close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Lojman Başvurusu Hakkında

embedDownload
T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE M AHKEM ESİ
ADALET KOM İSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: 2014/10487 M uh.
BAKIRKÖY
(Lojman İşlem leri Birim i)
15/12/2014
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesi ve Adalet Teşkilatım Güçlendirme Vakfı Konut
Yönetmeliğinin 11. maddesinde “ her yıl O cak ayı içinde gerekli değerlendirm e yap ılarak toplam puana
görev sıra cetveli düzenlenir” şeklinde bahsedilmekte olup, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince İstanbul
Avrupa Yakasmda bulunan Sayın Hakim ve Cumhuriyet Savcısı lojmanlarının (Sarıyer ve Silivri lojmanları
hariç) tahsis ve işlemlerinde yetkili ve sorumlu bulunan Komisyon Başkanlığımızca 2015 Yılı Ocak ayı sonunda
lojman puan listesi güncellenecek olup;
Bu hususla;
A- İL K DEFA LO JM AN TAHSİS VEYA LO JM A N D EĞ İŞİM TALEBİNDE
BULUNACAK OLAN SAYIN H AKİM VE CU M HU RİYET SA V C IL A R I’ nın lojman talebine ilişkin
dilekçelerini (Ek-1) ve eksiksiz olarak dolduracakları Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamelerini (Ek-2)
Başkanlığımıza göndermeleri,
( İlk defa lojm an tahsis veya lojm an değişim talebinde bulunacak olan Sayın Hakim ve
C um huriyet Savcıları K am u K onutları Tahsis Talep Beyannam esinde sorulan hizm et sürelerini başvuru
tarihi itibariyle, staj süresi dahil emekli sandığına tabi bütün hizm etlerinden kısa dönem askerlikte y a d a
yedek subaylık acem ilik dönem inde geçen süreyi düşerek hesaplam aları ve ilgili alanda gün / ay / yıl
olarak belirtm eleri g e re k m e k te d ir.)
B - KOM İSYONUM UZUN 2014 YILI LOJM AN PUAN LİSTESİN D E İSM İ BULUNAN
VEYA 2014 YILI İÇ ER İSİN D E LO JM A N TAHSİS / LOJM AN D EĞ İŞİM TELBİN D E BULUNUPTA
YIL İÇERİSİN D E ADLARINA HİÇ LOJM A N TAHSİSİ YA DA LO JM A N DEĞİŞİM İ
YAPILAMAYAN SAYIN H A K İM VE CUM HU RİYET SA V CILA RI’ mn 2014 yılındaki mevcut lojman
tahsis ve/veya lojman değişim taleplerinin 2015 yılı lojman puan listesinde de değerlendirmeye alınmasını
istediklerine dair semt tercihlerini de gösterir dilekçelerini (Ek- 3) Başkanlığımıza göndermeleri,
C - AYRICA LO JM A N PUANLARINI E T K İL EY EC EK ŞEK İLD E DURUMLARINDA
D EĞ İŞİK LİK OLAN (konut satın alm ak, mevcut konutu satm ak, çocuk sahibi olm ak, medeni durum da
değişiklik vs.) SAYIN H A K İM VE CUM HURİYET SAV CILA RIN IN ’ da yeni durumu açıklayıcı
dilekçelerini yeni durumu gösterir belgeler ile birlikte Başkanlığımıza göndermeleri gerektiği hususunda,
Bilgi edinilmesi ve Komisyonumuz yazısı ve eklerinin Mahkemenizde / Adliyenizde görev
yapmakta olan tüm Sayın Yargı Mensuplanna tebliğ edilmesi saygıyla rica olunur.
Recep KARAMAN
Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkam
Ek: - İlk Defa Lojman Tahsis / Değişim Talebinde Bulunalar İçin Dilekçe (Ek- 1)
- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Ek- 2)
- Mevcut Talebin Devam Ettiği Hakkında Dilekçe (Ek - 3)
" Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup, DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir. •'
Adalet Sarayı
34144-B akırköy/lstanbul
S an tT el
:0 (212)414 54 00-50
A y n n tü ı Bilgi İçin İ r t i b a t : Y .Yazı İşi. M ü d —: tsa PA ZA R LIO Ğ LU
D ahili
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden
: 54 48
ulurLEQ - D50İZ3L - OnGnrFU - RKk/kM=
kodu
ile erişebilirsiniz.
Ek- 1
A D Lİ Y A R G I
İLK DERECE M A H K EM ESİ
A D A L E T K O M İS Y O N U B A Ş K A N L IĞ IN A
B A K IR K Ö Y
Halen ................................ Hakimi / Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta
olup lojman tahsis / lojman değişim talebime ilişkin doldurmuş olduğum Kamu Konutları
Tahsis Talep Beyannamesi ilişikte sunulmuştur.
Lojman
tahsis
/
lojman
değişim
talebimin
2015
yılı
puan
listesinde
değerlendirmeye alınarak taleplerim doğrultusunda adıma lojman tahsis edilmesini saygıyla
arz e d e r i m . . . / 2 0 . .
Ad Soyad:
Görev Yeri/Görevi:
Sicil No:
İmza:
Eki: 1 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
GSM:
(S) Sayılı Cetvel
Ek - 2
KAMU K O N U TLA R I TA H S İS TA L E P BEYANNAM ESİ
1- Adınız ve Soyadınız
2- Kurum Sicil Numaranız :
3- Görev Ünvanınız
4- Görev Yeriniz
Hakimlik ve Savcılık görevine başlayış tarihi:
istanbulda göreve başlama tarihiniz:
Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz(1)
Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha
I NI
İAy
I
İGÛn
önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre (eş adına yapılan tahsisler d a h il):
I— IvıI
|Ay
I
[ G ün
Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan konut tahsisi için
beklediğiniz süre (2)
9- Medeni Haliniz
Bekarl
:
1 1 -Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları dışında
sizin,eşinizin,kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız
aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı ? (Cevabınız "evet" ise yandaki boş
kutucuğa konut sayınızı yazınız)
12-
□
Yıl
10- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırlan içinde
sizin,eşinizin,kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız
aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı ? (Cevabınız“ evet "ise yandaki boş
kutucuğa konut sayınızı yazınız)
Ay rn Gün
B
:
Evli
L
J
Dul
^Evet
|
|Hayır |
|Adot
^^E ve t
|
|Hayır |
|Adet
Kademe ilerlemesinin I derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş ya da
daha ağır bir disiplin cezası aldınız mı?
:
13- Görevi ihmal ya da suistimalden mahkumiyetiniz var mı ?
:
14- Eşiniz Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıyor mu?
15- Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı (3)
:
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
16- Eşiniz ve Çocuklarınız dışında kanunun bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta
bereber oturacağınız aile fertlerinin (Anne ve Babanız) sayısı (4)
17-Aylık ve özlük haklarınız hariç,konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık gelirleri (5 ):
18-
Eşiniz ve Çocuklarınız dışında kanunun bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta
ADI VE SOYADI
19-^Tahsisinljstedi^lnizjionuttajliş^^
SEMTİ
D O İU M YERİ VE TARİHİ
B R U T YUZO LÇUM U(M 2)
E
YAKINLIĞI
O D A SAYISI
GİRİŞ VE U S T K A TLA R ISTERMİSİNİZ?
^Evet
| ~ ~ | Hayır
Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu
kabul ettiğimi, durumumda değişiklik olduğunda bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.
TA S TİK EDEN AMİRİN
ADI VE SOYADI
:
ADINIZ VE SOYADINIZ
Ev Adresiniz
Tel
TARİH VE İMZA
(1) Açık Sicil Bürosu tarafından doldurulacak.
(2) Daha önce lojmandan yararlanmış ise, sürenin hesaplanmasında lojmandan çıkış tarihi esas alınır.
(3) Bu kısma ; a)Çocuklarından orta öğrenimde olanların 19 yaşını,Yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanlar,
b)Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve evlenmemiş kız çocuklarından 25 yaşını doldurmayanlar
c)Yaş
hadlerini geçmekle birlikte malullüğü dolayısıyla çalışamayacak olan çocuklar yazılacaktır.
(4) Bu kısma herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve konutta birlikte kalacak anne ve baba yazılacaktır.
(5) Bu kısma,kendi özlük haklarınız harç,eşinizin,kanunen bakmakla mükellef olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız
çocuklarınız ile anneve babanızın toplam yıllık geliri yazılacaktır.
N O T: BEYANNAMEDE BAŞVURU SAHİBİ TAR AFINDAN DOLDURULMASI GEREKEN BÖLÜM LERDE
HERHANGİ BİR EKSİKLİK BULUNM ASI HALİNDE, EVRAK İŞLEME K O N U LM A YACA K TIR .
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
A D ALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Halen
Hakimi / Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta olup,
Komisyon Başkanlığınızda mevcut bulunan 2014 yılı lojman tahsis / lojman değişim
talebemin aşağıda belirtmiş olduğum semt tercihlerim doğrultusunda 2015 yılı lojman puan
listesi tanziminde de değerlendirmeye alınması hususunda;
Gereğini saygıyla arz e d e r i m . . . / 2 0 . .
SE M T T E R C İ H L E R İ M
1-
2345-
G İR İS VE ÜST K A T İS T İY O R U M
EVET
HAY R
D İĞ E R A Ç IK L A M A L A R :
GSM:
A d Soyad
G örev Yeri/ G örevi
Sicil No
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content