close

Вход

Log in using OpenID

Dahili Telefon Rehberi

embedDownload
Girişimsel Aritmi
Komplikasyonlar ve Tedavisi
Doç.Dr.Enis Oğuz
Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze
Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330)
Has. n
Yaş
AVNRT
A.Yol
2243
1147
AV nod A.Flatter
803
377
49 ± 20 37 ± 17 69 ± 12 58 ± 14
AT
Diğer
180
580
47 ± 17
Kısa dönem başarı ve işlem parametreleri
Hasta
sayısı
Floro z.
dakika
RF lez.
sayısı
Başarı
oranı %
AVNRT
A.Yol
AV nod
A.Flatter
AT
2263
1147
803
377
160
12 ± 10
26 ± 22
9 ± 10
24 ± 14
20 ± 14
6±6
11 ± 10
6±6
18 ± 10
7±5
99
92
99
92
81
Can J Cardiol. 2007
Komplikasyonlar ve Takip
•
•
Ablasyon sonrası 4 ve 12.haftada hastalar görülüyor.
Komplikasyonlar 3 gruba ayrılıyor:
1. Büyük ve hayatı tehdit eden kompl.
•
•
•
•
Ölüm, MI
Geçici veya kalıcı nörolojik değişiklilkle birlikte embolik inme,
2.-3.derece AV blok
Kapak hasarı ve pulmoner emboli
2. Ciddi kompl.
•
•
DVT, drenaj gerektiren perikard eff.
AV nod abl. sırasında lead dislokasyonu, geçici AV blok
3. Küçük kompl.
•
Hematom, tamponad olmaksızın perikardit
Can J Cardiol. 2007
Büyük ve hayatı tehdit eden komplikasyon
AVNRT
(n=2263)
A.Yol
(n=1147)
AV nod
(n=803)
A.Flatter
(n=377)
AT
(n=160)
Ölüm
0
0
0
0
0
MI
0
1 (%0,09)
0
0
0
İnme
0
0
0
0
0
5 (%0,22)
2 (%0,17)
0
0
0
Kapak hasarı
0
0
0
0
0
Pulm.emboli
3 (% 0,13)
0
0
0
0
Toplam
8 (%0,35)
3 (% 0,26)
0
0
0
AV blok
Can J Cardiol. 2007
Ciddi komplikasyonlar
AVNRT
(n=2263)
A.Yol
(n=1147)
AV nod
(n=803)
A.Flatter
(n=377)
AT
(n=160)
DVT
0
1 (%0,09)
0
1 (% 0,26)
0
Tamponad
0
1 (% 0,09)
0
0
0
1 (% 0,04)
7 (% 0,61)
1 (0,12)
0
0
0
0
4 (% 0,49)
0
0
Geçici AV blok
20 (% 0,88)
2 (% 0,17)
0
Toplam
21 (% 0,93) 12 (% 1,05) 5 (% 0,62) 2 (% 0,53) 2 (% 1,3)
Yalancı anevriz.
Lead dislok.
Can J Cardiol. 2007
1 (% 0,26) 2 (%1,3)
Küçük komplikasyonlar
AVNRT
(n=2263)
A.Yol
(n=1147)
Hematom
3 (% 0,13)
7 (% 0,61)
Perikardit
4 (% 0,18)
2 (% 0,17)
0
0
2 (% 1,3)
Toplam
7 (% 0,31)
9 (% 0,78)
3 (0,37)
2 (% 0,53)
3 (% 1,9)
Genel Toplam
36 (% 1,6)
24 (% 2,1)
8 (% 1)
4 (% 1,06) 5 (% 3,12)
Can J Cardiol. 2007
AV nod
(n=803)
A.Flatter
(n=377)
AT
(n=160)
3 (% 0,37) 2 (% 0,53) 1 (% 0,63)
AF Ablasyon Komplikasyonları
• Girişim yeri vasküler komplikasyonlar
– Hematom
– Retroperitoneal kanama
– Femoral yalancı anevrizma veya AV fistül (%0,5)
• Pulmoner venöz stenoz ve oklüzyon (%1,6)*
• Atriyal-özefageal fistül/Yemek borusu
yaralanması
• Kardiyovasküler emboli
• Organize sol atriyal taşikardi
AF Ablasyon Komplikasyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
Frenik sisnir yaralanması (%0,3)
Kateter “entrapment”
Kardiyak tamponad (%1-3)
Radyasyona maruz kalma
Gastroparezis
Sinüs düğümü hasarı
Koroner arter hasarı
Akciğer ödemi
Pulmoner Venöz Stenoz ve Oklüzyon (%1,6)
• Sıklığı uygulanan ablasyon yöntemine bağlıdır:
– Pulmoner ven fokal ablasyonlarda % 15 kadar
çok
– Segmental osteal ablasyonlarda % 3
– Pulmoner ven geniş halka ablasyonda % 0,8
PV Stenoz ve Oklüzyon
• Kronik pulmoner ven stenozunda büyük ve
küçük plumoner ven ve arterlerde medial
kalınlaşma ve intimal hiperplazi gelişir.
• Etkilenen pulmoner venin ait olduğu lobda
arteryel ve venöz geri dönüşümsüz hasar
meydana gelmeden müdahale edilmelidir.
PV Stenoz ve Oklüzyon
• Semptomlar:
– Asemptomatik
– Dispne
– Öksürük
– Hemoptizi
– Göğüs ağrısı
• AC grafisi bozuklukları
PV Stenoz ve Oklüzyon
• CT ve MRI ile pulmoner venlerin görüntülenmesi
tanı koydurucudur.
• Tedavisi angioplasti ve/veya stent implantasyonu
• Restenoz riski yüksektir (%30-35).
• PV stenozda antikoagülan tedavi gereklidir.
• Tedavi pulmoner arter ve venlerde geri dönüşümsüz
hasar meydana gelmeden yapılmalı.
• Başlangıçta kritik olmayan pulmoner ven daralması
zaman içinde tam oklüzyona gidebilir.
PV Stenoz ve Oklüzyon
Atriyal-Özefageal Fistül
• Mortalite çok yüksek
• Sıklık % 0,05
• Sol atriyum arka duvarı ve yakın özefagus
dokusunda termal hasara bağlı doku
nekrozu ve takiben fistülizasyon
Atriyal-Özefageal Fistül
Atriyal-Özefageal Fistül
• Semptomlar 2-4 hafta sonra ortaya çıkar:
– Disfaji, odinofaji
– Ateş, lökositoz, sepsis
– Nörolojik semptomlar (Hava veya vejetasyon
embolisi)
– Gastrointestinal hemoraji
• Tanı: MRI ve CT görüntüleme
– Özefagusa enstrumentasyon yapılamamalı
• Tedavi: Acil özefajektomi
Atriyal-Özefageal Fistül
Atriyal-Özefageal Fistül
Kardiyovasküler Tromboemboli
• Sıklık % 0,6
• RF lezyonuna bağlı enkardiyal hasar ve
pıhtı oluşumu
• Kateterler üzrinde pıhtı oluşumu
• Kateterlerden hava embolisi
• RF ablasyona bağlı kömürleşme ve kömür
embolisi
Organize Sol Atriyal Taşikardi
• Sıklık % 3-20,
• Ablasyon skarı ile ilişkili atriyal flatter ve
atriyal taşikardi,
• Ablasyon girşimi sonrası ilk bir kaç hafta
içinde görünlenler spontan iyileşebilir,
• İlaç tedavisine dirençli,
• Kateter ablasyon tedavisi çoğunlukla etkili.
Organize Sol Atriyal Taşikardi
Gastroparezis
• Sol vagal sinis hasarlanmasına bağlı gastrik
motilite bozukluğu,
• Sıklık % 1,
• Genelde ablasyon sonrası ilk yemekte
yakınmalar başlar:
– Yeme güçlüğü, karın şişliği, ağrı, gaz
• GI motiliteyi inceleyen testlerle tanı konur.
• 12 haftada spontan iyileşme görülebilir,
• Tedavisi pilorik sfinktere laparoskopik girişim
veya Botilinium toksin injeksiyonu.
Kriyobalon ile PVİ
KBA komplikasyon
Neuman
STOP AF
Kjodjo
346
163
124
26* (24 ü 23 mm)
(0)
22* (2)
2* (28 mm balon)
Tamponad
2
1
1
İnme/GIA
4/3
Hasta sayısı
Frenik sinir hasarı
PV stenozu
5
ST elevasyonu
2
2
LA flatter
2
6
Girşim yeri komp.
8
3
Ölüm
1
Frenik sinir felci riski
Perikardiyal effüzyon
KBA (46 hasta)
PE
RFA (87 hasta)
5 (%11)
14 (%16)
Hafif
4
12
Orta
0
1
İleri
0
0
Tamponad
1
1
Chiercia Europace 2010
P değeri
0,623
Sessiz tromboemboli
İrrigasyonlu
RFA (36 hasta)
3 (%8,3)
Çok elektrotlu
kateter (36
hasta)
14 (%38,9)
2 (%5,6)
P = 0,001
P = 0,002
P = 0,5
Gaita F JCE 2011
KBA (36 hasta)
Çevresel RFA kompl.
Metaanalizler
Vasküler
Tamponad
Tromboemboli
PVS
Atriyo‐özefageal f
LA taşikardi
Gastroparezis
Frenik sinir hasarı
% 2
% 1‐3
% 0,6
% 1,6 / % 0,8
% 0,05
% 3‐20
% 1
% 0,3
Baman (1642 RFA; 2007‐2010)
% 1,9
% 1,2
% 0,2
% 0,01
‐
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 067 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа