düzenlenmiş vekaletname
Noterce onaylı imza sirküleri
Noterce onaylı imza sirküleri ve tahsile
yetkili olduğunu gösteren belge
97) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre,
Sayıştay dairelerince verilen ilamların son
hüküm mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
ise
Sayıştay Birinci Dairesi
Sayıştay Daireler Kurulu
Sayıştay Genel Kurulu
Sayıştay Temyiz Kurulu
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
15
A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content