close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

embedDownload
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI : 88013337/824.02/835450
Konu: Elektronik Dergi
.. " " " " .. ,, . . . . . . . "
23/0112015
..... "" ............
~.""""""
'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. 'O'O .. " " . . . .. Egitimde FA TiH Projesi ve EBA (Egitim Bili~im Agl) ba~ta olmak Uzere Genel
MUdUrlUgUmUzUn yUrUtmU~ oldugu proje ve ~ah~malann yer aldlgl elektronik dergimizin 12.
saYlsl yayma hazulanrnt~ttr.
U~ ayhk surelerle hazulanan "Yegitek" elektronik dergimiz, Genel MUdUrlUgUmUz
http://yegitek.meb.gov.tr adresinden yaYlmlanml~ olup PDF formatmdaki bir ornegi yazlmlz
ekinde gonderilmi~tir.
Bilgilerinize ve istifadenize arzlrica ederim.
Dr. Yakup YUKSEL Bakan a. Genel MUdUr V. EK: YEGiTEK e-Dergi (1 Adet, 84 Sayfa)
DAGITIM:
A Plant
B Plam
Teknikokullar - 06500 YenimahaIlelANKARA
Elektronik A~: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtlh bilgi iyin:Esra BALLlM-6grt.
Tel: (0 312)296 9400
Faks: (0 312) 223 8736
Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile imzalanml~ttr, http://evraksorgu,meb,gov,tr adresindena4a7-f29d-3361-abbe-Odfa kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content