close

Enter

Log in using OpenID

22.03.2015 Tarihlinde Yapılacak Bilim Sanat Merkezleri Öğrenci

embedDownload
BiLiM SANAT MERKEzi 66RENCi sEqMf, srNAvr rEK. Lis.vE
CpL. LisESi srNAv
SINAV
TARiHi
:220312015
BASKAN
OYt
UYE
(przrr)
KOMiSYONLARI
SAATi: l0:00
Hacr Emid cULER(Bina Komisyor Ba$kanr)
yrtmaz AyDIN
Omer
SALON GOREVLiSi OLA
S N0
ADISOYADI
ゞ
Nurcttin ORSEL
2
Osman sENTORK
3
Pcrihan BAYRAKTAR
R2a TOSUN
5“
Sadlk ciLCiNGIR
6
Salih GEDiKLl
7
Sultan UZUNALi
SlkOr BAYRAKTAR
Yttar TCmcl KOLAYLI
Yunus FAIZ
11
Schcr KALAYCI
De,a BAYRAKTAR
Reyhan
AK$AN
Yadikar TiRYAKi
GORf,vi
Okulu,/Kurumu
Kura ile Belirlenecek
Mcrkc2‖ kOkulu
Kura lle
Beli
enecek
Merkez llkokutu
Kura lle Belirlenec€k
Mcrkcz‖ kOkulu
Kura lle Belirlenecek
Merkcz ilkOkulu
Kura lle Belirlenecek
Mcrkcz‖ kokulu
Kura lle Belirlenecek
Merkcz nkOkulu
Kura he Belirlenecek
Merkez Ilkokulu
Kura Ile Belirlenecek
Merkez Ilkokulu
Kura ile Belirlenecek
Merkez Ilkokulu
Kura lle Belirlenecek
Mcrkez ilkokulu
Kura lle Belirlenecek
Mcrkez nkOk口 lu
Kura ile Belirlenecek
Mcrkcz“ kokulu
Kura lle Belirlenecek
Merkcz HkOklllu
Kura ile Belirlenecek
Mcrkcz‖ kOkulu
GOreviendir‖ di首 i Okul
Akl
^ko oPL,TL
CPL,TL ve
ve ATL
ATL
Ak9 cPL,TL ve ATL
AkO cPL,TL ve ATL
AkO cPL,TL ve ATL
Ak9 cPL,TL ve ATL
Ak9 cPL,TL ve ATL
AkO cPL.TL ve ATL
Ak9 cPL,TL ve ATL
Ako cPL.TL ve ATL
Ak9 cPL,TL ve ATL
Ak9 9PL,TL ve ATL
Ak0 9PL.TL ve ATL
Ak9 cPL,TL ve ATL
AkO cPL,TL ve ATL
Salih sAHiN
Kura lle Belirlenecek
MEHMET KURDOCLU
MEHMET ALIBAYKAN
Yaylacrk ilkokutu
Kura ile Belirlenecek
Yり laclk
llkOkulu
Ak,cPL,TL Ve ATL
Kura ile Belirlenecek
Yaylacrk ilkokutu
△k99PL,TL ve ATL
Kura lle Belirlenecek
Yaylac[k llkOkulu
Ak9 cPL.TL ve ATL
METiN AYDIN
REVLENDIRILECEK HiZMETL PERSONEl
S.N( ADISOYADI
G6REVi
OKUL
G6REV YER|
1
Hasan SEYiS
Hizmedi
2
Yokscl YILMAZ
Ak9 cPL.TL ve A‐ Ako cPし ,TL ve ATL
Hizmelli
AkO cPL,TL ve Al Ak9 9PL,TL ve ATL
`
′
ハJ
彎
BILIM SANAT MERKEZLER1 0CRENCISEcME SINAVIANADOLl
SINAV TARlHl:22/03/2015(Paコ
BAsKAN
UYE
UYE
」LiSESiSINAV
A‖
Kemal AYVAZ
Orhan
S N0 ADISOYADl
REVLISI OLARAK
IRFVi nNn
R'TMFN
cOREvi
G6REV YERI
C血it YILMAZ
Kura Ile Belirlenecek
2
Fatih ATMACA
Kura ile Belirlenecek
3
Omcr KAYA
veyset slvRlKAyA
ANADOLU LISESI
ANA00LU LISESI
ANADOLU LlsESl
Kura lle Belirl€necek
5“
SEIMA AOLUKBASI
Kura lle Belirlonecek
6
RIFAT KOKER
Kura lle Belirlenecek
7
NEBttT CEDiKLi
YUNUS ACAR
Kura lle B€lirlenecek
8
9
SERCAN YlLMAZ
1
26
KOMisYONLARI
SAATI:10:00
Abdul:ah 30COcLU
SALON
GOREVLENDiRiLDiё
Kura lle B€lirlenecek
Murat OZDEMlR
Kura IIe Belirlenecck
Mustala AKcAIR
Kura ile Belirlenecek
MustaFa HOT
Kura ile Belirlenecek
c0RIvi
GOREV YERI
Hizlllct"
HizmeJi
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
Hizmcdi
ANADOLυ
¨
Kura lle Belirlenec€k
Kura lle Belirlenecek
Kura ile Belidenecek
NURsEN cELEBI
Kura lle Belirlenecek
SCnCr OZTORK
Kura lle Belirlenecek
NARIN ULUTEPE
Kura ile Belirlenecek
FATMA DAVULCU
Kura lle Belirlenecek
H0SEYtN qOBAN
Kura lle Belirlenecek
SANlYE TAYAR
Kura lle Belirlenecek
MINE YIし MAZ
Kura ile Belirlenecek
MUHAN4MET BAL
Kura lle B€lirlenecek
Hilal CUNAYDIN
Kura lle Belirlenecek
NURAY ATNIACA
AYsECOL ciHAN
Kura Ile Belirlenec€k
FATN4A CtjNNDl
Kura lle Belirl€necek
Kura ile Belirlenecek
FATヽ ウヽER
Kura lle Belirlenccek
AYSUN CtlNGOR
Kura llc Belirlcnccck
Nuray UZUNALI
Kura lle Belirlenecek
MustaFa kASIM
Kura ile Bclirlenec€k
Adem CAT
Kura lle Belirlenecek
Arzu OZDEMlR
Kura lle Belirlenecek
Ergin OTKUN
Kura lle Belirlenecek
CuIay DE6ERMENCi
Kura lle Belirlenecek
Me● cm OZMEN
Kura lle Belirlenecek
Nazan KARACA
Kura lle Belirlenecek
Sezgin ASLAN
Kura ile Belirlenecek
Erdogan sARlALi
Kura lle Belirlenec€k
Aメ in
Kura Ile Belirlenecek
SOLAK
Kura lle Belirlenecek
Kura ile Belirlenecek
MNE ERDAL
Kura lle Belirlenecek
NERMIN TOPSARAL
Kura lle Belirlenecek
NEVZAT $IRIN
Kura ile Belirlenecek
ORIIAN BALCI
Kura lle Belirlenec€k
SELViNAZ GEDlKOCLU
SEMAHAT BALCI
Kura lle Belirlenecek
Kura lle Belirlenecek
$AKIR ARSLAN
Kura ile Belirlenecek
sEVKl SEVlM
Kura lle Belirlenecek
nhan CUNNAR
Ahmet AKYUZ
3
Havwa ATASOY AYDN
LIsESI
ヽ
\
GOREVLENDIRILD10i
Fi
け
い
ヽ
い
一
︺
い
ヽ
ヽ
た
・
2
Kura ile Belirlenccek
い一 ぃ、 ギ一
ヽ、
,
S NO ADISOYADI
Kura lle Belirl€necek
i
ヽ
ヽ
l
ゝ 二 lL
‐
ヽ ●イ′ ‘ ‘
TARIK CANDAN
TURHAN KAHRIMAN
Mehmet BAYRAKDAR
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LlsESI
ANADOLυ LISESI
ANADOLU LISESI
Cumhuriy€t OO.
ANADOLU LiSESI
Cumhuriyot OO.
ANADOLU LiSESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Cumhuriy€t OO.
ANADOLU LISESi
Cumhuriyer OO.
ANADOし U LiSESl
Dcrecik Ortaokuiu
ANADOLU LISESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LiSESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LIsESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LlsESI
Dcrccik Orlaokulu
ANADOLU LlSESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LisESI
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Cumhuriyet O0.
ANADOLU LiSESl
Cumhuriyet OO.
ANADOLU LISESI
Daflca Ortaokulu
ANADOLU LiSESI
DaflcaOrtaokulu
ANADOLU LiSESI
Danca Ortaokulu
ANADOLU LISESI
Scbat 10
ANADOLU LiSESl
UQarsu llkokulu
ANADOLU LISESI
Dcrccik ilkokulu
ANADOLU LiSESI
Dcrccik ilkokulu
ANADOLU LISESl
Dcrecik llkokulu
ANADOLU L:sESI
Dcrecik ilkokulu
ANADOLU LlsESI
DARICA ILKOKULυ
ANADOLU LISESI
DARICA lLKOKULU ANADOLU LlsESI
A Fazll Aganoglu lo
ANADOLU LISESI
A FazJ ABanoLiu 10
ANADOLu LISESI
A FazJ Agalloglu lo
ANADOLU LISES:
A Fazll Aganoglu lo
ANADOし U LiSESI
A.F^zrl Aganogu iO.
ANADOLU LISESI
A.Fazrl Aganoglu lO.
ANADOLU LISESI
A Fazll札 anOglu lo
ANADOLU LISESI
A Fazn Agano』 u10
ANADOLU LISESl
A F2H Aganogluio
ANADOLU LISESi
A FazJ Agallogiu i0
ANADOLU LISESI
A.Fazrl Aganoglu lO.
ANADOLU LISESI
A Fazll Aganoglu lo
ANADOし U LiSESI
ヽ
イcrkcz llkOkulu
ANADOし U LISESI
Merkez llkokulu
ANADOLU LIsESI
Mcrkez"kokulu
ANADOし U LiSESI
Merkez Ilkokulu
ANADOLU LISESI
HAYATl YAVUZ
MERYEM SOROL
1
rl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 037 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content