close

Вход

Log in using OpenID

926 sayılı Kanunun Ek 32 nci Maddesine Göre Yapılacak Ödemeler

embedDownload
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
90192509-220.05-10330
926 sayılı Kanunun Ek 32 nci
Maddesine Göre Yapılacak Ödemeler.
23/09/2014
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 11/02/2014 tarihli ve 6519
sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesiyle eklenen ek 32 nci maddesinde, “Askeri
hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan personelden beraat
edenlerin, vekalet verdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret ile
belgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar mensup olduğu
Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40 ıncı
maddesinin (b) bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri
nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer
masraflarının ödenmesinde; ilgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile
dava ile ilgili yapılan masraflara ait faturanın ödeme belgesine bağlanacağı, 67 nci
maddesinde ise Bakanlığın, mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu
Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanacak
kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.
Bu nedenle, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde gerekli değişiklik
yapılıncaya kadar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında askeri
hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin
avukatlık ücretleri ile diğer masrafların ödenmesinde, ödeme belgesine Merkezi Yönetim
Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin (b) bendinde belirtilen belgelerin
bağlanması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Bekir BAYRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/AnkaraAyrıntılı bilgi için irtibat:E.KAYA
Telefon: (312)415 29 48
Faks: (312)419 45 53
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
154 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа