close

Enter

Log in using OpenID

23 Mart 2015 Tarihli M1-N1 Aliağa - Yersat İhalesi 1. Teklif Sonuçları

embedDownload
+
GJ
T.C.
SAGLIKBAKANLIGI
Tiirkiye Halk Safhfr Kurumu
Sayr :
Konu :
23248055/236
Antenatal Steroid Uygulamasr
(ll
SaEhk
VALiLiCiNE
Miidiirlii!ii)
Diinyada 2010 yrlmda dolan bebeklerin li l0'undan fazlasr premati.ire dolmuqtur.
Dolan yaklaqrk 15.000.000 preterm bebekten I .000.000'undan fazlasr premati.irelik nedeniyle
olmektedir. Ulkemizde 2010 yrhnda L298.300 canh dolum olmug, prematiire dolum oranr
ise %o 12 olarak belirlenmigtir. Bakanhlrmrz tarafindan yiirtitiilmekte olan "Bebek Oltimleri
Izleme Sistemi" kapsamrnda bebek ctliim nedenlerine bakrldrgrnda ise prematiirite ilk srrada
yer almaktadrr. Bu nedenle iilkemiz igin bir "Prematiirelile Bagh 0liimler ve Sakathklarrn
Onlenmesi Eylem Planl' olugturulmasr amacryla gahqmalar ba$latrlmlStlr.
Diinya Salhk Orgiitii IDSO) tarafrndan, di.inya genelinde yaprlan 20'den fazla klinik
galrgma ve diler bazt araqtrrmalarda, erken dolum riski taqryan gebelere antenatal
kortikosteroid uygulamasrnrn fetal akciler maturasyonunun iyilegtirilmesi ve neonatal
mortaliteyi dnlemek igin yiiksek oranda ve ef'ektif bir miidahale oldupu ifade €dilmektedir.
Aragtrmalar sonucunda; RDS gdrtilme srkhlrnr %34 azalttrp; RDS nin cinlenmesinde
dncelikli bir miidahale oldulu, uygun pekilde antenatal steroid uygulanan her 100 kadrnda 4
yenidolan <iliimti, 9 RDS vakasr,4 intraventrikiiler kanamanrn ve surfaktan uygulanmasr
gereken l2 vakanrn dnlendipi, eper %95 kapsamrnda antenatal steroid uygulamasr
sa!lanabilirse yaklaqrk %o40 prematiire iliqkili tiltimiin tinlenebileceli, bunun da 2010
seviyesine grire diinya genelinde 373.000 tjliimtin azaltrlmasr anlamrna geldi!i gdriilmiiqtiir.
Ulkemizde de erken do$um riski tagryan gebelere antenatal steroid uygulamasr
yaprlmakla birlikte uygulamanrn bir standardrnrn olmadr!r gdriilmektedir.
Bu kapsamda, uygulamanrn iilkemiz igin standardize edilmesi gereli dolmug ve bu
amagla; Tiirk Neonatoji Demeli, Tiirkiye Maternal Fetal Trp ve Perinatoloji Derne[i,
Perinatoloji Uzmanlarr Derneli, Tiirk Perinatoloji Demeli, Tiirk Jinekoloji Obstetrik Derneli
ve Prematiirk Koalisyonu ile gahgmalar gergeklegtirilerek, uygulamanm agaSrda belirtilen
qekilde yaprlarak yaygrnlagtrnlmasr gerektiline karar verilmiqtir.
Bu kapsamda;
I
.
Uygulama igin Betametazon ya da Deksametazon kullanrlacaktrr.
2. Fetal akciler
maturasyonunun iyilegtirilmesi
igin
antenatal kortikosteroid
uygulanacak durumlar aqa!rda srralanmaktadrr:
./.)...i c.!,r:u{ L.
Korkutreis Mh. ilkiz sk. No:4 Kat:5
Altrrr
bitgiiein:
Belgenin Astr
srhhrye/ANKARA
[email protected]
,ifl[:i- -\-lt
'F,f ill,
/l
imzalanmrstrr.
Bu belgc 5070 sayrlr elektronik imza kanuna gdre giivenli elcktonik imza ile
Evrakrn clcktronik imzalr surerine http;//c-bclige.saglik.gov.u adresindcn ac78b I 8d-b4ca-4edb-b445 -4?26
5a3 db3 fa
kodu ilc
/--\j )'- W' I ^
V\.
erigebilirsifiz.
,
+
GJ
a.
34 hafta altnda (336t7 haftadan kiigiik) ve 24tt7 haftann ilzerinde erken dolum
eylemi baglamrg ya da erken dolurtulmasr planlanmrq
uygulanmahdrr. 22t/1
uygulanabilir.
b.34
-
236n hafta arasrnda kadrn
gebelerde
dolum uzmanlnm karart ile
hafta iizerinde kortikosteroid, kadrn dolum uzmanrnln kararr ile
uygulanabilir.
c.
Kortikosteroid uygulanan 34 haftanrn altrndaki gebelerde iki hafta igerisinde
dolum gergeklegmez ve gebelik halen 34 haftanrn altrnda veya akciier
immati.iritesi giiphesi devam ediyorsa ikinci kez tek doz ya da bir kiir
kortikosteroid yaprlabilir. llave dozlara gerek yoktur.
d.
Erken membran riiptiirii varhlrnda 32 haftanrn altrnda bir kiir konikosteroid
uygulanrrken, 32-34 haftalar arasrnda kortikosteroid dozu ve uygulamasrnr
kadrn dolum uzmanlnln kararr belirler.
3. Uygulama dozu ve qekli;
4.
a.
Betametazon kullamlacaksa 24 saat ara ile 12 mg lM (l kiir: toplam 2 doz, 24
mg'r tamamlayacak gekilde) (acil durumda 12 saal ara ile yaprlabilir)
b.
Deksametazon kullanrlacaksa 12 saat ara ile 6 mg
mg'r tamamlayacak gekilde)
Kortikosteroidler kontrendikasyonlar
IM
(l
kiir: toplam 4 doz,
ve yan etkiler
24
agrsrndan dikkatli
kullanrlmahdrr.
Sciz konusu uygulamanrn yukanda belirtilen qekilde yaprlmasrnrn sa!lanmasr ve iliniz
Halk Salhlr Miidiirliigii, Kamu Hastaneler Birlili Genel Sekreterlili ile tiim 6zel hastaneler
ve iiniversite hastanelerine iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Miisteqar
DAGITIM:
Gereli: 8l ll Valilili
Bilgi: Saglft Hizmetleri Genel Miidtirliifii, Ttirkiye
Kamu
Hastaneleri Kurumu
Korkufteis Mh. Ilkiz Sk. No:4 Kat:5 Srhhrye/ANKARA
A|l trl bilgi igin: [email protected]
sayll elektronik imza kanuna giirc gtivenli clektronik imza ile imzalanmrstr,
Evmkln clektronik imzah suretine hltp://e-belgc.saglik.gov.tr adresindcn ac?8bl8d-b4ea-4edb-b445-47265a3db3fa
Bu belge 5070
\
zc.l.
tseigenin Asi.
EleKtronik Imzahcir
.:1..:....t. t.e^.t
,
flhr"tel .Qr ;P\t
/-\ -\JW'L-,..
I\ /\
-
kodu ilc eripebilirsrnrz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
745 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content