close

Вход

Log in using OpenID

2014 ALES_sonbahar Sınav Görevlileri Eğitim Sunusu

embedDownload
2014-Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı
(Sonbahar Dönemi) (ALES)
Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldız
Sınav Hizmetleri Daire Başkanı
Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkan V.
23 KASIM 2014
1
SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
 Tüm görevlilerin sınav öncesi ‘Sınav
Uygulama Yönergesini’ okumaları
gerekmektedir. https://gis.osym.gov.tr
 Yönerge, Bina Sınav Sorumlusuna Kırmızı
kutu içerisinde bir adet gönderilecektir.
 Mevzuat çalışmalarıyla, ÖSYM
faaliyetlerinde kişisel inisiyatifler
ortadan kaldırılarak tüm çalışmalar
sistematik bir yapıya oturtulmuştur.
2
SINAV GÖREVLİLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu
Üst Koordinatör
ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe)
Bina Sınav Sorumlusu (BSS)
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY)
Bina Yöneticisi (BY)
Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi
Salon Başkanı (SB)
Gözetmen/Yedek Gözetmen
ÖSYM Temsilcisi/ÖSYM Bölgesel Temsilcisi/ÖSYM Engelli Temsilcisi
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
Sınav Binası Güvenlik Görevlisi
Hizmetli
Gözlemciler
Diğer
3
SINAV KOORDİNATÖRÜ
 Sınavın yapıldığı Sınav Merkezinde (bölge/il/ilçe)
sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci
derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir.
 Sınav Koordinatörlüğü sınavdan sonra ilk iş günü saat
12:00’ye kadar Yönetim İşlemleri Sisteminden (YİS) bu
Görevli Değişiklik Formunu sisteme işlemesi ve
işlemlerin sonlandığı bilgisinin ÖSYM’ye iletilmesini
sağlayacak Görevli Değişikliğini Bitir butonuna basması
gerekmektedir.
4
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sınav günü sınavın yapıldığı
bina ve salonlarda görev
yapan Sınav Görevlilerinin
Salon Tutanakları ve ÖSYM
Başkanlığına iletecekleri
raporlar dışında adaylara,
görevlilere, velilere ya da
başka üçüncü şahıslara
herhangi bir TUTANAK VEYA
RAPOR VERME sorumluluğu
yoktur.
 Görevli olduğu binada ve bütün
salonlarında sınavın, Sınav
Uygulama Yönergesine uygun
biçimde yürütülmesinden birinci
derecede sorumludur.
 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
ve Bina Yöneticisi ile koordineli
bir şekilde görev yürütür.
 Sınav başlama saatinden en az 2
saat önce sınavın yapılacağı
binada hazır bulunur.
5
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Sınav başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden
geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
 Sınav salonlarını gezerek analog saatlerin çalışır ve doğru zamanı
gösterdiğini kontrol etmek.
 Sınav salonlarında ‘Saate Entegre Kamera’ ile kamera kaydı
yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameraların çalışır
ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek.
6
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Sadece, sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını
sınav süresince koruma altına almak,
 Sınav binasında çalışan ancak, sınav günü binada sınav
görevi olmayanların sınav günü binaya gelmemeleri
için sınav gününden önce gerekli uyarılarda bulunmak,
gerekirse bu konuda sınav binalarının giriş kapılarına
uyarı yazıları asmak,
7
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIKLARININ RASTGELE DAĞITILMASI
 Salon görevlileri sınav başlama saatinden 15 dakika önce cevap
kağıtlarını adaylara dağıtacaktır.
 Soru kitapçıklarını poşetleri açılmaksızın harmanlayarak rastgele
adaylara elden verecektir.
 Adaylar, Soru Kitapçık Numarasını Cevap Kağıtlarına Kodlamak
Zorundadır.
 Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının SORUMLULUĞU
ADAYA AİTTİR.
8
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI
Salon Başkanı ve/veya Gözetmenler, adaylara rastgele
dağıttıkları SORU KİTAPÇIKLARI üzerindeki KAREKOD Etiketlerini
adayların SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE yer alan ve o soru
kitapçığını kullanan adayın adının yer aldığı ilgili bölüme
yapıştıracaktır.
KAREKOD Etiket uygulaması sınav
başlamadan önce yapılacaktır
9
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE)
UYGULAMA ÖNCESİ
10
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE)
UYGULAMA SONRASI
11
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının
standartlara uygunluğunu denetlenmesi ve gözlemlenmesi
amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi görevlendirilir.
 ÖSYM Temsilcisi denetim görevini ÖSYM Başkanı adına yapar.
 ÖSYM Başkanına karşı sorumludur.
 ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez.
ÖSYM Engelli Temsilcileri ihtiyaç olması halinde sınav
koordinatörü tarafından diğer binalarda
görevlendirilebilir.
12
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 ÖSYM Sınav Koordinatörü ile işbirliği halinde görev yapar.
 ÖSYM Temsilcileri Sınav Koordinatörlüğünün sınav öncesi yapacağı
toplantıya mutlaka katılacaklardır.
 Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin Sınav
Koordinatörü ile görüşüp kendisinden sınav görevi ile ilgili açıklayıcı
bilgileri alır.
 Kent içi ulaşımı ve konaklama vb. gibi gereksinimlerini kendisi
karşılar.
 Sınav Koordinatörü misafirperverlik kapsamında yardım edebilir
ancak bir sorumluluk söz konusu değildir.
13
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce
görevli olduğu ilk binada hazır bulunur.
 ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış
görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav
salonundan dışarı çıkamazlar.
Engelli adayların sınava girdiği binada sınava
giren tüm engelli adaylar bir görevli
nezaretinde tuvalete gidebilir.
14
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen kurallar çerçevesinde
sınavın uygulanması noktasında SK ve BSS ile bilgi alış verişinde
bulunabilir.
ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik
olarak müdahale etme veya değişiklik yapma
yetkisi bulunmamaktadır.
Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata
geçer ve aldığı talimatlara göre görev yapar.
15
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Gerektiğinde sessizce, adayların dikkatini dağıtmadan her
salona girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların
kimlik belgelerini kontrol edebilir.
 Bu kontrolleri yaparken, yanında bir salon görevlisi olmaksızın
herhangi bir adayla konuşamaz ve adayla herhangi bir belge alış
verişinde bulunamaz. Eğer adayla iletişime girmek zorunda ise
salon görevlilerinden birisi kendisine eşlik eder.
 Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya
da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği
takdirde, ÖSYM Yönetim Kurulu belirtilen salonda sınava giren
adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
16
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Sınav tamamlanmadan görev yaptığı son binadaki
görev yerini terk edemez.
 Sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini,
değerlendirmelerini ve önerilerini kapsayan bir
raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a
kadar elektronik ortamda (https://gis.osym.gov.tr)
ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.
17
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
18
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
19
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER
Adaylar ÖSYM sınavlarına;
 Sınava Giriş Belgesi ve
 Nüfus Cüzdanı
(veya süresi geçerli Pasaport)
ile girerler.
Adaylar Sınava Girerken Bu İki Belgeyi Yanlarında
Bulundurmak Zorundadır.
Bu İki Belgeyi Yanında Bulundurmayan Aday
Sınav Binasına Kesinlikle Alınmayacaktır.
20
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER
Bu belge, T.C. Kimlik Numarası ve aday
şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden sınav tarihinin on gün
öncesinden başlamak üzere edinilebilir.
Belgenin üzerinde sınava girilecek
 sınav merkezi,
 bina,
 salon bilgileri ile
 adayın fotoğrafı bulunmaktadır.
Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar
ÖSYM’nin İnternet adresinden
edinebileceklerdir.
21
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli
pasaportlarını yanlarında
bulundurmaları zorunludur
 Nüfus cüzdanında
 Soğuk damga basılı olmalı,
 Adayın güncel bir fotoğrafı ve
 T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı,
 pasaportun süresi geçerli
olmalıdır.
22
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER
Zorunlu askerlik görevini
ifa eden er/erbaşlar ve
askerî öğrenciler için
askerî kimlik belgesi
Türk vatandaşlığından izin
ile ayrılanlar ve bunların
kanuni mirasçılarına ait
Pembe/Mavi kartlar
23
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER
Sürücü belgesi, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler,
sınava giriş kimlik belgeleri olarak kabul edilmemektedir.
24
BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ
Bina güvenlik görevlileri, sınav sonrasında sınav evrakı şehir içi nakil
aracına teslim edilinceye kadar görev yerinden ayrılamaz.
Emniyet görevlileri cep telefonu ve
telsizleriyle bina içerisinde
dolaşamazlar.
25
GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ
 Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik
görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır.
 Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde;
 Görevlendirme Belgesi
 Sınav Görev Kartı
 Nüfus Cüzdanı
 Sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere
ibraz etmek, Sınav Görev Kartını sınav süresince görünür bir
şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.
26
GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ
27
ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ
 Sınavda görev yapacak sınav görevlileri elle ve/veya ÖSYM tarafından
kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler tarafından
aranacaktır.
 Görevlilerin yanlarında;
 Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah,
 Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans
hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar,
 Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri
cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz,
 Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar,
 Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi,
gazete ve benzeri yayınlar,
 Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar
ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez.
28
ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ
Aday ve görevliler kalın olmayan ve abartısız
kemer tokası ile sınav binasına girebilirler.
29
ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ
 Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe
içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav
binasına giremezler.
 ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli
izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam
dışındadır.
ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı
yasaklanmamış görevliler hariç sınav
görevlileri sınav bitene kadar sınav
salonundan dışarı çıkamazlar
30
SINAVIN GÜVENLİĞİ


ÖSYM ile EGM arasında yapılan protokol
kapsamında yeterli sayıda kadın ve erkek
güvenlik görevlisi sınavın başlama saatinden en
az 2 (iki) saat önce sınav yapılan bina
girişlerinde hazır bulunur.
Bina Sınav Sorumlusunun koordinasyonunda,
güvenlik görevlisi ile bina yöneticisi bina
içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik
kontrollerini yapar ve hazırladıkları tutanağı
Sınav Koordinatörlüğüne verir.
Güvenlik görevlileri Hizmete Özel olarak hazırlanmış
olan ve yanda yer alan talimatnameye göre görevini
yapar. Bu talimatnamelerden her binaya 3 adet
gönderilecektir.
31
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ
 Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden
önce alınamaz, sınav görevlilerinden önce
salona alınmış aday varsa sınav görevlileri
tarafından salon dışına çıkarılır.
 Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları
dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri
adayların sınava gireceği binalar ve salonlar ile ilgili Başkanlığın
izni olmaksızın değişiklik yapamaz.
 Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya
teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya
sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır.
32
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ
Sınav binalarında adayların yanlarında SADECE;
 Sınava Giriş Belgesi,
 Nüfus Cüzdanı (süresi geçerli pasaport) ve
 ÖSYM Başkanlık kararı ile sınav salonuna girmesine yazılı
olarak izin verilen alet/cihazlar bulunabilir.
33
ADAYLARIN SINAV
SALONUNA GİRİŞLERİ
Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına
benzerliği konusunda bir;
 kuşku,
 tereddüt,
 şüphe duyar fakat kesin karara varamaz iseniz,
 belge/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle
adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav sonunda adaya boş bir kâğıt vererek,
kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle kimliğini açıklayan aşağıdaki cümleleri
yazdırarak imzalatınız. (Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı,
okuduğu okul vb.)
“ÖSYM’ye bir hafta içerisinde güncel ve istenilen nitelikte bir fotoğrafımı
ulaştıracağımı kabul ve taahhüt ederim. Fotoğrafımı ulaştıramadığım
durumda sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.”
Bu yazıyı ve adayın Sınava Giriş Belgesini Salon Sınav Tutanağına ekleyiniz.
34
SINAV SALONLARINDA VE
BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER
Sınav esnasında;
Gürültü yaparak, yüksek ses çıkararak
adayların dikkatini ve motivasyonunu
bozacak şekilde çevreyi rahatsız eden
şahıslar ve işyerlerinin engellenmesi
amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde
gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
Ayrıca bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem
yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulur.
35
ENGELLİ ADAYLAR
 ÖSYM Başkanlığı, engelli adaylar için ÖSYM Engelli
Temsilcileri gönderilecektir.
 Engelli adayların engel durumlarına göre okuyucu veya
işaretleyici verilecektir.
36
2014-ALES (Sonbahar)





23 Kasım 2014 Pazar günü tek oturumda
68 Sınav Merkezinde yapılacaktır.
Sınav, sabah saat 09.30'da başlayacak
cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Okuyucu Yardımı talep eden Görme Engelli adaylara
ilave 30 dakika süre verilecektir.
Adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav
salonunu terk etmeleri yasaktır
37
2014-ALES (Sonbahar)
38
2014-ALES (Sonbahar)
39
2014-ALES (Sonbahar)
40
2014-ALES (Sonbahar)
2014-ALES (Sonbahar)
Türkiye
Adana
Aday Sayısı
Sınav Binası Sayısı
Sınav Salonu Sayısı
Görevli Sayısı
Sınav Merkezi Sayısı
275.497
826
11.434
37.318
68
4.790
18
179
636
1
41
2014-ALES (Sonbahar)
Sınav Başlamadan Önce;
Adaylar (Engelli Sınav Binasında Giren Hariç) sınav
soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra tuvalet veya
salon dışına ihtiyaçlarını karşılamak üzere tuvalete
kesinlikle çıkarılmayacaktır.
42
2014-ALES (Sonbahar)
Sınav başladıktan sonra;
 Adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde
sınav salonunu terk etmeyecekler,
 Sınav salonundan çıkan bir aday her ne sebeple
olursa olsun kesinlikle sınav salonuna tekrar
alınmayacaktır ve sınav süresince sınav binasında
bekletilecektir.
43
2014-ALES (Sonbahar)
Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?
 Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı Uygulaması yapılacaktır.
 Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı
olacaktır.
 Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular;
Birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların ve
sorulardaki cevap seçeneklerinin sıralanışı değişecektir.
Soru kitapçıkları sınav salonunda adaylara
rastgele olarak dağıtılacaktır.
44
2014-ALES (Sonbahar)
Genel Kurallar
ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken birinci
temel kural:
 “Bir salondaki sınav evrakı sadece o salona aittir,
kesinlikle sınav salonu dışına çıkarılamaz.”
 Herhangi bir sınav evrakına ihtiyaç duyulduğunda,
Bina Sınav Sorumlusu, Sınav Koordinatörü ile
irtibata geçerek Yedek Sınav Evrakı temin edecektir.
45
2014-ALES (Sonbahar)
Genel Kurallar
ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken ikinci
temel kural:
 Sınavda, salonundan her ne sebeple olursa
olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna
geri alınmaz.
 Sınavın ¾ lük süresinde salon dışına çıkan aday
bina içinde güvenlik görevlilerinin nezaretinde
tutulacak
dışarı
çıkmasına
müsaade
edilmeyecektir.
46
2014-ALES (Sonbahar)
Genel Kurallar
 Kırtasiye kutuları kesinlikle kırmızı veya mavi kutulara
konulmayacak ve ÖSYM’ye geri gönderilmeyecektir.
 Soru Kitapçıkları Mavi Kutuların İçerisine Konulacaktır.
 Cevap kağıtları, tutanaklar, kanıtlar vs. kırmızı kutuların
içerisine konulacaktır.
 Sınav ile ilgili tutanak, belge vb. evrak kırmızı veya mavi
kutulara kesinlikle yapıştırılmayacaktır.
47
Yedek Sınav Evrakı Yönetimi Merkezi
(YSYM)
48
Amaç
 İlgili sınavın aday atamasından sonra adayların
sağlık ve sosyal durumlarında gelişen değişiklik
nedeniyle oluşan durumların yönetilmesi,
 Yedek sınav evrakının güvenliğinin sağlanması,
 Açılmış olan sınav evrakı saklama kutusunun
korunması,
 Yedek sınav evrakının taşınması,
 Kullanılmak üzere ilgililere teslim edilmesi ve
 Sınav sonrasında ÖSYM’ye dönüşünün
düzenlenmesi.
49
YSYM Özellikleri
 YSYM engelli/sağlık sorunu olan adaylara uygun
olacak şekilde Engelli Sınav Binaları arasından seçilir.
 YSYM olacak binada en az 10 sınav salonu bulunur
yani toplam 200 adayın girebileceği bir kapasite
oluşturulur.
50
YSYM Seçimi
 Her Sınav Koordinatörlüğü
bu amaçla
kullanılabilecek nitelikte
en az 5 binayı ÖSYM
Başkanlığına (BGY) bildirir.
 ÖSYM Başkanlığı bu beş
bina arasından ihtiyaca
uygun olanı rastgele
belirler.
51
YSYM Hattı
Sınav
Binası 1
Sınav
Binası 2
Sınav Koordinatörlüğü
(SK)
Sınav
Binası .
Sınav Evrakı
Saklama
Merkezi
Sınav
Binası 3
Sınav
Binası 4
Sınav
Binası 5
Sınav
Binası ..
YSYM
Sınav
Binası nn
Sınav
Binası n
Kamera ile Sürekli İzleme
YSYM ve ilave yedek sınav binalarının bütün
salonlarında ve ilgili noktalarında kamera ile çekim
yapılacaktır.
53
Sınav Evrakı Kutusu
Her YSYM’ye
 Bir adet KIRMIZI KUTU,
 Bir adet yedek sınav evrakı içeren GRİ KUTU,
 Bir adet boş GRİ KUTU gönderilir.
Zamanında Ek ataması yapılan adayların sınav evrakı MAVİ
KUTU ile gönderilecektir.
54
Sınav Evrakı Kutusu
YSYM dışında hiç bir sınav
binasına GRİ KUTU gönderilemez.
Ek atama yapılmış adaylar için
birden fazla bina atanmış ise
YSYM dışındaki binalara MAVİ
KUTU’da paketlenmiş yedek sınav
evrakı gönderilir.
55
YSYM’de Sınav Uygulaması
Birinci Grup Ek Atama MAVİ KUTU
56
YSYM’de Sınav Uygulaması
İkinci Grup Ek Atama GRİ KUTU
57
YSYM’den Yedek Sınav Evrakı Gönderimi
Sınav başladıktan sonra sınav evrakının yırtık,
baskı hatalı, eksik olması gibi nedenlerden
dolayı kullanılamaz hale gelmesi halinde;
 BSS durumu Sınav Koordinatörüne iletir.
 Sınav
Koordinatörü
durumu
değerlendirerek
yedek
evrak
kullanılmasına karar verirse durumu
YSYM’de görevli BSS’na ileterek gereken
yedek sınav evrakının GRİ KUTU’lardan
alınarak ilgili binaya iletilmesini sağlar.
58
İLETİŞİM
444 ÖSYM
444 6796
0530 - 112 89 17
0530 - 112 89 23
0530 - 112 89 24
0530 - 112 89 25
Engelli Adaylar
Sınav Görevlileri
Sınav Görevlileri
Sınav Görevlileri
www.osym.gov.tr
59
60
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 814 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа