close

Enter

Log in using OpenID

2014/7 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
73421605/106.05
Tek Pencere Sistemi-EPDK
GENELGE
(2014/7)
İlgi: 17.01.2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük
Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde
Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere
Sisteminin “ e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar
tamamlanmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrası “ Gümrük beyanı bilgisayar
veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken
belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler
gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünü
amirdir.
Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen
Dökümanlar" alanında beyan edilen, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından,
24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Akaryakıt Haricinde Kalan
Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ" kapsamında düzenlenen uygunluk yazılarının, 14.07.2014 tarihi itibarıyla
Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup, bu tarihten sonraki
işlemlerin aşağıdaki şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
1- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, yükümlüsünce yapılan belge
başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0843 belge kodlu uygunluk yazıları
Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla elektronik ortamda Bakanlığımıza iletilecektir.
2- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Bakanlığımıza belge bilgilerinin
iletilmesi üzerine eş zamanlı olarak, 20 haneli Belge Numarası (örn:13950889730760000112),
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 96841f89-e343-4aef-a93b-b0e37ea60cc1 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
:
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9.
Km 06530 Çankaya/ANKARA
Bilgi İçin
:
Tel
:
:
0 312 449 3811
Fax
http://www.gtb.gov.tr
E- Posta
: 03124493705
: [email protected]
Elektronik Ağ
GÖZDE HACIOSMANOĞLU
Belge Satır Sıra Numarası (örn:1) ve Belge Kayıt Tarihi (örn:01.01.2014) Bakanlığımız
tarafından bahsi geçen Kuruma yine elektronik ortamda iletilecek olup, söz konusu bilgiler
bahsi geçen Kurum tarafından da başvuru sahibine bildirilecektir.
3-Bakanlığımıza bu şekilde iletilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından
verilen ve Kurum tarafından yükümlüye bildirilen belge numarası/belge sıra numarası (örn:
Referans No: 13950889730760000112/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin
44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
4- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde söz konusu
belgenin ıslak imzalı şekli ayrıca aranmayacaktır.
Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca
Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 96841f89-e343-4aef-a93b-b0e37ea60cc1 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
:
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9.
Km 06530 Çankaya/ANKARA
Bilgi İçin
:
Tel
:
:
0 312 449 3811
Fax
http://www.gtb.gov.tr
E- Posta
: 03124493705
: [email protected]
Elektronik Ağ
GÖZDE HACIOSMANOĞLU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content