close

Enter

Log in using OpenID

birecik kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğü hizmet standartları sıra

embedDownload
BİRECİK KAYMAKAMLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
HİZMETİN
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Matbu Dilekçe,
2-Kira kontratı,
3-Tapu Belgesi.
1-Bakım Beyannamesi
(Muhtarlıktan İmza ve Mühür Onaylı)
İlçemize bağlı kamu kuruluşlarından alınan resmi
belgenin aslı ve noter tasdikli belgeler
1- Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da
Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan
fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP
sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı lisansı
7- Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi
8 -Kamera Kayıt Sisteminin kurulduğuna dair belge
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
3091 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmaz Mal
Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
2
Yurtdışı Bakım Beyannamelerinin Tasdik
Edilmesi
3
Apostille tasdik şerhi
4
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım
Sağlayıcı İzin Belgesi
5
Dilekçe ve Evrak Havale İşlemleri
6
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması
1- Dilekçe (Usulüne Uygun Yazılmış)
7
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
1-Dilekçe
8
Muhtarlık Görev Belgesi
1-Dilekçe
1 GÜN
9
BİMER
1-Başvuru dilekçesi (www.basbakanlik.gov.tr/bimer
adresinden ulaşılabilir.)
15 GÜN
10
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
1-Başvuru Formu
15 GÜN
11
14483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar
1-Şikayet dilekçesi (Dilekçede bulunması gereken
hususlar: Şikayetçinin adı soyadı, adresi ve telefonu,
şikayet edilen memurun adı soyadı ve çalıştığı
kurum)
12
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
1-Dilekçe
15 GÜN
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi veya Sözleşme
4-Servis Fişi
90 GÜN
13
14
1-
2-
Tüketici Sorunları Başvurusu
1- Dilekçe / İlgili Evrak
3-
1) Gerçek kişilerden; yardım toplamanın amacı,
şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve bu
faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri
ihtiva eden dilekçe,
2)Tüzel kişilerden; yardım toplamanın amacı, şekli,
süresi, faaliyet alanı, ne miktarda yardım toplanacağı
ve faaliyette görevlendirileceklerin isimlerini ihtiva
eden yönetim kurulu kararının da ekleneceği dilekçe,
4-
3) Faaliyette görevlendirileceklerin TC Kimlik
Numaraları, İkametgah İl Muhabereleri, adli sicil
beyanları ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
Yardım Toplama Faaliyetleri
5-
4) Toplanacak yardım miktarını belirlemeye
yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler,
6-
5) Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler
arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla
ilgili mülki amirden alınan izin belgesi,
15 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
15 GÜN
5 DAKİKA
30 GÜN
30 GÜN
30 + 15 GÜN
60 GÜN
15
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının
örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise
kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak
görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları
kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı
binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri
sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş
hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin
bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz
konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca
olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için
Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak
kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
30 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri :
İsim :
Unvan :
Adres :
Tel :
Faks::
E-Posta :
İsim :
Unvan :
Adres:
Tel:
Faks:
E-Posta:
M. Yaşar KARAOĞLU
Yazı İşeri Müdürü
Birecik Kaymakamlığı
(414) 652 13 62
(414 ) 652 28 86
[email protected]
Deniz ZEYREK
Kaymakam
Birecik Kaymakamlığı
0 414 652 10 90-91
0 414 652 28 86
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content