close

Enter

Log in using OpenID

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği 2013 Yılı Çalışma Raporu

embedDownload
1
BTE
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
2013 Yılı
Çalışma Raporu
Ocak 2014,
ANKARA
2
Asıl Şimdi Başlıyoruz!
6-7-8. sınıflarda dersimizin 1 saate indirildiği, devamında tamamen kaldırılacağı söylevlerinin benimsendiği, bu derse ve öğretmenine ihtiyacımız yoktur, çocuklar her şeyi bilerek geliyorlar cümlelerinin
sık sık dile getirildiği zamanları geride bırakmış bulunmaktayız. Alanına Sahip Çık hareketi olarak adlandırabileceğimiz bu kamuoyu oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları, elini taşın altına koyan binlerce yüreğin beraber attığı gerçekten çok büyük ve etkili bir kitle tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bizler de bu çalışmalara bir nebze katkı sağlayabilmiş olmaktan, tek ortak noktası Bilişim Teknolojileri
Eğitimi olan her görüşten, her düşünceden kişilerin bir araya gelmesini sağlayabilen ender topluluklardan biri olmaktan mutluluk duymaktayız. Önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla bu çizgimizde devam edeceğimizi belirtmek isteriz.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm çalışmalarımız tamamen gönüllülük esasıyla yürütülmüştür. Üye
aidatlarından başka geliri olmayan, herhangi bir çalışanı bulunmayan ama bu mütevazılığıyla ve acemiliğiyle gurur duyan derneğimizin var oluşunun tek kaynağının bu gönüllüler olduğunu önemle hatırlatmak isteriz. Çalışma raporunda yer alan tüm çalışmalar işte bu karşılıksız çıkarsız elini taşın altına
koymaktan çekinmeyen gönüllülerimizin başardığı büyük işlerdir. Ailesinden, işinden, eğlencesinden
zaman ayıran, hem maddi hem manevi desteğini ortaya koyan, eleştirileri, suçlamaları, zor durumda
kaldığı için kızgınlıklarını bize yönelten herkesin tepkilerini olgunlukla karşılayarak çalışmaya devam
edebilen, egolarını çıkarlarını bir kenara bırakabilen, sanal dünyadan gerçek yaşama inen her üyemize yürekten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bazı konularda neden çalışma yürütmediğimiz hakkında sorgulamalara maruz kaldığımızda, çalışmaların yürütülmesinin konuyu sahiplenecek üyelerimizin gönüllü
olmasıyla ilgili olduğunu ifade etmemiz gerekmektedir.
İki yüzleri geçen üye sayımız ülkemizde hatırı sayılır bir değere ulaşsa da derneklere üye olma konusunda Avrupa ortalamasının 27 olduğunu dikkate alan bizler bu sayıyı yeterli bulmamaktayız. Ülkemizde resmi ve özel kurumlarca desteklenen dernek anlayışının önümüzdeki günlerde daha da gelişeceğini, ülkemizin ve öğrencilerimizin kaybettiği zamanı telafi etmek için daha fazlasını yapabilecek
duruma geleceğimizi ummaktayız.
Başkan
3
BTE Derneği Kuruluyor
4
Dernek Nedir?
Dernekler birer STK (Sivil Toplum Kuruluşu)dur. Dernekler topluma karşılıksız hizmet etmek amacıyla
sosyal sorumluluk hisseden kişilerin bir araya gelmesini sağlayan oluşumlardır. Kar amacı gütmeyen,
toplum yararına çalışan, kamuoyu oluşturma yoluyla, temsil ettiği bireylerin taleplerinin dile getirilmesine ve dikkate alınmasına yardımcı olmaya çalışan, ortak amaçlara hizmet eden bir teşkilatlanma
türüdür. Toplum sorunlarına duyarsız kalamayan kişilerin belirledikleri konularda çalışma ortaya
koymak amacıyla toplandıkları, her siyasi görüşten, her ekonomik sınıftan, her eğitim düzeyinden
olabilecek gönüllülerin ortak çalışma noktasıdır.
Sorumluluk almaktan kaçınmayan, zamanım yok gibi mazeretlere sığınmayan, kendine düşen işi yapmaya arzulu kişiler Dernek çatısı altında bir araya gelir. Dernekçilik gönülden bağımlı olmayı ve zorluklara katlanabilmeyi, emek, zaman hatta yeri geldiğinde para harcamayı ve sabır gösterebilmeyi
gerektirir.
Dernekçilikte şeffaflık esastır. Hesaplar, gündemler, çalışma alanları tüm üyelerce oluşturulup takip
edilebilirdir. Dernek birimleri seçimle oluşturulur, görev değişimleri bir çeşit yeni güç yeni enerji kaynağıdır. Bu sebeple Dernekler sahiplenen tüm üyelerindir. Dernekler “bir elin nesi var, iki elin sesi
var” prensibiyle bir araya gelmiş, birbirinden güç alarak doğru bildiklerinin arkasında inançla duran,
paylaşmanın, ekip çalışmasının, birliğin önemini kavramış kişilerin ortaya bir şeyler koyma çabasının
ürünüdür.
Bu sebeplerle projeler üretmek, bu projelere kaynak bulmak ve aktarımını sağlamak, uygulamaya
geçirerek eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında sorumluluk almak, üyelerin sıkıntılarına çözüm
aramak derneklerin işlevlerinden biridir.
Önemli görevlere sahip olan Dernekler çok sayıda resmi ve özel kurum/ kuruluşlarca manevi olarak,
İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği vb. fonlarıyla da maddi olarak da desteklenmektedir.
Ayrıca dernekler devlet kurumları protokoller yaparak ortak çalışma yürütebilmektedir.
“BTE Derneğinin üyelere ve topluma katkısı,
üyelerin derneğe verebileceği katkı ile orantılıdır.”
5
Faaliyet Raporu
 Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Stratejilerinin Yenilenmesi çalışması kapsamındaki odak
grup ve atölye çalışmalarına katılım, rapor ve
görüşlerin yazılması
 BÖTE 7. Öğrenci Kurultayına (Bahçeşehir
Üniversitesi-İstanbul) katılım ve stant açılması
 BT Derslerinin tarihçesine ve haftalık ders
çizelgelerine ilişkin bilgilendirme notunun
yayınlanması
 Halk Eğitim Merkezlerine ilişkin bilgilendirme
notunun yayınlanması
 BTR değerlendirmeleri ve görüş yazısının ve
örnek BTR planının hazırlanması
 İlgili kurumlarla ve yetkililerle, akademisyen,
uzman, siyasetçi, sendika temsilcisi vb. kişilerle
iletişime geçilmesi, toplantı ve görüşmelere
katılma, bilgi notları ve materyallerin hazırlanması
 Scratch programının kullanılmasına ilişkin
YEĞİTEK EBA stüdyosunda yapılan eğitim çekimlerine katılınması
 Yeşilay ve BTK’nın düzenlediği İnternetin
Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı
çalıştayına katılınması

X Etkinlik örnekleri içerik hazırlama grubunun
oluşturulması (başarılı bir çalışma grubu oluşturuldu iş - yoğunluğu sebebiyle koordinasyonu sağlanamadı)
 İletişime geçen eğitimcilerin, gazetecilerin,
akademisyen ve öğretmenlerin, vekillerin veya
danışmanlarının bilgilendirilmeleri, talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması
 İşveren, proje koordinatörü vb. kişiler ile BT
eğitimcileri arasında iletişimin sağlanması

X Ders-dışı eğitim (egzersiz) çalışmalarına ilişkin
dersin zorunlu olmasının ardından tekrar başvuru yapılması (dersle ilgili yeni gerekçe yazıldı
iş yoğunluğu sebebiyle sunulamadı)
6
 Web konferans siteminin oluşturulması, çeşitli
gruplar ile webex toplantılarının yapılması

X Topluma hizmet dersi kapsamında üniversite
öğrencilerinin çalışmalara yönlendirilmesi (bir
koordinatöre ihtiyaç duyuluyor)
 ATAK programının geliştirilmesi ve paylaşılması (! İstenilen şekilde destek olunamadı öğretmenimizin özverisi ile devam etmekte)
X Sosyal Etkinlik Çalışma Grubunun oluşturulma
sı (istenilen düzeyde koordine edilmesi sağlanamadı)
 Mersin – Adana – Ankara – Samsun - Gaziantep vb. BT Eğitimcileri buluşmalarının sağlanması
7
 Çeşitli etkinlikler ve basın aracılığı ile kamuoyu
oluşturulmasına katkı sağlama
birkaçının koordinasyonuna ihtiyaç duyulmakta)
 Yeni afiş vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması, temin etmek isteyen kişilere ulaştırılması
 Dernek bilinci konulu videonun hazırlanması
ve paylaşılması
 Cebit, Wics gibi etkinliklerin desteklenmesi
ilgili zirvelerin takip edilmesi
 Öğretmenler odası web buluşma çalışmalarının hayata geçirilmesi (üyelerimizden bir veya
8
 Bilgi Kaynağı Olarak İnternet Proje başvurularının, yazışmalarının hazırlanması, dönem raporlarının yazımı
 Bilgi Kaynağı Olarak İnternet konulu çalışma
için video hazırlanması
 Yönetim kurulu ve çalışma grupları toplantılarının organizasyonu
 Yeni üye kayıt defterlerinin onaylatılması
 Yetki belgelerinin hazırlanması – onaylatılması
 Banka hesap yetkilerinin güncellenmesi
 Üye formlarının güncellenmesi
 E-posta, facebook, twitter linkedin youtube
vb. hesaplarının yönetilmesi
 Web sitesi işlemlerinin ve güncellemelerinin
yapılması
 Bilgi Kaynağı Olarak İnternet konulu çalışma
için internet sözleşmelerinin düzenlenip bastırılması, kitapçıklarının hazırlanması, tasarımı
ve basımı, kitapçıkların dağıtımı ve kargo işlemleri (devam ediyor)
 Üyelik işlemlerinin yürütülmesi (üye belgelerinin çıktılarının alınması, eksik belgelerin tamamlatılması, belgelerin hesapların kontrol
edilmesi, veri tabanına girilmesi - üye defterlerinin doldurulması, aidatların takibi

X Üye otomasyon programının hazırlanması
(aksaklıklar giderilmeye çalışılıyor)
X 2014

beyannamesinin hazırlanması ve
bildirimi (süresi devam ediyor)
 Antetli kâğıt, kartvizit, cepli dosya, etiket,
katılım belgesi tasarımlarının yapılması ve
bastırılması
X Üye otomasyon programına verilerin aktarıl
ması (devam ediyor), kullanıcı adı-şifre işlemlerinin tanımlanıp üyelere bildirilmesi (devam
ediyor)
 2013 faaliyet raporunun tamamlanması 
Not: Halen Derneğimizin gönüllü ya da ücretli bir elemanı bulunmamaktadır.
9
Dernek Birimleri ve Üyeler
Yönetim Kurulu
Burcu Yılmaz
Selcan Yayla
Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt
Gamze Ülgen
Dr. Tuğba Öztürk
Prof. Dr. Yaşar Özden
Prof. Dr. Hafize Keser
Benlihan Uğur
Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz
Yard. Doç. Dr. Salih Bardakçı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Dumlupınar Üniversitesi EBF BÖTE
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Ankara Üniversitesi EBF BÖTE
Bahçeşehir Üniversitesi EF Dekanı – BÖTE
Ankara Üniversitesi EBF - BÖTE
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Kastamonu Üniversitesi EBF - BÖTE
Gaziosmanpaşa Üniversitesi EBF - BÖTE
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Denetim Kurulu
İbrahim Mert
Yeşim Doğan
Fevzi Karaca
Yasemin Doğan Albayrak
Uğur Esen
Esma Burcu Kuş Esen
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content