close

Вход

Log in using OpenID

Çalıştay Sunumu

embedDownload
Metodoloji
Ağustos 2011- Şubat 2013 arasındaki dönemde KPMG Suistimal
İnceleme profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar;
v  596 suistimalci,
v 78 ülke
v  3 farklı bölgede
Gerçekleştirilen incelemede ortaya çıkanlar:
v Suistimalci profilleri ve en yaygın görülen suistimal türleriyle ilgili
detaylar,
v  Kişiyi suistimale iten çevresel koşullar,
v  Suistimalcinin yeteneklerinin suistimale etkisi,
v  KPMG’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde suistimalcinin eğilim
gösterdiği alanlar.
SONUÇLAR 2011 ARAŞTIRMALARIYLA ÇOK BENZERDİR!
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli1
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Suistimalci Profilleri
Nihai Amaç:
En doğru suistimalci profilini geliştirmek
Suçu işlenmeden tahmin edebilmek
En azından şimdilik yalnızca bilim kurgu filmlerinde mümkün
Ancak yine de bu tür çalışmalar suistimalcilerin sürekli değişen doğasını analiz etmek ve suç faaliyetlerine karşı savunma
mekanizmaları geliştirmekte faydalıdır.
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli2
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Suistimal Üçgeni
Kapasite
motivasyona ve fırsata sahip olduklarında ve
gerçekleştirecekleri suistimali rasyonelleştirebildikleri zaman
suç işlemektedirler.”
FIRSAT
KPMG Çin Bölüm Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü
Uzmanları
Suistimal
Üçgeni
BASKI
“İnsanlar, en uygun koşullar bir araya geldiğinde, yani gerekli
Suistimal üçgenini oluşturan unsurlar; suistimal soruşturma
uzmanları için 1950’lerde geliştirilmiş olan
standart
metodolojinin bir parçasıdır. Suistimalcinin daha ayrıntılı bir
resmine sahip olabilmek için fırsat unsurunun bir bileşeni
olarak “kapasite”yi de bunlara ekleyebiliriz.
RASYONALİZASYON
Tth
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli3
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Suistimal Üçgeni
Potansiyel suistimalci
Fırsat yönünde açılmış bir kapı olduğunu fark eder.
Baskı ve rasyonalizasyon unsurları potansiyel suistimalciyi kapının
eşiğine getirir.
Kapasite ise onu kapıdan içeriye sokar.
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli4
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Fırsat
v  Suistimalci çoğunlukla mağdur kurumda 6 yıldan daha uzun
süredir çalışmaktadır,
v  Suistimallerin yaklaşık ¾’ü 1-5 yıl arasında bir dönem boyunca
gerçekleşmiştir,
v  Suistimallerin %54’ü zayıf iç kontrol mekanizmaları mevcut
olduğunda gerçekleşmiştir,
v  Suistimalcilerin %20’si iç kontrol mekanizmalarını bildikleri
halde umursamamışlardır,
v  %11’i ise iç kontrolleri atlatabilmek için başkalarıyla işbirliği
yapmıştır.
“Pek çok şirket suistimalle mücadelede reaktif yöntemleri tercih etmekte ve “böyle bir olay hiç yaşanmayabilir de, neden
bunun için para harcansın ki?” şeklinde yaklaşmaktadır.”
KPMG Kanada Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü Şirket Ortağı James McAuley
“Şirket yönetimleri suistimali genellikle risk haritasındaki tek bir nokta olarak görmekte ve kendisine has özelliklerini ve
kapsamını her zaman kavrayamayabilmektedir.”
KPMG Avustralya Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Şirket Ortağı Mark Leishman
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli5
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli6
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Fırsat
Fırsatçı:
v Karakter özellikleri: ilk kez suça karışmış, orta yaşlı, erkek, evli ve çocuklu,
güvenilir personel, sorumluluk yüklenen bir konumda çalışan, iyi bir vatandaş,
v Genellikle parayla çözülebilecek ve hiç kimseyle paylaşamadığı, üzerinde
baskı oluşturan sorunları var,
v V a k a o r t a y a ç ı k t ı ğ ı n d a , i n s a n l a r k i ş i n i n b ö y l e b i r s u i s t i m a l
gerçekleştirmesinden büyük şaşkınlık duyarlar.
Avcı:
v Genellikle fırsatçı olarak başlar,
v İş ararken işe başlar başlamaz ilk fırsatta entrika çevirebileceği özellikte olan
şirketleri arayıp bulur,
v Kurumları kasten ve vicdan azabı duymadan dolandırır,
v Fırsatçı suistimalciye göre daha organizedir ve daha iyi gizlenme planlarına
sahiptir,
v Denetçilerle ve diğer denetim mekanizmalarıyla başa çıkmaya daha
hazırlıklıdır.
Jerome Karviel
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli7
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Kapasite
v  Kapasite fırsat dürtüsünün bir “alt kümesi” olarak ortaya
çıkmaktadır. Suistimalcinin eline bir fırsat geçtiğinde bunu
kötüye kullanmasını sağlayan özelliklerinden oluşur.
v  Kapasite sıklıkla suistimalcinin yetki seviyesine ve yetkinliğine
bağlıdır ve bu yüzden suistimalcilerin büyük bölümü yönetimde
(%25) ve yetki sahibi (%29) pozisyonlarda görev yapmaktadır.
v  Diğer çalışanlarla iş birliği yapanların oranı sırasıyla %24
(yönetim) ve %38 (yetki sahibi) dir.
v  %46’sı bilgisayarı amaçlarına uygun kullanabilen kişilerdir.
v  Çevrelerinden büyük saygı gören (araştırılan tüm vakaların
%39’u), cana yakın (%35), ve/veya dışa dönük ( %33) kişilerdir.
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli8
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Kapasite
"Önümüzdeki 3-5 yıl içinde, şirketlerin denetim mekanizmaları geliştikçe ve daha fazla sayıda
suistimalci yargılanıp cezaya çarptırıldıkça Doğu Afrika bölgesindeki suistimalcilerin giderek daha
tecrübeli ve şirket içinde daha kıdemli kişilerden oluşmaya başladığı görülebilecektir."
KPMG Doğu Afrika Soruşturma Bölümü Başkanı Marion Barriskell
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli9
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Baskı
v  Suistimale yönelik en önemli motivasyon kaynağı maddiyattır.
v  1.082 baskı unsurunun 614’ü açgözlülük, maddi kazanç ve
maddi zorlukla ilgili olup, 114’ü iş yaşamındaki hedeflerle ilgilidir.
v  Maddi nedenlere dayanmayan tek baskı unsuru ise 106 vaka
ile “sırf heves” veya bir başka ifadeyle “çünkü ben yapabilirim"
düşüncesidir.
10
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Rasyonalizasyon
v Suistimalciler de, diğer suçlular gibi genellikle işledikleri suç
karşısında bir gerekçe uydurma eğilimindedirler.
v  Korku ve öfke, 596 suistimalciden sadece %10'u için önemli birer
dürtüdür.
v  Suistimalin en önemli nedenlerinden birinin maddi kazanç
sağlamak olduğu düşünüldüğünde ‘hak ettiği ücreti alamama’nın
suistimalcilerin ileri sürdüğü nedenlerden sadece %16’sını oluşturuyor
olması şaşırtıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tek duygusal etken olan "üstünlük duygusu" ise, suistimalcilerin %36'sı için önemli bir neden olarak belirtilmektedir.
11
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Sektör Bazında Suistimal
Tüm sektörlerde suistimal, genellikle görevi kötüye
kullanma fırsatının ortaya çıkmasıyla şekillenir.
v Finansal hizmetler, ilaç, tüketici ve sanayi sektörlerinde yaygın
görülen suistimal türü; zimmet.
v Enerji ve doğal kaynaklar, kamu sektörü ve bilişim, iletişim ve
eğlence sektörlerinde en yaygın görülen suistimal ise; satın
alma bölümlerinde gerçekleşmektedir.
Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha sıkı düzenlemelerin
mevcut olduğu ilaç ve finansal hizmetler sektörlerinde suistimalin
daha yaygın olması oldukça şaşırtıcıdır.
12
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Tipik bir suistimalci kimdir?
Suistimal olaylarında önceden insanları yakalamak için yeterince doğru bir
suistimalci profili geliştirmek mümkün mü?
6 yıldan uzun
zamandır şirkette
Üst düzey
yönetimde
36-55 yaşları arasında
Muhasebe, operasyon,
satış/pazarlama
Çalıştığı kuruluşun aleyhine
13
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Yaradılış ile Yetiştirilme Karşılaştırması
Suistimale yönelik davranışların gerçekleştirilmesinde, kişisel etkenlerin mi yoksa çevresel etkenlerin mi daha güçlü
bir belirleyici olduğunu anlamak çok önemlidir. Bu noktadan yola çıkılarak suistimal suçlarının nasıl daha etkili
soruşturulabileceği ve bununla ilgili risklerin nasıl daha etkin yönetilebileceği belirlenebilir.
Kişisel etkenler baskınsa, suistimal soruşturmalarında (ve suistimal risk yönetiminde) suistimalcinin kişiliğine
odaklanılmaktadır.
Çevresel etkenler baskınsa, bir suistimalin nasıl gerçekleştirildiğini tespit etmede kişinin yetiştirildiği çevresel
koşullar dikkate alınır.
Bir suistimal suçunun
işlenmesinde baskı ile ilgili
etkenler, fırsat ile ilgili
etkenlerden daha zayıf etkiye
sahiptir.
Suistimalciler amaçladıkları
suçu işleyebilmek için bir fırsat
yakaladıklarında durumu
değerlendirirler.
Suistimalin
gerçekleşmesinde
suiistimalcinin bulunduğu iş
ortamı kişisel özelliklerinden
daha etkin olabilir.
14
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Kişisel ve Çevresel Etkenlerin Suistimale Etkisi
Fırsat
Kapasite
Rasyonalizasyon
Baskı
Kurumsal rekabet
Kötü haberleri gizleme isteği
Kişisel Özellikler
Piyasa rekabeti
Çevresel Etkenler
Kişisel Etkenler
Agresif satış kültürü
15
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Kişilik Özellikleri ve Kapasite
13
%14
Kendisine yeterince de
Kişiyi suistimal gerçekleştirmeye iten
duygusal etkenler:
%7
%17
13%
ğer verilmediğini düşü
%13
nme
Öfk
e
16
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Kişilik Özellikleri ve Kapasite
%35
Tipik
Suistimalci:
“kadrolu
güvenilir
çalışan’
%33
Dışa dönük
%39
Saygın
Samimi
Suistimalcilerin büyük bir
kısmının dışa dönük,
samimi, saygın gibi
özelliklere sahip kişilerden
oluştuğu düşünüldüğünde,
sadece bu özelliklerden
yola çıkarak yolsuzluk
yapmaya meyilli bir
suistimalciyi tespit etmek
güçleşmektedir.
%22
Entelektüel bir
görünüme sahip
%23
Önemli bir iş insanı
Her zaman göz önünde olan, asla şüphelenmeyeceğiniz belki farkına bile varmayacağınız “O” kişi.
17
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Kişilik Özellikleri ve Kapasite
yap
Çünkü
a b i l i ri m
%18
%42
İç kontrol ve yönetim mekanizmalarında bir
zayıflama olduğunda, sıradan insanlar aç
gözlülük ve kişisel çıkar gibi etkenlerin tuzağına
düşmektedir.
%31
%36
%47
“İş dönüp dolaşıp suistimalin insanlarla, bu
insanların istekleri konusunda ne kadar
dirençle karşılaştıklarıyla ilgili bir unsur
olduğuna geliyor. Bu direnç de, insanların
yaşam tarzıyla, kültürel olarak neyin kabul
edilebilir olduğuyla ve şirketin savunma
mekanizmalarının kalitesiyle alakalı.”
18
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Suistimalin Değişen Yüzü
Şirketler kendilerini sürekli değişen suistimalci profiline
uydurmak zorunda…
Suistimal için tek bir kalıp olmadığı gibi suistimalcinin de
sabit, hiç değişmeyen özellikler taşıdığı söylenemez. Suç ve
suçun tanımı, suistimalin üç unsurunun önemine ve
suistimalcinin kapasitesine bağlı olarak değişecektir ve
suistimalin tespit edilmesini güçleştiren neden de genellikle
bu değişimdir.
“Tecrübelerimiz suistimal için uygun tetikleyiciyle karşılaşınca insanların çoğunun suistimal gerçekleştirebileceğini
gösteriyor.”
KPMG Rusya Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı Lem Chin Kok
“ Suistimalin en ilginç yanı grip virüsü gibi sürekli şekil değiştirmesi; bu yılki virüsü etkisiz hale getirebiliyorsunuz ama
ertesi yıl daha kötü, daha etkili olarak farklı bir şekilde karşınıza çıkıyor.”
KPMG Küresel Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri Bölümü Koordinatörü Phil Ostwalt
19
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Suistimalin Değişen Yüzü
Pek çok suistimalci yalnız çalışmayı tercih eder, çünkü böylece diğerlerinin ağzını sıkı tutması konusunda
endişelenmek zorunda kalmaz.
Suistimal genellikle insanın tek başına uygulamaya koyamayacağı kadar karmaşık bir suçtur.
Göz yumma
Belge üzerindeki sahtecilik
Onaylar
Şifreler
İşbirliği, yükselen bir trend olarak karşımıza çıkmaktadır. 2007 araştırmasında %32 olan işbirliği içeren vaka
oranı 2011’de %61’e, 2013’te ise %70’e yükselmiştir.
20
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Siber Alanda Yaşananlar
Yeni teknoloji, yepyeni suistimal davranışlarını da beraberinde getirdi.
Siber dolandırıcıların yaş ortalaması
diğer suistimalci türlerine göre daha
düşüktür.
“Birçok şirketin mevcut çeşitli sistemleri vardır, ancak bu sistemlere sızmak için bir iki küçük hata yeterli olmakta ve
böylece yıllarca emek verilen inovasyon çalışmaları bir rakibin eline geçebilmektedir. Bu şekilde kaçırılan fırsatları
engellemenin paha biçilemez olduğu söylenebilir.”
KPMG Birleşik Krallık Sustimal Önleme İnceleme Hizmetleri Bölümü Başkanı Alex Plavsic
“Bilgisayarlar ve ağ teknolojileri, beyaz yakalı suçluların daha etkin bir şekilde ve daha az riskle çalışmalarına olanak
tanıyor; bu sayede erişim kolaylaşıyor ve yeni nesil suistimalcinin önündeki engeller azalıyor.”
KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Başkanı İdil Gürdil
21
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Yolsuzluk Kültürü
Bazı ülkelerde iş yapılan kişilere hediye vermek ticari hayatın bir parçası olarak görülürken, bazı ülkelerde bu
durum rüşvet olarak algılanmaktadır. Kültür, büyük ölçüde davranışlarımızı etkilemekte ve neleri etik ve ya
toplumsal değerlere uygun bir davranış olarak gördüğümüzü belirlemektedir.
Bölge
Çevresel Etkenler:
Küresel
Kurumsal
Rekabet
Piyasa
Rekabeti
Agresif Satış
Ortamı
Kötü Haberleri
Gizleme İsteği
Sınırsız Yetki
ABD
Çin
BDT
Batı
Afrika
23%
25%
43%
33%
25%
29%
0%
50%
39%
33%
31%
25%
43%
28%
8%
22%
25%
7%
11%
8%
40%
50%
36%
33%
17%
Suistimal nedenleri, çeşitleri, tekrarları, süreleri, suistimalcilerin özellikleri, ortaya çıkarma metotları ülkelere ve
bölgelere göre farklılık göstermekle beraber, belirli bir trend izlememektedir.
22
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Türkiye’deki Suistimalci Profili
v  Suistimalcilerin çoğu (%67’si) bir Truva atı gibi, kurban şirketin içinde pozisyon almış, yani bu şirket
tarafından işe alınmıştır,
v Türkiye’deki suistimalcilerin %50’si tek başına ve %50’si iş birliği ile suistimal gerçekleştirmektedir,
v  %67’si 6 yıldan daha uzun süre şirkette görev yapmaktadır,
v %50’si 45 ile 55 yaşları arasındadır,
v %50’si şirket sahibi ya da ortağı olarak belirlenmiştir.
23
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Çözüm Önerileri
v Şirketteki suistimal bilincini artırmak,
v Etik Kod oluşturmak,
v Etik Kod eğitimleri vermek,
v Bildirim/ihbar mekanizmaları oluşturmak,
v Düzenli olarak veri analizleri yapmak,
v Suistimal risk değerlendirmeleri gerçekleştirmek,
v İç kontrol noktalarını suistimal riskiyle mücadele edebilecek
şekilde kurgulamak,
v Bilişim güvenlik sistemini artırmak.
24
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Çiğdem Gürer
Direktör, Suistimal Önleme ve İnceleme
Hizmetleri
Tel: +90 (216) 681 91 55
Mobile: +90 (530) 152 45 96
[email protected]
Teşekkürler…
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International
Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.
KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye
firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative
müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada
bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
25
© 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 916 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа