close

Вход

Log in using OpenID

2 1. OR : 1. j 02 G9

embedDownload
T. C.
YAKUTiYE KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim MUdUrliigU
SaYI
: 69817658-903.07.011
21. OR : 1. j 02 G9
Konu : Yonetici Degerlendirme Siireci
.....................................MODURLl)OUNE Bakanhglmlz insan Kaynaklan Genel Miidiirliigiiniin Yonetici Degerlendirme siireci
hakkmdaki 21108/2014 tarihli ve 3476910 saYlh yazl ile takvim ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve yonetici gorevlendirme siirecinin herhangi bir aksakhga yol aymayacak
~ekilde tamamlanmasl iyin gerekli ozenin gosterilmesi; ilgi yazl ve takvimin yonetici ve
ogretmenlere imza kar~lh~l teblig edilerek, teblig edildigine dair imza sirkiilerinin veya tebelliig
belgelerinin 25/08/2014 Pazartesi giinii mesai bitimine kadar Miidiirliigtimiize gonderilmesini rica
ederim.
Mustafa AL TUNKA YNAK Miidiir a. Sube MUdUrU EKi : Yazl Omegi (1 sayfa)
Takvim (1 sayfa)
DAGITIM: Tiim Okul/Kurum Miidiirliiklerine 21/08/20 14
~ef
:O.CO~KUN
t.e,
Kongre Cad. Kaymakamhk Binasl Kat:2 YakutiyelErzurum
Bilgi Iyin :$EF: O.COSKUN
Telefon: (0442) 2400007- 240000&-2400009 I Dahili 141 Fal<s ; (0442) 2400006
E-Posta : [email protected]
Elektronik Ag: http://yakutiye.meb.gov.tr
.
.
T •.C.,
1tfiLLI EGn'lNJ B
l 1L-qa11
p
ill
udii r
ardu
lS 1
. 1'1 La r.i hLCIl
.. re I I'i.ni dold
l'lflllll
burn. n I lIdiir
'ent miid- 1'e.!'j It
olan miiduJ'tel'i n
~-
tl C l
~f\h
I
il
eJl I...
. g<irevlendiru "til' min berh ngi bir ak
l'ekti ful n"n e. 1 I'i LI ini' eli ril _
abi V
Bakan
EX: Tak ­
D, GlTI I:
- Hi Igi
"
_81 II
D.a:ire ........~g
r
... biin bu
MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA BAGLI EGiTiM KURUMLARI YONETiCiLERiNiN 2014 YILI EK GOREVLENDiRiLME T AKViMi Mudurluk gorev suresinin aym egitim kurumuna uzatllma duyurusu
Ba~vllrulan ~ almmasl
Mudurluk gorev suresinin aym egitim kurumuna uzatllmasl
Mudurluk gorev suresinin ba$ka egitim kllrumuna uzatllma duyurusu
Ba~vurulann
ahnmasl
21 -25 Agustos
26-29 Agustos
1-2 Eyliil
3-5 EyJiil
8-10 Eyliil
Mudurliik gorev suresinin ba$ka egitim kurumuna uzatilmasl
11-12 Eyliil
Mudiirliige ilk defa ve yeniden gorevlendirme duyurusu
15-17 Eylul
18-22 Eyliil
23-25 Eyliil
26-29 Eyliil
30 Eyliil-3 Ekim
Ba$vurulann ahnmasl
Degerlendirme i$lemlerinin sonur;landmlmasl
Degerlendirme sonur;lanmn duyurulmasl
Degerlendirme sonur;lanna itiraz
-­
itirazlann degerlendirilmesi ve sonur;lannm duyurulmasl
8-10 Ekim
Sozlii smav duyurusu
Sozlii smav
13-15 Ekim
16-23 Ekim
Sozlu smav sonuylannm duyurulmasl
24-28 Ekim
Sozlii smav sonur;lanna itiraz
30 Ekim-5 Kaslm
itirazlann degerlendirilmesi ve sonur;lanmn duyurulmasl
6-12 Kaslm
Mudurliige ilk defa ve ..reniden gorevlendirme
13-18 Kaslm
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 172 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа