close

Enter

Log in using OpenID

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

embedDownload
11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ
BİLDİRGESİ
11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü tarafından 2-5 Eylül tarihleri arasında EskiĢehir Osmangazi
Üniversitesi MeĢelik YerleĢkesinde Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kongreye farklı üniversitelerden ve çeĢitli kurumlardan 749 kiĢi katılmıĢtır. Katılımcının
yaklaĢık %50’si lisans ve yüksek lisans öğrencisidir.
Farklı üniversitelerden ve çeĢitli kurumlardan 1170 bilim insanının yazar olarak yer aldığı 209
adet sözlü, 339 adet poster bildiri olmak üzere hakem görüĢlerinden sonra kabul edilen toplam
548 adet bildiri Kongre programına alınmıĢtır. Değerlendirme aĢamasında 170 meslektaĢımız
hakemlik yapmıĢtır. En fazla bildiri Çevre Dostu Teknolojiler ile Nanoteknoloji ve Malzeme
Teknolojisi alanlarında sunulmuĢtur. Sözlü sunumlar 7 paralel salonda 55, poster sunumları
ise 6 oturum halinde yapılmıĢtır. Bildirilerden tam makale olarak da gönderilen 292 çalıĢma
ayrıca kongre CD’sinde yer almaktadır.
Bildirileri sunan yazarların kurumlarına göre değerlendirildiğinde, kurumlara göre
bildiri sayıları ġekil 1-3’te verilmiĢtir.
Sözlü Bildiriler
Ege Üniversitesi; 23
Ankara Üniversitesi;
16
İstanbul
Üniversitesi; 14
Diğer; 74
Hacettepe
Üniversitesi; 11
Kocaeli Üniversitesi;
6
İzmir Yüksek Tek.
Ens.; 6
Hitit Üniversitesi; 6
Fırat Üniversitesi; 7
Gazi Üniversitesi; 9
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi; 9
İstanbul Teknik
Üniversitesi; 8
Anadolu
Yıldız Teknik
Üniversitesi; 7 Üniversitesi; 8
ġekil 1. Kurumlara göre sözlü bildiri sayıları (davetli konuĢmacı sunumları hariç tutulmuĢtur)
Poster Bildiriler
İstanbul
Üniversitesi; 32
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi; 29
Diğer; 82
Fırat Üniversitesi; 27
Afyon Kocatepe
Üniversitesi; 9
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi; 9
İzmir Yüksek Tek.
Ens.; 9
Anadolu
Üniversitesi; 10
Atatürk Üniversitesi;
11
Hitit Üniversitesi; 12
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi; 12
İnönü Üniversitesi;
23
Gazi Üniversitesi; 19
Marmara
Üniversitesi; 12
Yıldız Teknik
Üniversitesi; 14
Hacettepe
Üniversitesi; 15
Ege Üniversitesi; 14
ġekil 2. Kurumlara göre poster bildiri sayıları (öğrenci tasarım poster sunuları dahil
edilmiĢtir)
Toplam Bildiri Sayıları
İstanbul Üniversitesi;
46
Ege Üniversitesi; 37
Diğer ; 136
Fırat Üniversitesi; 34
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi; 10
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi; 32
Kocaeli Üniversitesi;
11
Atatürk Üniversitesi;
13
İstanbul Teknik
Üniversitesi; 14
İzmir Yüksek Tek.
Ens.; 15
Hitit Üniversitesi; 18
Anadolu Üniversitesi;
17
Marmara Orta Doğu Teknik
Üniversitesi; 16 Üniversitesi; 21
Gazi Üniversitesi; 28
Hacettepe
Üniversitesi; 26
İnönü Üniversitesi; 26
Ankara
Üniversitesi; 21
Yıldız Teknik
Üniversitesi; 22
ġekil 3. Kurumlara göre toplam bildiri sayıları
Kongre süresince 2’si yurtiçi 4’ü yurtdıĢından olmak üzere 6 çağrılı konuĢmacı sunu yapmıĢ
olup, “Sanayi-Ġstihdam ve ARGE” baĢlıklı panelde ise 5 panelist birikimlerini paylaĢmıĢtır.
Davetli konuĢmacılar, konu baĢlıkları ve panelistler aĢağıda verilmiĢtir.
1) Prof. Dr. Nalan KABAY
Kimya Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, Ġzmir.
Konu BaĢlığı: Sürdürülebilir Su Kullanımında Membran Teknolojilerinin Önemi
2) Yrd.Doç.Dr. F. Elif Genceli GÜNER
Kimya Mühendisliği Bölümü, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Konu BaĢlığı: Ötektik Dondurma Kristallenmesi (Eutectic Freeze Crystallization) -Kesikli
Laboratuvardan Sürekli Endüstriyel Boyuta Uygulamaları
3) Dr. Turgut ġahin
Director, Technology Manager, Applied Materials, USA.
Konu BaĢlığı: Role of Chemical Engineering in Semiconductor Manufacturing
4) Dr. Marco Giacinti BASCHETTI (Assistant Professor)
Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials, Bologna University, Italy.
Konu BaĢlığı: NET-GP Approach for the Prediction of Solubility in Glassy Polymers
5) Dr. L. Antonio ESTÉVEZ (Professor)
Department of Chemical Engineering, University of Puerto Rico
Secretary General, Interamerican Confederation of Chemical Engineering, USA.
Konu BaĢlığı: 1) Biodiesel from Sludge: Novel Extraction, Biorefineries, and Green
Chemistry
Konu baĢlığı 2) 10th World Congress of Chemical Engineering and the International ChemE-Car Competition
6) Luigi M. BRESSAN
Director of Process and Technologies, Foster Wheeler, Italy.
Konu BaĢlığı: Process Plant Engineering in Turkey & Foster Wheeler
PANEL
Panel Konusu: Sanayi, Ġstihdam ve ARGE
Moderatör: Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu (Ġstanbul Teknik Üniversitesi)
Panelistler:
Necmi SADIKOĞLU (ĠKMĠB Yönetim Kurulu BaĢkan DanıĢmanı-Kimyevi Maddeler
Sektörü Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu BaĢkanı)
SavaĢ M. ÖZAYDEMĠR (EskiĢehir Sanayi Odası BaĢkanı)
Mehmet BESLEME (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi)
Abdullah Zekeriya ÇELĠK (Ġstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ġhracatçıları
Birliği Tim Delegesi-Froma Kimya Gıda ve Amb.San. Tic.Ltd.ġti.)
Pervin EJDER (Ġstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ġhracatçıları Birliği Tim De
Delegesi-Ejder Kimya DanıĢmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.)
Kongreye mazeretleri nedeniyle katılmayanlar olmuĢtur. Ortak yaklaĢım doğrultusunda,
yazarlar tarafından sunulmayan sözlü ve poster bildirilerin listesi ekte verilmiĢtir.
Kimya Yüksek Mühendisi Sn. Selçuk Ağca’nın koordinatörlüğünde ve Foster Wheeler
Proses ve Teknolojiler direktörü Sn. Luigi Bressan’ın destekleri ile bu Kongrede ilk defa
kimya mühendisliği lisans öğrencilerine yönelik
“Türkiye’deki Kömür Rezervlerinden
Metanol Üretimi” konulu Ulusal Öğrenci Tasarım YarıĢması düzenlenmiĢtir. Jüri üyelerinin
değerlendirmeleri sonucu, BU-DESIGN adlı çalışma ile Boğaziçi Üniversitesi Kimya
Mühendisliği öğrencileri (Pelin Su BULUTOĞLU, Ekin UZUN, Gizem YUMRU, Danışman:
Doç. Dr. Ahmet Kerim AVCI) birincilik ödülünü, MET-YAK adlı çalışma ile Kocaeli
Üniversitesi öğrencileri Ömer KALA, Funda GÜMÜŞ, Selin PORTAKAL, Kübra BORAN
Danışman: Prof. Dr. Osman BOZDAĞ) üçüncülük ödülünü, DNKHM adlı çalışma ile
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri (Dilhe Nur ÇİM, Kevser GÜNDUĞAR, Huriye
BATMAZ, Melis BAKKALCI Danışman: Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK) mansiyon ödülünü
almaya hak kazanmışlardır. 1. olan grup sözlü sunu şeklinde projelerini sunmuştur.
Yarışma ödülleri Socar Holding kuruluşu olan PETKİM tarafından karşılanmıştır (1. lik
ödülü 3000TL, 3. Ödülü 2000TL ve mansiyon ödülü 1000TL).
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen
11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi’ne bildiri ile katılan, hakemlik ve oturum baĢkanlığı
yapan meslektaĢlarımıza ve maddi destek veren kurumlara içten Ģükranlarımızı sunarız.
Bundan sonraki kongrelerin de kimya mühendisliği alanına katkılar yapmasını, verimli ve
baĢarılı geçmesini dileriz.
UKMK-11 Yürütme Kurulu adına
Prof. Dr. AyĢegül AĢkın
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content