close

Enter

Log in using OpenID

17. ırf dünya toplantısı ve sergisi - Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği

embedDownload
Türkiye
Ocak
Kasım2014,
Şubat
2007,
2008,Sayı
Sayı
Sayı15
23
İÇİNDEKİLER
1- Başkan'dan Mesaj
3- Ulaştırma Şur'ası
ve
Asfalt Sempozyumu
4- Ulusal Asfalt
Sempozyumu
6- IRF 17. Dünya
Toplantısı ve Sergisi
7- Diğer Etkinlikler
8- EAPA Toplantıları
2014'e Girerken
Çok değerli meslektaşlarım;
2014’e “merhaba” dediğimiz bugünlerde öncelikle hepimize sağlıklı
ve umutlarımızın gerçekleşeceği bir yıl diliyorum.
Yıllar hızla geçiyor ve ülkemizde asfalt endüstrisini temsil eden
ASMÜD, bu konuda tek Sivil Toplum Kuruluşu olmanın bilinci ve
sorumluluğu ile asfaltın ülkemizdeki adresi olma gayreti içinde
çalışmalarını 18 yıldır sürdürüyor.
2000 yılından bu yana Yönetim Kurullarında yer aldığım ve geçen yıl
Başkanlığını gururla devraldığım Derneğimizin bugünlere ulaşmasında
emeği olan ASMÜD yönetici ve üyelerine yeni yıl vesilesiyle
teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
9- Yeni Üyeler
Bildiğiniz gibi, yıllardır asfalt sektörünün tüm taraflarına hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı
üyelerimizin desteğiyle, başta Karayolları teşkilatı olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşla işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz.
10- Rakamlarla Asfalt
Geçtiğimiz yıla baktığımızda Derneğimizin ulusal ve uluslararası platformlarda bilinirliliğinin daha da
arttığını görmekten mutluluk duyuyor ve bu gelişmeleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.
11- Kongre Takvimi
Önceki yıllarda olduğu gibi 2013’de de başta üyelerimiz olmak üzere asfalt endüstrisiyle doğrudan veya
dolaylı ilgilenen tüm tarafların beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözümlenmesi ve endüstrimiz adına
yararlı politikaların üretilerek hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunduk, ilgili mercilerle iletişim
kurarak bilgi ve görüşlerimizi paylaştık.
Endüstrideki gelişmeler, yenilikler ve değişimlerle ilgili olarak düzenlenen etkinliklerde çeşitli roller
üstlendik. 11. Ulaştırma Şur’ası Karayolu çalışma grubunca oluşturulan Altyapı, Regülasyon ve Ar-Ge
komisyonlarında yer alarak karayolu raporunun hazırlanmasına önemli katkılar sağladık. 6. Ulusal Asfalt
Sempozyumu ve Sergisini Karayolları Genel Müdürlüğü liderliğinde YTMK ile birlikte düzenledik. Asfalt
dünyasındaki yenilikleri panelde, sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili gelişmeleri ise ilgili teknik oturumda
sunduk, sunularımızın beğenilmesinden memnuniyet duyduk. Ülkemizde düzenlenen ve detaylarını bu
bültende bulacağınız uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılan uzmanlarımız ülkemiz yol ve
asfalt endüstrisi hakkında önemli bilgiler içeren sunumlar yaptılar.
Yurtdışında ise, üyesi olduğumuz Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA ile işbirliği içinde çalışmalarımızı
sürdürürken Uluslararası Yol Federasyonu-IRF ve Avrupa Yol Federasyonu-ERF ile de iletişimlerimizi
geliştirdik. Riyad’da düzenlenen 17. Dünya Yol Kongresine Ulaştırma Bakanımız ve Karayolları Genel
Müdürümüz ile birlikte ASMÜD Başkanı olarak konuşma yapmak üzere davet alma gururunu yaşadık.
Ülkemiz yol ve asfalt endüstrisinin potansiyeli, planlanan ve yürütülen mega projeler ile finansman
yöntemlerini aktardığımız bu önemli etkinlikte ülkemizi temsil etmekten onur duyduk.
Ocak 2014, Sayı 15
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 1
Uluslararası boyuttaki güçlü iletişimimiz, EAPA’daki aktif üyeliğimiz, uzmanlarımızın EAPA komitelerinde başkan ve
üye olarak etkin çalışmaları, ASMÜD’e ve dolayısıyla şahsıma EAPA’nın Yönetim Kurulu’na üçüncü kez seçilme şansını
sağladı ve daha da önemlisi 2014 yılında bu büyük birliğe Başkanlık yolunu açan Başkan Yardımcılığı görevini üstlenme
sorumluluğu ve heyecanını yaşattı. Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği başkanlığını ilk defa ülkemizin üstlenecek olması, sadece
ASMÜD’e değil, asfalt endüstrimize de önemli katma değerler sağlayacaktır.
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Avrupa
Standardizasyon Kurumunun “Yol Malzemeleri” ve “Bitümlü Bağlayıcılar” Teknik Komitelerinde ülkemizi TSE adına temsil
etmeye devam ettik.
Yurtiçinde sektörün sorunları ile çözüm önerilerinin Karayolları Bölge Müdürleri toplantısında, TOBB Müteahhitlik
Hizmetleri Meclisi toplantılarında aktarılması, çeşitli yayınların ve asfalt istatistiklerinin hazırlanması, Derneği temsil ettiğimiz
çeşitli grupların toplantılarına katılım gibi faaliyetlerimizi de sürdürdük.
Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil yollar, geri kazanım gibi global ve popüler yaklaşımları anlamaya çalışırken, kendi
politikalarımızın da “sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere yarar sağlaması” gerektiğine olan inancımızla yer aldığımız
paydanın tüm tarafları ile buluşmayı ve daha da güçlenmeyi hedefliyoruz. Ve bunu yaparken endüstrimizin globalleşen
dünyaya ayak uydurması için çaba sarf ediyoruz.
Teknolojinin hızla yol aldığı bir zaman diliminde yaşarken, başarı kolay yakalanmıyor… Ve yakalanınca da tabii ki tek
bir sahibi olmuyor.. Burada altını çizmek istediğim konu, başarının yakalanabilmesinin, her birinin işlevi farklı olan
endüstrimizin tüm paydaşlarının işbirliği içinde olması ve her kesimin üstüne düşeni isteyerek ve sorumluluk bilinciyle yapması
halinde sağlanabileceğini düşünüyorum.
Üstlendiğimiz bu görev ve sorumlulukta yanımızda olan, çalışmalarımıza katkı sağlayan üyelerimize, işbirliği içinde
olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlara, sorunun değil çözümün bir parçası olmayı hedefleyerek çalışmalarımıza destek olan
tüm taraflara şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkürü bir borç biliyor;
2014’ün ülkemiz ve sektörümüz açısından verimli bir yıl olması, yollarımızın sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice
yıllara uzanması dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum.
Ayberk Özcan
ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı
Ocak 2014, Sayı 15
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 2
ULAŞTIRMA ŞUR'ASI VE ASFALT SEMPOZYUMU
11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
düzenlenen 11. Ulaştırma Şurası 5-7 Eylül 2013 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirildi. “Herkes için Ulaşım ve Hızlı
Erişim” temalı şuranın hazırlık çalışmaları kapsamında
Derneğimiz uzmanları Karayolu çalışma grubunca
oluşturulan Altyapı, Regülasyon ve Ar-Ge komisyonlarında
yer alarak karayolu raporunun hazırlanmasına katkı
sağlamış ve Derneğimizin karayolu stratejileri ile ilgili
görüşlerini aktarmışlardır. Sektörümüzün 2023 hedeflerinin
gözden geçirildiği ve 2035 yılı hedef ve stratejilerinin
belirlendiği şura sektörümüzce ilgiyle izlenmiştir.
Şuranın sonuç bildirgesinde mevcut durum tespiti yapılmış,
2023 hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ele alınarak hedefler
yenilenmiş ve 2035 vizyonu ortaya konulmuştur.
Otoyol dahil bölünmüş yol ağının 37.000 km’ye
çıkarılması,
● Dönem sonunda toplam 70.000 km.’ye ulaşacak
karayolu ağının tamamının Bitümlü Sıcak Karışım
Asfalta dönüştürülmesi,
● Karadeniz Bölgesinin Güneydoğu ve Akdeniz
Bölgesine yüksek standartlı karayolları ile bağlanması
2035 yılı hedefleri;
● Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli ile yapılması
planlanan 4.000 km’lik otoyol ile birlikte toplam otoyol
uzunluğunun 12.000 km’ye ulaştırılması,
● Transit trafiği yüksek olan şehir geçişlerinin tam erişim
kontrollü yollar ile geçilmesi,
● Akıllı yol ortamının otoyollar ve devlet yollarında tesis
edilmesi,
● Yolların üzerine yerleştirilecek güneş panelleri (E-yollar
-Elektrik Üreten Yollar) ile üretilecek yenilenebilir
enerjinin elektrikli araçların kullanımına sunulması,
●
11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası’na ait sektör
raporları
http://www.ulastirmasurasi.gov.tr/tr/bilgibankasi/calisma-grubu-raporlari adresli web sitesinde yer
almaktadır.
6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi
İlki 1996 yılında yapılan Ulusal Asfalt Sempozyumlarının 6.’sı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Yollar Türk Milli Komitesi ve
Derneğimiz ortak girişimi ile 27-28 Kasım 2013 tarihlerinde
Ankara’da düzenlendi. Derneğimizin düzenleme, yürütme,
teknik ve bilim komitelerinde yer aldığı sempozyum kamu,
üniversiteler, belediyeler ve özel sektörden 1000’e yakın
katılımcı ile gerçekleştirildi.
Sempozyum açılışında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakan Yardımcısı Sayın Yahya Baş, Bakanlık Müsteşarı
Sayın M. Habib SOLUK, Karayolları Genel Müdürü Sayın
Cahit Turan ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk
Özcan birer konuşma yapmışlardır.
Bu kapsamda sektörümüzü yakından ilgilendiren karayolu
yapım ve bakım işlerine yönelik 2023 ve 2035 yılı hedefleri
aşağıda belirtilmiştir.
2023 yılı hedefleri ;
● Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılacak 5.550 km.
ilave otoyol projeleriyle otoyol uzunluğunun 8000
km’ye ulaştırılması,
Ocak 2014, Sayı 15
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 3
6. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
Açılışta ilk konuşmacı olan
Derneğimiz Başkanı
Sayın
Ayberk Özcan, sektörün tüm
taraflarını bir araya toplayan ve
sektörümüzle ilgili yeniliklerin ve
araştırmaların paylaşılacağı bu
sempozyumun
gelecekte
uluslararası
düzeyde
organizasyonunun Türk asfalt
sektörünün gelişmesine önemli
katkılar sağlayacağını vurguladı.
Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi
Başkanı M. Cahit TURHAN, ülkemizin 2023 yılı hedefleri
doğrultusunda hızla gerçekleştirilmekte olan karayolu
projeleriyle son yıllarda asfalt üretiminin büyük bir artış
gösterdiğini ve bu rekorla Avrupa’nın ikinci büyük asfalt
üreticisi durumunda olduğunu belirtti. Asfalt ilgili ileri düzeyde
AR-GE çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Sayın
Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ülkemizde sektöre
yön veren lider bir kuruluş niteliğinde olduğunu vurguladı.
Ayrıca yol yapımında sağladığı avantajlarla asfaltın bugün
olduğu gibi yarın da yol üstyapılarında güvenle kullanılan
sürdürülebilir bir malzeme olma özelliğini koruyacağını
belirtti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı M.
Habib SOLUK, son 11 yılda yapılan 53 milyar TL’lik yatırımla
16 745 km daha bölünmüş yol yapılarak, toplam bölünmüş
yol ağının 22 845 km’ye çıkarıldığını ifade ederek, 2023
yılında mevcut bölünmüş yol ağının 37 bin km’ye, otoyol
ağının ise 8 bin km’ye çıkarılması için çalışmalara devam
edileceğini belirtti.
Sempozyumda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali YILDIRIM adına bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı
Yahya BAŞ, Karayolu projelerine ayrılan yatırımların
artırılmasıyla özellikle bölünmüş yol çalışmalarının hızla
ilerlediğini ve yollarımızda güven ve konforun sağlandığını
ifade etti.
Ocak 2014, Sayı 15
Açılış konuşmalarının ardından, sempozyumu destekleyen
kuruluşlardan Derneğimize ana sponsor olarak ve 13’ü
ASMÜD üyesi olmak üzere toplam 17 firmaya teşekkür
plaketi verilmiştir.
Sempozyum dolayısıyla açılan sergide sektöre hizmet veren
malzeme ve makine üreticileri ile tedarikçileri stant
açmışlardır. Dernek üyelerimizin de yer aldığı sergide
ASMÜD’de bir stant açarak Derneği ve faaliyetlerini
tanıtmıştır. Ayrıca Derneğimiz 2013 yılının ilk aylarında
yayınladığı “Sıcak karışım Asfalt Kaplama Yapımı El kitabı”
nı bastırarak tüm katılımcılara dağıtılmasını sağlamıştır.
Sempozyum “Yeniliklerle Türkiye ve Dünyada Asfalt” konulu
Panel ile başlamıştır.
Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı’nın başkanlığını yaptığı panelde;
●
KGM, Genel
ADİLOĞLU,
Müdür
●
Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN,
●
Prof.Dr. Yetkin YILDIRIM,
●
KGM, Ar-Ge Dairesi Başkanı / YTMK Genel
Sekreteri A. Gürkan GÜNGÖR,
●
ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı, Ayberk ÖZCAN,
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Yardımcısı
U.
Kenan
Sayfa 4
6. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
konuşmacı olarak yer alarak ülkemizde ve dünyada asfalt
konusuyla ilgili yenilikleri, karşılaşılan zorlukları ve fırsatları
detaylı bir şekilde ele almışlardır.
ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Ayberk Özcan
sunumunda, Türkiye’de asfalt endüstrisinin durumunu
ASMÜD’ün Türkiye çapında topladığı istatistiksel verilerle
açıklayarak, son 5 yılda asfalt üretiminde % 70 artış
olduğunu ve bu üretime paralel olarak asfalt işi yapan firma
ve plent sayısının da hızla arttığını belirtmiştir. Ayrıca
ülkemizde üretilen asfaltın sadece tonaj olarak değil aynı
zamanda kalitesinin de arttığını, yüksek performanslı taş
mastik asfalt ile polimer modifiye bitümlü asfalt karışımlarının
kullanımında da önemli artışlar olduğunu vurgulamıştır.
Sayın Özcan, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz asfalt
endüstrisinin
gelişmesinde
karşılaşılan
zorlukları
özetleyerek, sunumunda özellikle;
● Mevcut yollarda bakım- onarım gereksinimi ve yeni
projeler
● Finansal kaynak yetersizliği- Global ekonomik kriz
● İnşaat
ve
malzeme
fiyatlarında
artışEnflasyon/Petrol krizleri
● Sektörde yüksek rekabet,
● Yeni politika ve düzenlemeler-Sürdürülebilirlik,
teknik, çevresel, sağlık ve güvenlikle ilgili yeni
düzenlemeler
● Deneyimli donanımlı işgücü temininde sorunlar
● Yeniliklerin geliştirilmesi ve uygulanmasında düşük
hız
konuları üzerine odaklanmıştır.
Günümüzde çeşitli yol tiplerine, farklı trafik ve hava şartlarına
uygun, çevreci yeni teknolojilere sahip olan asfalt
endüstrisindeki sorunun yeni teknolojilerin uygulamalarındaki
gecikmeler olduğunu belirtmiştir. Aslında azalan finansal
kaynakların en etkin şekilde kullanılmasında ekonomik ve
yüksek performanslı çözümler sunan yeni teknolojilerin bir
fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, yeniliklerin
idarelerce desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini
vurguladı. Sayın Özcan sunumunu dinamik,araştırmacı,
çevreye dost teknolojiler ve sürdürülebilir çözümler üreten
asfalt sektörüyle gurur duyduğunu ifade ederek tamamladı.
Panelden sonra aşağıda belirtilen konularda 6 oturum
gerçekleştirilmiştir.Sempozyuma kabul edilen 41 bildirinin
sunuma seçilen 18’i bildiri sahiplerince, diğer 23’ü ise
moderatörler tarafından özet halinde sunulmuştur.
1. Oturum: Asfalt Üstyapılarının Performansı ve
Durabilitesi
2. Oturum: Sağlık, Güvenlik ve Çevre
3. Oturum: Üstyapı Yönetimi, Üstyapının Bakımı ve
Onarımı
4. Oturum: Asfalt Üretim ve Uygulamalarında Kalite
Kontrol ve Kalite Güvencesi
5. Oturum: Asfaltta Geri Kazanım
6. Oturum: Asfalt Üretimi ile Yapımında Yenilikler
Ocak 2014, Sayı 15
Sempozyuma yurtdışından katılan ve aşağıda belirtilen
değerli akademisyenlerimiz davetli konuşmacı olarak
bulundukları ülkelerdeki asfalt uygulamaları ve yenilikleri
konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktarmışlardır.
● Prof. Dr. Erol Tutumluer, Illinoi Üniversitesi - “Asfalt
üstyapılarda ARGE çalışmaları ve son gelişmeler”
● Prof.Dr. Yetkin Yıldırım, Texas Universitesi“ABD’de Üstyapı Bakım, Onarım Teknolojileri ve
Uygulamaları”
● Dr. Reha Çetinkaya, Basalt-Actıen-Gesellschaft“Almanya’da Asfalt Yol Yapımında Kalite Kontrol
Sistemleri”
Sempozyum oturumlarında Derneğimiz üye firmalarından;
● Kolin İnş. A.Ş. Genel Müdürü ve ASMÜD Teknik
Komite Başkanı Tankut Balkır “Asfalt Üretim Ve
Uygulamalarında Kalite Kontrol Ve Kalite
Güvencesi” konulu 4. oturumun başkanlığını
yapmış,
● İSFALT A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim
Sönmez “Çelik Köprülerde Mastik Asfalt Yenileme
Çalışmaları” konulu bildiriyi sunmuş ve ayrıca Sayın
Sönmez ve ekibi tarafından hazırlanan diğer 3 bildiri
de moderatörler tarafından özetlenmiş.
● Onur A.Ş ‘den Derneğimiz Teknik komite üyesi
Sayın Süha Aray’ da moderatör olarak 4 bildiri
özetini sunmuştur.
Prof. Dr. Emine Ağar ve Doç Dr. Murat Güler ASMÜD
uzmanları ile birlikte
Doç.Dr.Murat Güler Baskanlığında gerçekleştirilen,
günümüzün en önemli konuları arasında yer alan “Sağlık
Güvenlik ve Çevre” konulu 2. oturumda sadece Derneğimiz
uzmanlarının bildirileri yer almıştır. Bu oturumda;
● “Ilık ve Sıcak Karışım Asfaltları Sağlık ve Kalite
Açısından Mukayese Eden “NORVEÇ LTA 2011”
Deneme Yolu Projesi Sonuçları” bildirisi Gülay
Malkoç,
● “Asfalt ve Beton Karışımlarının İmalatında Enerji
Tüketimi ve Karbon Ayak İzi ile İlgili
Bir Çalışma” ise Zeliha Temren
tarafından sunulmuştur. Ayrıca Sayın Temren tarafından
hazırlanan “Asfaltın Geri Kazanımı ve Sürdürülebilirlik”
konulu bildiri de moderatörce özetlenmiştir.
6.
Ulusal
Asfalt
Sempozyumuna ait sunumlar
http://www.asfalt2013.org adresli web sitesinde yer
almaktadır
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 5
17. IRF DÜNYA TOPLANTISI VE SERGİSİ
Dünya Yol Federasyonu-IRF 17. Dünya Toplantısı ve
Sergisi Riyad'ta düzenlendi
17. IRF Dünya Toplantısı ve Sergisi Suudi Arabistan’ın Riyad
kentinde 10–14 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenmiştir.
Bu aktivitede ülkemizden
dönemin Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Sn.
Binali Yıldırım, toplantının Onur
Komitesi üyesi sıfatı ile
Bakanlar Yuvarlak Masa Açık
Oturumunda, Karayolları Genel
Müdürü Sn. Cahit Turhan
Karayolları Otoriteleri Genel
Müdürleri Yuvarlak Masa
Toplantısında,
Derneğimiz
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Ayberk Özcan ise “Ulaştırma Endüstrisinde Finansal Açığın
Kapatılması” başlıklı IRF Özel Oturumunda birer konuşma ile
yer almışlardır.
Sn Özcan, ülkemizdeki BOT projelerini içeren bir konuşma
yapmış, ayrıca üyelerimizden Simge Mat A.Ş.’nin mensubu
olduğu Simge Şirketler Grubundan E-Mak Firması
toplantının sergi alanında ürünlerini bir stantta tanıtmıştır.
Dünyanın birçok ülkesinden 1500 kişiyi aşkın katılımcının yer
aldığı etkinlikte, Suudi Arabistan’da, hükümetin altyapı ve
gelecekteki diğer ihtiyaçları karşılamak için bağımsız bir fon
kurduğu, bu fonun çok önemli bir kısmının yeni ve rehabilite
edilen otoyollar, yollar, köprüler, tüneller ile yüksek hızlı tren
rayları, trafik sistemleri ve toplu taşımacılığı da içeren çok
modlu bir ulaşım sistemini kurmak için kullanılacağı
açıklanmıştır.
IRF Başkanı ve ASMÜD Başkanı
Tahminen
Suudi
Arabistan'ın
tüm
ulaşım sektörü için
2020'ye kadar 100
milyar $ olarak tahsis
edilen yatırımının 30
milyar
$’ının
önümüzdeki beş yıl
içinde
uygulanacak
yeni ulaştırma projeleri
için
ayrıldığı
belirtilmiştir.
Suudi
Arabistan Ulaştırma
Bakanlığının, ülkenin 13 bölgesindeki ulaşım hizmetlerinin
gelişmesini hedefleyen, Makah (41 milyon $ değerinde 7
proje), Cidde-Makah Otoyolunun ikinci aşamasını ve büyük
şehirlerdeki çevre yollarını kapsayan toplam 544 milyon $
değerinde 55 adet yeni yol projesini ihale ettiği ve son olarak,
Suudi Arabistan ile Umman’ı bağlayan bir otoyolun 2013 yılı
sonuna kadar tamamlanacağı ifade edilmiştir. Riyad’taki yol
altyapısına ait rehabilitasyonlar ve yeni yolların yapımına
ilişkin yatırımların 4 aşamaya bölünerek 13.3 milyar $'a
gerçekleştirileceği beklenmektedir.
ASMÜD'ün toplantıyı destekleyen kuruluşlar arasında yer
alması nedeniyle yoğun iletişim kurulan IRF yetkilileri,
ASMÜD'den aldıkları güven verici destek neticesinde
önümüzdeki yıllarda Türkiye'de aktivite düzenlemeyi
planladıklarını ifade etmişlerdir. Toplantı sonrasında IRF'in
Yönetici Başkanı ve CEO'su Patrick Sankey'den övgü dolu
bir teşekkür mektubu alınmıştır.
Adı geçen aktivitede bakanlar, yerel hükümet liderleri, üst
düzey sanayi yöneticileri ve ulaştırma uzmanları ile iletişim
kurulması, global sanayi uzmanlarının sunacağı en iyi
tekniklerden yararlanılması, Ortadoğu'daki yatırımlar ve
önemli yol projelerinden sorumlu üst düzey karar verici
kişilerle diyalog sağlanması ve tüm dünyadaki yol sektörü
gereksinimlerinin
masaya
yatırılması
hedeflemiştir.
Toplantıda birçok ülkeden üst düzey yönetici yol ulaştırması
hakkında ülkelerindeki mevcut durum, tehditler, fırsatlar,
sorun ve çözümlere ilişkin bilgi aktarmıştır.
Ocak 2014, Sayı 15
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 6
DİĞER ETKİNLİKLER
İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu Kongresi
İslam Kalkınma Bankası himayesinde İslam Konferansı
Örgütü üyesi 20 ülkenin katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından 1986 yılında İstanbul'da kurulan İslam
Ülkeleri Müşavirler Federasyonu tarafından 22-23 Kasım
2013 tarihlerinde İstanbul'da FCIC Kongresi düzenlenmiştir.
Kongrede Katılım Bankaları ve yatırımcı kuruluşlar
mühendislik ve müteahhitlik altyapı yatırım projeleri ile ilgili
bilgiler aktarmışlardır. Kongreye özel davetli konuşmacı
olarak katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, belediye başkanı olmasından itibaren Samsun
için yapılan ve planlanan yatırımlar, Katılım Bankaları ile
yapılan görüşmeler ve alınan krediler hakkında çok ilgi çekici
bir konuşma yapmıştır.
Türkiye’deki otoyol ve demiryolu projelerine kredi
vermekle ilgilenen uluslararası finansörler kimler?
● Bu krediler hangi koşullarla ve kimlere veriliyor?
●
Bu kapsamda konuşmacılar, Türkiye’deki mega projelerden
ve gelişmelerinden bahsetmiş, ayrıca uzmanlar Yap- İşletDevret modeli ile yaşanan sorunlar, tehdit ve fırsatları
değerlendirmişlerdir.
3. Uluslararası
Konferansı
DuPont
Asfalt
Teknolojileri
“Asfalt Teknolojilerindeki Son Gelişmeler” temalı geleneksel
3. Uluslararası DuPont Asfalt Teknolojileri Konferansı,
9-10 Aralık 2013 tarihlerinde Otel Wyndham, İstanbul’da
düzenlenmiştir.
Ülkemizden Karayolları, İsfalt, belediyeler ve çeşitli
firmalardan yaklaşık 150 kişinin katıldığı söz konusu
uluslararası aktivitede, asfalt kaplamalar, karışımlar, modifiye
bitüm ve ilgili teknik konulara ilişkin en son teknolojiler ve
araştırmalar üzerine yoğunlaşılmıştır.
Türkiye Kara Ulaştırma Altyapısı Konferansı
Konferans organizasyonu yapan kuruluşlardan Uluslararası
Kalite Verimlilik Merkezi-IQPC tarafından 3-4 Aralık 2013
tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de “Türkiye Kara Ulaştırma
Altyapısı Konferansı“ düzenlenmiştir.
Her iki yılda bir düzenlenen konferansta Dernek Uzmanımız
Gülay Malkoç Türkiye’de Yap-İşlet-Devret modeli ile
yapılmakta olan karayolu projeleri, bitüm endüstrisi ile bitüm
ve PMB şartnamelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı “Türkiye’de
PPP Projeleri, Endüstrinin Konumu ve Avrupa’da PmB
Şartnamelerindeki Gelişmeler” başlıklı bir sunum yapmıştır.
Sözkonusu konferansta Derneğimiz uzmanı Gülay Malkoç
“Asfalt Endüstrisine Genel Bir Bakış” konulu bir sunu yapmış
olup, konferansta başlıca aşağıdaki konular ele alınmıştır:
● Yol ve demiryollarında Kamu Özel Sektör İşbirlikleri
dünyada nasıl yapılıyor?
● Türkiye’deki otoyol ve demiryolu projelerine hangi
uluslararası kuruluşlar destek veriyor? Bu kuruluşlar
hangi prensiplere göre çalışıyor?
Ocak 2014, Sayı 15
Konferansta özellikle yurtdışından gelen katılımcıların
ülkemiz yol endüstrisindeki gelişmelere oldukça ilgi duyduğu
gözlenmiş, bu kapsamda ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarla
bazı işbirliklerinin ve AR-GE çalışmalarının başlatılması da
gündeme gelmiştir.
Konferansta yol güvenliği ve kazaları önleme, asfalt
karışımlarında yakıt dayanımı, bitümlerde uygulanan yeni
deneyler, bitümlerin ve asfalt karışımların sıcak ve soğuk
iklim şartlarındaki yol performansları, DuPont ürünleri ile de
ilişkilendirilerek anlatılmıştır.
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 7
EAPA TOPLANTILARI
EAPA Komite Toplantıları
Üyesi olduğumuz Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA'nın
Teknik Komite Toplantısı ile Sağlık-Güvenlik Komitesi ve
Çevre Grubu Toplantıları 22-23 Ekim 2013 tarihlerinde
Brüksel'de gerçekleştirildi. Derneğimiz uzmanlarının katıldığı
toplantıların gündeminde aşağıdaki konular ele alınmıştır.
2012 yılın yürürlüğe giren EN 15804 -Çevresel ürün beyanı
standardı kapsamında asfalt endüstrisinde böyle bir beyana
ihtiyaç olup olmadığı tartışıldı. Norveç’te bazı müşterilerin
asfalt karışımında çevresel ürün beyanı talebinin olduğu
belirtildi.
Asfalt plenti ve ekipman üreticileriyle toplantı
●
EAPA Teknik Komite Toplantısı
Teknik komitede 2013 yılı çalışma programında yer alan
dokümanlar ile EN standardları tartışılmıştır.
Asfaltın geri kazanımı
Bu konu ile ilgili olarak hazırlanan taslak dokümana
aşağıdaki konuların ilavesine karar verilmiştir;
●


ılık karışım asfalt tekniği ile geri kazanılmış asfalt
üretim tekniği,
Geri kazanılmış asfalt üretiminde sağlık ve güvenlik
riskleri ve tedbirleri
Fransa’da sağlık ve güvenlik tedbiri olarak, kazınmış asfalt
içindeki sağlığa zararlı PAH (Poli aromatik hidrokarbon)
içeriğine sınırlamalar getirilmiştir. Sıcak karışım asfalt
üretiminde 50 ppm ‘den, soğuk karışımlarda ise 500ppm’den
daha düşük olması kriterleri uygulanmaktadır. PAH
sınırlamasının yanı sıra kazınmış asfalt içinde asbest de
bulunmaması gerekmektedir.
7 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan toplantıda asfalt plenti
ve ekipmanlarının özelliklerinin asfaltın kalitesi üzerine
etkilerinin ele alınacağı belirtildi. Norveç’te bu yıl yapılan 13
sözleşmede sericinin arkasındaki karışımın sıcaklığının
homojen olması durumunda müteahhide bonus olarak ilave
ödeme yapıldığı ifade edildi. Ayrıca özellikle uzun vadeli
garanti süresi istenen projelerde yüklenicinin daha iyi kaliteyi
elde etmek zorunda olduğu da vurgulandı.
12 Haziran 2014 Tarihinde yapılacak 8.EAPA
sempozyumu
●
EAPA’nın her 4 yılda bir gerçekleştirdiği sempozyum bu yıl
12 Haziran 2014 tarihinde Paris’te gerçekleştirilecektir..”21.
Yüzyılda Avrupa Asfalt endüstrisinin zorlukları ve fırsatları”
konulu Sempozyum için belirlenen taslak program
kapsamında aşağıdaki konuların ele alınması planlanmıştır.


Ilık karışım asfalt dokümanının güncellenmesi
2009 yılında yayınlanan Ilık karışım asfalt dokümanının
güncellenmesi kapsamında, ılık karışım asfalt kullanımını
teşvik etmek üzere özellikle sağlık konusundaki
avantajlarının
vurgulanmasıyla
kamuda
farkındalık
yaratılması hedeflenmiştir.
●
● “Demiryollarında Asfalt” dokümanının güncellenmesi
2003 yılında yayınlanan “Demiryollarında asfalt “konulu
dokümanı tramvay yollarını da kapsayacak şekilde yeni
tekniklere uygun olarak güncellenmesi kararlaştırıldı.
CEN TC 227/ WG1 Bitümlü Karışımlar Çalışma
Grubu faaliyetleri
Çalışma grubunca EN 13108 serisi bitümü karışım ürün
standardları kapsamına ılık, yarı ılık ve yarı soğuk
karışımların ilavesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Ayrıca yeni performans testlerinin standard kapsamına
alınmasının sorunlara neden olabileceği de ifade edildi.
●
1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren CE
işaretlemesinde performans beyanı gerektiren yeni “Yapı
Malzemeleri
Tüzüğü”nün
Avrupa
ülkelerindeki
uygulamalarında bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi.
Ocak 2014, Sayı 15

Yol yapımından itibaren varlık yönetimi – Yapım
ve Bakım maliyetlerinin azaltılması, Sözleşmeler
Durabil yolların inşası- Yol yapımında kaliteyi
artıracak akıllı teknolojilere sahip ekipman
kullanımı/ enerji etkinliği yüksek teknikler
İş gücü sorunları- Eğitim, motivasyon, sağlık
Ayrıca EAPA- Eurobitume ortak çalışması olarak
“Asfaltın avantajlarının tanıtımı” için yapılması planlanan
web sitesi hakkında bilgi verildi.
EAPA Çevre Grubu Toplantısı
EAPA’nın Teknik ve Sağlık-Güvenlik Komiteleri üyelerinin
ortaklaşa katıldıkları Çevre Grubu toplantısında aşağıdaki
konular ele alınmıştır.
● Karbon ayak izi
EAPA, karbon ayak izi dokümanı hazırlamak için bir çalışma
başlatmıştır. Bu dökümanda İngiltere’de hazırlanan
“asPECT“ ile Fransa da kullanılmakta olan “SEVE”
programları esas alınacaktır. Ayrıca Avrupa komisyonu
tarafından finanse edilen araştırma projelerinin sonuçları da
dikkate alınacaktır.
●
“Asfalt plentlerinde kokunun azaltılması” ile ilgili
olarak hazırlanan doküman üyelerin görüşlerine
sunulmuştur.
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 8
YENİ ÜYELER
● Enerji sarfiyatının azaltılması
Asfalt üretiminde en fazla enerji gerektiren işlem agreganın
kurutulması olduğundan agregaların plente kuru beslenmesi
gerektiğinin önemi vurgulandı.Bu konuda plente beslenecek
agreganın rutubetine bir sınır konulmasıyla sorunun
çözülebileceği belirtildi. Ve agrega üretimi , taşınması ve
depolanmasında rutubeti minimum seviyeye düşürecek
önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.
Tekerlek dönüşüne karşı direnç
FEHRL tarafından düzenlenen “Altyapı araştırmaları 2013
yılı Toplantısı”nda ele alınan “Tekerlek dönüşüne kaşı direnç
“konusu hakkında bilgi verildi. Tekerlek dönüşüne karşı
direncin ölçülmesi ilgili deney yöntemi ve sonuçlarının henüz
doğrulanmasının yapılmadığı belirtildi. Avusturya Teknoloji
Üniversitesi’nce FP7 projesi kapsamında “ Yol yüzeyleri için
tekerlek dönüşüne karşı direnç, kayma direnci ve gürültü
emisyonu ölçüm standardları “ konusunda araştırma
çalışmaları yapıldığı açıklandı.
●
CEN TC336 WG1 “Kaplama
Bağlayıcılar” Toplantısı
Sınıfı
Bitümlü
Avrupa Standardizasyon Kurumu, bitümlü bağlayıcı
standartları konusunda bir öneri geliştirmiş ve yol
üstyapılarında
kullanılmakta
olan
bağlayıcıların
“geleneksel” (basit) ve “karmaşık” (kompleks) olarak 2 ayrı
kategoride ele alınmasına karar vermiştir. Geleneksel
bağlayıcıların değerlendirilmesi için Penetrasyon, Yumuşama
Noktası vb. geleneksel test yöntemlerinin, polimer modifiye
bağlayıcıları içeren “kompleks bağlayıcılar” için ise
“karmaşık” test metotlarının (Superpave testleri)
uygulanması önerilmektedir. Ancak bu durum özellikle “yol
ömrünü belirli bir süre garanti altına alan performans esaslı
şartnamelerin” uygulandığı ülkelerde önemli bir sorun olarak
görülmektedir.
Bu ülkeler; mevcut bitüm standartlarında yer alan deneyler
bitümün yoldaki performansını tam olarak yansıtmadığından
ileri deneylere ihtiyaç duyulduğunu, bitüm kalitesinin
sürekliliğinin sağlanamaması nedeni ile Avrupa’da şu anda
geçerli olan EN 12591 “Yol Uygulamalarında Kullanılan
Kaplama Sınıfı Bitümler” standartlarında yer alan ve aynı
kategoride bulunan bitümlerin maalesef yol uygulamalarında
farklı performans gösterdiğini dile getirmektedirler. Bu
durumda asfalt yol müteahhitleri, rafinerilerde üretilen bitüm
özelliklerinde yaşanan farklılıklar nedeniyle zor durumda
kaldığından, normal bitüme de kompleks deneylerin
yapılmasından yana taraf olmaktadırlar.
Önümüzdeki aylarda sözkonusu standartların 5 yıllık
revizyonu yapılacağından, Oslo’da yapılan toplantıda bu
konuda ortak bir çözüme gidilmesi, bu alanda ABD
deneyimlerinden faydalanılması ve kompleks deneylerin
zorunlu veya ihtiyari olup olmayacağı konuları tartışılmıştır.
Ocak 2014, Sayı 15
Ayrıca uzun süreli yaşlandırma ile MSCR (Multiple stress
creep and recovery) deneylerinin standartlara dahil edilmesi
üye ülkelerce tartışılan toplantıda, özellikle bitümün lineer
davranış gösterdiği kısım dışındaki performansını bulmaya
yönelik bir test metodu olarak tanıtılan MSCR’ın hızla
uygulamaya konulmasına karar verilmiştir. Bu test
metodunun verdiği iyi korelasyonlar baz alındığında, bu
metodun kalıcı deformasyonların tespitini ve bitümün elastik
davranışını belirleyen birçok test yönteminin yerini alacağı
belirtilmiştir
Yeni Üyelerimiz
1968 yılından bu yana kırma-eleme seköründe faaliyet
gösteren Burçelik-Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. Ekim
2013 itibariyle Derneğimiz üyeleri arasına katılmıştır. Çeneli,
konik, düşey milli, rotorlu, darbeli, kubitzer, kum makinesi,
çekiçli silindir kırıcılar, besleyiciler, titreşimli elekler, yıkama
makinaları, mobil paletli üniteler, bilyalı değirmenler ve
yüksek kapasiteli komple mobil ve sabit taş kırma-elemeyıkama tesisleri üreten BURÇELİK A.Ş., Pazarlama ve Satış
Müdürü Özgür Özay tarafından Derneğimizde temsil
edilmektedir.
1985 yılında kurulan ve kuruluşunu izleyen ilk yıllarda;
altyapı, orman yolları ve hafriyat işleriyle ilgilenen BERGİZ
İnşaat A.Ş. Ocak 2014 itibaariyle Derneğimiz üyeleri arasına
katılmıştır. İş hacmindeki artışla beraber gölet, sulama
tesisleri, boru hatları, iletim tünelleri, köy ve orman yolları
projelerini üstlenen, daha sonra ağırlıklı olarak karayolu
inşaatı ve bitümlü sıcak karışım işlerinde faaliyet göstermeye
başlayan Bergiz İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet
Tutumlu tarafından Derneğimizde temsil edilmektedir.
Faaliyetlerine 1994 yılında başlayan ve köprülü kavşaklar,
yol inşaatları ve hidroelektrik santrallerinin konusunda
uzmanlaşan B. Ergünler Yol Yapı A.Ş Ocak 2014'de
Derneğimize üye olmuştur. Firma Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Ergün tarafından Derneğimizde temsil edilmektedir.
Yeni üyelerimize hoşgeldiniz der, çalışmalarımıza
sağlayacakları katkılar için önceden teşekkür ederiz.
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 9
RAKAMLARLA ASFALT
SATHİ KAPLAMA UYGULAMASI VE
SOĞUK BİTÜMLÜ KARIŞIM KULLANIMI
Asfalt endüstrisinin 2012 yılının rakamlarla
değerlendirmesi
Türkiye’de asfalt endüstrisinin üretim ve uygulamaları ile ilgili
olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel
idareler ve asfalt işi yapan firmalar ile asfalt plenti üreten ve
tedarik eden firmalarla iletişim kuran ASMÜD, topladığı veri
ve bilgileri derleyerek Türkiye asfalt istatistiklerini
üretmektedir. Gerek ulusal ve gerekse uluslar arası arenada
paylaşılan bu istatistiklerle Türkiye asfalt endüstrisinin
mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilmektedir.
Türkiye asfalt istatistikleri Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA
tarafından her yıl yayınlanmakta olan “Rakamlarla Asfalt”
broşüründe Avrupa verileri içinde yer almaktadır.
Yıl
Karayolları
Sehiriçi
Yollar
Türkiye’de son 5 yılda yollarda kurumlar bazında kullanılan
toplam asfalt ve bitüm miktarları, asfalt endüstrisindeki
plentlerin dağılımı ve asfalt işi yapan firma sayısı aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ÜRETİMİ VE BİTÜM TÜKETİMİ
Yıl
Karayolları
Sehiriçi
Yollar
Köy Yolları
Toplam
milyon ton
Bitüm ve
bitümlü
bağlayıcı
x 1.000 ton
2008
10,2
916
2009
14,9
1.140
2010
22,1
1.590
2011
29,4
1.625
2012
22,5
1.420
2008
16,3
880
2009
7,9
534
2010
13,0
553
2011
13,6
673
Kapasite
ton/saat
2012
15,6
611
2008
0,07
218
2009
0,28
117
2010
0,20
227
2011
0,46
292
2012
0,27
140
2008
26,6
2.014
2009
23,1
1.791
2010
35,3
2.370
2011
43,5
2.590
2012
38,3
2.809
Ocak 2014, Sayı 15
Bitümlü
Sıcak Karışım,
Köy Yolları
Toplam
Sathi
Kaplama,
km2
Soğuk
Bitümlü
Karışım,
x 1.000 ton
2008
175
2.904
2009
180
962
2010
200
1.643
2011
172,2
512
2012
168,5
960
2008
21
297
2009
9
26
2010
11
210
2011
5,6
22
2012
10,6
163
2008
71
344
2008
40
415
2010
86
515
2011
99,4
486
2012
79,6
696
2008
267
3.545
2009
229
1.403
2010
297
2.369
2011
277
1.020
2012
258,7
1.819
ASFALT PLENTLERİNİN DAĞILIMI
Özel
Sektör
Belediyeler
≥ 240
166
7
240>x≥
160
238
22
160>x≥
100
65
22
x<100
20
Toplam
489
KGM
Diğer
Toplam
173
5
265
13
9
109
93
111
55
279
144
124
69
826
ASFALT İŞİ YAPAN FİRMA SAYISI
Üretim ve serme-sıkıştırma yapan
Sadece serme
-sıkıştırma yapan
267
80
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 10
KONGRE VE TOPLANTI TAKVİMİ
20-21 Ocak 2014
E&E Kongresi 2016 Organizasyon
Komitesi Toplantısı, Prag, Çek
Cumhuriyeti
6-8 Şubat 2014
Asphaltist-Asfalt, Otoyol ve Yol
Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar
Merkezi
20 Şubat 2014
EAPA Direktörler Kurulu Toplantısı,
Brüksel, Belçika
13-14 Mart 2014
CEN TC 336 WG-1 Toplantısı,
Hamburg, Almanya
AYBERK ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkanı
19 Mart 2014
EAPA Yönetim Kurulu Toplantısı,
Brüksel, Belçika
Tuncer Ertan
Başkan Vekili
Deha Emral
Başkan Vekili
Tahir Çelik
Başkan Vekili
Onur Pekgöz
Sekreter Üye
İbrahim Yaykıran
Muhasip Üye
Çağatay Kalkancı
Üye
İhsan Çetinceviz
Üye
25 Mart 2014
EAPA Sağlık-Güvenlik Komitesi ve
Çevre Grubu Toplantıları, Köln,
Almanya
26 Mart 2014
EAPA Teknik Komite Toplantısı,
Köln, Almanya
14-17 Nisan 2014
Ulaştırma Araştırma Arenası-TRA
2014, Paris, Fransa
28-29 Nisan 2014
CEN TC 227 WG-1 Toplantısı,
Reykjaik, İzlanda
26-28 Mayıs 2014
1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri
Kongre ve Sergisi, Grand Cevahir
Otel, İstanbul
1-5 Haziran 2014
12. Uluslararası Asfalt Üstyapılar
Topluluğu-ISAP Konferansı, Kuzey
Caroline, Amerika
11 Haziran 2014
EAPA Yönetim Kurulu Toplantısı,
Paris, Fransa
12 Haziran 2014
EAPA Genel Kurul Toplantısı, Paris,
Fransa
12 Haziran 2014
EAPA 2014 Sempozyumu, Paris,
Fransa
13 Haziran 2014
Global Asfalt Üstyapı İttifakı
Toplantısı, Paris, Fransa
17-18 Haziran 2014
CEN TC 336 Yıllık Toplantısı,
Luxemburg
7-8 Ekim 2014
CEN TC336 WG1 Toplantısı,
Almanya
16-17 Ekim 2014
CEN TC 227 WG1 Toplantısı
22 Ekim 2014
EAPA Yönetim Kurulu Toplantısı
23 Ekim 2014
EAPA Direktörler Kurulu Toplantısı,
Brüksel, Belçika
1-3 Haziran 2016
6. Eurasphalt & Eurobitume
Kongresi, Prag, Çek Cumhuriyeti
Türkiye Asfalt
Müteahhitleri
Derneği Bülteni
Derya Şenyay
Genel Koordinatör
Zeliha Temren
Teknik Uzman
Gülay Malkoç
Teknik Uzman
Seray Toraman
Asistan
Yönetim Yeri
Küpe Sokak No: 10 / 3
06700 GOP/ANKARA
Tel: 0.312.447 42 25
Faks: 0.312.447 42 26
www.asmud.org.tr
[email protected]
Ocak 2014, Sayı 15
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni
Sayfa 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content