close

Вход

Log in using OpenID

22 Mart 2015 Pazar, Saat 10:18 İtibariyle HESAP ÖZETİ

embedDownload
Dünya lideri ROCKWOOL’un
tarihine bakış:
1909’daküçük bir Danimarka adasında kuruldu.
1930’larda kurumsallaşmaya başladı.
1937’de İsveç ve Danimarka’da taş yünü üretimi başladı.
1940’ların sonunda fabrika sayısı 3’e ulaştı.
1954’te Almanya ROCKWOOL üretime başladı.
1962’de ROCKFON asma tavan sistemleri tanıtıldı.
1971’de dünyanın en büyük taş yünü fabrikası Hollanda Roermond satın alındı.
1979’da İngiltere’de yeni fabrika kuruldu.
1980’de Fransa’da yeni fabrika kuruldu.
1985’te ROCKPANEL cephe panelleri tanıtıldı.
1988’de Kanada ROCKWOOL ile Avrupa dışına açıldı.
1991’de LAPINUS FIBRES kuruldu.
1996’da ROCKWOOL International borsada yerini aldı.
1997’de ROCKDELTA kuruldu.
1990-2000 yılları arasında ROCKWOOL, 7 yeni fabrikayı bünyesine kattı.
2003’te BuildDesk danışmanlık hizmetinin lansmanı yapıldı.
2011’de dış cephe yalıtım sistemleri için Polonyalı sistem firmasını
bünyesine kattı.
2013’te Amerikan asma tavan şirketi CMCsatın alındı.
2000’den günümüze kadar 12 yeni fabrikayı daha bünyesine kattı.
İşte taş yünü ve
hayatımızı değiştiren farkları!
Yalıtım binaların gizli bir kahramanı gibidir.
Bu kahramanın en güvendiği yapı malzemesi de taş yünüdür.
Dünyanın lider taş yünü üreticisi ROCKWOOL %100 taş yünüyle insanların ve binaların
ömürlerinde fark yaratır.
Isı yalıtımı yaparken mükemmel sonuçlar ve tasarruf için…
Taş yünü mükemmel ısı yalıtımı sağlar. Kış günlerinde soğuğu dışarda tutarak iklim konforu
yaratır. Yaz günlerinde ise sıcağın içeri sızmasını engeller. Isı yalıtımı, enerji tüketimini
düşürmenin en etkili yollarından biridir. Üstelik ROCKWOOL taş yünü yalıtım ürünleri,
kendi üretimlerinde kullanılan enerjinin tam 100 katından fazlasını tasarruf edebilen ender
ürünlerden biridir. Yapılarda sağladığı tasarrufun yanısıra; CO 2salınımını azaltarak daha temiz
bir atmosfer için destek verir.
Yangına karşı dayanıklı ve güvenli bir seçim için…
Taş yünü 1000˚C üzerindeki sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu üstün özelliğiyle %100 taş yünü
kullanılan yapılarda yangın güvenliği sağlanmış olur. Bu özellik yangının hızla yayılmasını
önlerken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında ve tahliye işlemlerinde ek bir zaman
yaratır. Bu hayati önem sağlayan özellik, başka hiçbir yalıtım malzemesinde bulunamayacak
eşsiz bir özelliktir.
Hem insanların hem doğanın iyiliği için…
Taş yününün hammaddesi doğadaki taştır ve geri dönüştürülebilir. Tam anlamıyla çevre
dostudur ve sürdürülebilir bir üründür.
Taş yünü elyafı ise yapısı itibariyle su iticidir. Buhar geçirgen özelliğiyle nem, katmanların
unu böylece engellemiş olur. İnsan sağlığına son derece
arasına sızmaz. Küf ve mantar oluşum
az. Gerçek taş yünü yalıtım performasından ödün
zarar veren nem, taş yününde barınam
vermezken duvarların nefes almasını s ağlar.
Daha sessiz ortamlar ve daha iyi bir akustik için…
nın dışında kalması konsantrasyonumuzu olumlu etkiler.
Gürültü ve istemediğimiz seslerin bina
lığına dauygun bir ortam yaratılmış olur. ROCKWOOL
Sesler stres yaratmadığı için insan sağ
uzurlu bir ortam yaratır. Bunun yanında ortamın akustik
taş yünü gürültüyü ve titreşimi emer, h
değerlerine de katkıda bulunur.
Yangına Karşı
Koruma
Ses Yalıtımı
Uzun
Ömürlülük
Sürdürülebilirlik
Yangına Karşı
Koruma
1000˚ C ye kadar ıs ıya dir ençl i
ROCK WOOL , yangına kar ş ı s on
der ece dayanıkl ı A1 s ınıfı yanmaz bir
mal zemedir.
Her hangi bir yangın r is ki olduğunda
yangının yayıl mas ını engel l er.
İzolas yon kaynakl ı zehir l i gaz içer mez
ve ar tır ıl mış güvenl ik s ağl ar.
ROCK WOOL 4’ü 1 arada
Ses Yalıtımı
B enzer s iz ham maddes i ve özel
teknolojis i il e ROCK WOOL s es i en iyi
yal ıtan mal zemedir.
Gür ül tülü ortaml ar s tr es yar atabil ir.
Kons antr as yon bozuklukl ar ına
neden olabil ir. ROCK WOOL izolas yon
ve akus tik panel l er i hem evl er de
hem de ofis l er de, gür ül tüyü
azal tar ak, hayatımızın konforunu
ve kal ites ini ar tır ır l ar.
ROCK WOOL 4’ü 1 arada
Uzun Ömürlülük
“Kaya gibi s ağl am” ger çek taş yünü
ROCK WOOL geçen yıl l ar l a bozul maz.
Uzun vadel i per formans s ağl amak
için imal edil miş tir.
Ne kadar doğr u bir yatır ım olduğunu
yıl l ar içinde s iz de anl ar s ınız.
ROCK WOOL 4’ü 1 arada
Sürdürülebilirlik
ROCK WOOL ür ünl er i ekolojiktir.
Doğal volkanik taş l ar dan ür etil ir,
ener ji ver iml il iği yüks ektir ve CO2
s al ınımı minimum s eviyededir.
B inal ar da ener ji tas ar r ufu
s ağl ayar ak s ür dür ülebil ir
kaynakl ar ın korunmas ına katkı
s ağl ar. ROCK WOOL hem yatır ım
hem de yal ıtım ömr ü olar ak gel ecek
nes il l er i düş ünür.
ROCK WOOL 4’ü 1 arada
Ürünler
Mantolama (ETICS)
FRONTROCK MAX E
FASROCK 135
FASROCK 150
FASROCK L
Havalandırmalı Cephe
VENTIROCK DUO
FIXROCK FB1
AIRROCK LD FB1
AIRROCK ND FB1
AIRROCK ND
AIRROCK HD FB1
AIRROCK HD
AIRROCK XD FB1
AIRROCK XD
Bina İçi Yalıtım
Bölme Duvar, Tavan,
Eğilimli Çatı
MULTIROCK
AIRROCK LD
AIRROCK ND
AIRROCK HD
AIRROCK XD
CEILINGROCK
Döşeme
STEPROCK LD
STEPROCK ND
STEPROCK HD
FLOORROCK-C
Teras Çatı
MONROCK MAX E
DUROCK
HARDROCK II
HARDROCK ENERGY
DACHROCK
ROOFROCK
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 416 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа