close

Enter

Log in using OpenID

Caffeic Acid Phenethyl Ester Has Apoptotic Effects on Multiple

embedDownload
KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE)’İN MULTİPL MYELOM KANSER KÖK-BENZERİ
HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SEÇİCİ ANTİTÜMÖRAL ETKİSİ
Pelin Küçük1, Mehmet Sönmez2 and Figen Celep Eyüpoğlu3
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon.
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
2
Giriş: Multipl myelom (MM), etkin bir şekilde tedavisi mümkün olmayan hematolojik bir malignansidir.
Günümüzde, diğer malignansilerde olduğu gibi MM’de de tedaviye direnç, relaps ve yüksek ölüm oranından
kanser kök hücrelerinin sorumlu olduğu ve bu nedenle, MM’de kanser kök hücrelerini hedeflemenin anlamlı bir
tedavi stratejisi olabileceği düşünülmektedir. Yapılan birçok çalışma, Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’in
kanser hücrelerini seçici olarak öldürdüğünü göstermektedir. Bu çalışmamızda, CAPE’in ve güncel tedavilerde
yaygın olarak kullanılan bir kemoterapötik olan Siklofosfamid’in MM kanser kök-benzeri hücreler üzerindeki
antitümöral etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntem: MM kanser kök-benzeri hücreler RPMI8226 MM hücre hattından CD34 antijen
ekspresyonuna göre izole edildi. Bu hücrelerdeki kök hücre özelliklerinin belirlenmesinde, koloni oluşturma
deneyleri, hücre yüzey antijenleri ve sitotoksik ilaçların hücre dışına taşınmasını sağlayan hücre yüzey pompaları
olan P-glikoprotein ve ABCG2 ekspresyonlarının analizi gerçekleştirildi. CD34+ MM hücreleri ve gönüllülerden
alınan sağlıklı fibroblastlar ile periferal kan mononuklear hücreleri, CAPE ve Siklofosfamid ile muamele edildi.
Canlılık ve apoptoz WST-1 ve Annexin V/PI testleriyle analiz edildi.
Sonuçlar: CD34+ MM hücrelerinin yüzey antijenleri ve koloni oluşturma yeteneği göz önüne alınarak bu
hücreler MM kanser kök-benzeri hücreler olarak tanımlandı. WST-1 analizleri sonucunda, 25μM CAPE’in 48
saatte CD34+ MM hücrelerinin %43’ünü (**p=0.0079), sağlıklı fibroblast hücrelerinin %3’ünü (p=0.9) ve
sağlıklı periferal kan mononuklear hücrelerinin %1’ini (p=0.18) öldürdüğü gözlendi. Annexin V/PI
analizlerinde, 25μM CAPE ile 48 saat muamele edilen CD34+ MM hücrelerindeki apoptotik hücre oranı %37
(**p<0.05) olarak belirlenirken, sağlıklı fibroblastlarda apoptotik hücre tespit edilmedi (p=0.15). Bununla
beraber, 1mg/ml Siklofosfamid’in 48 saatte CD34+ MM hücrelerinin yalnız %23’ünü (**p=0.0079) öldürürken,
sağlıklı periferal kan mononuklear hücrelerinin %48’ini (**p=0.0022) öldürdüğü belirlendi.
Tartışma: Günümüzde geleneksel tedaviler MM kanser kök hücrelerini hedefleyemediğinden hastalık sıklıkla
nüksetmektedir. Çalışmamızda CAPE’in, sağlıklı hücreleri etkilemeden MM kanser kök-benzeri hücreleri seçici
olarak öldürdüğü belirlenmiştir. Bununla beraber, Siklofosfamid’in sitotoksik etkisinin sağlıklı hücrelerde MM
kanser kök-benzeri hücrelere oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bulgularımıza göre CAPE, kanser kök
hücreleri üzerinde etkisiz olduğu düşünülen ve kanser hücreleri ile sağlıklı hücreler arasında seçiciliği olmayan
mevcut kemoterapötikler için önemli bir alternatif olma konsusunda umut vadetmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content