close

Enter

Log in using OpenID

arçelik a.ş. 2013/12 sonuçları değerlendirme şubat

embedDownload
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 SONUÇLARI
DEĞERLENDİRME
ŞUBAT 2014
Başak Erçevik
Araştırma, Uzman
[email protected]
+ 90 212 315 1061
Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza
www.turkborsa.net
www.turkishyatirim.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
2013 YILINA BAKIŞ…
Arçelik, 2012 yılında 546,6 milyon TL seviyesinde net dönem karını 2013 yılında yıllık bazda
yaklaşık yüzde 14 artırmış ve bu şekilde 2013 yılında toplam 622,69 mn TL net kar rakamına
ulaşmıştır.
Satış gelirleri 2013 yılında yüzde 5’lik bir artış kaydederken buna karşılık satışların maliyetindeki
artış ise 2013 yılında YoY yüzde 2,69 seviyesinde kalmıştır.
Ancak2012 yılında yüzde 71 seviyesinde olan Satışların Maliyeti/Satış Gelirleri rasyosunu 2013
yılının genelinde yüzde 69 seviyesine düşürmeyi başarması sayesinde Arçelik’in brüt kar marjı
2012 yılındaki yüzde 29 seviyesinden 2013 yılında yüzde 31 seviyesine yükselmiştir.
Bu şekilde faaliyet giderlerinin ciroya oranının yüzde 21,7’den yüzde 22,8’e yükselmesine karşın
net esas faaliyet kar marjı da yüzde 7,2’den yüzde 7,8’e çıkmıştır.
ARÇELİK
ÖZET BİLANÇO
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Toplam Pasifler
GELİR TABLOSU
Brüt Satışlar
Satışlardan İndirimler (-)
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Net Dönem Karı/Zararı
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
2012/12K
TL
6.736.678.000
3.491.475.000
10.228.153.000
3.941.024.000
2.359.894.000
3.927.235.000
85.583.000
3.841.652.000
10.228.153.000
2012/12K
11.416.639.000
859.778.000
10.556.861.000
7.507.505.000
3.049.356.000
2.285.656.000
763.700.000
175.589.000
216.485.000
722.804.000
1.973.000
1.437.000
34.551.000
228.941.000
363.772.000
623.060.000
76.422.000
546.638.000
26.924.000
519.714.000
2013/12K
TL
7.659.118.000
3.751.798.000
11.410.916.000
4.091.143.000
3.181.017.000
4.138.756.000
75.906.000
4.062.850.000
11.410.916.000
2013/12K
12.195.197.000
1.097.486.000
11.097.711.000
7.709.326.000
3.388.385.000
2.527.238.000
861.147.000
461.614.000
186.415.000
1.136.346.000
11.381.000
2.857.000
25.345.000
429.376.000
854.811.000
744.780.000
122.085.000
622.695.000
24.850.000
597.845.000
% Değişim
2013/2012
13,69%
7,46%
11,56%
3,81%
34,79%
5,39%
-11,31%
5,76%
11,56%
% Değişim
6,82%
27,65%
5,12%
2,69%
11,12%
10,57%
12,76%
162,89%
-13,89%
57,21%
476,84%
98,82%
-26,64%
87,55%
134,99%
19,54%
59,75%
13,91%
-7,70%
15,03%
Sayfa 1
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
2013/12 finansallarına bakarken satışların maliyeti artış hızının satış gelirleri artış hızının geride
kalmasının yanı sıra dikkat çeken bir unsur da şirketin “Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar”
kalemini geçen yıla kıyasa yüzde 162,8 artırmış olmasıdır ki bunun etkisi de 861 mn TL seviyesinde
bir net esas faaliyet karına karşılık YoY yüzde 57,21 artışla 1,13 milyar TL’ye yükselmiş bir
“Faaliyet Karı” rakamından görülebilmektedir.
Diğer faaliyetlerden gelir ve karların içeriği detaylandırıldığında ise bu artışın büyük ölçüde ticari
işlemlere ilişkin kur farkı gelirlerinden kaynaklandığı görülebilmektedir. Şirket’in bu gelir kalemi
2012 yılında 88 milyon TL civarında gerçekleşmişken 2013 yılında 345,5 milyon TL düzeyine
yükselmiş yani yaklaşık 4 katına çıkmıştır.
1,13 milyar TL’lik faaliyet karına karşılık şirketin 622 milyon TL düzeyinde net dönem karı ilan
etmesinde etkili olan ise esas faaliyet dışı finansal giderlerin 2012’ye kıyasla yüzde 135 artışla
854,8 mn TL’ye ulaşması ve ilgili dönemdeki 122 milyon TL’lik ödenecek vergi ve yasal
yükümlülükleridir.
Bu 854,8 milyon TL düzeyinde gerçekleşen esas faaliyet dışı finansal giderlerin 509 milyon TL’si
yani yaklaşık yüzde 60’ı kur farkı giderlerinden, 209 milyon TL’si de faiz giderlerinden
oluşmaktadır. Kur farkı giderlerinin de nakit ve nakit benzerleri, finansal borçlanmalar ve diğer
yükümlülükler ile ilgili olduğu şirketin finansal tablo ve dipnotlarında belirtilmektedir.
Karlılık ve Maliyet Yapısı (2012-2013)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 2
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
2013 yılı içinde satışların Maliyeti/Ciro rasyosunu azaltmayı başarmanın yanında kur farkının
faaliyet gelirlerine yansımasından da yararlanan şirketin satış gelirleri detaylı olarak
incelendiğinde ise; satışların yurtiçi ve yurtdışı dağılımında, yurtdışı satışların lehine küçük çaplı
bir değişim görülmektedir.
2013 yılında geçen yıl ile kıyaslandığında şirket yurtiçi satışlarını yüzde 6,05, yurtdışı satışlarını ise
yüzde 7,31 oranında artırmış ve toplam brüt satışlardan yurtiçi satışların aldığı pay yüzde
40,54’ten yüzde 40,25’e gerilerken yurtdışı satışların payı ise yüzde 59,46’dan %59,75’e
yükselmiştir.
Yurtiçi ve Yurtdışı Satışların Brüt Satışlardan Aldığı Pay (2012-2013)
Şirketin satış gelirlerine beyaz eşya ve elektronik’in katkılarını ayrı ayrı incelediğimizde ise ; beyaz
eşya segmentinin büyümeye devam ettiği ve hem beyaz eşya hem de elektronikte brüt karlılığın
artış kaydettiği izlenmektedir.
(milyon TL)
Satış Gelirleri
Beyaz Eşya Satış Gelirleri
Elektronik Satış Gelirleri
Diğer
Beyaz Eşya Brüt Kar Marjı (%)
Elektronik Brüt Kar Marjı (%)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
2012
2013
10.557
7.079
1.798
1.679
32
19,3
11.098
7.818
1.607
1.673
32,8
21,6
Değişim
5,12%
10,44%
-10,62%
-0,36%
Sayfa 3
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
2012 yılında yüzde 32 seviyesindeki brüt kar marjı ve yüzde 19,3 seviyesinde olan elektronik brüt
kar majı 2013 yılında sırasıyla yüzde 32,8 ve yüzde 21,6 seviyesine yükselmiştir. Ayrıca ciro içinde
elektroniğin payının geri çekilmesine ve elektronik satış gelirlerinin yaklaşık 1,8 milyar TL’den 1,6
milyar TL’ye gerilemesine karşın karlılığının artması da olumlu bir tablo çizmektedir.
2013 yılında önceki yıla kıyasla elektroniğin cirodan aldığı pay yüzde 17,03’den yüzde 14,48’e
gerilerken beyaz eşyanın payının yüzde 67,06’dan yüzde 70,45’e yükseldiği görülmektedir.
Konsolide Cironun Beyaz Eşya ve Elektronik Bazında Dağılımı
Satışların bölgesel dağılımında ise yüzde 41,60 ile Türkiye ilk sırada yer alırken yüzde 30,80 ile Batı
Avrupa, yüzde 12,96 ile Doğu Avrupa ve CIS, yüzde 8,82 ile Afrika ve yüzde 3,38 ile Ortadoğu
Türkiye’yi izlemektedir. Batı Avrupa’nın Türkiye’den sonraki en büyük Pazar olma konumunu
sürdürmesi nedeni ile Euro Bölgesi’nde toparlanma Arçelik açısından oldukça önemli kalmaya
devam edecektir.
2013 Yılında Arçelik Konsolide Cirosunun Bölgesel Dağılımı
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 4
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
FAVÖK
Şirketin 2013 ve 2012 yıllarında FAVÖK ve FAVÖK marjı rakamları kıyaslandığında görülmektedir
ki; gerek düzey olarak FAVÖK’te gerekse de marjda 2012 yılına kıyasla bir büyüme söz konusudur.
2013 yılında yüzde 30 civarında brüt kar marjı ile çalışan şirket FAVÖK marjını da çift haneye
çıkarmayı başarmış ve yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleştirmiştir.
FAVÖK ve FAVÖK Marjının 2013 ve 2012 Yıllarında Gelişimi
BORÇLULUK YAPISI
2012 yıl sonu itibariyle 3,9 milyar TL düzeyinde olan kısa vadeli yükümlülükleri 2013 yılında 4,09
milyar TL düzeyinde gerçekleşerek yüzde 3,81 gibi sınırlı bir oranda artan şirketin dönen
varlıklarındaki yüzde 13,6’lık artış nedeni ile Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler oranı
2011 ve 2012 yıllarına kıyasla artış kaydederek 1,87 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Aktifler
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Aktifler
Net Finansal Borç/Özkaynaklar
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
2011
1,71
0,38
0,60
0,54
2012
1,71
0,39
0,62
0,58
2013
1,87
0,36
0,64
0,72
Sayfa 5
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
Dönen varlıklardaki artışın detayına bakıldığında 2012/12’de 6,7 milyar TL seviyesindeki toplam
dönen varlıkların 2013/12’de 7,6 milyar TL’ye yükselmesi önemli ölçüde ilişkili olmayan
taraflardan ticari alacaklardan kaynaklanmakta, ikinci önemli etki de stoklardan
kaynaklanmaktadır.
Kısa vadeli yükümlülüklerin aktifler içindeki payını dönen varlıklardaki artışın da etkisiyle aktif
büyümesi sayesinde azaltan şirketin toplam yükümlülüklerinin aktiflerine oranının ise yüzde
62’den yüzde 64’e çıktığı dikkat çekmektedir.
Ancak kısa vadeli yükümlülüklerinde yüzde 3,8 artış görülen Arçelik’in ilgili dönemde uzun vadeli
yükümlülükleri ise yıllık bazda yüzde 34,7 artış kaydetmiş ve toplam yükümlülüklerin toplam
aktiflere oranının artmasının nedeni de bu uzun vadeli yükümlülük artışı olmuştur.
Kısa vadeli yükümlülükler yerine uzun vadeli borçlanmaya gitmesi şirketin borçluluk yapısını
göreceli olarak rahatlatmakta iken net finansal borçların özkaynaklara oranının yüzde 58’den
yüzde 72’ye yükselmiş olması da dikkat çekmektedir. Yine de net finansal borçlar içinde de büyük
kısmın uzun vadelilerden oluşması ve oranın 1 seviyesinin altında kalmaya devam etmesini
olumlu karşılamaktayız.
Şirketin 2012 ve 2013 yıl sonları itibariyle kısa ve uzun vadeli kredilerinin para birimi bazında
dağılımına bakıldığında kısa vadeli kredilerde dolar cinsi kredi bulunmamasını olumlu
karşılamaktayız.
Uzun vadeli kredilerin dağılımında ise hem Euro hem de dolar bazlı kredilerin 2013 yılında yıllık
bazda azaltılmış olmasını özellikle 2013 yılı sonlarından bu yana içinde bulunduğumuz süreçte
DolarTL ve EuroTL’de gördüğümüz yüksek volatilite de göz önüne alındığında şirket için olumlu
karşılamaktayız.
TL
Euro
ABD Doları
Ruble
Yuan
TL
Euro
ABD Doları
Ruble
Yuan
Sterlin
G.Afrika Randı
Kısa Vadeli Krediler
2012
2013
Değişim
12.175.451
247.085.095
1929,37%
240.788.355
101.959.184
-57,66%
73.639.93
1.027.529.633
951.363.827
-7,41%
55.102.667
10.018.667
-81,82%
Uzun Vadeli Krediler
2012
2013
Değişim
1.061.403.013 1.113.235.845
4,88%
652.765.392
407.137.522 -37,63%
177.442.071
50.085.944 -71,77%
300.000.000
300.000.000
0,00%
50.172.417
684.001.830
684.175.684
0,03%
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 6
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
2013 YILI 4.ÇEYREĞE BAKIŞ…
2012 yılının 4.çeyreğinde 98,36 mn TL net dönem karı açıklayan Arçelik, 2013 yılının aynı
döneminde ise net dönem karını yıllık bazda yaklaşık yüzde 68 artırarak 168,18 mn TL düzeyine
ulaştırmıştır.
Bu dönemde karlılık ve maliyet yapısına detaylı bakıldığında; 2012Q4’te yüzde 71,4 seviyesinde
olan Satışların Maliyeti/Satış Gelirleri rasyosu 2013 yılının son çeyreğinde yüzde 69,3 düzeyine
düşürülmesi neticesinde şirketin brüt kar marjının yüzde 29’dan yüzde 31’e yükseldiği
görülmektedir.
2013 yılının son çeyreğini 247,7 mn TL net esas faaliyet karı ile tamamlayan Arçelik yine ilgili
dönemde yıllık bazda yüzde 290 artırdığı ve 190,6 mn TL düzeyine ulaşan diğer faaliyetlerden gelir
ve karları (büyük ölçüde ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelirleri) sayesinde faaliyet karını ise 2012
yılının 4.çeyreğindeki 149 mn TL’den 2013’ün son çeyreğinde 365,87 mn TL seviyesine çıkarmayı
başarmıştır.
2012Q4
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Net Dönem Karı/Zararı
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2.644.380.000 2.430.171.000 2.665.460.000 2.902.476.000 3.099.604.000
1.888.540.000 1.691.658.000 1.865.237.000 2.004.291.000 2.148.140.000
755.840.000 738.513.000 800.223.000 898.185.000 951.464.000
601.483.000 548.875.000 613.096.000 661.532.000 703.735.000
154.357.000 189.638.000 187.127.000 236.653.000 247.729.000
48.880.000
13.579.000 128.217.000 129.127.000 190.691.000
54.188.000
24.688.000
62.272.000
26.905.000
72.550.000
149.049.000 178.529.000 253.072.000 338.875.000 365.870.000
940.000
0
10.244.000
140.000
997.000
612.000
0
648.000
696.000
1.513.000
3.218.000
7.031.000
16.690.000
6.669.000
-5.045.000
24.282.000 118.540.000
83.041.000 111.063.000 116.732.000
77.672.000 144.704.000 183.205.000 249.833.000 277.069.000
99.205.000 159.396.000 179.194.000 206.218.000 199.972.000
840.000
25.275.000
24.747.000
37.273.000
34.790.000
98.365.000 134.121.000 154.447.000 168.945.000 165.182.000
4.862.000
4.684.000
3.140.000
7.892.000
9.134.000
93.503.000 129.437.000 151.307.000 161.053.000 156.048.000
Brüt Kar/Satış Gelirleri
Net Esas Faaliyet Karı/Satış Gelirleri
Faaliyet Karı/Satış Gelirleri
Net Dönem Karı/Satış Gelirleri
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
0,29
0,06
0,06
0,04
0,30
0,08
0,07
0,06
0,30
0,07
0,09
0,06
0,31
0,08
0,12
0,06
0,31
0,08
0,12
0,05
Sayfa 7
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
Yıl genelinde olduğu gibi son çeyrekte de esas faaliyet dışı finansal giderler (kur farkı giderleri)
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 256 oranında kayda değer bir artış göstererek 277 milyon
TL’ye yükselmiş ve bu şekilde 365 milyon TL’lik faaliyet karına karşılık Arçelik 165,18 milyon TL’lik
net dönem karı ile 2013 yılının son çeyreğini tamamlamıştır.
Yıllık bazda 2012’nin aynı çeyreği ile kıyaslandığında net dönem karı, kurda yaşanan gelişmelere
karşın yüzde67,9 artış kaydetmiş ve bu iyileşme brüt kar marjı, faaliyet kar marjı gibi karlılık
oranları üzerinde de etkisini göstermiştir.
2013 yılının son çeyreğinde satış gelirleri detaylandırıldığında ise; hem beyaz eşya hem de
elektronik satış gelirlerinde 2012 yılının aynı dönemine göre bir yükseliş ve konsolide cirodan
aldıkları payın da arttığı görülmektedir.
Konsolide Cironun Beyaz Eşya ve Elektronik Bazında Dağılımı
Konsolide cirodaki payın artış göstermesine karşılık karlılık açısından bakıldığında ise yılın son
çeyreğinde yüzde 16,4’ten yüzde 28,1’e yükselen elektronik brüt kar marjına karşılık beyaz eşyada
brüt kar marjının yüzde 31,3 seviyesinden yüzde 30,5 düzeyine gerilediği görülmektedir.
(milyon TL)
Satış Gelirleri
Beyaz Eşya Satış Gelirleri
Elektronik Satış Gelirleri
Diğer
Beyaz Eşya Brüt Kar Marjı (%)
Elektronik Brüt Kar Marjı (%)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
2012 Q4 2013 Q4
2.644
3.100
1.871
2.221
440
553
334
326
31,3
30,5
16,4
28,1
Sayfa 8
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
FAVÖK
Şirket 2012 yılının son çeyreğinde 208 milyon TL düzeyinde gerçekleşen FAVÖK’ü 2013 yılının
4.çeyreğinde yaklaşık yüzde 60 seviyesinde artırarak 332 milyon TL düzeyine yükseltmiştir.
Buna benzer şekilde devam eden ciro büyümesine rağmen FAVÖK marjını da yüzde 7,9’dan yüzde
10,7 seviyesine çıkararak çift haneye çıkarmıştır ki brüt kar marjı, faaliyet kar marjı, net dönem
kar marjı gibi oranların yanında FAVÖK marjının da yıllık bazda artış kaydetmesi şirketin
performansı açısından olumlu bir tablo çizmektedir.
FAVÖK ve FAVÖK Marjının 2013 ve 2012 4.Çeyrek Gelişimi
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 9
ARÇELİK A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
SONUÇ ve BEKLENTİLER
2012 yılının son çeyreğinden bu yana net dönem karını artırma eğiliminde olan şirket yalnızca
2013 yılının son çeyreğinde küçük bir ivme kaybı ile karşılaşmış buna karşılık yıllık bazda karlılığını
ve ciro büyümesini artırmaya devam etmiştir.
Yine yıllık bazda bakıldığında şirketin iki önemli faaliyet kolu beyaz eşya ve elektronikte de brüt
kar marjları yükselmeye devam etmekte ve ayrıca satışların maliyetinin ciroya oranı yıllık
düşüşünün yanında önemli sapmalar göstermeyerek ciro artışının karlılığa yansıtılmasına olanak
sağlamaktadır.
Şirketin konsolide ciro artışını karlılığa tam olarak yansıtmasını engelleyen durum ise finansman
giderleri kalemi içinde görülebilen kur farkı giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak toplam
konsolide ciro içerisinde yurtdışı satışların daha yüksek pay alması nedeni ile şirket TL’de görülen
oynaklıktan avantaj sağlayan bir yapıya sahiptir. Euro bazlı satışlar ve maliyetlerin ağırlıklı dolar
bazlı olması Euro/dolar paritesindeki değerlenmesinin şirketin finansallarını olumlu yansıyacağı
kesindir.
Bu denklem ihracatın olumlu seyri ve TL’nin değer kaybı ile birleştirilince Favök üzerinde ciddi
olumlu katkı yapacaktır. Zaten hem TV hem de yeni nesil POS ile yazar kasa satışlarının yüksek
marjları da karlılığa olumlu etki yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. 2014 yılındaki dünya
kupası öncesinde TV satışlarının kaydedeceği yükseliş de karlılığa ek etki yapacak
beklentisindeyiz.
Beyaz eşya segmentinde ise hem ekonomik büyümedeki yavaşlama beklentimiz hem tüketim
harcamalarına sınırlamalar 2014’de 2013 benzeri sonuçlarla karşılaşmamıza imkan verecektir
düşüncesindeyiz.
Yurtiçinde ise Şubat başında devreye giren kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları şirketin içinde
bulunduğu sektör açısından en önemli iki haberden biri iken zaten 12 ayın üzerinde taksitle beyaz
eşya alımlarının sınırlı olması sebebiyle yurtiçi satış gelirlerinin bundan kayda değer şekilde
etkilenmeyeceği öngörmeye devam etmekteyiz.
2013 yılında A sınıfı tasarruflu beyaz eşyalara ilişkin Maliye Bakanı Şimşek’in teşvik açıklamaları
ise sektör açısından en önemli beklenti iken henüz bu konuda somut bir adım söz konusu değil
ancak böyle bir adım atılması halinde toplam konsolide ciro içinde yurtiçi satışların payının
yurtdışına yakınsamasını bekleyebiliriz.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 10
Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza
www.turkborsa.net
www.turkishyatirim.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti
veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır.
Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 086 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content