close

Вход

Log in using OpenID

ANKARA. ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiili

embedDownload
ANKARA. ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiili
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
IS i 04 i 2014
SAYı : EG.AR-GE 2421 1029
KONU: Kapsam Dışı Meslek Dallarında
Belgelendirıne Uygulamaları.
ODALARIMIZA
CHAMBERS
( 2014/35 ) SAYILI GENELGE
İLGİ; a) Birliğimiziri 29105/2012 tarih ve ECi.AR-GE.
10/12/2012 tarih ve EG.AR-GE.
b) Birliğimizin
c) Çıraklık Eğitimi
ilişkin Yönetmelik.
Uygulaması
d) Esnaf ve Sanatkarlar
Yönerge.
Odaları Tarafından
e) 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar
f) 3308 Sayılı Mesleki
g) 6331 Sayıl
i
Yapılmayan
2421767 sayı ve 2012/42 nolu genelgesi.
24211469 sayı ve 2012170 nolu genelgesi.
Meslek
Yapılacak
Meslek-Kuruluşları
Dallarında
Mesleki
Kurs ve Sınavların
Belgelerin
Verilmesine
Esas ve Usullerine
ilişkin
Kanunu.
Eğitim Karıunu.
İş Sağlığı ve Güvenliği
Birliğinrize bağlı odalarmuz
yönetmelik
ile ilgi (d) yönerge
işlemlerinde bulunmaktadır.
Kanunu.
üyeleri, ilgi Ce) ve ilgi (f) kanunlara
doğrultusunda
Kalfalık-Ustahk-Esnafhk
Adı geçen kanunlarla,
üstte belirtilen ilgi (c) yönetmelik
uygun başvuruları
kabul edilen oda üyelerimiz
mevzuat
Ustalık/Esnaflık
Belgesi almaya hak kazanmaktadır.
bağlı olarak çıkartılan ilgi (c)
belgesi almak için başvuru
ve ilgi (d) yönerge çerçevesinde usulüne
gereği doğrudan
veya sınavla TESK
ilgi (g) Karıunun i 7/3 maddesinde de, " Mesleki Eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı
işle ilgili Mesleki Eğitim aldığını belgelendirerneyenler
çalıştırılamaz."
hükmü getirilmiştir.
ilgi (f) Kanunun 30.JJıaJdesi ile ilgi (e) Kanunun 68.mac1desi gereği de üye esnaf ve sanatkarlanmızm
işyeri açmak için sicile kayıt iş Ve işlemlerinde meslek dalı ile ilgili ustalıkbelgesi
istenmektedir.
/
İlgi Ce ) Kanunun "yönetmelikler"
başlıklı 75.iiıci maddesinin
( j ) bendinde.
ilgi Ct) Kanunun
uygulamasında
henüz kapsam içine alınmarruş i i ve -Meslek dallarında yapılacak uygulama ve verilecek
belgelere ilişkin yönetmeliğin,
üst kuruluşumuz
olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan
Konfederasyonu
(TESK) tarafından çıkanlacağı hüküm altına alınmıştır.
<,
Bu hüküm çerçevesinde TESK ve MEB tarafından hazırlanan, llgi Cc) yönetmelik 14/01/2008 tarih ve
26756 sayıh-resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adı geçen yönetmelik çerçevesinde, kapsam
dışı meslek dallarında smavlı TESK Kalfalık / Ustalık / Esnaflik belgelerı iledoğrudan
( sınavsız) TESK
Ustalık i Esnaflık belgeleri verilmesine ilişkin iş ve işlemler Birliğiniize bağlı 'Odalar tarafından mevzuatına
uygun olarak yürütülmektedir.
Anafartalar
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250
ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 2244
(Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
ANKARA. ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiöi
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
EG:AR-GE
CHAMBERS
242/ 1029 - 15/04/
2014-sayfa 2
-,
, '
TESK Kalfalık belgesi, TESK Ustalık belgesi ve TESK Esnaflık belgesi verilme sürecinde ilgi (c)
yönetmelik ile ilgi (d) yönerge uygulamalarında bazı anlaşılmayan hususların olduğu görülmüş ve yanlış
uygulamalara mahal vermemekaçısıııdan aşağıdaki açıklamaların tekrar yapılmasma ihtiyaç duyulmuştur.
ı. ilgi (a) genelgede, " ilgi (c) yönetmelik hükümleri çerçevesinde Odalarımız tarafından ilgi (f)
kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında kalan meslek dallarında gerçekleştirilen eğitim, sınav
ve belgelendirme uygulamalarına devam edilecektir. .Adı geçen uygulama çıraklık eğitim modüllerinin
hazırlanarak e-yaygın otomasyon sistemine girmesiyle birlikte sona erecek ve adı geçen yeni sistem
çerçevesinde belgelendirme yapılabilecektir."
denmiştir. Ancak, ilgi (c) yönetmel iğin 12.maddesi
çerçevesinde kurulması gereken mesleki belge sınav komisyonlarının ilgili meslek alanlarında Mesleki
Eğitim Merkezi Öğretmenleri, Mesleki Eğitim Merkezi bulunmaması halinde de diğer Mesleki ve Teknik
öğretim kurumlarındaki 'öğretmenleul-lalk Eğitim Merkezleri) arasından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce
görevlendirilecek üyenin katılımıyla oluşturulacaktır.
2. İlgi (b) genelgede," ilgi (e) kanunun 68.maddesinde yer alan ilgi (f) kanun kapsamına alınan il ve
mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık
belgesi istenir hükmü yalnızca ilgi (f) kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında yer alan meslekleri
kapsamaktadır. Bu bağlamda üyenin sicile ve odaya kaydı sonrasında ilgi (f) kanun kapsamı dışında kalan
çıraklık eğitimi uygulaması yapılmayan esnaflık ve sanatkarlık meslek dallarında sınav yapılması mümkün
olmayan dönemlerde ve sınavlı belge verilineeye kadar geçerli olmak üzere Geçici İşyeri Açma Belgesi
düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır."denmiştir. Bazı odalarımız üyeleri için Geçici İşyeri Açma Belgesi
düzenlemişlerdir.
Belge düzenlenen üyelerinin ileride mağduriyet yaşamamaları
açısından, sıııav
planlamalarının bir an önce yapılarak, belgelendirme işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.
3. ilimizde 22/12/2011 tarih ve 24.MeslekiEğitim Kurulu Kararları çerçevesinde (Sigortacılık meslek
dalı kapsamdan çıkarılmıştır.) 152 meslek dalı ilgi (f) kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olup
(EK-I), Adı geçen kanunun çıraklık eğitimi uygıilama kapsamına alınmamış meslek dallarında
odalarımızca TESK Kalfalık belgesi, TESK Ustalık belgesi ve TESK Esnaflık belgesi verilecektir. TESK
Ustalık ve TESK Kalfalık belgeleri verilirken sanatkarlık meslekleri listesi (EK-2/A),TESK Esnaflık
belgesi verilirken de (EK-2/B) esnaflık meslekleri listesi dikkate alınacaktır.
4. TESK Kalfalık, TESK Ustalık ve TESK Esnaflık sınavları yılda 2 defadan az olmamak üzere
odalarımızca yapılabilecektir. Ancak birliğimizce duyuru işlemlerinin zamanında yapılabilmesi açısından
sınav programının (EK-3,EK-4)
sınavlardan en az 15 gün önce birliğimize gönderilmesi önem arz
etmektedir.
5. Sınavlara gireceklerden,
a) Başvuru formu veya dilekçe, (Tesk'ın öngördüğü ilgi (c) yönetmelik eki formlar.)
b) Kalfalık Belgesi.(Sadece ustalık sınavlarırta gireceklerden)
c) Meslek ve teknik orta öğretim veya yurtdışı dengi okul diploması,
d) ikametgah belgesi,
.
e) 3 adet fotoğraf,
f) Sınav harcı makbuzu istenecektir.
6. A-TESK Kalfalık-Ustalık Sınavları, sınav komisyonlannca yazılı ve uygulamalı (Pratik) olmak üzere
iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar belge almaya hak
kazanacaktır.
B-TESK Esnaflık Belgesi sınavlarının ise sadece yazılı olarak yapılması esas alınacaktır. Yazılı
sınavda başarılı olanlara belge düzenlenecektir.
7. Mesleki belge sınav komisyonları ilgili oda başkanının veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesinin
başkan irğında:
a) İlgili meslekten Oda başkanhğınca görevlerıdirilecek 2 üye,
b) OMEDB (Oda Mesleki Eğitim Danışmanlığı Bi~lminden) 1 üye,
Anafarealar
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250
ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 2244
<.
(Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
,
(
ANKARA
ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiöi
.
.'
·ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
CHAMBERS
i~
EG;AR-GE
242/ 1029 - 15/04/
2014-sayfa 3
c) İlgili meslek alanlarında Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, Mesleki Eğitim Merkezi
bulunmaması halinde diğer mesleki ve teknik öğretim. kurumlarındaki (Halk Eğitimi Merkezleri)
öğretmenler arasında Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek i üye, olmak üzere toplam 5 kişiden
oluşturulacaktır.
8. Sınav komisyon üyelerinin göreve çağrıları yazılı olarak yapılacaktır. Birisi Milli Eğitim
Müdürlüğünce görevlendirilen üye olmak koşuluyla en az 3 komisyon üyesinin hazır bulunması halinde
sınavlar yapılacaktır.
9. Odalarımız çıraklık eğitimi uygulaması yapılmayan meslek dallarında mesleki belgelerin verilmesine
ilişkin iş ve işlemleri yürütürken ilgi (c) yönetmelik ile ilgi (d) yönerge hükümlerine uyacaklar,adı geçen
yönetmelik ve yönergede belirtilmeyen konularda Birliğimizin konu ile ilgili yayınlamış olduğu
genelgelerde belirtilen esas ve usuller dikkate alınacaktır.Belge verme sürecinde yapılan iş ve işlemlerin
eksiksiz ve hatasız yürütülmesi
açısından TESK'in web sayfası (www.tesk.org.tr)
ile Birliğimizin web
sayfası (www.ankesob.org.tr) mevzuatlgenelgeler bölümlerinin ihtiyaç duyuldukça incelenmesi önem arz
etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
SaygılarımızIa ...
~-'
Mehmet Yİ(;İNER
Başkan
Abdurrahman VAROL
Genel Sekreter
EKLER;
EK-! 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslekler Listesi. ( 1 Adet, 5 Sayfa)
EK-2/A 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Sanatkarlık Meslekleri Listesi. ( i
Adet, 4 Sayfa)
EK-2/B 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Esnaflık Meslekleri Listesi. (
Adet, 5 Sayfa)
EK-3 TESK Kalfalık/Ustalık Sınav Programı. ( 1 Adet, i Sayfa)
EK-4 TESK Esnaflık Sınav Programı. ( 1 Adet, i Sayfa)
AÇIKLAMA;
Genelgemiz eklerine
genelgeye girilerek ulaşılabilinir.
www.ankesüb.org.ttwebsitesi.Genelge.2014ve2014/35no.lu
<.
Anafartatar
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250
ULUS· ANKARA Tel: (0312) 310 22 44 (Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 566 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа